Seren sumeren panganten

13,605 views

Published on

0 Comments
0 Likes
Statistics
Notes
  • Be the first to comment

  • Be the first to like this

No Downloads
Views
Total views
13,605
On SlideShare
0
From Embeds
0
Number of Embeds
19
Actions
Shares
0
Downloads
63
Comments
0
Likes
0
Embeds 0
No embeds

No notes for slide

Seren sumeren panganten

  1. 1. Bismillahi Rahmani Rahim. Alhamdulillahi Robbil Alamin. Wassholatu Wassalamu alaSaydina Muhammad SAW.Puji serta syukur ke Hadirat Illahi Robbi Allah SWT. Allah Yang Maha Pengasih danPenyayang. Allah Yang Maha Pemurah Penncurah Rahmah. Dengan Limpahan rahmatserta hidayah-Nya jua, kita diberi kesempatan untuk berkumpul bersama-sama dalam acaraini.Sholawat serta salam semoga tercurahkan kepada junjungan Alam Nabi Besar MuhammadSAW. beserta keluarga, sahabat serta pengikut beliau hingga akhir zaman.Yang terhormat Sohibul Hajat keluarga besar Bapak.................... & Ibu .................... (namalengkap orang tua mempelai wanita). Yang terhormat Tokoh Masyarakat serta Alim Ulama.................... (domisili lengkap mempelai wanita).Bapak / Ibu serta Hadirin yang berkenan meluangkan waktu serta meringankan langkahuntuk hadir dalam acara ini.Assalamu alaikum Wa rahmatullahi Wa barakatuh.Kami atas nama keluarga besar Bapak .................... & Ibu .................... (nama lengkaporang tua mempelai pria) dari .................... (domisili lengkap mempelai pria) yang padakesempatan ini mendampingi saudara kami .................... (nama lengkap mempelai pria)untuk menjalani prosesi pernikahan dengan saudari .................... (nama lengkap mempelaiwanita) putri dari keluarga Bapak ................ dan Ibu .................... (nama lengkap orang tuamempelai wanita), yang Insya Allah akan dilaksanakan beberapa saat lagi.Pertama-tama, sebelum prosesi pernikahan dilaksanakan izinkanlah kami, untukmenyampaikan penghargaan yang setinggi-tingginya serta rasa terima kasih atas sambutandan penerimaan yang baik dari keluarga besar Bapak.................... & Ibu .................... (namalengkap orang tua mempelai wanita) serta masyarakat .................... (domisili lengkapmempelai wanita). Karena pada dasarnya dalam suatu pernikahan disamping bersatunyadua insan dalam satu ikatan tali pernikahan, tetapi juga terjalinnya tali silahtuhrahmi antaradua keluarga yang mengiringinya pula.Selanjutnya pada kesempatan ini pula, kami mohon kesediaan dari keluarga mempelaiwanitauntuk dapat kiranya menerima barang hantaran yang dibawa oleh keluarga kamidalam prosesi pernikahan ini.Kemudian kami juga memohon doa restu Bapak / hadirin sekalian yang hadir pada acara ini,semoga saudara kami .................... (nama lengkap mempelai pria) dan .................... (namalengkap mempelai wanita) diberikan bimbingan, taufiq hidayah serta limpahan kasih sayangAllah SWT. sehingga dapat membina serta membangun keluarga yang harmonis penuhkebahagiaan, sakinah mawaddah wa rahmah dan diberikan kekuatan iman, islam dan ihsandalam menjalankan bahtera rumah tangganya kelak. Semoga dari pernikahan ini keduanyaakan memperoleh keturunan yang baik sebagai penyejuk hati, pembawa barokah danpembuka pintu rahmat. Serta menjadikan pernikahan ini sebagai bentuk ibadah kepadaAllah SWT. dan bukti ketaatan kepada sunnah Rasulullah SAW.Akhirnya semoga dengan pernikahan ini, dapat semakin mempererat jalinan tali silahturahmiyang telah terjalin diantara kedua keluarga ini.
  2. 2. Demikianlah kata sambutan ini. Tiada gading yang tak retak. Mohon maaf yang sebesar-besarnya bila terdapat kesalahan serta kekhilafan yang kami lakukan. Hal ini dapat terjadisemata-mata akibat keterbatasan ilmu serta pengalaman yang kami miliki.Akhirul kalam Al haqqu mir Robbikum Wassalamu alaikum Wa rahmatullahi Wa barakatuh.
  3. 3. PIDATO NYERENKEUN PANGANTEN PAMEGET (TIPE 1)Assalamualaikum Wr. Wb.Alhamdulillahi robbil aalamin, Wabihi nastaiinu alla umuurid dunia waddin.Was sholaatu wassalaamu alla sayydina Muhammadin khootaminnabiyyin,Wa aalihi wa shohbihii ajma-iin.Palawargi jaler istri anu mulya utamina ka pangersa saebul bet di dieu, simkuring atas nami kulawargi bapa ………………………………………….. rawuhrombongan, disarengan ku muji syukur ka Gusti nu Maha Agung,ngahaturkeun rebu-rebu nuhun laksa keti kabinghan kapalawargi didieuwirehna sim kuring parantos gasik ditampi enggal-enggal ditarima, dipapag dihiap-hiap ku basa anu endah someah, diawur ku kembang tanjung paselangkembang kananga, malati nu jadi saksi, tawis kaweningan galih pribuminampi rombongan nu sumping. Estu matak tingtrim kana ati, matak betahkana manah anu nyemah. Mugia pangbagea anu dadasarna ku ikhlas kabingahnembe, tiasa jadi tatali asih panyimpay rasa anu bakal nyangreudmageuhkeun silaturahim antawis kulawargi ti …………………. Sareng kulawargiti ………………………….., bari ginuluran sareng rido Allah Swt. Amiin.Salajengna sim kuring seja tamada wireh rumaos ngabantun rombongan tehlumayan seueurna, bari sanes mung wungkul sepuh atanapi rumaja waenanging katambih ku murangkalih anu nuju meujeuhna baladeur, anu tangtosbakal seueur kalepatanana, utamina tata titi duduga peryogana.Kumargi kitu tawakup anu kasuhun saupami katingali aya tingkah anu kirangmunasabah, kadangu aya saur anu kirang umum ti rombongan sim kuringsadayana.Palawargi anu mulya.Rupina cunduk waktuna sim kuring nedunan pamundut panata cakagara tadi,nincak mangsana balaka nguningakeun pamaksadan. Ku kituna mahkantenan, raos rek mobok magih gorowong, rek naek mendak taraje ngupingpamundut panata calagara the, margi asa piraku ti …………………….. dijugjugupami teu aya anu dipimaksud, pamohalan anggang-anggang diteang ka……………………………….. upami teu aya pamaksadan, tebih ge pasti disungsimargi aya nu dipilari.Ka kulawargi bapa……………………………………. Sakalih, Insya Allah sim kuringseja balaka.
  4. 4. Saperkawis sim kuring sarombongan seja nyanggakeun bari nyangreudpageuhkeun silaturahim ka parawargi sadaya di dieu, margi nya ieu pisan nujadi bibit buit, cikal bakal sim kuring sarawuh rombongan dongkap ka ieutempat, teu aya sanes seja jajap pun ………………………………………………. Anuwastana ………………………………… kadeudeuh bapa …………………………………….Sakalih, anu numutkeun selenting bawaning angin parantos lami pakait atipacantel hate sareng neng…………………………………. Putri ka asih bapa…………………………. Miwah ibu.Wartosna heubeul silih pikatineung, lawas silih pikamelang, bungbunakarujuk sepuh, samara jiad ti sobat sadaya, cindekna mah batu turun kesiknaek alias itu purun ieu daek. Malihan parantos aya kasaluyuan ti sadayanareh dina dinten ieu ping ……………………………….. Insya Allah sejana badediakadan.Kumargi kitu, mugi kasaksi ku sadaya, danget ieu sim kuring atas naminakulawargi ………………………………………………… seja nyanggakeunpipanganteneun, nya ieu …………………………………………. Ka pangersa bapa………………………………….. sakulawargi, saur tukang pantun te mah ti luhursausap rambut ti handap sausap dampal rambutna salambar getihna satetesnapasna sadami estu mo ngagaduih-gaduh deui mugia ditampi lajengditikahkeun ka neng ………………………………………….Panuhun sim kuring sakulawargi sabada pun anak resmi janten kulawargi di…………………………….. mugi sing sering ngageuing, ulah bosen ngawurukanulah suda mapatahan nungtun sinareng nuduhkeun kana jalan pamaslahatansareng pibagjaeun dunya rawuh aheratna.Nanging nyakitu geuning, teu weleh aya tambihna nyaeta mangrupi kabodoansareng kakiranganana, kirang elmu panemuna kirang tata titi dudugaperyogana kirang pangalaman sareng pamahaman tos kantenan anu disebatharta banda mah estu kirang keneh pisan margi nembe bade kokoreh,sumuhun ari pangawakan mah estu tangtung teu nambut rupa teu nyewadedeg sampe rupa hade nanging nyakitu upami dina kai mah diangge pamikulbengkung diangge pangeret bingkeng, lumayan keur pisuluheun.Atuh salajengna boh bilih disebat wadul sim kuring nyanggemkeun teujingjing teu bawa mah, margi ku parawargi katinggali aya nu nyandaktanggeuyan. Isin upami disebat hiji-hijina mah margi mung ukur tambapamali tamba isin ulah ngaligincing teuing. Ari maksadna mah eta the tilamkadeudeuh tawis asih ti ………………………………… kanggo neng……………………………………, mugi ulah ditainggal pangaosna anu estu teu pira,nanging niat suci nu maparina, saurna mah : sanes butuh keur sausum, butuhpikeun batur hirup, mun wasa saumur-umur seja nyaah salawasna, deudeuhgeugeut mo ngaheuleut wedi asih salamina. Disarengan ku paneda mugia
  5. 5. ginulur restu ginanjar rahmat sareng rido Allah Swt.Parawargi jaler istri anu mulya. Piraku mun gunung tanpa tutugan, walungantanpa muara, atuih piraku nu jajap ge kateterasan. Rupina urang cekapkeunsakieu kecap pangjajap sim kuring.Panutup catur pamungkas carita sim kuring atas nami rombongan ti……………………………………. Nyanggakeun sewu bebendu laksa duduga kaparawargi sadaya, tos tangtos saurna kirang umum kecap kirang merenah,bobot pangayon timbang taraju, nyanggakeun ka parawargi sadaya. Panuhunsim kuring rawuh rombongan mugi agung tawakupna jembar hampuranakana sagala rupi kalepatan sareng kakiranganBillahi Sabilil haq.Wasalamualaikum Wr. Wb.

×