Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

групиране на животни

958 views

Published on

 • Login to see the comments

 • Be the first to like this

групиране на животни

 1. 1. Групиране наГрупиране на животни:животни: бозайницибозайници ПрезентацияПрезентация на урок по Човекът ина урок по Човекът и природатаприродата ІV класІV клас
 2. 2. КонятКонят представлявапредставлява опитоменопитомен еднокопитен бо-еднокопитен бо- зайник предста-зайник предста- вител навител на семейство Коне.семейство Коне.
 3. 3.  Днес, конете поДнес, конете по света са около 75света са около 75 милиона, като самомилиона, като само вв КитайКитай те са близоте са близо 10 милиона.10 милиона. Съществуват надСъществуват над 350 отделни породи350 отделни породи коне в целия свят.коне в целия свят.
 4. 4.  СъществуватСъществуват множествомножество породи конепороди коне -- бегови конебегови коне,, подходящи заподходящи за състезания, коне засъстезания, коне за пренасяне напренасяне на товари, теглене натовари, теглене на файтонифайтони и т.н.и т.н. Особено интересниОсобено интересни са представителитеса представителите на дребнатана дребната шотландска порода,шотландска порода, наречени понинаречени пони
 5. 5.  Конете се обучаватКонете се обучават да бъдат яздени илида бъдат яздени или да участват вда участват в различни спортниразлични спортни състезания, катосъстезания, като прескачане напрескачане на препятствия,препятствия, обяздване,обяздване, тридневнатридневна всестраннавсестранна езда, родео, ловезда, родео, лов на лисици и многона лисици и много други.други.
 6. 6. „„ГалопГалоп“ е движение,“ е движение, при което коня бяга,при което коня бяга, развивайки скоростразвивайки скорост до 60 kм/ч.до 60 kм/ч.
 7. 7.  Конят има дълги и тънкиКонят има дълги и тънки кракакрака,, приспособени заприспособени за бързо бягане. Развит е самобързо бягане. Развит е само третият (средният)третият (средният) пръстпръст,, който е облечен скойто е облечен с копитокопито, а, а вторият и четвъртият савторият и четвъртият са рудиментарни. Тялото ерудиментарни. Тялото е покрито с гъстапокрито с гъста косменакосмена покривка, състояща се отпокривка, състояща се от твърди и меки косми, катотвърди и меки косми, като дългите и груби косми надългите и груби косми на врата образуватврата образуват гривагрива, а на, а на опашкатаопашката – дълъг космен– дълъг космен кичур.кичур.
 8. 8.  Конят има отличнаКонят има отлична пространственапространствена ориентация. Веднъжориентация. Веднъж преминал през даденпреминал през даден маршрут, колкото имаршрут, колкото и труден да е, той втруден да е, той в тъмна и непрогледнатъмна и непрогледна нощ може да сенощ може да се завърне по негозавърне по него обратно, стига ездачътобратно, стига ездачът да не придърпвада не придърпва безпричиннобезпричинноюздатаюздата (повода).(повода).
 9. 9.  Зрението на коняЗрението на коня заедно с другитезаедно с другите сетивасетива спо-мага заспо-мага за връзката навръзката на животното сживотното с околната среда.околната среда. Очите са едни отОчите са едни от най-нежните и най-най-нежните и най- сложно устроенисложно устроени сетивни органи,сетивни органи, благодарение наблагодарение на които конете виждаткоито конете виждат това което се случватова което се случва около тях.около тях.

×