Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

Violence in Disasters photo essay Creole

469 views

Published on

Published in: Education
 • Be the first to comment

 • Be the first to like this

Violence in Disasters photo essay Creole

 1. 1. NOU KA PREVWA,NOU KA EVITEPi bon pwatik, pou abòde vyolans moun ap fè sou mounak vyolans moun ap fè tèt yo, pandan epi apre yon katastwòf.GADE REPOTAJ FOTO A  Federasyon entènasyonal Sosyete Kwa-Rouj ak Kwasan Rouj
 2. 2. moun ki fè foto yo: Federasyon Entènasyonal TIT 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10  APREDezas entèwonp ak andomaje peyizaj ak lavi moun.
 3. 3. Federasyon Entènasyonal Moun ki fè foto yo: christopher black TIT 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10  ANVAN  APREMalgre pèt ak devastasyon, dezas ka souvan fè moun ak kominote yomete tèt ansanm epi konsa, akonpli yon pil zak imanitè remakab.
 4. 4. Moun ki fè foto yo: Talia Frenkel Kwa Wouj Amerikèn TIT 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10  ANVAN  APREPoutan, apre yon dezas, sekirite ak stabilite moun vin gen mwens enpòtans,poutèt vyolens ki vin sou fòm abi, eksplwatasyon, asèlman, diskriminasyon akrejè ki soti nan men lòt moun ki chape yo ak lòt sa ki sipoze bay èd yo.
 5. 5. Moun ki fè foto yo: Federasyon Entènasyonal benoit matsha-carpentier TIT 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10  ANVAN  APREVyolans ka vin devlope nan dezòd ki genyen apre yon katastwòf. Mank aksè a sèvis de baz,nivo estrès kap ogmante, itilizasyon dwòg, separasyon fanmi yo, ensekirite ak kondisyon lavimoun ki abite nan zòn ak anpil lòt moun, ak move itilizasyon pouvwa fè ke risk yo ogmante.
 6. 6. Moun ki fè foto yo: Federasyon Entènasyonal Benoit Matsha-Carpentier TIT 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10  ANVAN  APREMalgre tout moun ka victim vyolans, fanm, timoun ak lòt moun ke sosyetea mete sou kote, pi vilnerab epi yo plis a risk.
 7. 7. Moun ki fè foto yo: Kwa Wouj KanadyènFòmasyon sou abi,eksplwatasyonak pouvwa pouanploye FederasyonEntènasyonal kaptravay nan kanSou Pis, Ayiti. TIT 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10  ANVAN  APREMenmsi vyolans konpleks anpil, apre yon dezas, nou ka prevwa l’,an reyalite, nou ka evite l’.
 8. 8. Federasyon Entènasyonal Moun ki fè foto yo: Juliet KerrYon timoun kimete yon stikèkap rele abavyolans sou fanm,Kan La Piste,Potòprens, Ayiti. TIT 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10  ANVAN  APREMenm jan ak kolera, malaria, malnitrisyon ak lòt pwoblèm sante piblik asosyeak dezas, fòk yo pale de bagay ki ka ogmante risk vyolans yo.
 9. 9. zon Amerik La preparasyon repons pou dezas pou dezas TIT 1 2 3 4 5 prevansyon 6 vyolans 7 8 9 rekiperasyon 10 ak devlopman apres dezas  ANVAN  APRENan pale de prevansyon vyolans nan tout aspè sik programasyon dezas –preparasyon, repons, rekiperasyon ak devlopman – yo ka prevwa ak evitevyolans nan tan dezas.
 10. 10. Moun ki fè foto yo: Kwa Wouj Kanadyèn“Vyolans kraze fanmi, kominote ak peyi. Veye moun ki bo kote w’ e pwoteje kominote w’ la.”Kanpay SMS PrevansyonVyolans Kwa Wouj, Ayiti. TIT 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10  ANVAN  APRESosyete Nasyonal Kwa Wouj ak Kwasan Wouj ka ede balans la panche an favèsekirite pandan dezas. Sa déjà ap fèt nan “pi bon pratik” nan kèk sitiyasyon dezas.
 11. 11. Moun ki fè foto yo: Federasyon Entènasyonal benoit matsha-carpentier TIT 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10  ANVANKit se pou bay asistans pou abri, oswa swen santé, oswa bay dlo pwopak manje, oswa ede kreye mwayen pou viv, prevansyon dwe fè patiresponsabilite, vizyon ak aksyon tout repons apre dezas.

×