Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

Koncepcja cyfrowej transformacji sieci organizacji publicznych

378 views

Published on

Prezentacja przedstawia zagadnienia związane z cyfrową transformacją sieci organizacji publicznych. Do jej przeprowadzenia wykorzystywane są elementy architektury korporacyjnej.

Published in: Education
 • Be the first to comment

 • Be the first to like this

Koncepcja cyfrowej transformacji sieci organizacji publicznych

 1. 1. Koncepcja cyfrowej transformacjisieci organizacji publicznychdr hab. Andrzej Sobczak, prof. SGHKierownik Zakładu Systemów Informacyjnych SGH
 2. 2. Agenda prezentacji1Koncepcja cyfrowej transformacji w kontekście jednosteksektora publicznego2Próba definicji cyfrowej transformacji sieci organizacjipublicznych3Składowe modelu zarządzania cyfrową transformacjąsieci organizacji publicznych4Cyfrowa transformacja jako szczególny rodzajzmiany organizacyjnejPodsumowanie i kierunki dalszych badań5
 3. 3. Cyfrowa transformacja jako szczególny rodzajzmiany organizacyjnej11
 4. 4. dr hab. Andrzej Sobczak, prof. SGH Katedra Informatyki Gospodarczej Szkoły Głównej HandlowejKlasyfikacja zmian organizacyjnych (1)TransformacjaOgraniczenie zakresudziałania Zmiana metod działaniaProgramyoszczędnościoweUkierunkowanie nakompleksową jakośćSkutki i czas trwania zmianyZasięgoddziaływaniazmianyDoraźne zmiany w krótkim czasie Trwałe zmiany, realizowane przez długi czasPracownikJednostkaorganizacyjnaCałaorganizacja SanacjaŹródło: K. Krupa
 5. 5. dr hab. Andrzej Sobczak, prof. SGH Katedra Informatyki Gospodarczej Szkoły Głównej HandlowejKlasyfikacja zmian organizacyjnych (2)Średni DużyRozwój Przekształcenie TransformacjaCyfrowa globalizacjaMałyŚrednia DużaMałaŚredni DużyŚredni DługiŚredniZasięgGłębokośćStopieńzaplanowaniaHoryzontczasuDużyŹródło: K. Krupa
 6. 6. dr hab. Andrzej Sobczak, prof. SGH Katedra Informatyki Gospodarczej Szkoły Głównej Handlowej Przekształcenie organizacji pomiędzy dwoma punktamiw czasie, którego celem jest przystosowanie organizacji dolepszego działania w przyszłości poprzez stworzenie nowejrelacji na linii organizacja–otoczenie (V. Barker, M. Duhaime). Znacząca zmiana jednego lub więcej głównychpodsystemów w organizacji, takich jak strategia, strukturalub technika (A. Pettigrew). Zmiana, dzięki której organizacja zyskała potencjał /zdolność (capability) do zrobienia czegoś, co było pozajej zasięgiem przed dokonaniem jej transformacji (J. Jones).Definicyjne ujęcie transformacji organizacji
 7. 7. dr hab. Andrzej Sobczak, prof. SGH Katedra Informatyki Gospodarczej Szkoły Głównej Handlowej Cyfrowa transformacja organizacji – zastosowanietechnologii [informatycznych] w celu radykalnegozwiększenia wydajność lub rezultatów organizacji, poprzez: wprowadzenie nowej jakości w zakresie doznań klienta, zmianę procesów operacyjnych organizacji, przebudowę modelu działania organizacji.Źródło: MIT Center for Digital Business i Capgemini ConsultingDefinicyjne ujęcie cyfrowej transformacji organizacji
 8. 8. dr hab. Andrzej Sobczak, prof. SGH Katedra Informatyki Gospodarczej Szkoły Głównej HandlowejKomponenty składowe cyfrowej transformacjiCyfrowa globalizacjaŹródło: MIT Center for Digital Business i Capgemini ConsultingCyfryzacjaprocesówWzrost wydajnościobsługi klientaCyfrowe stanowiskopracyZrozumieniepotrzeb klientaCyfrowozmodyfikowanadziałalnośćNowe usługi cyfroweObsługa klienta Procesy operacyjne Model działaniaZarządzaniewydajnościąNowe geograficznierynkiPunkty stykuz klientem
 9. 9. Koncepcja cyfrowej transformacji w kontekściejednostek sektora publicznego22
 10. 10. dr hab. Andrzej Sobczak, prof. SGH Katedra Informatyki Gospodarczej Szkoły Głównej Handlowej Służebność wobec otoczenia. Często sprzeczne potrzeby poszczególnych grupinteresariuszy organizacji. Niejednoznaczność i nieprecyzyjność celów szczegółowychdziałania organizacji. Mocno sformalizowany, hierarchiczny charakter strukturyorganizacji. Działanie podejmowane w ramach i na podstawie regulacjiprawnych. Organizacja publiczna jest częścią większej całości,jaką stanowi państwo.Wyróżniki organizacji publicznych istotne przyprzedsięwzięciach transformacyjnych
 11. 11. dr hab. Andrzej Sobczak, prof. SGH Katedra Informatyki Gospodarczej Szkoły Głównej Handlowej Cyfrowa transformacja powinna byćnakierowana na tworzenie wartościpublicznej (Public Value) przypomocy IT – tj. wdrażanie takichrozwiązań informatycznych, które: zwiększą skuteczność działaniaorganizacji w obszarze wypełnianiazadań ustawowych; zwiększą efektywność działaniaorganizacji – tj. pozwolą na realizacjętych zadań przy zaangażowaniu jaknajmniejszych środków.Implikacje wyróżników organizacji publicznej w kontekściecyfrowej transformacjiOznacza to, że sukcesrealizacji transformacjinie będzie mierzony tym,czy udało się wdrożyćsystem „X” lub „Y”, leczczy zostały osiągnięteokreślone korzyścibiznesowe (np.zwiększono szybkośćobsługi klientóworganizacji publicznej,zmniejszono stopieńobciążenia pracownikóworganizacji działaniamiadministracyjnymi).
 12. 12. dr hab. Andrzej Sobczak, prof. SGH Katedra Informatyki Gospodarczej Szkoły Głównej HandlowejTypowa struktura w dużych organizacjach publicznych (1)PoziomoddziałuPoziomregionuPoziomcentraliJednostkaregionalna„X"Jednostkaregionalna„Y”Oddział„C”Oddział„D”CentralaOddział„A”Oddział„B”Źródło: Opracowanie własne
 13. 13. dr hab. Andrzej Sobczak, prof. SGH Katedra Informatyki Gospodarczej Szkoły Głównej HandlowejTypowa struktura w dużych organizacjach publicznych (2)PoziomoddziałuPoziomregionuPoziomcentraliJednostkaregionalna„X"Jednostkaregionalna„Y”Oddział„C”Oddział„D”CentralaOddział„A”Oddział„B”Źródło: Opracowanie własne
 14. 14. dr hab. Andrzej Sobczak, prof. SGH Katedra Informatyki Gospodarczej Szkoły Głównej HandlowejModel operacyjny a cyfrowa transformacja pojedynczejorganizacji publicznejModelkoordynacjiModelunifikacjiModeldywersyfikacjiModelreplikacjiPoziom standaryzacji procesów biznesowychPoziomintegracjiprocesówNiski WysokiNiskiWysokiŹródło: J. Ross, P. Weill, D. Robertson
 15. 15. dr hab. Andrzej Sobczak, prof. SGH Katedra Informatyki Gospodarczej Szkoły Głównej HandlowejDocelowa struktura w dużych organizacjach publicznychPoziomoddziałuPoziomregionuPoziomcentraliJednostkaregionalna„X"Jednostkaregionalna„Y”Oddział„C”Oddział„D”CentralaOddział„A”Oddział„B”Źródło: Opracowanie własne
 16. 16. Próba definicji cyfrowej transformacjisieci organizacji publicznych33
 17. 17. dr hab. Andrzej Sobczak, prof. SGH Katedra Informatyki Gospodarczej Szkoły Głównej Handlowej Sieć przedsiębiorstw – zespół podmiotów i względnietrwałych więzi między nimi, opierających się na zaufaniuoraz długoterminowych kontraktach. Sieć organizacji publicznych – zespół organizacjipublicznych i względnie trwałych więzi między nimi,opierających się na długoterminowych porozumieniach,tworzonych na podstawie i w ramach obowiązującychprzepisów prawa.Definicyjne ujęcie sieci w teorii zarządzaniaŹródło: Opracowanie własne
 18. 18. dr hab. Andrzej Sobczak, prof. SGH Katedra Informatyki Gospodarczej Szkoły Głównej HandlowejModele funkcjonowania PaństwaPaństwo powierzaw outsourcingkluczowe obszaryPaństwo funkcjonujew modelu sieciowym,łączącym organizacjepubliczne i ich partnerówPaństwo funkcjonujew modelu hierarchicznymPaństwo funkcjonujejak sieć połączonychorganizacji publicznychPotencjał państwa do zarządzania sieciamiPoziomwspółpracyzpartneramizewnętrznymi(organizacjepozarządowe,firmy)Niski WysokiNiskiWysokiŹródło: Deloitte
 19. 19. dr hab. Andrzej Sobczak, prof. SGH Katedra Informatyki Gospodarczej Szkoły Głównej Handlowej Celem budowy sieci organizacji publicznych jestdążenie do maksymalizacji wartości publicznejdostarczanej przez organizacje publiczne poprzez: zwiększenie efektywności wykorzystania każdego zasobumaterialnego i niematerialnego (w szczególności wiedzy)znajdującego się w posiadaniu Państwa; likwidację duplikujących się nakładów i czynnościpodejmowanych w organizacjach publicznych; zaoferowanie nowych [innowacyjnych] usług, nieosiągalnychbez współpracy poszczególnych organizacji publicznych.Uzasadnienie wprowadzania sieci organizacji publicznychŹródło: Opracowanie własne
 20. 20. dr hab. Andrzej Sobczak, prof. SGH Katedra Informatyki Gospodarczej Szkoły Głównej Handlowej Cyfrowa transformacja sieci organizacji publicznych– zastosowanie technologii informatycznych w celuradykalnego zwiększenia wartości publicznejdostarczanej w formie usług przez sieć organizacjipublicznych poprzez: wprowadzenie nowych sposobów obsługi klientów sieci organizacjipublicznych, przebudowę procesów operacyjnych na poziomie organizacjibędących elementami sieci, ukierunkowaną na zwiększenie stopniaich interoperacyjności, wprowadzenie nowych modeli działania organizacji publicznychwchodzących w skład sieci.Definicyjne ujęcie cyfrowej transformacji sieci organizacjipublicznychŹródło: Opracowanie własne
 21. 21. dr hab. Andrzej Sobczak, prof. SGH Katedra Informatyki Gospodarczej Szkoły Głównej HandlowejPięciopoziomowy model poziomów transformacji biznesowejna bazie możliwości dostarczanej przez ITLokalne działaniaZakres potencjalnych korzyściStopieńtransformacjibiznesowejNiski WysokiNiskiWysokiWewnętrzna integracjaPrzebudowa procesówPrzebudowasieci organizacjiRedefinicja biznesuZmianaewolucyjnaZmianarewolucyjnaŹródło: N. Venkatraman
 22. 22. dr hab. Andrzej Sobczak, prof. SGH Katedra Informatyki Gospodarczej Szkoły Głównej HandlowejWłaściwości sieci w kontekście modelu operacyjnegoKażda z organizacji(publicznych) realizujeinną misję, dlategonie ma możliwościwprowadzeniamodelu unifikacji.Ze względu jednak,na oczekiwanąmaksymalizacjęwartości publicznejdostarczanej przez tejednostki niezbędnejest dążenie dozapewnienia integracjiprocesówbiznesowych tychorganizacji.Źródło: Opracowanie własne
 23. 23. dr hab. Andrzej Sobczak, prof. SGH Katedra Informatyki Gospodarczej Szkoły Głównej HandlowejModel operacyjny a cyfrowa transformacja sieci organizacjipublicznychModelkoordynacjiModelunifikacjiModeldywersyfikacjiModelreplikacjiPoziom standaryzacji procesów biznesowychPoziomintegracjiinteroperacyjnościprocesówNiski WysokiNiskiWysokiŹródło: J. Ross, P. Weill, D. Robertson
 24. 24. Składowe modelu zarządzania cyfrowątransformacją sieci organizacji publicznych44
 25. 25. dr hab. Andrzej Sobczak, prof. SGH Katedra Informatyki Gospodarczej Szkoły Głównej Handlowej Nadzór nad siecią Struktura władzy Koordynacja podejmowania decyzji Negocjacje i kontrakty Mechanizmy komunikacji Mechanizmy zapewnieniainteroperacyjności Wizja współdziałania Standardy i pryncypia Modele referencyjneCzynniki wpływające na model zarządzaniacyfrową transformacją sieci organizacji publicznychZagadnienia te musząbyć uwzględnioneprzy projektowaniumodelu zarządzaniacyfrową transformacjąsieci organizacjipublicznych.
 26. 26. dr hab. Andrzej Sobczak, prof. SGH Katedra Informatyki Gospodarczej Szkoły Głównej HandlowejStruktura modelu zarządzania cyfrową transformacją sieciorganizacji publicznych (1)Obszary potencjału zarządzania cyfrowątransformacją sieci organizacji publicznychPotencjał – zdolność organizacji do wykonania określonych działań.Na potencjał składają się umiejętności pracowników, zasobyinformacyjne, procesy oraz wyposażenie (technologia).
 27. 27. dr hab. Andrzej Sobczak, prof. SGH Katedra Informatyki Gospodarczej Szkoły Głównej HandlowejStruktura modelu zarządzania cyfrową transformacją sieciorganizacji publicznych (2)Poziom zarządzaniacyfrową transformacjąsieci organizacji publicznych
 28. 28. dr hab. Andrzej Sobczak, prof. SGH Katedra Informatyki Gospodarczej Szkoły Głównej HandlowejStruktura modelu zarządzania cyfrową transformacją sieciorganizacji publicznych (3)
 29. 29. Podsumowanie i kierunki dalszych badań55
 30. 30. dr hab. Andrzej Sobczak, prof. SGH Katedra Informatyki Gospodarczej Szkoły Głównej Handlowej Rosnące oczekiwania ze strony społeczeństwa będągenerowały konieczność zwiększenia stopnia i zakresuwspółpracy pomiędzy organizacjami publicznymi. Interoperacyjność procesów biznesowych pomiędzyorganizacjami jest warunkiem koniecznym domaksymalizacji wartości publicznej usług świadczonychprzez te jednostki. Niezbędne jest wypracowanie spójnego metodyczniepodejścia do zarządzania transformacją sieci organizacjipublicznych.Konkluzje i dalsze prace badawcze
 31. 31. Dziękuję za uwagę.Zapraszam do dyskusji.sobczak@sgh.waw.plwww.andrzejsobczak.net

×