Презентація мейджори ОіА.pptx

Andriy Pylypenko
Andriy PylypenkoЗаведующий кафедрой бухгалтерского учета at Kharkiv National University of Economics
Харків, 2023
ХАРКІВСЬКИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ ЕКОНОМІЧНИЙ
УНІВЕРСИТЕТ ІМЕНІ СЕМЕНА КУЗНЕЦЯ
КАФЕДРА ОБЛІКУ І БІЗНЕС-КОНСАЛТИНГУ
МЕЙДЖОР
за освітньо-професійною
програмою «Облік і аудит»
спеціальності
071 «Облік і оподаткування»
МЕЙДЖОР – окремі профільні навчальні дисципліни
освітньо-професійної програми підготовки БАКАЛАВРІВ
Посилання на:
- перелік навчальних дисциплін для вибору
- силабуси навчальних дисциплін
- форму опитування щодо вибору освітніх компонент
Розподіл за видами занять та годинами:
Лекції – 24 год.
Практичні (семінарські) – 24 год.
Самостійна робота – 102 год
Кількість кредитів ЄКТС: 5
Форма підсумкового контролю: Екзамен
ОБЛІК В БАНКАХ
Мета навчальної дисципліни: формування системи знань із теорії
та практики ведення бухгалтерського обліку в банках
ЗМІСТ НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ
Змістовий модуль 1. Формування облікової системи банку та основних принципів
його діяльності
Тема1. Загальні основи і принципи бухгалтерського обліку в банках
Тема 2. Облік капіталу банку
Тема 3. Облік доходів, витрат та фінансового результату діяльності банку
Тема 4. Облік касових та розрахункових операцій банку
Змістовий модуль 2. Відображення в обліку основних банківських операцій
Тема 5. Облік депозитних та кредитних операцій банку
Тема 6. Облік операцій банку в іноземній валюті
Тема 7. Облік операцій банку з фінансовими інструментами
Тема 8. Облік операцій банку з лізингу
104
Метою навчальної дисципліни «Облік у банках» є надання
знань та практичних навичок щодо облікової системи банку,
принципів його діяльності та відображення в обліку основних
банківських операцій.
СИСТЕМА ОБЛІКУ В БАНКУ
ВКЛЮЧАЄ: Фінансовий облік
Податковий облік
Управлінський облік
ОБЛІК В БАНКАХ
104
Основними завданнями вивчення дисципліни "Облік у банках" є
- засвоєння організаційно-правових засад діяльності банків;
- набуття студентами стійких знань з теорії та практики обліку діяльності банків;
- оволодіння практичними навичками складання первинних, зведених документів та
форм фінансової звітності.
КОНТРОЛЬ ТА НАГЛЯД ДЕРЖАВНИХ ФІНАНСІВ
Мета навчальної дисципліни: формування у студентів знань і
навичок з теорії та практики державного фінансового контролю
ЗМІСТ НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ
Змістовий модуль 1. Теоретичні основи економічного контролю та організація
контрольного процесу
Тема 1. Становлення та розвиток контролю
Тема 2. Сутність та зміст економічного контролю
Тема 3. Державний фінансовий контроль
Тема 4. Організація контрольної діяльності
Тема 5. Державний фінансовий аудит: сутність, зміст та суб’єкти його проведення
Тема 6. Інспектування (ревізія): поняття і зміст
Тема 7. Перевірка та моніторинг закупівель як форма державного фінансового контролю
Змістовий модуль 2. Методичні основи контролю в діяльності підприємницьких
структур, установ та організацій
Тема 8. Контроль діяльності підприємницьких структур
Тема 9. Державний нагляд суб’єктів господарювання
Тема 10. Організація проведення контролю в бюджетних установах
Тема 11. Особливості контролю фінансово-кредитних установ
Тема 12. Контроль виконання місцевих бюджетів у фінансових органах
Тема 13. Контроль ефективності використання коштів державного бюджету Рахунковою
палатою при Верховній Раді України
105
КОНТРОЛЬ ТА НАГЛЯД ДЕРЖАВНИХ ФІНАНСІВ
105
Компетентності Результати навчання
визначати с особливості
здійснення контролю та
нагляду державних
фінансів в Україні та за її
межами
проводити порівняльний аналіз контрольно-ревізійної роботи на теренах України
та за кордоном
проводити аналіз діючого нормативно-правового забезпечення контролю в Україні
визначати найбільш сучасні й ефективні форми державного економічного
контролю при організації контрольного процесу
визначати мету, завдання, предмет та об’єкти державного економічного контролю
здійснювати організацію
контрольної діяльності
визначати права, обов’язки та відповідальність суб’єктів контролю
проводити планування контрольно-ревізійної діяльності
застосовувати доцільні методи та прийоми при проведені контрольно-ревізійних
дій
здійснювати узагальнення результатів контрольно-ревізійної діяльності
розробляти рекомендації за результатами контролю та нагдяду
здійснювати державний
фінансовий контроль в
Україні
проводити державний фінансовий аудит
проводити інспектування (ревізію)
проводити перевірку державних закупівель
визначати особливості контрольно-ревізійної діяльності у бюджетних установах,
організація та на промислових підприємствах
знати особливості здійснення контролю фінансово-кредитних установ залежно від
напрямку їх діяльності.
Компетентності та результати навчання за дисципліною:
ОБЛІК І ЗВІТНІСТЬ В ОПОДАТКУВАННІ
Мета навчальної дисципліни: формування знань та навичок щодо
ведення податкового обліку та звітності з різних податків, зборів
та обов’язкових платежів
ЗМІСТ НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ
Змістовий модуль 1. Загальні основи податкового обліку. Облік податку
на прибуток підприємств та ПДВ
Тема 1. Податковий облік: його зміст та організація на підприємстві.
Тема 2. Податковий облік та звітність з податку на прибуток підприємств.
Тема 3. Податковий облік та звітність з податку на додану вартість.
Змістовий модуль 2. Облік інших податків та платежів
Тема 4. Податковий облік та звітність з податку з доходів фізичних осіб.
Тема 5. Податковий облік та звітність за спрощеною системою оподаткування.
Тема 6. Податковий облік та звітність за платою за землю.
Тема 7. Податковий облік та звітність сільськогосподарських виробників.
Тема 8. Податковий облік та звітність з інших податків, зборів й обов’язкових
платежів.
106
ОБЛІК І ЗВІТНІСТЬ В ОПОДАТКУВАННІ
106
Завдання вивчення дисципліни:
• систематизація знань щодо ведення податкового
обліку, яка забезпечує високу кваліфікацію
фахівців;
• отримання максимально наближеного до реальної
практики досвід облікового консалтингу на
підприємствах різних форм власності за видами
бізнес-процесів;
• формування вмінь інтерпретувати й складати
звітність за податками на підприємствах різних
сфер діяльності і форм власності.
 здатність до володіння понятійним апаратом та методами податкового обліку;
 здатність до визначення доходів, витрат з обліку податку на прибуток та складання податкової
декларації;
 здатність до визначення податкового зобов’язання, податкового кредиту з ПДВ та складання
податкової декларації;
 здатність до визначення податку з доходів фізичних осіб та складання податкового розрахунку;
 здатність до володіння порядком переходу на спрощену систему оподаткування, обліку та звітності;
 здатність до ведення податкового обліку плати за землю, податку на нерухомість, відмінну від
земельної ділянки, транспортного податку;
 Здатність до ведення податкового обліку сільгоспвиробників;
 Здатність до податкового обліку інших місцевих податків та зборів
Компетентності та результати навчання
ОБЛІК ТА АНАЛІЗ ЗА ВИДАМИ ЕКОНОМІЧНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ
Мета навчальної дисципліни: формування у студентів здатності
відображення в обліку особливих операцій у торгівлі, сільському
господарстві, автотранспорті та будівництві
ЗМІСТ НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ
Змістовий модуль 1. Особливості обліку в торговельних підприємствах
Тема 1. Основні поняття торговельної діяльності
Тема 2. Облік на підприємствах оптової торгівлі
Тема 3. Облік на підприємствах роздрібної торгівлі
Тема 4. Облік інших товарних операцій
Змістовий модуль 2. Особливості обліку на сільськогосподарських, автотранспортних
та будівельних підприємствах
Тема 5. Особливості обліку на сільськогосподарських підприємствах
Тема 6. Облік витрат та калькулювання собівартості продукції рослинництва та
тваринництва
Тема 7. Облік інших операцій на сільськогосподарських підприємствах
Тема 8. Облік рухомого складу транспортних засобів
Тема 9. Облік запасів в автотранспортних підприємствах
Тема 10. Облік реалізації послуг в автотранспортних підприємствах
Тема 11. Основи побудови обліку у будівельних підприємствах
Тема 12. Облік у підрядника. Облік у забудовника
107
ОБЛІК ТА АНАЛІЗ ЗА ВИДАМИ ЕКОНОМІЧНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ
107
Ліцензування і патентування
торгівельної діяльності
ТЗВ і їх розподіл
Торгова націнка
Особливості оптової та
роздрібної торгівлі
Облік і аналіз у рослинництві
та тваринництві
Калькулювання
собівартості
сільськогосподарської
продукції
Облік та аналіз
біологічних
активів
Облік паливно-
мастильних
матеріалів, шин,
акумуляторів
Послуги з вантажних та
пасажирських перевезень
Собівартість
будівельно-монтажних
робіт
Облік
будівельних
матеріалів
Формування доходів і витрат на підприємствах різних видів економічної діяльності
ОБЛІК І ТЕХНІКА ПРОВЕДЕННЯ
ЗОВНІШНЬОЕКОНОМІЧНИХ ОПЕРАЦІЙ
Мета навчальної дисципліни: отримання знань та практичних навичок щодо техніки проведення
зовнішньоекономічних операцій, щодо специфіки їх фінансового, податкового, статистичного
обліку та щодо відображення у фінансовій звітності результатів їх здійснення
ЗМІСТ НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ
ЗМІСТОВИЙ МОДУЛЬ 1. ОБЛІК ЗОВНІШНЬОТОРГОВЕЛЬНИХ ОПЕРАЦІЙ В ІНОЗЕМНІЙ ВАЛЮТІ
Тема 1. Особливості проведення операцій в іноземній валюті суб’єктами підприємницької діяльності України
Тема 2. Методична та нормативна база відображення в бухгалтерському обліку та фінансовій звітності операцій
в іноземній валюті
Тема 3. Відображення в бухгалтерському обліку купівлі та продажу валюти на Міжбанківському валютному
ринку України
Тема 4. Техніка проведення і відображення в обліку експортних операцій підприємства
Тема 5. Техніка проведення і відображення в обліку імпортних операцій підприємства
ЗМІСТОВИЙ МОДУЛЬ 2. ОСОБЛИВОСТІ ПРОВЕДЕННЯ ТА ОБЛІКУ ІНШИХ ВИДІВ
ЗОВНІШНЬОЕКОНОМІЧНИХ ОПЕРАЦІЙ ПІДПРИЄМСТВА
Тема 6. Особливості проведення та обліку зовнішньоекономічних операцій, що виконуються за бартерними
контрактами
Тема 7. Особливості обліку інших видів зовнішньоекономічних операцій підприємства: операцій з
давальницькою сировиною, лізингових операцій, посередницьких операцій
Тема 8. Облік розрахункових і касових операцій в іноземній валюті
Тема 9. Особливості обліку інвестицій та кредитів в іноземній валюті
Тема 10. Складання фінансової, податкової, статистичної звітності підприємства стосовно
зовнішньоекономічних операцій; порядок декларування валютних цінностей підприємства в іноземній валюті
108
ОБЛІК І ТЕХНІКА ПРОВЕДЕННЯ
ЗОВНІШНЬОЕКОНОМІЧНИХ ОПЕРАЦІЙ
Кількість кредитів ЄКТС: 5
Розподіл за видами занять та годинами навчання:
 Лекції – 24 год.
 Практичні (семінарські) – 24 год.
 Самостійна робота – 102 год.
Форма підсумкового контролю: Екзамен
У результаті вивчення дисципліни здобувач отримує:
• знання щодо діючої нормативно-правової бази та методологічних основ проведення та обліку
зовнішньоекономічної діяльності українського підприємства;
• розуміння актуальної техніки організації та виконання зовнішньоекономічних операцій з
нерезидентами на зовнішніх та внутрішньому ринках, із розрахунками у іноземній валюті;
• навички обліку та звітування щодо господарських операцій українських підприємств при
здійсненні зовнішньої торгівлі та інших бізнес-угод з іноземними контрагентами;
• вміння відображувати розрахункові валютні операції у фінансовому та податковому обліку
українських компаній.
Предмет навчальної дисципліни – особливості проведення та відображення в бухгалтерському
обліку і звітності фінансово-господарських операцій українських підприємств з нерезидентами в
зовнішньоекономічних бізнес-відносинах.
ОРГАНІЗАЦІЯ ОБЛІКУ І АНАЛІЗУ ДІЯЛЬНОСТІ
СУБ’ЄКТІВ РІЗНИХ ФОРМ ГОСПОДАРЮВАННЯ
Мета навчальної дисципліни: формування знань і навичок стосовно організації
діяльності та її аналізу у суб’єктів підприємницької діяльності різних
організаційно-правових форм та форм власності
ЗМІСТ НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ
Змістовий модуль 1. Особливості організації обліку та аналізу суб’єктів різних
організаційно-правових форм господарювання
Тема 1. Класифікація організаційно-правових форм господарювання та видів
економічної діяльності в Україні
Тема 2. Організація обліку на підприємствах різних форм власності
Тема 3. Облікова політика підприємств залежно від виду їх економічної діяльності
Тема 4. Особливості організації обліку та аналізу посередницької діяльності
Тема 5. Організація обліку та аналізу діяльності в рекламному бізнесі
Тема 6. Організація обліку та аналізу діяльності підприємств туристичного бізнесу
Тема 7. Організація обліку та аналізу діяльності страхових компаній
Тема 8. Організація обліку та аналізу суб’єктів готельно-ресторанного бізнесу та
побутових послуг
Тема 9. Організація обліку та аналізу діяльності інших організацій
109
Орга-
нізація
обліку та
аналізу
Рекламне
агенство
Страхова
компанія
Фірма
побутових
послуг
Посеред-
ницька фірма
Готель
Ресторан
ОРГАНІЗАЦІЯ ОБЛІКУ І АНАЛІЗУ ДІЯЛЬНОСТІ
СУБ’ЄКТІВ РІЗНИХ ФОРМ ГОСПОДАРЮВАННЯ
109
МОНІТОРИНГ ДЕРЖАВНИХ
ЗАКУПІВЕЛЬ
Мета навчальної
дисципліни:
сформувати систему
знань з теорії та
практики
проведення
моніторингу
державних
закупівель
110
МОНІТОРИНГ ДЕРЖАВНИХ ЗАКУПІВЕЛЬ
Змістовий модуль 2. Практика проведення
державних закупівель та їх моніторинг.
Тема 4. Інституціональна структура системи
закупівель.
Тема 5. Документальне оформлення процедур
при державних закупівлях.
Тема 6. Організація та проведення тендерних
процедур.
Тема 7. Порядок здійснення моніторингу
державних закупівель та оформлення результатів
110
ЗМІСТ НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ
Змістовий модуль 1 Теоретичні основи
здійснення моніторингу державних
закупівель.
Тема 1. Моніторинг як економічна категорія.
Тема 2. Державні закупівлі в системі
публічних закупівель.
Тема 3. Нормативно-правове
регламентування здійснення закупівель
ВНУТРІШНІЙ АУДИТ ТА БІЗНЕС-КОНСАЛТИНГ
Мета навчальної дисципліни: формування у студентів здатності до організації та
здійснення внутрішнього аудиту як ключового елементу бізнес-процесів; здатності
надавати консалтингові послуги в контексті забезпечення розвитку бізнесу
ЗМІСТ НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ
Змістовий модуль 1.Теоретико-методологічні засади внутрішнього аудиту
Тема 1. Роль внутрішнього аудиту в системі управління бізнесом
Тема 2. Нормативно-правове регулювання внутрішнього аудиту в Україні
Тема 3. Організація служби внутрішнього аудиту у суб’єктів бізнесу
Тема 4. Методичні прийоми внутрішнього аудиту
Тема 5. Реалізація матеріалів внутрішнього аудиту
Змістовий модуль 2. Роль консалтингу у забезпеченні розвитку бізнесу
Тема 6. Консалтинг як елемент інфраструктури професійної підтримки
бізнесу.
Тема 7. Консалтинговий процес. Методи аналізу і вирішення проблем в бізнес-
консалтингу
Тема 8. Бізнес-консалтинг інформаційних технологій
111
ВНУТРІШНІЙ АУДИТ ТА БІЗНЕС-КОНСАЛТИНГ
111
Компетентності та результати навчання за дисципліною
Компетентності Результати навчання
Визначати особливості
організації
внтурішнього аудиту
здатність до застосування нормативної бази з регулювання
внутрішнього аудиту в сучасних економічних умовах;
здатність до організації та документального оформлення служби
внутрішнього аудиту в сучасному бізнес-середовищі;
вміння використовувати спеціальні методичні прийоми внутрішнього
аудиту;
здатність здійснювати внутрішню аудиторську перевірку на
підприємствах різних форм власності, а також реалізувати
результати такої перевірки;
Здійснювати
організацію бізнес
консалтингу
вміння визначати, класифікувати та обґрунтовувати необхідність
бізнесконсалтингу;
здатність реалізовувати навички самостійного вирішення
аудиторських та консалтингових завдань на конкретних прикладах;
здатність використовувати відповідний методичний інструментарій
для вирішення проблем в бізнес-консалтингу.
СТРАТЕГІЧНИЙ ОБЛІК ТА УПРАВЛІНСЬКИЙ КОНСАЛТИНГ
Мета навчальної дисципліни: формування знань і навичок щодо особливостей
використання даних сформованих в системі бухгалтерського обліку для
обґрунтування управлінських рішень та розробки стратегій розвитку бізнесу на
вітчизняних підприємствах
ЗМІСТ НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ
Змістовий модуль 1. Стратегічний облік як гнучка інформаційна система
прийняття управлінських рішень в системі менеджменту суб’єктів господарювання
Тема. 1. Мета, зміст і організація стратегічного обліку як підсистеми
управлінського обліку підприємства
Тема 2. Цільовий аналіз витрат підприємства в процесі дослідження ланцюжка
цінностей та формування загальної стратегії бізнес-процесів на підприємстві.
Калькулювання за видами діяльності ( АВС-costing)
Тема 3 Бюджетування та планування діяльності господарської діяльності
підприємства
Тема 4. Контроль бізнес-процесів підприємства за допомогою гнучкого
бюджетування та аналізу відхилень
Тема 5. Формування релевантної інформації для прийняття управлінських рішень
стосовно управління запасами підприємства
Тема 6. Прийняття рішень стосовно ціноутворення
112
Бюджетування діяльності підприємства
Показник,грн Загальне
значення
Оптова мережа Роздрібна торгівля
Разом A B Разом C D
Дохід підприємства за звичайними цінами 69 120 000 64 800 000 36 000 000 28 800 000 4 320 000 2 880 000 1 440 000
Знижка 6 096 000 5 880 000 3 000 000 2 880 000 216 000 96 000 120 000
Фактичний дохід підприємства 63 024 000 58 920 000 33 000 000 25 920 000 4 104 000 2 784 000 1 320 000
Чистий дохід підприємства 52 520 000 49 100 000 27 500 000 21 600 000 3 420 000 2 320 000 1 100 000
Собівартість реалізованої продукції 47 040 000 44 100 000 24 500 000 19 600 000 2 940 000 1 960 000 980 000
Валовий прибуток 5 480 000 5 000 000 3 000 000 2 000 000 480 000 360 000 120 000
Витрати збуту повязані безпосередньо з
виконанням замовлень:
712 920 642 480 382 800 259 680 70 440 55 320 15 120
-обробка замовлень 50 400 42 000 30 000 12 000 8 400 6 000 2 400
-візити до замовника; 7 920 6 480 3 600 2 880 1 440 720 720
-транспорні витрати; 9 600 8 000 3 200 4 800 1 600 1 600 0
- зберігання товару 576 000 540 000 300 000 240 000 36 000 24 000 12 000
експедиторські послуги 69 000 46 000 46 000 0 23 000 23 000 0
Операційний прибуток на рівні замовника 4 767 080 4 357 520 2 617 200 1 740 320 409 560 304 680 104 880
Витрати на забезпечення каналів збуту 500 000 250 000 250 000
Операційний прибуток на рівні загальних
витрат на збут
4 267 080 4 107 520 159 560
Загальні адміністративні витрати та інші
витрати операційної діяльності
760 000
Операційний прибуток 3 507 080
Показник Жовтень 2021 Листопад 2021 Грудень 2021
Сальдо на початок 130 000 75 000 75 000
Надходження грошових
коштів:
600 000 590 000 770 000
Оплата за реалізовану
продукцію:
600 000 590 000 770 000
Поточного періоду 385000 345000 505000
Минулих періодів 215000 245000 265000
Витрати грошових коштів: 770 320 846 820 858 820
Оплата покупок: 536 000 603 000 515 000
Поточного періоду 61000 54000 29 000
Минулих періодів 475000 549000 486000
Заробітна плата: 119520 140220 155420
Поточного періоду 58520 52440 76760
Минулих періодів 61000 87780 78 660
Накладні витрати 107 800 96 600 141 400
Виплата банківського
кредиту
7000 7000 7000
Виплат дивідендів 40000
Сальдо на кінець -40 320 -181 820 -13 820
Додаткове фінансування 115 320 256 820 88 820
Мінімальний залишок
грошових коштів
75 000 75 000 75 000
Розробки
стратегій
щодо
збутової
діяльності
підприємс
тва
Управління витратами на придбання запасів
Процес
бюджетув
ання на
підприємс
тві
Дохід від реалізації
Мінус собівартість реалізованої продукції:
Прямі матеріальні витрати
Прямі трудові витрати
Змінні загальновиробничі витрати
Постійні загальновиробничі витрати
Валовий прибуток
Мінус операційні витрати:
Адміністративні витрати (постійні та змінні)
Витрати на збут (постійні та змінні)
Інші операційні витрати (постійні та змінні)
Прибуток від основної діяльності
Порівняння
формування
прибутку в
системах
Direct-cost та
Absorption-cost
СТРАТЕГІЧНИЙ ОБЛІК ТА УПРАВЛІНСЬКИЙ КОНСАЛТИНГ
112
АУДИТ ДЕРЖАВИНХ ФІНАНСІВ
Мета навчальної дисципліни: формування у студентів здатності до успішного
здійснення аудиту державних фінансів з урахуванням світових тенденцій, засвоєння
практичних навиків роботи контролюючих органів у сфері державних фінансів
ЗМІСТ НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ
Змістовий модуль 1.Теоретико-організаційні засади аудиту державних фінансів
Тема 1. Історія виникнення та розвитку аудиту державних фінансів
Тема 2. Сутність та організаційно-правові засади аудиту державних фінансів
Тема 3. Класифікація аудиту державних фінансів
Тема 4. Суб’єкти аудиту державних фінансів
Тема 5. Організація державного фінансового аудиту Державною аудиторською службою України
Тема 6. Організація внутрішнього аудиту в органах державного сектора
Тема 7. Організація аудиту державних фінансів з боку Рахункової палати України
Змістовий модуль 2. Методики здійснення аудиту державних фінансів
Тема 8. Державний фінансовий аудит виконання бюджетних програм (аудит ефективності)
Тема 9. Державний фінансовий аудит діяльності суб’єктів господарювання
Тема 10. Державний фінансовий аудит виконання місцевих бюджетів
Тема 11. Державний фінансовий аудит окремих господарських операцій
Тема 12. Внутрішній аудит в органах державного сектора
Тема 13. Аудит ефективності надходжень та використання бюджетних коштів з боку Рахункової
палати України
Тема 14. Фінансовий аудит надходжень та використання бюджетних коштів з боку Рахункової
палати України
113
АУДИТ ДЕРЖАВИНХ ФІНАНСІВ
113
Компетентності Результати навчання
Визначати особливості
здійснення аудиту
державних фінансів в
Україні та за її межами
Проводити порівняльний аналіз впровадження та розвитку державного аудиту на
теренах України та за кордоном
Проводити аналіз діючого нормативно-правового забезпечення державного аудиту в
Україні
Визначати найбільш сучасні й ефективні різновиди державного аудиту
Визначати мету, завдання, предмет та об’єкти державного аудиту
Здійснювати організацію
аудиту держаних
фінансів
Визначати права, обов’язки та відповідальність суб’єктів державного аудиту
Проводити планування державного аудиту
Застосовувати доцільні методи та прийоми при проведені державного аудиту
Здійснювати узагальнення результатів державного аудиту
Проводити оцінки результатів, виявляти причини порушень в ході використання
бюджетних коштів і майна
Розробляти рекомендації за результатами державного аудиту
Здійснювати аудит
державних фінансів
Проводити державний аудит діяльності бюджетних установ
Здійснювати державний аудит виконання бюджетних програм
Проводити державний аудит діяльності суб’єктів господарювання
Здійснювати державний аудит виконання місцевих бюджетів
Визначати технологію державного аудиту окремих господарських операцій
Проводити державний аудит ефективності діяльності
Проводити аудит доходів і видатків державного бюджету, державного
адміністрування та міжбюджетних трансфертів
Здійснювати аудит державного і комунального майна
Компетентності та результати навчання за дисципліною
МЕЙДЖОР – окремі профільні навчальні дисципліни
освітньо-професійної програми підготовки БАКАЛАВРІВ
Посилання на:
- перелік навчальних дисциплін для вибору
- силабуси навчальних дисциплін
- форму опитування щодо вибору освітніх компонент
1 of 25

Recommended

ПРЕЗЕНТАЦІЯ ДИСЦИПЛІНИ Звітність підприємств.pptx by
ПРЕЗЕНТАЦІЯ ДИСЦИПЛІНИ Звітність підприємств.pptxПРЕЗЕНТАЦІЯ ДИСЦИПЛІНИ Звітність підприємств.pptx
ПРЕЗЕНТАЦІЯ ДИСЦИПЛІНИ Звітність підприємств.pptxssuserc62c8b1
105 views9 slides
Податковий менеджмент. Навчальний посібник для вищих навчальних закладів, при... by
Податковий менеджмент. Навчальний посібник для вищих навчальних закладів, при...Податковий менеджмент. Навчальний посібник для вищих навчальних закладів, при...
Податковий менеджмент. Навчальний посібник для вищих навчальних закладів, при...Сергей Палей
538 views203 slides
Oaaa 0 by
Oaaa 0Oaaa 0
Oaaa 0215174
264 views27 slides
Проблеми розробки та перспективи удосконалення стандарту вищої освіти by
Проблеми розробки та перспективи удосконалення стандарту вищої освітиПроблеми розробки та перспективи удосконалення стандарту вищої освіти
Проблеми розробки та перспективи удосконалення стандарту вищої освітиAndriy Pylypenko
120 views12 slides
Державний контроль і ревізія by
Державний контроль і ревізіяДержавний контроль і ревізія
Державний контроль і ревізія215174
462 views21 slides
Опис ДКР by
Опис ДКРОпис ДКР
Опис ДКР215174
175 views21 slides

More Related Content

Similar to Презентація мейджори ОіА.pptx

Судебная бухгалтерия by
Судебная бухгалтерияСудебная бухгалтерия
Судебная бухгалтерияLudmila_Belyaeva
803 views15 slides
Presentation by
PresentationPresentation
PresentationAndriy Pylypenko
82 views17 slides
лекция 2 by
лекция 2лекция 2
лекция 2cit-cit
1.2K views9 slides
тема 1 by
тема 1тема 1
тема 1Настя Корабахина
295 views29 slides

Similar to Презентація мейджори ОіА.pptx(20)

Судебная бухгалтерия by Ludmila_Belyaeva
Судебная бухгалтерияСудебная бухгалтерия
Судебная бухгалтерия
Ludmila_Belyaeva803 views
лекция 2 by cit-cit
лекция 2лекция 2
лекция 2
cit-cit1.2K views
Податкова система (основи теорії і практики): Навч. посіб. / С. Б. Палєй. – ... by Сергей Палей
Податкова система (основи теорії і практики): Навч. посіб. / С. Б. Палєй. – ...Податкова система (основи теорії і практики): Навч. посіб. / С. Б. Палєй. – ...
Податкова система (основи теорії і практики): Навч. посіб. / С. Б. Палєй. – ...
“методика аудиту додатків до облікової політики підприємства” by InnaNechytaylo
“методика аудиту додатків до облікової політики підприємства”“методика аудиту додатків до облікової політики підприємства”
“методика аудиту додатків до облікової політики підприємства”
InnaNechytaylo388 views
мій улюблений предмет аудит б_4_2 by Alena Nelepova
мій улюблений предмет аудит б_4_2мій улюблений предмет аудит б_4_2
мій улюблений предмет аудит б_4_2
Alena Nelepova931 views
Характеристика форм фінансової звітності by Hanna Filatova
Характеристика форм фінансової звітностіХарактеристика форм фінансової звітності
Характеристика форм фінансової звітності
Hanna Filatova21 views
контроль та ревізія by alexandrsv
контроль та ревізіяконтроль та ревізія
контроль та ревізія
alexandrsv338 views
контроль та ревізія by alexandrsv
контроль та ревізіяконтроль та ревізія
контроль та ревізія
alexandrsv264 views
модуль 1 by Tetiana_mk
модуль 1модуль 1
модуль 1
Tetiana_mk295 views

More from Andriy Pylypenko

Пилипенко_НУБІП_2022.pdf by
Пилипенко_НУБІП_2022.pdfПилипенко_НУБІП_2022.pdf
Пилипенко_НУБІП_2022.pdfAndriy Pylypenko
21 views19 slides
презентація пилипенко by
презентація пилипенкопрезентація пилипенко
презентація пилипенкоAndriy Pylypenko
94 views10 slides
програма круглого столу Ph d_2021 by
програма круглого столу Ph d_2021програма круглого столу Ph d_2021
програма круглого столу Ph d_2021Andriy Pylypenko
114 views5 slides
Enterprise europe network by
Enterprise europe networkEnterprise europe network
Enterprise europe networkAndriy Pylypenko
125 views26 slides
Эволюция бухгалтера by
Эволюция бухгалтераЭволюция бухгалтера
Эволюция бухгалтераAndriy Pylypenko
343 views4 slides
Моя будущая профессия by
Моя будущая профессияМоя будущая профессия
Моя будущая профессияAndriy Pylypenko
1K views18 slides

More from Andriy Pylypenko(10)

презентація пилипенко by Andriy Pylypenko
презентація пилипенкопрезентація пилипенко
презентація пилипенко
Andriy Pylypenko94 views
програма круглого столу Ph d_2021 by Andriy Pylypenko
програма круглого столу Ph d_2021програма круглого столу Ph d_2021
програма круглого столу Ph d_2021
Andriy Pylypenko114 views
Эволюция бухгалтера by Andriy Pylypenko
Эволюция бухгалтераЭволюция бухгалтера
Эволюция бухгалтера
Andriy Pylypenko343 views
Моя будущая профессия by Andriy Pylypenko
Моя будущая профессияМоя будущая профессия
Моя будущая профессия
Andriy Pylypenko1K views
Моя будущая профессия - бухгалтер by Andriy Pylypenko
Моя будущая профессия - бухгалтерМоя будущая профессия - бухгалтер
Моя будущая профессия - бухгалтер
Andriy Pylypenko621 views
Моя профессия - бухгалтер by Andriy Pylypenko
Моя профессия - бухгалтерМоя профессия - бухгалтер
Моя профессия - бухгалтер
Andriy Pylypenko527 views
Ухвалення рішень для нової ери by Andriy Pylypenko
Ухвалення рішень для нової ериУхвалення рішень для нової ери
Ухвалення рішень для нової ери
Andriy Pylypenko403 views
презентація вільного майнора by Andriy Pylypenko
презентація вільного майнора презентація вільного майнора
презентація вільного майнора
Andriy Pylypenko769 views

Recently uploaded

Презентація ННІ КНІТ НТУ "ХПІ" by
Презентація ННІ КНІТ НТУ "ХПІ"Презентація ННІ КНІТ НТУ "ХПІ"
Презентація ННІ КНІТ НТУ "ХПІ"Andrii Kopp
10 views14 slides
В'ячеслав Васильович Петров by
 В'ячеслав Васильович Петров В'ячеслав Васильович Петров
В'ячеслав Васильович ПетровНБУ для дітей
7 views10 slides
Презентація кафедр ННІ КНІТ НТУ "ХПІ" by
Презентація кафедр ННІ КНІТ НТУ "ХПІ"Презентація кафедр ННІ КНІТ НТУ "ХПІ"
Презентація кафедр ННІ КНІТ НТУ "ХПІ"Andrii Kopp
6 views73 slides
Реалізація Стратегії розвитку читання. Читання як стратегія життя.pptx by
Реалізація Стратегії розвитку читання. Читання як стратегія життя.pptxРеалізація Стратегії розвитку читання. Читання як стратегія життя.pptx
Реалізація Стратегії розвитку читання. Читання як стратегія життя.pptxssuser15a891
5 views38 slides
Академічна доброчесність by
Академічна доброчесністьАкадемічна доброчесність
Академічна доброчесністьtetiana1958
66 views15 slides
Наукові перемоги здобувачів вищої освіти by
Наукові перемоги здобувачів вищої освітиНаукові перемоги здобувачів вищої освіти
Наукові перемоги здобувачів вищої освітиtetiana1958
45 views10 slides

Recently uploaded(17)

Презентація ННІ КНІТ НТУ "ХПІ" by Andrii Kopp
Презентація ННІ КНІТ НТУ "ХПІ"Презентація ННІ КНІТ НТУ "ХПІ"
Презентація ННІ КНІТ НТУ "ХПІ"
Andrii Kopp10 views
Презентація кафедр ННІ КНІТ НТУ "ХПІ" by Andrii Kopp
Презентація кафедр ННІ КНІТ НТУ "ХПІ"Презентація кафедр ННІ КНІТ НТУ "ХПІ"
Презентація кафедр ННІ КНІТ НТУ "ХПІ"
Andrii Kopp6 views
Реалізація Стратегії розвитку читання. Читання як стратегія життя.pptx by ssuser15a891
Реалізація Стратегії розвитку читання. Читання як стратегія життя.pptxРеалізація Стратегії розвитку читання. Читання як стратегія життя.pptx
Реалізація Стратегії розвитку читання. Читання як стратегія життя.pptx
ssuser15a8915 views
Академічна доброчесність by tetiana1958
Академічна доброчесністьАкадемічна доброчесність
Академічна доброчесність
tetiana195866 views
Наукові перемоги здобувачів вищої освіти by tetiana1958
Наукові перемоги здобувачів вищої освітиНаукові перемоги здобувачів вищої освіти
Наукові перемоги здобувачів вищої освіти
tetiana195845 views
Інформатика_5 клас_Генеза_22.pdf by VchutelInf
Інформатика_5 клас_Генеза_22.pdfІнформатика_5 клас_Генеза_22.pdf
Інформатика_5 клас_Генеза_22.pdf
VchutelInf5 views
Органiзацiя перевiрки робіт здобувачів вищої освіти на наявність академічног... by tetiana1958
Органiзацiя перевiрки робіт здобувачів вищої освіти на наявність академічног...Органiзацiя перевiрки робіт здобувачів вищої освіти на наявність академічног...
Органiзацiя перевiрки робіт здобувачів вищої освіти на наявність академічног...
tetiana195863 views
ІКТ Захарчун.pdf by anazaharcun
ІКТ Захарчун.pdfІКТ Захарчун.pdf
ІКТ Захарчун.pdf
anazaharcun7 views
«Жив і працював для Університету» by ihorsadovskyi
«Жив і працював для Університету»«Жив і працював для Університету»
«Жив і працював для Університету»
ihorsadovskyi5 views
Семінар Пізнаємо природу.pptx by ssuser389ffd
Семінар Пізнаємо природу.pptxСемінар Пізнаємо природу.pptx
Семінар Пізнаємо природу.pptx
ssuser389ffd9 views

Презентація мейджори ОіА.pptx

 • 1. Харків, 2023 ХАРКІВСЬКИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ ЕКОНОМІЧНИЙ УНІВЕРСИТЕТ ІМЕНІ СЕМЕНА КУЗНЕЦЯ КАФЕДРА ОБЛІКУ І БІЗНЕС-КОНСАЛТИНГУ МЕЙДЖОР за освітньо-професійною програмою «Облік і аудит» спеціальності 071 «Облік і оподаткування»
 • 2. МЕЙДЖОР – окремі профільні навчальні дисципліни освітньо-професійної програми підготовки БАКАЛАВРІВ Посилання на: - перелік навчальних дисциплін для вибору - силабуси навчальних дисциплін - форму опитування щодо вибору освітніх компонент
 • 3. Розподіл за видами занять та годинами: Лекції – 24 год. Практичні (семінарські) – 24 год. Самостійна робота – 102 год Кількість кредитів ЄКТС: 5 Форма підсумкового контролю: Екзамен
 • 4. ОБЛІК В БАНКАХ Мета навчальної дисципліни: формування системи знань із теорії та практики ведення бухгалтерського обліку в банках ЗМІСТ НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ Змістовий модуль 1. Формування облікової системи банку та основних принципів його діяльності Тема1. Загальні основи і принципи бухгалтерського обліку в банках Тема 2. Облік капіталу банку Тема 3. Облік доходів, витрат та фінансового результату діяльності банку Тема 4. Облік касових та розрахункових операцій банку Змістовий модуль 2. Відображення в обліку основних банківських операцій Тема 5. Облік депозитних та кредитних операцій банку Тема 6. Облік операцій банку в іноземній валюті Тема 7. Облік операцій банку з фінансовими інструментами Тема 8. Облік операцій банку з лізингу 104
 • 5. Метою навчальної дисципліни «Облік у банках» є надання знань та практичних навичок щодо облікової системи банку, принципів його діяльності та відображення в обліку основних банківських операцій. СИСТЕМА ОБЛІКУ В БАНКУ ВКЛЮЧАЄ: Фінансовий облік Податковий облік Управлінський облік ОБЛІК В БАНКАХ 104 Основними завданнями вивчення дисципліни "Облік у банках" є - засвоєння організаційно-правових засад діяльності банків; - набуття студентами стійких знань з теорії та практики обліку діяльності банків; - оволодіння практичними навичками складання первинних, зведених документів та форм фінансової звітності.
 • 6. КОНТРОЛЬ ТА НАГЛЯД ДЕРЖАВНИХ ФІНАНСІВ Мета навчальної дисципліни: формування у студентів знань і навичок з теорії та практики державного фінансового контролю ЗМІСТ НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ Змістовий модуль 1. Теоретичні основи економічного контролю та організація контрольного процесу Тема 1. Становлення та розвиток контролю Тема 2. Сутність та зміст економічного контролю Тема 3. Державний фінансовий контроль Тема 4. Організація контрольної діяльності Тема 5. Державний фінансовий аудит: сутність, зміст та суб’єкти його проведення Тема 6. Інспектування (ревізія): поняття і зміст Тема 7. Перевірка та моніторинг закупівель як форма державного фінансового контролю Змістовий модуль 2. Методичні основи контролю в діяльності підприємницьких структур, установ та організацій Тема 8. Контроль діяльності підприємницьких структур Тема 9. Державний нагляд суб’єктів господарювання Тема 10. Організація проведення контролю в бюджетних установах Тема 11. Особливості контролю фінансово-кредитних установ Тема 12. Контроль виконання місцевих бюджетів у фінансових органах Тема 13. Контроль ефективності використання коштів державного бюджету Рахунковою палатою при Верховній Раді України 105
 • 7. КОНТРОЛЬ ТА НАГЛЯД ДЕРЖАВНИХ ФІНАНСІВ 105 Компетентності Результати навчання визначати с особливості здійснення контролю та нагляду державних фінансів в Україні та за її межами проводити порівняльний аналіз контрольно-ревізійної роботи на теренах України та за кордоном проводити аналіз діючого нормативно-правового забезпечення контролю в Україні визначати найбільш сучасні й ефективні форми державного економічного контролю при організації контрольного процесу визначати мету, завдання, предмет та об’єкти державного економічного контролю здійснювати організацію контрольної діяльності визначати права, обов’язки та відповідальність суб’єктів контролю проводити планування контрольно-ревізійної діяльності застосовувати доцільні методи та прийоми при проведені контрольно-ревізійних дій здійснювати узагальнення результатів контрольно-ревізійної діяльності розробляти рекомендації за результатами контролю та нагдяду здійснювати державний фінансовий контроль в Україні проводити державний фінансовий аудит проводити інспектування (ревізію) проводити перевірку державних закупівель визначати особливості контрольно-ревізійної діяльності у бюджетних установах, організація та на промислових підприємствах знати особливості здійснення контролю фінансово-кредитних установ залежно від напрямку їх діяльності. Компетентності та результати навчання за дисципліною:
 • 8. ОБЛІК І ЗВІТНІСТЬ В ОПОДАТКУВАННІ Мета навчальної дисципліни: формування знань та навичок щодо ведення податкового обліку та звітності з різних податків, зборів та обов’язкових платежів ЗМІСТ НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ Змістовий модуль 1. Загальні основи податкового обліку. Облік податку на прибуток підприємств та ПДВ Тема 1. Податковий облік: його зміст та організація на підприємстві. Тема 2. Податковий облік та звітність з податку на прибуток підприємств. Тема 3. Податковий облік та звітність з податку на додану вартість. Змістовий модуль 2. Облік інших податків та платежів Тема 4. Податковий облік та звітність з податку з доходів фізичних осіб. Тема 5. Податковий облік та звітність за спрощеною системою оподаткування. Тема 6. Податковий облік та звітність за платою за землю. Тема 7. Податковий облік та звітність сільськогосподарських виробників. Тема 8. Податковий облік та звітність з інших податків, зборів й обов’язкових платежів. 106
 • 9. ОБЛІК І ЗВІТНІСТЬ В ОПОДАТКУВАННІ 106 Завдання вивчення дисципліни: • систематизація знань щодо ведення податкового обліку, яка забезпечує високу кваліфікацію фахівців; • отримання максимально наближеного до реальної практики досвід облікового консалтингу на підприємствах різних форм власності за видами бізнес-процесів; • формування вмінь інтерпретувати й складати звітність за податками на підприємствах різних сфер діяльності і форм власності.  здатність до володіння понятійним апаратом та методами податкового обліку;  здатність до визначення доходів, витрат з обліку податку на прибуток та складання податкової декларації;  здатність до визначення податкового зобов’язання, податкового кредиту з ПДВ та складання податкової декларації;  здатність до визначення податку з доходів фізичних осіб та складання податкового розрахунку;  здатність до володіння порядком переходу на спрощену систему оподаткування, обліку та звітності;  здатність до ведення податкового обліку плати за землю, податку на нерухомість, відмінну від земельної ділянки, транспортного податку;  Здатність до ведення податкового обліку сільгоспвиробників;  Здатність до податкового обліку інших місцевих податків та зборів Компетентності та результати навчання
 • 10. ОБЛІК ТА АНАЛІЗ ЗА ВИДАМИ ЕКОНОМІЧНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ Мета навчальної дисципліни: формування у студентів здатності відображення в обліку особливих операцій у торгівлі, сільському господарстві, автотранспорті та будівництві ЗМІСТ НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ Змістовий модуль 1. Особливості обліку в торговельних підприємствах Тема 1. Основні поняття торговельної діяльності Тема 2. Облік на підприємствах оптової торгівлі Тема 3. Облік на підприємствах роздрібної торгівлі Тема 4. Облік інших товарних операцій Змістовий модуль 2. Особливості обліку на сільськогосподарських, автотранспортних та будівельних підприємствах Тема 5. Особливості обліку на сільськогосподарських підприємствах Тема 6. Облік витрат та калькулювання собівартості продукції рослинництва та тваринництва Тема 7. Облік інших операцій на сільськогосподарських підприємствах Тема 8. Облік рухомого складу транспортних засобів Тема 9. Облік запасів в автотранспортних підприємствах Тема 10. Облік реалізації послуг в автотранспортних підприємствах Тема 11. Основи побудови обліку у будівельних підприємствах Тема 12. Облік у підрядника. Облік у забудовника 107
 • 11. ОБЛІК ТА АНАЛІЗ ЗА ВИДАМИ ЕКОНОМІЧНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ 107 Ліцензування і патентування торгівельної діяльності ТЗВ і їх розподіл Торгова націнка Особливості оптової та роздрібної торгівлі Облік і аналіз у рослинництві та тваринництві Калькулювання собівартості сільськогосподарської продукції Облік та аналіз біологічних активів Облік паливно- мастильних матеріалів, шин, акумуляторів Послуги з вантажних та пасажирських перевезень Собівартість будівельно-монтажних робіт Облік будівельних матеріалів Формування доходів і витрат на підприємствах різних видів економічної діяльності
 • 12. ОБЛІК І ТЕХНІКА ПРОВЕДЕННЯ ЗОВНІШНЬОЕКОНОМІЧНИХ ОПЕРАЦІЙ Мета навчальної дисципліни: отримання знань та практичних навичок щодо техніки проведення зовнішньоекономічних операцій, щодо специфіки їх фінансового, податкового, статистичного обліку та щодо відображення у фінансовій звітності результатів їх здійснення ЗМІСТ НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ ЗМІСТОВИЙ МОДУЛЬ 1. ОБЛІК ЗОВНІШНЬОТОРГОВЕЛЬНИХ ОПЕРАЦІЙ В ІНОЗЕМНІЙ ВАЛЮТІ Тема 1. Особливості проведення операцій в іноземній валюті суб’єктами підприємницької діяльності України Тема 2. Методична та нормативна база відображення в бухгалтерському обліку та фінансовій звітності операцій в іноземній валюті Тема 3. Відображення в бухгалтерському обліку купівлі та продажу валюти на Міжбанківському валютному ринку України Тема 4. Техніка проведення і відображення в обліку експортних операцій підприємства Тема 5. Техніка проведення і відображення в обліку імпортних операцій підприємства ЗМІСТОВИЙ МОДУЛЬ 2. ОСОБЛИВОСТІ ПРОВЕДЕННЯ ТА ОБЛІКУ ІНШИХ ВИДІВ ЗОВНІШНЬОЕКОНОМІЧНИХ ОПЕРАЦІЙ ПІДПРИЄМСТВА Тема 6. Особливості проведення та обліку зовнішньоекономічних операцій, що виконуються за бартерними контрактами Тема 7. Особливості обліку інших видів зовнішньоекономічних операцій підприємства: операцій з давальницькою сировиною, лізингових операцій, посередницьких операцій Тема 8. Облік розрахункових і касових операцій в іноземній валюті Тема 9. Особливості обліку інвестицій та кредитів в іноземній валюті Тема 10. Складання фінансової, податкової, статистичної звітності підприємства стосовно зовнішньоекономічних операцій; порядок декларування валютних цінностей підприємства в іноземній валюті 108
 • 13. ОБЛІК І ТЕХНІКА ПРОВЕДЕННЯ ЗОВНІШНЬОЕКОНОМІЧНИХ ОПЕРАЦІЙ Кількість кредитів ЄКТС: 5 Розподіл за видами занять та годинами навчання:  Лекції – 24 год.  Практичні (семінарські) – 24 год.  Самостійна робота – 102 год. Форма підсумкового контролю: Екзамен У результаті вивчення дисципліни здобувач отримує: • знання щодо діючої нормативно-правової бази та методологічних основ проведення та обліку зовнішньоекономічної діяльності українського підприємства; • розуміння актуальної техніки організації та виконання зовнішньоекономічних операцій з нерезидентами на зовнішніх та внутрішньому ринках, із розрахунками у іноземній валюті; • навички обліку та звітування щодо господарських операцій українських підприємств при здійсненні зовнішньої торгівлі та інших бізнес-угод з іноземними контрагентами; • вміння відображувати розрахункові валютні операції у фінансовому та податковому обліку українських компаній. Предмет навчальної дисципліни – особливості проведення та відображення в бухгалтерському обліку і звітності фінансово-господарських операцій українських підприємств з нерезидентами в зовнішньоекономічних бізнес-відносинах.
 • 14. ОРГАНІЗАЦІЯ ОБЛІКУ І АНАЛІЗУ ДІЯЛЬНОСТІ СУБ’ЄКТІВ РІЗНИХ ФОРМ ГОСПОДАРЮВАННЯ Мета навчальної дисципліни: формування знань і навичок стосовно організації діяльності та її аналізу у суб’єктів підприємницької діяльності різних організаційно-правових форм та форм власності ЗМІСТ НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ Змістовий модуль 1. Особливості організації обліку та аналізу суб’єктів різних організаційно-правових форм господарювання Тема 1. Класифікація організаційно-правових форм господарювання та видів економічної діяльності в Україні Тема 2. Організація обліку на підприємствах різних форм власності Тема 3. Облікова політика підприємств залежно від виду їх економічної діяльності Тема 4. Особливості організації обліку та аналізу посередницької діяльності Тема 5. Організація обліку та аналізу діяльності в рекламному бізнесі Тема 6. Організація обліку та аналізу діяльності підприємств туристичного бізнесу Тема 7. Організація обліку та аналізу діяльності страхових компаній Тема 8. Організація обліку та аналізу суб’єктів готельно-ресторанного бізнесу та побутових послуг Тема 9. Організація обліку та аналізу діяльності інших організацій 109
 • 16. МОНІТОРИНГ ДЕРЖАВНИХ ЗАКУПІВЕЛЬ Мета навчальної дисципліни: сформувати систему знань з теорії та практики проведення моніторингу державних закупівель 110
 • 17. МОНІТОРИНГ ДЕРЖАВНИХ ЗАКУПІВЕЛЬ Змістовий модуль 2. Практика проведення державних закупівель та їх моніторинг. Тема 4. Інституціональна структура системи закупівель. Тема 5. Документальне оформлення процедур при державних закупівлях. Тема 6. Організація та проведення тендерних процедур. Тема 7. Порядок здійснення моніторингу державних закупівель та оформлення результатів 110 ЗМІСТ НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ Змістовий модуль 1 Теоретичні основи здійснення моніторингу державних закупівель. Тема 1. Моніторинг як економічна категорія. Тема 2. Державні закупівлі в системі публічних закупівель. Тема 3. Нормативно-правове регламентування здійснення закупівель
 • 18. ВНУТРІШНІЙ АУДИТ ТА БІЗНЕС-КОНСАЛТИНГ Мета навчальної дисципліни: формування у студентів здатності до організації та здійснення внутрішнього аудиту як ключового елементу бізнес-процесів; здатності надавати консалтингові послуги в контексті забезпечення розвитку бізнесу ЗМІСТ НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ Змістовий модуль 1.Теоретико-методологічні засади внутрішнього аудиту Тема 1. Роль внутрішнього аудиту в системі управління бізнесом Тема 2. Нормативно-правове регулювання внутрішнього аудиту в Україні Тема 3. Організація служби внутрішнього аудиту у суб’єктів бізнесу Тема 4. Методичні прийоми внутрішнього аудиту Тема 5. Реалізація матеріалів внутрішнього аудиту Змістовий модуль 2. Роль консалтингу у забезпеченні розвитку бізнесу Тема 6. Консалтинг як елемент інфраструктури професійної підтримки бізнесу. Тема 7. Консалтинговий процес. Методи аналізу і вирішення проблем в бізнес- консалтингу Тема 8. Бізнес-консалтинг інформаційних технологій 111
 • 19. ВНУТРІШНІЙ АУДИТ ТА БІЗНЕС-КОНСАЛТИНГ 111 Компетентності та результати навчання за дисципліною Компетентності Результати навчання Визначати особливості організації внтурішнього аудиту здатність до застосування нормативної бази з регулювання внутрішнього аудиту в сучасних економічних умовах; здатність до організації та документального оформлення служби внутрішнього аудиту в сучасному бізнес-середовищі; вміння використовувати спеціальні методичні прийоми внутрішнього аудиту; здатність здійснювати внутрішню аудиторську перевірку на підприємствах різних форм власності, а також реалізувати результати такої перевірки; Здійснювати організацію бізнес консалтингу вміння визначати, класифікувати та обґрунтовувати необхідність бізнесконсалтингу; здатність реалізовувати навички самостійного вирішення аудиторських та консалтингових завдань на конкретних прикладах; здатність використовувати відповідний методичний інструментарій для вирішення проблем в бізнес-консалтингу.
 • 20. СТРАТЕГІЧНИЙ ОБЛІК ТА УПРАВЛІНСЬКИЙ КОНСАЛТИНГ Мета навчальної дисципліни: формування знань і навичок щодо особливостей використання даних сформованих в системі бухгалтерського обліку для обґрунтування управлінських рішень та розробки стратегій розвитку бізнесу на вітчизняних підприємствах ЗМІСТ НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ Змістовий модуль 1. Стратегічний облік як гнучка інформаційна система прийняття управлінських рішень в системі менеджменту суб’єктів господарювання Тема. 1. Мета, зміст і організація стратегічного обліку як підсистеми управлінського обліку підприємства Тема 2. Цільовий аналіз витрат підприємства в процесі дослідження ланцюжка цінностей та формування загальної стратегії бізнес-процесів на підприємстві. Калькулювання за видами діяльності ( АВС-costing) Тема 3 Бюджетування та планування діяльності господарської діяльності підприємства Тема 4. Контроль бізнес-процесів підприємства за допомогою гнучкого бюджетування та аналізу відхилень Тема 5. Формування релевантної інформації для прийняття управлінських рішень стосовно управління запасами підприємства Тема 6. Прийняття рішень стосовно ціноутворення 112
 • 21. Бюджетування діяльності підприємства Показник,грн Загальне значення Оптова мережа Роздрібна торгівля Разом A B Разом C D Дохід підприємства за звичайними цінами 69 120 000 64 800 000 36 000 000 28 800 000 4 320 000 2 880 000 1 440 000 Знижка 6 096 000 5 880 000 3 000 000 2 880 000 216 000 96 000 120 000 Фактичний дохід підприємства 63 024 000 58 920 000 33 000 000 25 920 000 4 104 000 2 784 000 1 320 000 Чистий дохід підприємства 52 520 000 49 100 000 27 500 000 21 600 000 3 420 000 2 320 000 1 100 000 Собівартість реалізованої продукції 47 040 000 44 100 000 24 500 000 19 600 000 2 940 000 1 960 000 980 000 Валовий прибуток 5 480 000 5 000 000 3 000 000 2 000 000 480 000 360 000 120 000 Витрати збуту повязані безпосередньо з виконанням замовлень: 712 920 642 480 382 800 259 680 70 440 55 320 15 120 -обробка замовлень 50 400 42 000 30 000 12 000 8 400 6 000 2 400 -візити до замовника; 7 920 6 480 3 600 2 880 1 440 720 720 -транспорні витрати; 9 600 8 000 3 200 4 800 1 600 1 600 0 - зберігання товару 576 000 540 000 300 000 240 000 36 000 24 000 12 000 експедиторські послуги 69 000 46 000 46 000 0 23 000 23 000 0 Операційний прибуток на рівні замовника 4 767 080 4 357 520 2 617 200 1 740 320 409 560 304 680 104 880 Витрати на забезпечення каналів збуту 500 000 250 000 250 000 Операційний прибуток на рівні загальних витрат на збут 4 267 080 4 107 520 159 560 Загальні адміністративні витрати та інші витрати операційної діяльності 760 000 Операційний прибуток 3 507 080 Показник Жовтень 2021 Листопад 2021 Грудень 2021 Сальдо на початок 130 000 75 000 75 000 Надходження грошових коштів: 600 000 590 000 770 000 Оплата за реалізовану продукцію: 600 000 590 000 770 000 Поточного періоду 385000 345000 505000 Минулих періодів 215000 245000 265000 Витрати грошових коштів: 770 320 846 820 858 820 Оплата покупок: 536 000 603 000 515 000 Поточного періоду 61000 54000 29 000 Минулих періодів 475000 549000 486000 Заробітна плата: 119520 140220 155420 Поточного періоду 58520 52440 76760 Минулих періодів 61000 87780 78 660 Накладні витрати 107 800 96 600 141 400 Виплата банківського кредиту 7000 7000 7000 Виплат дивідендів 40000 Сальдо на кінець -40 320 -181 820 -13 820 Додаткове фінансування 115 320 256 820 88 820 Мінімальний залишок грошових коштів 75 000 75 000 75 000 Розробки стратегій щодо збутової діяльності підприємс тва Управління витратами на придбання запасів
 • 22. Процес бюджетув ання на підприємс тві Дохід від реалізації Мінус собівартість реалізованої продукції: Прямі матеріальні витрати Прямі трудові витрати Змінні загальновиробничі витрати Постійні загальновиробничі витрати Валовий прибуток Мінус операційні витрати: Адміністративні витрати (постійні та змінні) Витрати на збут (постійні та змінні) Інші операційні витрати (постійні та змінні) Прибуток від основної діяльності Порівняння формування прибутку в системах Direct-cost та Absorption-cost СТРАТЕГІЧНИЙ ОБЛІК ТА УПРАВЛІНСЬКИЙ КОНСАЛТИНГ 112
 • 23. АУДИТ ДЕРЖАВИНХ ФІНАНСІВ Мета навчальної дисципліни: формування у студентів здатності до успішного здійснення аудиту державних фінансів з урахуванням світових тенденцій, засвоєння практичних навиків роботи контролюючих органів у сфері державних фінансів ЗМІСТ НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ Змістовий модуль 1.Теоретико-організаційні засади аудиту державних фінансів Тема 1. Історія виникнення та розвитку аудиту державних фінансів Тема 2. Сутність та організаційно-правові засади аудиту державних фінансів Тема 3. Класифікація аудиту державних фінансів Тема 4. Суб’єкти аудиту державних фінансів Тема 5. Організація державного фінансового аудиту Державною аудиторською службою України Тема 6. Організація внутрішнього аудиту в органах державного сектора Тема 7. Організація аудиту державних фінансів з боку Рахункової палати України Змістовий модуль 2. Методики здійснення аудиту державних фінансів Тема 8. Державний фінансовий аудит виконання бюджетних програм (аудит ефективності) Тема 9. Державний фінансовий аудит діяльності суб’єктів господарювання Тема 10. Державний фінансовий аудит виконання місцевих бюджетів Тема 11. Державний фінансовий аудит окремих господарських операцій Тема 12. Внутрішній аудит в органах державного сектора Тема 13. Аудит ефективності надходжень та використання бюджетних коштів з боку Рахункової палати України Тема 14. Фінансовий аудит надходжень та використання бюджетних коштів з боку Рахункової палати України 113
 • 24. АУДИТ ДЕРЖАВИНХ ФІНАНСІВ 113 Компетентності Результати навчання Визначати особливості здійснення аудиту державних фінансів в Україні та за її межами Проводити порівняльний аналіз впровадження та розвитку державного аудиту на теренах України та за кордоном Проводити аналіз діючого нормативно-правового забезпечення державного аудиту в Україні Визначати найбільш сучасні й ефективні різновиди державного аудиту Визначати мету, завдання, предмет та об’єкти державного аудиту Здійснювати організацію аудиту держаних фінансів Визначати права, обов’язки та відповідальність суб’єктів державного аудиту Проводити планування державного аудиту Застосовувати доцільні методи та прийоми при проведені державного аудиту Здійснювати узагальнення результатів державного аудиту Проводити оцінки результатів, виявляти причини порушень в ході використання бюджетних коштів і майна Розробляти рекомендації за результатами державного аудиту Здійснювати аудит державних фінансів Проводити державний аудит діяльності бюджетних установ Здійснювати державний аудит виконання бюджетних програм Проводити державний аудит діяльності суб’єктів господарювання Здійснювати державний аудит виконання місцевих бюджетів Визначати технологію державного аудиту окремих господарських операцій Проводити державний аудит ефективності діяльності Проводити аудит доходів і видатків державного бюджету, державного адміністрування та міжбюджетних трансфертів Здійснювати аудит державного і комунального майна Компетентності та результати навчання за дисципліною
 • 25. МЕЙДЖОР – окремі профільні навчальні дисципліни освітньо-професійної програми підготовки БАКАЛАВРІВ Посилання на: - перелік навчальних дисциплін для вибору - силабуси навчальних дисциплін - форму опитування щодо вибору освітніх компонент

Editor's Notes

 1. Перелік навчальних дисциплін для вибору: https://www.hneu.edu.ua/mejdzhor-2023-2024-bakalavr/ Силабуси навчальних дисциплін: https://drive.google.com/drive/folders/1_84JbjcjoEUzXMKA1UWFW5TYtj-i2ur7 Форму опитування щодо вибору освітніх компонент: https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSej9V5p4dCB6E1a2wnAHcWcKO4cwt2ZdGdyMXB63fwU1pR3Iw/viewform
 2. Перелік навчальних дисциплін для вибору: https://www.hneu.edu.ua/mejdzhor-2023-2024-bakalavr/ Силабуси навчальних дисциплін: https://drive.google.com/drive/folders/1_84JbjcjoEUzXMKA1UWFW5TYtj-i2ur7 Форму опитування щодо вибору освітніх компонент: https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSej9V5p4dCB6E1a2wnAHcWcKO4cwt2ZdGdyMXB63fwU1pR3Iw/viewform