Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

Tiga tatabahasa bm b baharu

2,342 views

Published on

 • Be the first to comment

 • Be the first to like this

Tiga tatabahasa bm b baharu

 1. 1. PEREALISASIAN ITEM PENTAKSIRAN PENDIDIKAN SATU GARIS PANDUAN KE ARAH KECEMERLANGAN PEPERIKSAAN Oleh:- asrina1963
 2. 2. ABDUL RAHIM BIN SULAIMAN SK SUNGAI MEGAT ARIS34250 TANJONG PIANDANG 0164315302 1. Guru Bahasa Melayu 2.……………………. 3.…………………….
 3. 3. PEREALISASIAN ITEM AKTIVITI YANG DIRANCANG UNTUKMELAHIRKAN GURU ATAU AHLI PANEL YANG BERPENGETAHUAN, BERKEMAHIRAN DAN BERSAHSIAH TINGGI DALAM KERJA – KERJA PEMBINAAN & PENILAIAN ITEM SELARAS DENGAN PRINSIP & PROSEDUR PENTAKSIRAN
 4. 4. APA ITU PENTAKSIRAN ? SATU PROSES MENDAPATKAN MAKLUMAT & SETERUSNYA MEMBUAT PENGHAKIMAN TENTANG PRODUK SESUATU PROSES PENDIDIKANPROSES – Langkah/tindakan/operasi yang digunakan untuk mendapatkan hasil yang dikehendaki.MAKLUMAT – Evidens (bukti) tentang prestasi pelajar dalam sesuatu perkara yang ditaksir.PENGHAKIMAN – Merupakan proses pertimbangan tentang pencapaian pendidikan pelajar } (menilai).PRODUK – Pengetahuan, kemahiran & nilai yang diperolehi pelajar setelah melalui proses pendidikan. DENGAN LAIN PERKATAAN PENTAKSIRAN IALAH SATU PROSES MENDAPATKAN GAMBARAN TENTANG PRESTASI SESEORANG DALAM PEMBELAJARAN
 5. 5. RUKUN PENTAKSIRANINSTRUMEN - Kertas SoalanKUMPULAN YANG DITAKSIR - PelajarITEMS - SoalanRESPONS - JawapanKUMPULAN YANG MENTAKSIR - PemeriksaSKOR - Hasil Pentaksiran ( Penilaian )
 6. 6. INSTRUMEN – KERTAS SOALAN Instrumen ialah alat atau kaedah yang digunakan bagi mendapatkan respons calon dalam pentaksiran sesuatu konstruk. Instrumen mengandungi maklumat yang berkaitan dengan pentaksiran seperti arahan, masa, nama kertas/ mata pelajaran dan item.Instrumen boleh terdiri dari satu item atau sekumpulan item.
 7. 7. APA DIA ITEM - SOALAN Item ialah perkara atau alat yangdigunakan untuk mendapatkan respons yang merupakan evidens yang boleh dipertimbangkan dalam pengukuran sesuatu konstruk
 8. 8. KENAPA KITA PERLU MENTAKSIR ?- Mengetahui keberkesanan pengajaran- Mengetahui kelemahan pengajaran- Mengetahui keberkesanan pembelajaran- Mengetahui kelemahan pembelajaran- Mengetahui keberkesanan program- Mengetahui kelemahan program- Melihat perbezaan antara pelajar- Mengetahui keupayaan pelajar- Pensijilan
 9. 9. KAEDAH MENTAKSIR1. Kaedah konvensional – Kertas / Pensil (objektif, subjektif, kerja kursus, amali, lisan)2. Kaedah alternatif - Portfolio, pemerhatian, soal selidik, senarai semak, persembahan, penilaian rakan sebaya.
 10. 10. BILA KITA PERLU MENTAKSIR- SEBELUM PEMBELAJARAN BERMULA- DI AKHIR UNIT PEMBELAJARAN- DI AKHIR TEMPOH SATU-SATU PEMBELAJARAN (mingguan, bulanan, pertengahan semester/tahun, akhir semester/akhir)- SEPANJANG TEMPOH PEMBELAJARAN
 11. 11. CIRI-CIRI PEMBINAAN ITEM YANG BAIKMESTI ADA KESAHAN & KEBOLEHPERCAYAAN.(Kesahan – benar/pasti/nyata)(kebolehpercayaan – dapat dipercayai/yakin)KESAHAN & KEBOLEHPERCAYAAN DALAMPENTAKSIRAN DILIHAT KEPADA SKOR UJIAN.(HASIL PENTAKSIRAN) KESAHAN & KEBOLEHPERCAYAAN PENTING KERANA SKOR MELAMBANGKAN: a) Kualiti b) Kredibiliti SISTEM PEPERIKSAAN.
 12. 12. KESAHAN SESUATU ITEM DILIHAT DARI :-1. KERELEVANANNYA TERHADAP – a. Kumpulan sasar b. Jadual Spesifikasi Ujian c. Kurikulum d. Aras kesukaran yang dihasratkan e. Konteks dan situasi2. MEWAKILI – a. Cakupan kurikulum b. Kepelbagaian item c. Aras kesukaran yang dihasratkan d. Kepelbagaian cara penyoalan KONSEP KESAHAN IALAH SESUATU UJIAN ITU SEPATUTNYA MENGUKUR APA YANG PATUT DIUKUR. (uji apa yang diajar)
 13. 13. KEBOLEHPERCAYAAN PULA DILIHAT DARI :-1. TEMPOH MASA UJIAN DIJALANKAN2. KANDUNGAN ITEM YANG BERMUTU3. KESESUAIAN INSTRUMEN DENGAN PELAJAR4. STABIL – TIDAK BOLEH DIPERTIKAIKAN5. STANDARD6. TIDAK BERAT SEBELAH
 14. 14. CIRI ITEMITEM YANG BERKUALITI HARUSMEMPUNYAI CIRI-CIRI BERIKUT :-1.KEAKURAN2.KETEPATAN & KEJELASAN3.KESESUAIAN
 15. 15. 1. KEAKURAN (AKUR) AKUR – diakui, setuju, diterimaa. Akur Kurikulum - Perkara yang ditaksir/dinilai (konstruk) mestilah sebahagian daripada kurikulum. Item yang dibuat mestilah yang terdapat dan terkandung dalam SP & HSP. Ianya mestilah akur dengan objektif dan kandungan SP dan HSP.b. Akur Spesifikasi - Konstruk yang dibuat mestilah akur dengan spesifikasi ujian. Masa dan bilangan item mestilah sesuai serta selari dengan kebolehan pelajar. Item yang dibuat mestilah melibatkan JSU dari yang mudah, sederhana dan tinggi. Ikut spesifikasi yang sesuai. Kalau uji imbuhan jangan libatkan spesifikasi yang lain, seperti tanda baca, struktur ayat dan sebagainya.
 16. 16. c. Akur Peluang - Pelajar yang diuji mestilah diberi peluang yang sama serta mencukupi dalam mempelajari perkara yang ditaksir. Semua pelajar berpeluang untuk mempelajari perkara yang sama baik dari segi kemudahan, kelengkapan, tenaga pengajar dan kepakaran dalam menyampaikan ilmu. Item yang dibina mestilah ada kaitan dengan pengalaman serta pengetahuan harian pelajar. Contoh :- Bila membina soalan tentang LRT, adakah pelajar yang duduk di pedalaman dapat membayangkannya atau tahu tentang LRT ?
 17. 17. 2. KETEPATAN DAN KEJELASANa. Tepat Konstruk (apa / perkara yang ditaksir) - Item yang ditulis mestilah menepati konstruk yang ditaksir. Istilah, ayat, petunjuk dalam item mestilah tepat dan dapat menjana pemikiran pelajar dalam mengemukakan evidens yang relevan.(jawapan) Item yang dibina tidak mengelirukan pelajar dari segi istilah. Istilah mesti yang telah dipelajari.b. Tepat Tajuk / Konteks - Item yang ditulis mestilah menepati tajuk/konteks apa yang ditaksir. Pelajar mesti biasa dengan perkara atau idea yang dikemukakan. Jangan biarkan pelajar tidak dapat menjawab kerana belum belajar perkara yang di taksir, tetapi disebabkan mereka tidak menguasai item yang diberi. Bina item berdasarkan tajuk yang telah dipelajari.
 18. 18. c. Jelas - Item yang dibina biarlah jelas dari segi tugasan yang diberi, arahan dapat difahami dan rangsangan (stimulus) yang ada sesuai dengan kehendak items. Bila membaca item yang diberi, pelajar dapat memberikan isyarat tentang apa yang harus dilakukan serta dapat mengemukakan respons yang dikehendaki. Selain itu, respons yang ada juga tidak boleh dipertikai dan pelajar tidak dapat meneka dengan mudah respons yang diberi. Contoh - Soalan Penulisan.
 19. 19. 3. KESESUAIANa. Aras Kesukaran - Items yang dibina mestilah menepati aras kesukaran yang dihasratkan, iaitu sama ada aras kesukaran rendah (R), sederhana (S), atau tinggi (T). . Item aras R boleh dijawab oleh sebahagian besar pelajar . Item aras S boleh dijawab oleh pelajar yang berprestasi sederhana dan cemerlang . Item aras T boleh dijawab oleh pelajar berprestasi cemerlang sahaja Aras kesukaran tidak menguntungkan sebelah pihak sahaja. Ketiga-tiga aras mesti sesuai dan seimbang bilangannya.
 20. 20. b. Kepentingan - Oleh kerana item yang dikemukakan itu merupakan perwakilan bagi beberapa konstruk/ tajuk, maka adalah penting untuk memastikan bahawa idea, isi, kandungan atau perkara yang dikemukakan dalam item adalah perkara yang penting dalam pembelajaran pelajar. Setiap tajuk dan perkara mesti diajar dan dipelajari. Item mesti berpandukan SP dan HSP.c. Adil - Item yang dikemukakan mestilah tidak memberikan faedah secara sistematik/automatik kepada golongan/ kelompok tertentu dalam masyarakat sama ada mengikut ras, jantina, tempat tinggal atau status ekonomi. Item yang dibina mestilah tidak merugikan pihak yang lain.
 21. 21. PRINSIP PEMBINAAN ITEM SECARA AM1. TENTUKAN KONSTRUK ATAU PERKARA YANG HENDAK DITAKSIR ITU AKUR KURIKULUM DAN AKUR SPESIFIKASI.2. PASTIKAN DI MANA PERKARA ITU AKAN DITAKSIR AKUR KURIKULUM DAN AKUR SPESIFIKASI.3. PASTIKAN PELAJAR BERPELUANG MEMPELAJARINYA.4. PASTIKAN ITEM ITU TEPAT KONSTRUK.5. PASTIKAN ITEM ITU TEPAT KONTEKS.6. PASTIKAN ARAS KESUKARAN YANG DITETAPKAN BERDASARKAN PERTIMBANGAN PROFESIONAL.
 22. 22. 7. PASTIKAN PERKARA YANG DIKEMUKAKAN BERDASARKAN ASPEK PENTING DALAM KURIKULUM.8. PRIHATIN DENGAN KEADILAN SUPAYA TIADA GOLONGAN YANG MENDAPAT FAEDAH SECARA SISTEMATIK.9. PASTIKAN KOMPONEN ITEM JELAS. - STIMULUS BERKAIT RAPAT DENGAN TUGASAN DAN ARAHAN ITEM - SETIAP ITEM PERLU PENDEK DAN PADAT DI SAMPING MENGUTAMAKAN KEJELASAN ITEM. - ARAS KESUKARAN DALAM ITEM PERLU PADA TAHAP YANG BERSESUAIAN DENGAN PELAJAR. - ELAKKAN PENGGUNAAN ISTILAH YANG KABUR.10. ELAKKAN RANGKAIKATA ATAU AYAT DARI BUKU TEKS SECARA LANGSUNG.
 23. 23. 11. ELAKKAN ITEM YANG BERKAITAN ANTARA SATU SAMA LAIN. JAWAPAN BAGI SESUATU ITEM ITU HENDAKLAH BERDASARKAN KEPADA MAKLUMAT DARIPADA STIMULUS ITEM DAN BUKAN DARIPADA KEBOLEHAN MENJAWAB ITEM LAIN.12. PASTIKAN PERKARA YANG DIUJI ADALAH YANG TERKINI DAN TELAH DIPELAJARI SERTA TERKANDUNG DALAM SUKATAN DAN HURAIAN SUKATAN.
 24. 24. PERSEDIAAN PEMBINA ITEMMengetahui dan memiliki dokumen rasmi seperti: - SP / HSP - Pekeliling yang berkuat kuasa - Format kertas peperiksaan yang lalu - Buku teks / rujukan - JSU (Jadual Spesifikasi Ujian) - Kamus Dewan - Tatabahasa Dewan - Daftar kata
 25. 25. CIRI-CIRI ITEM (SISTEM 9 POIN)Item yang berkualiti perlulah ada ciri-ciri berikut: * KEAKURAN (Kurikulum, Spesifikasi, Peluang) * KETEPATAN & KEJELASAN (Konstruk, Tajuk, Jelas) * KESESUAIAN (Kesukaran, Penting, Adil)
 26. 26. AGIHAN SOALAN OBJEKTIF MENGIKUT ARAS Rendah 20 soalanSederhana 12 soalan Tinggi 8 soalan Jumlah 40 soalan
 27. 27. SUSUN ATUR ITEM OBJEKTIF Stimulus StemPilihan jawapan/Opsyen Jawapan/Kunci Distraktor
 28. 28. Contoh Gambar (011 BM 2006) Stimulus / rangsangan Ibu _______ ayam stemitu dengan rempahsebelummemanggangnya. A, B, C, D pilihan jawapan / opsyenA mengadun D jawapan / kunciB menaburC mencalit A, B, dan C, distraktorD melumur
 29. 29. (2006)Ibu ayam itu dengan rempah sebelummemanggangnya.A mengadunB menaburC mencalitD melumur
 30. 30. JENIS ITEM OBJEKTIF ANEKA PILIHANA. Aneka pilihan mudah (ada satu jawapan yang betul sahaja)B. Aneka pilihan kompleks (berbilang jawapan)
 31. 31. A. ANEKA PILIHAN MUDAHMempunyai satu jawapan sahaja yang betulatau terbaik daripada beberapa cadanganjawapan bagi soalan itu.1 : Bentuk soalan lengkapContoh: (011 BM 2005)Beg yang berat itu tidak _____________olehnya.A bergalasB tergalasC penggalasD menggalas
 32. 32. 2 : Bentuk melengkapkan pernyataanContoh: (011 BM 2005)Kita perlu menjaga kebersihan alam sekitarsupayaA udara tidak berkurangan.B negara kita menjadi aman.C kehidupan kita menjadi sihat.D pelancong asing datang.
 33. 33. B. ANEKA PILIHAN KOMPLEKSM emer lukan calon memilih jawapan yang betulber dasar kan senar ai cadangan pilihan jawapan.Contoh I Warna dinding itu hilang akibat perubahan cuaca.II Datuk hilang punca pendapatan pada musim hujan.III Kapal terbang itu telah hilang daripada pandangan.IV Dia telah hilang kepercayaan terhadap ketuanya. A I dan II sahaja B III dan IV sahaja C I, II dan III sahaja
 34. 34. STIMULUS1. Relevan2. Dinyatakan dalam bentuk yang paling berkesan3. Maklumat yang autentik (benar / dipercayai)
 35. 35. CONTOH STIMULUS PERNYATAANMasyarakat di negara ini hidup dalam keadaan harmonidan suka tolong-menolong.A Bagai menatang minyak yang penuhB Bagai sirih pulang ke gagangC Bagai kunyit dengan kapurD Bagai aur dengan tebing
 36. 36. CONTOH STIMULUS GRAFIK Soalan 11 berdasarkan gambar di bawah.11 Encik Chin sedang _________ buluh untuk membuat sangkar burung. A meraut B melentur C merincih D menghiris
 37. 37. STEM1. Tugasan dinyatakan dengan jelas, tepat dan ringkas, tiada pembaziran perkataan sebagai hiasan2. Tidak memetik terus frasa daripada buku teks atau buku ulang kaji3. Tidak memberikan bayangan kepada jawapan seperti penggunaan pertalian perkataan (words association)
 38. 38. STEM1. Elakkan menyatakan tugasan dalam bentuk negatif sekiranya perlu penggunaannya perlu ditegaskan2. Idea utama item perlulah dinyatakan pada stem bukan stimulus atau opsyen3. Elakkan item berasaskan pendapat
 39. 39. Lemah : Stem tidak lengkap dan jelasKecergasan Fizikal ialahA. ciri individu yang sihatB. ukuran keaktifan seseorang individuC. dapat menjalankan aktiviti harian dengan cergasD. dapat menjalankan aktiviti fizikal dalam tempoh yang lama Baik : Stem lengkap dan jelas Antara berikut yang manakah ciri individu yang mempunyai kecergasan fizikal yang tinggi ?A. Mudah tercedera semasa latihan fizikalB. Kerap mengalami masalah pernafasanC. Boleh mengatasi cabaran dalam aktiviti fizikal seharianD. Cepat hilang daya penumpuan semasa menjalankan aktiviti fizikal
 40. 40. Lemah: Menggunakan keterangan yang tidak perluPada hujung minggu, kakak suka membantu ibudi dapur. Tangannya berbau __________ setelahmenyiang beberapa ekor ikan sungai. A hamis B hanyir C hapak D hancing
 41. 41. Lemah : Menggunakan ayat atau keterangan yang tidak perlu Melihat kepada perkembangaan masa kini dalam bidang perhubungan dan teknologi , beberapa kemajuan pesat telah dicapai . Merenung kembali sumbangan yang sangat besar ertinya, yang manakah sumbangan pereka terkenal Alexander Graham Bell? A Kapal B Kereta C Telefon D Jambatan
 42. 42. Lebih baik : Stem lebih padat dan jelas Antara berikut yang manakah dicipta olehAlexander Graham Bell?A KapalB KeretaC TelefonD Jambatan
 43. 43. Lemah : Item berasaskan pendapatPada pendapat anda, apakah tujuan aktivitiitu diadakan?A. mengisi masa lapangB. mengeratkan silaturahimC. menambahkan pendapatan
 44. 44. OPSYEN1. Semua opsyen harus bebas antara satu sama lain. Elakkan opsyen yang saling bercanggah atau mempunyai makna yang sama2. Semua opsyen homogen dan selari dengan opsyen yang lain3 Elakkan pengulangan perkataan yang serupa dalam semua opsyen
 45. 45. OPSYEN4. Elakkan opsyen negatif5. Semua opsyen dinyatakan dengan tatabahasa yang selaras dengan tugasan terutamanya jenis pelengkap
 46. 46. OPSYEN6. Susun opsyen dalam susunan yang logik (teratur & bersistem) berdasarkan: Urutan nombor Kronologi peristiwa Opsyen yang serupa dalam pasangan Susunan huruf ikut putaran jam, atas ke bawah atau kiri ke kanan
 47. 47. OPSYEN7. Gunakan bilangan opsyen yang sesuai bagi mengurangkan calon mendapatkan “skor nasib” dengan meneka secara rambang8. Elakkan menggunakan perkataan penentu spesifik seperti selalu, sangat, lebih kurang
 48. 48. OPSYEN9 Bagi item aneka pilihan kompleks elakkan menggunakan satu cadangan jawapan pada setiap opsyen10 Elakkan menggunakan opsyen “semua di atas betul”, “Tiada satupun betul” atau “Saya tidak pasti”
 49. 49. SUSUNAN JAWAPAN OBJEKTIF YANG DICADANGKANA ____________B ____________C ____________D ____________
 50. 50. SUSUNAN JAWAPAN OBJEKTIF YANG DICADANGKANA ________B __________C _____________D ________________
 51. 51. SUSUNAN JAWAPAN OBJEKTIF YANG DICADANGKANA ________________B ______________C ____________D __________
 52. 52. SUSUNAN JAWAPAN OBJEKTIF YANG DICADANGKANA ______________B _________C __________D ______________
 53. 53. SUSUNAN JAWAPAN OBJEKTIF YANG DICADANGKANA ________B ______________C ______________D ________
 54. 54. SUSUNAN JAWAPAN OBJEKTIF YANG TIDAK SESUAIA _______B __________________C ___D _____________
 55. 55. SUSUNAN JAWAPAN OBJEKTIF YANG TIDAK SESUAIA ____________________B _______C ____________________D _______
 56. 56. SUSUNAN JAWAPAN OBJEKTIF YANG TIDAK SESUAIA __________________B __________________C ______D ______
 57. 57. Lemah: Opsyen berulangBagaimanakah penghantaran maklumat ituboleh dibuat oleh pengirim?A Pengirim boleh menghantarnya melalui posB Pengirim boleh menghantarnya melalui faksC Pengirim boleh menghantarnya melalui telegramPengirim boleh menghantar maklumat tersebut melaluiA posB faksC telegram 
 58. 58. Lemah : Opsyen berulangAntara berikut apakah fungsi kalori meter bom?A. Alat untuk mengukur tenaga yang dibebaskan oleh sampel makananB. Alat untuk mengukur kandungan nutrien dalam sampel makananC. Alat untuk mengukur kadar respirasi organisma kecilD. Alat untuk mengukur denyutan nadiKalori meter bom berfungsi untuk mengukurA tenaga yang dibebaskan oleh sampel makananB kandungan nutrien dalam sampel makananC kadar radiasi organisma kecilD mengukur denyut nadi 
 59. 59. Lemah : Opsyen berulang Apakah yang mereka lakukan sewaktu sampai di galeri itu?A Mereka melawat ke bilik gerakan.B Mereka melawat ke bilik pameran.C Mereka melawat ke bilik suntingan.D Mereka melawat ke bilik pencetakan.
 60. 60. Lemah : Setiap opsyen mempunyai cadangan jawapan yang samaI Markah itu perlu digenapkan kepada nombor bulat.II Hati Asri telah bulat untuk berpindah ke Ipoh.III Saya suka memandang mata adik yang bulat itu.IV Jangan percaya bulat tentang cerita hantu itu. A I dan II sahaja B I dan IV sahaja C I, II dan III sahaja D I, II, III dan IV
 61. 61. Lebih baik : Tiada cadangan jawapan yang sama dalam setiap opsyenI Markah itu perlu digenapkan kepada nombor bulat.II Asri telah bulat fikiran untuk ke Kuala Lumpur.III Saya suka memandang mata adik yang bulat itu.IV Jangan percaya bulat tentang cerita hantu itu. A I dan II sahaja B III dan IV sahaja C I, II dan III sahaja D II, III dan IV sahaja
 62. 62. Lemah : Urutan opsyenBilakah penulis melanjutkan pelajarannya ke Mesir?A 22 Januari 2005B 6 Disember 2000C 18 Julai 2000D 30 Februari 2003 A 18 Julai 2000 B 6 Ogos 2000 C 2 Februari 2003 D 22 Januari 2005
 63. 63. JAWAPAN1. Tepat atau paling sesuai dan tidak boleh dipertikaikan2. Homogen dengan opsyen yang lain dan tidak menonjol sebagai jawapan seperti lebih panjang atau diiringi dengan penjelasan
 64. 64. Lemah : Jawapan / kunci terlalu panjangMengapakah penulis tidak berkata apa-apa?A Dia tergamam melihat ular sawa batik itu membaham seekor ibu ayam.B Dia seorang bisuC Berasa penatD Terkejut
 65. 65. Lebih Baik : Opsyen diseragamkan panjangnya Mengapakah penulis tidak berkata apa-apa? A Dia tergamam melihat ular sawa batik itu membaham seekor ibu ayam. B Dia seorang yang bisu sejak dilahirkan dua puluh tahun yang lalu. C Dia berasa sangat penat setelah beberapa hari tidak menjamah apa-apa makanan. D Dia terkejut kerana peristiwa itu berlaku sama seperti mimpinya malam tadi.
 66. 66. Lemah : Tugasan memberikan bayangan Antara berikut agensi kerajaan yangmanakah bertanggungjawab terhadapalam sekitar? A Kementerian Buruh B Kementerian Pertanian C Kementerian Sains dan Alam Sekitar D Kementerian Kebudayaan dan Pelancongan
 67. 67. Lebih Baik : Tugasan tidak memberikan bayangan Antara berikut, agensi kerajaan yang manakah bertanggungjawab terhadap masalah penebangan hutan yang berleluasa? A Kementerian Buruh B Kementerian Pertanian C Kementerian Sains dan Alam Sekitar D Kementerian Kebudayan dan Pelancongan
 68. 68. DISTRAKTOR1. Gunakan hanya distraktor yang berfungsi berdasarkan ciri: Munasabah Tidak terpencil Salah konsep yang biasa Maklumat yang biasa (familiar) tetapi bukan jawapan
 69. 69. DISTRAKTOR2. Elakkan distraktor yang tidak munasabah3. Gunakan pernyataan yang betul tetapi bukan sebagai jawapan4. Elakkan menggunakan pernyataan yang melucukan
 70. 70. DISTRAKTOR yang lemahContoh:Pisau pemotong daging itu tajam seperti____________ .A sembiluB aiskrimC kapakD garfu
 71. 71. GARIS PANDUAN PENYEDIAAN ITEM BAHASA MELAYU1. Nama yang digunakan dalam kertas Bahasa Melayu SK mestilah nama yang bercirikan kemelayuan dan tidak terlalu glamour atau yang bersifat muhibah dan melambangkan kepelbagaian kaum. Contoh ;- a. Erra mengilhamkan ciptaan itu dengan menggunakan bahan-bahan asli dari laut. b. Mike dan Jamil akan bertanding dalam pertandingan badminton tidak lama lagi.2. Untuk SJK nama mestilah melambangkan muhibah.
 72. 72. 3. Ayat mestilah progresif – jangan tunjukkan kelemahan orang melayu atau sesuatu bangsa. Contoh :- a. Pak Ali terpaksa bekerja sebagai jaga pada waktu malam untuk keluarganya. A. menyara B. mencari C. membimbing D. memikat b. Gerak-geri Husin sentiasa diperhatikan, lagi dia bekas banduan. A. mula-mula B. ragu-ragu C. lebih-lebih D. agak-agak
 73. 73. 4. Elakkan unsur-unsur negatif dalam membina item Contoh :- a. Saedah menghasut Mei Ling supaya tidak berkawan dengan Salmah. Dia memang . A. banyak mulut B. batu loncatan C. batu api D. mulut murai b. Pengemis yang berpakaian itu selalu tidur di tepi gerai Pak Ali. A. calar-balar C. warna-warni B. kusut-masai D. compang-camping
 74. 74. Perkataan berlawanc. Perpaduan yang erat dapat menjadikan negara kita aman damai. A. padu …….kacau B. longgar …… huru hara C. kental …… hangar D. lemah …… miskind. Kita mestilah taat kepada kedua ibu bapa kita. A. benci C. derhaka B. geram D. marah
 75. 75. 5. Jangan sentuh-sentuh perkara yang boleh menyentuh perasaan calon seperti kematian, kemalangan, kebakaran dan yang seumpamanya.6. Tiada lagi soalan yang bercirikan hukum-hukum linguistik Contoh, kata ganda berulang, kata ganda menunjukkan banyak, kata ganda tunggal dan sebagainya.7. Soalan-soalan yang bercirikan matematik, sejarah, pengetahuan am mestilah dielakkan. Contoh :- a. Malaysia telah berjaya mengeluarkan motosikal pertama negara iaitu… A. Jaguh C. Kancil B. Kris D. Tiara
 76. 76. b. terletak di negeri A. Gunung Tahan …… Singapura b B. Gunung Ledang ….. Sarawak . C. Gunung Everest …… Malaysia D. Gunung Kinabalu ….. Sabah8. Soalan yang baik mengandungi nilai-nilai murni dan unsur-unsur pengetahuan serta dalam lingkungan pengetahuan murid.9. Elakkan daripada mengiklan jenama-jenama yang sedia ada di pasaran.10. Tiada mempunyai unsur politik.11. Aras soalan S dan T.12. Aras Taksonomi Bloom - Pengetahuan dan Pemahaman sahaja.
 77. 77. 13. Keempat-empat penganggu (distraktor) mestilah mestilah berfungsi dan homogen. Contoh :- a. Mereka terpegun apabila melihat air laut yang itu. A. kebiru-biruan C. kehijau-hijauan B. kemerah-merahan D. kekuning-kuningan b. Adat resam yang telah kita amalkan sejak hendaklah dikekalkan.(kata ganda) A. Anak-beranak B. lama-kelamaan C. dahulu lagi D. asal-usul
 78. 78. c. Dia amat melihat penderitaan hidup jirannya.(imbuhan) A. terasa C. sedih B. terpegun D. terkiland. Terimalah daripada kami yang tidak sepertinya ini. (simpulan bahasa) A. Buah hati C. Buah tangan B. Buah fikiran d. Bekas tangane. Sultan Kedah Encik Idris pingat Ahli Mangku Negara pada hari keputeraan baginda baru- baru ini.(imbuhan) A. anugerah C. memperanugerahi B. menganugerahi D. menganugerahkan
 79. 79. e. telah ditabalkan menjadi Sultan Selangor. (kata ganti nama) A. Beta C. Patik B. Saya D. Bagindaf. Nenek rindu cucu-cucunya di Kuala Lumpur. (kata sendi) A. pada C. kepada B. akan D. Terhadapg. Bola sepak berbentuk A. bulat C. lonjong B. bujur D. segiempat
 80. 80. h. Penggunaan kata banyak makna. i. Ibu gemar membeli kain berwarna terang ii. Pemuda itu sedang terang perkara sebenar kepada pegawai polis iii. Rohaya bangkit daripada tidur ketika hari sudah terang iv. Ladang yang terbiar itu sudah terang setelah diusahakan semula oleh penduduk A. i, ii dan iii B. i, ii dan iv C. i, iii dan iv D. i, ii, iii dan iv
 81. 81. 14. Kata tugas dan arahan mestilah sama dengan format LPM.15. Perkataan yang diuji mestilah terdapat dalam senarai kata HSP/SP.16. Tatabahasa haruslah berdasarkan Tatabahasa Dewan17. Item mestilah adil dan tidak berpihak kepada sesuatu kaum, budaya, agama dan adat.
 82. 82. CIRI – CIRI ITEM BAHASA MELAYU UPSR.1. Saiz font - 122. Jenis font - Times New Roman3. Arahan umum - Italic4. Jarak antara perenggan - 1.5 lines spacing5. Jarak antara soalan - double lines spacing6. Kedudukan petikan mesti berada di bahagian kiri muka surat dan diikuti oleh soalan pada muka surat sebelah kanan.7. Panjang petikan antara 150 - 180 pp.8. Jumlah perkataan untuk pernyataan soalan seeloknya 9 - 14 pp kecuali dialog.9. Jawapan seeloknya sama panjang bilangan pp.10. Pernyataan item tidak terlalu panjang.
 83. 83. APAKAH JSU? JADUAL SPESIFIKASI UJIAN
 84. 84. TUJUAN PENTING UNTUK MENGGUBAL SOALAN MENENTUKAN JUMLAH ITEM KESUKARAN DAN DISKRIMINASI BAGI SETIAP UJIAN DAPAT MENSTABIIL DAN MENYAMAKAN TARAF, MUTU DAN ARAS KESUKARAN UJIAN DARI SEMASA KE SEMASA MENENTUKAN KESAHAN DAN KEBOLEHPERCAYAAN UJIAN
 85. 85. PENYEDIAAN JSU• MESTILAH BERDASARKAN SUKATAN PELAJARAN ATAU HURAIAN SUKATAN PELAJARAN ATAU BUKU TEKS• ASPEK YANG DIBERI FOKUS: - SKOP DAN CAKUPAN, - PENDEKATAN, - ARAS KEMAHIRAN YANG DIUJI, - BILANGAN ITEM UNTUK SETIAP TAJUK, - MASA DIPERUNTUKKAN DAN CARA PENSKORAN
 86. 86. LANGKAH PENYEDIAAN JSU1.MENGKAJI 2. MENENTUKAN SUKATAN JENIS SOALAN PELAJARAN 3. MENENTUKAN 4. MENGANALISIS BILANGAN OBJEKTIF SOALAN PENGAJARAN
 87. 87. JADUAL SPESIFIKASI UJIAN BAHASA MELAYU UPSR (UMUM)1. KATA GANTI DIRI2. KATA SENDI ARAS JSU PETIKAN3. KATA HUBUNG KARANGAN ?4. IMBUHAN5. KATA ADJEKTIF6. PENJODOH BILANGAN7. PERIBAHASA ARAS JSU ITEM8. KATA GANDA TATABAHASA ?9. PENGGUNAAN KATA TEPAT10.SINONIM11.ANTONIM12.AYAT YANG SAMA MAKSUD A13.MEMBINA JAWAPAN14.MEMBINA SOALAN15.PENANDA WACANA16.STRUKTUR/SUSUNAN AYAT YANG BETUL17.KATA BANYAK MAKNA
 88. 88. JSU BAHASA MELAYU KERTAS 1ERDIRI DARIPADA. MORFOLOGI - PEMBENTUKAN KATA ( JENIS KATA ). SINTAKSIS - JENIS AYAT (SUSUNAN KATA DALAM AYAT)
 89. 89. JADUAL SPESIFIKASI UJIAN BAHASA MELAYU KONSTRUK : PEMBENTUKAN KATA NO. ITEM & (MORFOLOGI) ARAS JUM KONTEKS R S T1. Kata ganti nama2. Kata kerja a. K/Kerja Transitif b. K/K Tak Transitif a. Sifat/keadaan b. Ukuran c. Bentuk3. Kata adjektif d. Pancaindera e. Waktu f. Cara g. Perasaan
 90. 90. KONSTRUK : PEMBENTUKAN KATA NO. ITEM & (MORFOLOGI) ARAS JUM KONTEKS R S T a. Kata hubung b. Kata tanya c. Kata perintah d. Kata seru e. Kata bantu4. Kata Tugas f. Kata nafi (dalam ayat) g. Kata pemeri (dalam ayat) h. Kata sendi nama i. Kata bilangan j. Kata arah k. Penanda wacana
 91. 91. KONSTRUK : PEMBENTUKAN KATA NO. ITEM & (MORFOLOGI) ARAS JUM KONTEKS R S T5. Kata terbitan a. Imbuhan awalan b. Imbuhan akhiran c. Imbuhan apitan6. Kata majmuk7. Kata ganda a. penuh b. separa c. berentak8. Ketepatan kata9. Kata banyak makna10. Kata seerti
 92. 92. KONSTRUK : PEMBENTUKAN KATA NO. ITEM &(MORFOLOGI) ARAS JUM KONTEKS R S T11. Kata berlawan12. Penjodoh bilangan13. Simpulan bahasaKONSTRUK : SUSUNAN KATA DALAM AYAT(SINTAKSIS)14. Ayat penyata15. Ayat tanya (dlm ayat)16. Ayat perintah17. Ayat seruan18. Jawapan bagi soalan19. Soalan bagi jawapan
 93. 93. KONSTRUK : PEMBENTUKAN KATA NO. ITEM & (MORFOLOGI) ARAS JUM KONTEKS R S T20. Bentuk ayat a. Ayat tunggal b. Ayat majmuk c. Ayat majmuk pancangan d. Ayat majmuk gabungan21. Ayat sama maksud a. Cakap ajuk/pindah b. Ayat aktif c. Ayat pasif
 94. 94. KONSTRUK : MEMBACA & MEMAHAMI NO. ITEM &(PETIKAN) ARAS JUM KONTEKS R S T22. Petikan 1 a. Teks b. c. d. e. Maksud frasa23. Petikan 2 a. Teks b. c. d. e. Maksud frasa JUMLAH
 95. 95. JSU BAHASA MELAYU KERTAS 2ERDIRI DARIPADA. MEMBINA AYAT. MENULIS KARANGAN. MENCARI NILAI MURNI / PENGAJARAN / AMALAN BAIK
 96. 96. KONSEP SOALAN-SOALAN UPSRBERKISAR KEPADA;- KELUARGA & MASYARAKAT SEKOLAH UPSR - LITERASI BAHASA PMR - PENGETAHUAN BAHASA SPM - ILMU BAHASA LITERASI - KEBOLEHAN DIRI MENULIS DAN MEMBACA - CELIK HURUF
 97. 97. ASPEK PENGAJARAN YANG PERLU DIBERI PERHATIANDALAM PENTAKSIRAN;- KOSA KATA- KATA (IMBUHAN/PENGGANDAAN/ PEMAJMUKAN)- IDEA UPSR- AYAT- TANDA BACA/EJAAN- PENGOLAHAN- PEMERENGGANAN PMR/SPM- PENGGUNAAN UNGKAPAN- WACANA
 98. 98. BAHAGIAN A – MEMBINA AYAT (10 MARKAH)BIL. JENIS TEMA PILIHAN 1 GAMBAR TUNGGAL 2 GAMBAR BERSIRI 3 CARTA 4 JADUAL 5 GRAF 6 PETA 7 PELAN
 99. 99. BAHAGIAN B – MENULIS KARANGAN (30 MARKAH)BIL BENTUK JENIS TEMA PILIHAN1 CERITA2 MELENGKAP CERITA3 TIDAK FAKTA4 BERFORMAT KEPERIHALAN5 AUTOBIOGRAFI6 BIOGRAFI1 SURAT RASMI2 SURAT TIDAK RASMI3 SYARAHAN4 DIALOG5 BERFORMAT LAPORAN6 BERITA7 UCAPAN8 CATATAN HARIAN
 100. 100. BAHAGIAN C – MENULIS NILAI/PENGAJARAN/AMALAN BAIK ( 20 MARKAH ) BIL JENIS TEMA PILIHAN 1 RENCANA 2 CERITA 3 PUISI 4 CATATAN 5 SURAT 6 LAPORAN
 101. 101. SEPINTAS LALU…..MARILAH KITA MEMBETULKAN YANG BIASADAN MEMBIASAKAN YANG BETUL. SUNGAI KLANG SUDAH BERSIH SEKIAN TERIMA KASIH…

×