Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

Programa dvb_t

1,010 views

Published on

 • Be the first to comment

 • Be the first to like this

Programa dvb_t

 1. 1. Програма за реализиране на прехода от наземноаналогово към наземно цифрово телевизионно радиоразпръскване 2010 г.
 2. 2. СъдържаниеІ. Въведение ……………………………………………………………………………………3ІІ. Състояние на въвеждането на наземно цифрово телевизионно радиоразпръскване(DVB-T) в Република България....................................................................................................4ІІІ. Цели и мерки.............................................................................................................................6IV. План за изпълнение на програмата......................................................................................10V. Заключение..............................................................................................................................11Приложение 1 – Разпределение на allotment зоните за Република България съгласно ПланЖенева 2006 г.Приложение 2 – Фази на прехода към наземно цифрово телевизионно радиоразпръскванеПриложение 3 – Комуникационна стратегияПриложение 4 - Примерно съдържание на информационните материали за наземноцифрово телевизионно радиоразпръскване - (DVB-T) в Република БългарияПриложение 5 - Минимално необходими технически изисквания за приставките (STB) заприемане на наземна цифрова телевизияПриложение 6 - Списък на съкращенията 2
 3. 3. I. Въведение Цифровото разпространение на радио и телевизионни програми e част отглобалната стратегия за бъдещето на електронно съобщителните технологии и платформи.Преминаването към наземно цифрово телевизионно радиоразпръскване е свързано средица взаимно свързани проблеми, ограничения и предизвикателства от техническофинансово, културно и социално естество. Преходът от наземно аналогово към наземноцифрово телевизионно радиоразпръскване се осъществява от правителството. В Съобщение на Европейската комисия COM(2005)204 и Резолюция наЕвропейския парламент от 16.11.2005 г., относно ускоряването на прехода към наземноцифрово радиоразпръскване се препоръчва държавите-членки на Европейския съюз (ЕС)да осъществят до началото на 2012 г. окончателното спиране на наземната аналогователевизия. В приетия с решение на Министерския съвет План за въвеждане на наземноцифрово телевизионно радиоразпръскване (DVB-T) в Република България, наричан по-долу за краткост „Плана”, се предвижда спиране на наземното аналогово телевизионнорадиоразпръскване до 31 декември 2012 г. Съгласно § 40 от Преходните и заключителниразпоредби на Закона за радиото и телевизията Министерският съвет осигурява прехода отаналогово към цифрово телевизионно и радиоразпръскване, като приема програма зареализирането му, която предвижда и мерки за подпомагане на социално слаби граждани.Провеждането на широко мащабна разяснителна кампания сред населението е ключовфактор за успешното реализиране на процеса на преход от аналогово към цифровотелевизионно радиоразпръскване. Тази кампания трябва да обединява усилията на всичкиучастници в този процес: държавните институции, доставчиците на обществени итърговски медийни услуги, предприятия, получили разрешение за цифрово наземнотелевизионно радиоразпръскване - оператори на мултиплекси, производителите идистрибуторите на телевизионна техника (фиг. 1). Участници в процеса на ниво държавни институции КРС Нормативна Регулиране уредба СЕМ ЗЕС – урежда достъпа до ограничения КРС – издава разрешенията за ресурс – радиочестотен спектър; ползването на ограничен ресурс – ЗРТ – определя реда и условията за радиочестотен спектър за нуждите на издаването на лицензии на доставчици наземно цифрово телевизионно на медийни услуги за създаването на радиоразпръскване телевизионни програми СЕМ – регулира медийните услуги План за въвеждане на наземно чрез регистриране или издаване на цифрово телевизионно лицензии за осъществяване на радио- радиоразпръскване (DVB-T) в и телевизионната дейност и чрез Република България – определя упражняването на надзор само върху фазите на прехода към наземно цифрово дейността на доставчици на медийни телевизионно радиоизлъчване услуги 3
 4. 4. Други участници в процеса Предприятия, получили Производители, Доставчици разрешение за цифрово дистрибутори и на радио и ТВ разпръскване търговци на медийни услуги -оператори на мултиплекс телевизионна техника Създават Интегрират съдържанието в мултиплекса, Осигуряват устройства за съдържание разпространяват съдържанието и го приемане на цифров сигнал излъчват в ефир, консултират и оказват консултират крайните съдействие на крайните потребители за потребители за инсталирането инсталирането на устройства за приемане им и потребителите на цифров сигнал Фиг. 1 В настоящия документ се определят цели, мерки, както и конкретни действия,които трябва да се предприемат от страна на държавните институции за провеждане наширока осведомителна кампания сред гражданите за процесите и сроковете привъвеждането на наземно цифрово телевизионно радиоразпръскване в Република България,инсталирането и използването на необходимата техника за приемането му и начините заподпомагане на социално слаби граждани.ІІ. Състояние на въвеждането на наземно цифрово телевизионно радиоразпръскване (DVB-T) в Република България Въвеждането на наземно цифрово телевизионно радиоразпръскване (DVB-T) e визпълнение на ангажиментите на Република България като държава-членка на ЕС и всъответствие със Заключителните актове на Регионалната конференция порадиосъобщения – Женева 2006 г. на Международния съюз по далекосъобщения (МСД) запланиране на наземното цифрово радиоразпръскване и редица директиви, решения,препоръки, съобщения, заключения, резолюции и други документи на ЕС и МСД. Преминаването към цифрово наземно телевизионно радиоразпръскване предоставянови възможности на потребителите, като по-голямо разнообразие на телевизионнитепрограми, по-добро качество на картината и звука и по-надеждно приемане. Създават сеусловия за увеличаване на броя на българските програми с национален и регионаленобхват, с възможност за портативно и мобилно приемане. Осигурява се достъп нашироката публика до услугите на информационното общество и цифровото съдържание.Създават се условия за предоставяне на информационни услуги, включително интернет иелектронна поща, електронна търговия, електронни банкови операции, обогатяване насъдържанието с аудио описание, аудио субтитри, специализирани субтитри и език назнаците за хората с увреждания. Законът за електронните съобщения дефинира реда и условията за издаването наразрешения за ползването на ограничен ресурс – радиочестотен спектър за нуждите наназемно цифрово телевизионно радиоразпръскване от една страна, а от друга Законът зарадиото и телевизията определя реда и условията за издаването на лицензии надоставчици на медийни услуги за създаването на телевизионни програми заразпространение чрез наземно цифрово телевизионно радиоразпръскване. 4
 5. 5. Въз основа на издадената през 2003 г. индивидуална лицензия, трансформирана вразрешение през 2008 г., за наземно цифрово телевизионно радиоразпръскване натериторията на гр. София, БТК АД в настоящия момент разпространява цифрово, чрезизползване на MPEG-2 кодиран цифров поток, телевизионни и две радио програми на 64-ти телевизионен канал. Приетият в началото на 2008 г. План (изм. и доп. 2009 г.) предоставя подробна иточна информация по въпросите за въвеждането на наземното цифрово телевизионнорадиоразпръскване в нашата страна. В Плана е приет „островен” принцип за наземното цифрово телевизионнорадиоразпръскване, основаващ се на първоначално изграждане на цифрови предавателнистанции, работещи на една радиочестота (SFN мрежа), в гъсто населените градове ирайони, попадащи в съответната зона на обслужване (allotment зона) (Приложение 1).Следваща стъпка е постепенното изграждане на допълнителни предавателни станции допълно покритие на съответната зона на обслужване. До 31 декември 2012 г. всички предаватели за наземно аналогово телевизионнорадиоразпръскване ще преустановят излъчването на телевизионни програми. Наземното цифрово телевизионно разпръскване ще се осъществява чрез използванена MPEG-4 кодиран цифров поток, в ІІІ, ІV и V телевизионни обхвати . В изпълнение на Плана (Приложение 2) в средата на 2009 г. Комисията зарегулиране на съобщенията (КРС) издаде съответно едно разрешение за ползване нарадиочестотен спектър за изграждане на две национални мрежи за радиоразпръскване напрограми на търговски доставчици на медийни услуги (многочестотни (MFN) затериторията на Република България и едночестотни (SFN) във всяка зона на обслужване).Предприятието, получило разрешението следва да осигури минимум 95% покритие понаселение за всички зони на обслужване до края на месец март 2011 г., съгласноиздаденото разрешение за ползване на индивидуално определен ограничен ресурс. КРСиздаде и второ разрешение за ползване на радиочестотен спектър за изграждане на тринационални MFN (SFN по зони) мрежи за радиоразпръскване на програми на търговскидоставчици на медийни услуги, но с право на ползване на индивидуално определенияограничен ресурс - радиочестотен спектър след освобождаването му от предприятията,осъществяващи наземно аналогово телевизионно радиоразпръскване с националенобхват. Предприятието получило това разрешение следва да осигури минимум 95%покритие по население за всички зони на обслужване в сроковете, предвидени в Плана. Планът предвижда през 2010 г. издаване от КРС и на разрешение за ползване нарадиочестотен спектър за изграждане на една национална MFN (SFN) мрежа зарадиоразпръскване на програми на обществени доставчици на медийни услуги (в тезипрограми влизат до 4 програми на БНТ и БНР). Предприятието получило това разрешениеследва да осигури минимум 95% покритие по население за всички зони на обслужване всроковете, предвидени в Плана. Съгласно Плана КРС ще издава и разрешения за ползване на радиочестотен спектърза изграждане на регионални SFN мрежи за радиоразпръскване на програми на търговскидоставчици на медийни услуги. Важен елемент в прехода от аналогово към цифрово наземно телевизионнорадиоразпръскване е наличието на пазара на съответни приемници. В Република Българиясе наблюдава масово предлагане на телевизионни приемници, както от големитетърговски специализирани вериги за техника, така и от отделни магазини, а също и чрезинтернет. Продуктовата гама е много разнообразна, като телевизионните приемници вголямата им част са с LCD и плазмени екрани. По отношение параметрите им, свързани собработката на сигналите, съотношението на приемници с и без приемник на DVB-Т епочти равно, като делът на приемниците с вграден DVB-T тунер с MPEG-4 (H.264/AVC)декодиране спрямо тези с DVB-T тунер с MPEG-2 е все още малък. 5
 6. 6. На пазара се предлагат приставки (STB – Set Top Box) с MPEG-2 и MPEG-4декодиране и портативни активни антени за DVB-T.ІІІ. Цели и мерки Програмата на Министерския съвет за реализиране на прехода от наземноаналогово към наземно цифрово телевизионно радиоразпръскване в Република Българияси поставя за изпълнение следните цели: Цел първа. Осъществяване на разяснителна дейност за ползата от въвежданена наземно цифрово телевизионно радиоразпръскване (DVB-T) в Република България. Мерки: 1. Създаване и разпространение на видео и аудио клипове, разясняващипредимствата на DVB-T. Чрез предоставяне на ясна и лесно достъпна информация както на националнониво, така и на регионално, българските граждани трябва да бъдат запознати с това, какще могат да приемат ефирно цифров телевизионен сигнал, какви са предимствата наназемната цифрова пред наземната аналогова телевизия, какви са начините за приемане нателевизионен сигнал (ефирно, от сателит, по кабел, чрез мобилен достъп и др.) и коя екрайната дата за спиране на аналоговото излъчване. При организирането на информационната кампания и подготовката на клиповете енеобходимо да се вземат под внимание редица елементи като осведоменост на гражданитекъм момента, тяхното разбиране за прехода и технологията, отношението им, нагласата иподготовката им за промяната и не на последно място техните очаквания. За целта трябвада бъде организирана добра комуникационна стратегия, която да включи въпроситепосочени в Приложение 3. Клиповете трябва да съдържат информация за качеството на изображението извука, програмното многообразие и възможността за предоставяне на допълнителниуслуги. Също така, клиповете трябва да запознаят потребителите с необходимотооборудване, с което те трябва да разполагат и как да го използват. Важен елемент отосведомителната кампания е информирането на широката общественост за срока, в койтоще бъде преустановено наземното аналогово телевизионно радиоразпръскване и факта, чеако гражданите не са се снабдили със съответното оборудване, няма да могат да приематефирно телевизионните програми. Примерно съдържание на видео и аудио клиповете едадено в Приложение 4. 2. Разработване на интернет страница за DVB-T. Страницата трябва да съдържа информация за това какво представлява DVB-T,срока за въвеждане в Република България, необходимото за приемането му оборудване,как то се използва, документи и публикации по въпроса, рубрика „Често задаванивъпроси”. 3. Популяризиране на DVB-T чрез интернет страници и социални мрежи. За популяризирането на DVB-T трябва да бъдат използвани интернет страниците навсички министерства и ведомства, където да се създадат връзки (линкове) към интернетстраницата за DVB-T, както и да се създадат профили на наземната цифрова телевизия всоциалните мрежи. 6
 7. 7. 4. Подписване на меморандум за информиране на гражданите за въвежданетона DVB-T в печатните и електронни медии. В осведомителната кампания е необходимо да бъдат привлечени печатни иелектронни медии, където под различни форми може да се популяризира мащабно преходаот наземно аналогово към наземно цифрово радиоразпръскване. Ролята на медиите в тозипроцес е от съществено значение. За реализирането на информационната кампания трябвада бъде подписан меморандум, в който ще се регламентират начините и формата навзаимодействие между държавните институции и частните медии. Разпространяването наинформация от медиите под формата на клипове, репортажи, рекламни карета и др. щедопринесе до бързото и своевременно запознаване на гражданите с сроковете завъвеждане на наземно цифрово радиоразпръскване и необходимите устройства заприемане на програми разпространявани по цифров път. 5. Подписване на меморандум с търговци на битова техника за информиранена гражданите за въвеждането на DVB-T. Включването на търговците на битова техника в разяснителната дейност завъвеждането на DVB-T в Република България е от съществено значение. Подписването намеморандум между българската държава и търговците на битова техника, упражняващитърговска дейност на територията на страната, които желаят да се присъединят дававъзможност за обединяване на усилията за популяризиране на прехода от наземноаналогово към наземно цифрово телевизионно радиоразпръскване. Държавата се ангажирада предостави актуална информация, която посредством търговците да достигне допотребителите. Меморандумът трябва да включва създаването на демонстрационни местав търговските обекти за битова техника, където да се разпространяват информационниматериали, придружени от клипове целящи популяризирането на наземното цифровотелевизионно радиоразпръскване. Търговците трябва да информират по подходящ начинклиентите си, че телевизионни приемници без вграден цифров тунер с декодер MPEG-4,след края на 2012 г. няма да могат да приемат ефирна телевизия без приставка (STB)(Приложение 4). Добра практика е поставянето на стикер (марка, символизиращаназемната цифрова телевизия), който да насочва вниманието, че приемникът позволяваприемане на цифрова телевизия (т.е. има вграден цифров тунер с декодер MPEG-4).. Тук съществена роля би могла да има Комисията за защита на потребителите, коятода се ангажира с извършване на предварителни проверки, дали търговците на битоватехника информират коректно своите клиенти за възможността на предлаганите от тяхтелевизионни приемници да приемат наземно цифрово телевизионно радиоразпръскване. С оглед подпомагане на гражданите за закупуването както на приставки (STB), такаи на телевизионни приемници с цифров тунер е подходящо да бъдат разработени оттърговците кредитни схеми. Цел втора. Осигуряване на условия за използване на услугите, предоставяничрез електронните съобщителни мрежи за наземно цифрово телевизионнорадиоразпръскване от социално слаби граждани. Мерки: 1. Определяне на условията и реда за подпомагане на социално слабиграждани. Осигуряването на условия за използване възможностите на наземната цифрователевизия от социално слаби граждани е съществен елемент в прехода. На първо място, енеобходимо да се определят социалните групи, които е необходимо да бъдатподпомогнати, като се вземе предвид, че не всички социално слаби граждани гледатефирна телевизия. Възможни са различни начин за подпомагане на достъпа до услугите наназемната цифрова телевизия на социално слаби граждани. Един от най-подходящите, при 7
 8. 8. наличие на финансово обезпечаване е чрез раздаване на ваучери. Размерът на сумата,която покрива ваучера може да е до определен процент от цената на предлаганите вмомента на пазара приставки (STB), които притежават минимални техническихарактеристика за приемане на цифров сигнал (Приложение 5). . Същевременно ваучеритетрябва да се предоставят на технологично неутрален принцип, т.е. няма да има значениемарката (производителя), а само видът на приставката (да приема цифрова телевизия). Цел трета. Насърчаване въвеждането на наземно цифрово телевизионнорадиоразпръскване DVB-T. Мерки: 1. Промяна на Тарифата за таксите, които се събират от Комисията зарегулиране на съобщенията по Закона за електронните съобщения (приета с ПМС №322 от 29 декември 2009 г. , обн. ДВ, бр. 1 от 05.01.2010 г.) С оглед насърчаване практическото осъществяване на прехода от наземноаналогово към наземно цифрово радиоизлъчване в периода на съвместната работа нааналоговите и цифровите предаватели („simulcast” периода) е целесъобразно да бъдатнамалени таксите, които се събират от Комисията за регулиране на съобщенията по Законаза електронните съобщения за ползването на индивидуално определен ограничен ресурс –радиочестотен спектър. Намаляването на таксите за използване на радиочестотен спектърза аналогово излъчване с 50 % за периода на „simulcast” ще допринесе за стимулиранепроцеса на разпространение на програмите на телевизионните оператори, изброени в § 37и § 37а от Преходните и заключителни разпоредби на Закона за радиото и телевизията. Потози начин ще се избегне двойния разход на телевизионните оператори за излъчването наедни и същи програми в периода на „simulcast”. 2. Изменение и допълнение на Плана за въвеждане на наземно цифровотелевизионно радиоразпръскване DVB-T в Република България В процеса на практическо реализиране на Плана за въвеждане на наземно цифровотелевизионно радиоразпръскване DVB-T в Република България се констатираха проблемиот една страна с ясното определяне на периода на „simulcast” и от друга страна сналичието на радиочестотен спектър за стартирането на Втора фаза на прехода. В тазивръзка е необходимо да бъде направен преглед на Плана за въвеждане на наземно цифровотелевизионно радиоразпръскване DVB-T, с оглед внасяне на съответните изменения идопълнения. 3. Създаване на постоянно действащо координационно звено С оглед постигане на поставените цели, изпълнението на мерките, залегнали вПрограмата за въвеждане на наземно цифрово телевизионно радиоразпръскване DVB-Tтрябва да се координира и контролира. За целта е целесъобразно да бъде създаденопостоянно действащо координационно звено, в което да участват представители на всичкизаинтересовани страни (фиг. 2). 8
 9. 9. ОРГАНИЗАЦИОНЕН МОДЕЛ КРС Министерски Регулатори съвет СЕМ Координационно звено организации БНТ и БНР БраншовиМТИТС МТСП Други сдружение на НПО КЗП Национално МК общините Осигуряване на навременна Осигуряване на условия за и последователна използване на услугите, разяснителна дейност за предоставяни чрез Насърчаване въвеждането ползата от въвеждане на електронните съобщителни на наземно цифрово наземно цифрово мрежи за наземно цифрово телевизионно телевизионно телевизионно радиоразпръскване DVB-Т. радиоразпръскване (DVB- радиоразпръскване от T) в Република България. социално слаби граждани. КРС МТИТС МК МТСП АСП КЗП БНТ БНР БСК СЕМ АБРО - участва в изпълнение на програмата 9 - не участва в изпълнени на програмата
 10. 10. IV. План за изпълнение на програмата Отговорна № Дейности институция Срок Средства Индикатор Цел 1. Осъществяване на разяснителна дейност за ползата от въвеждане на наземно цифрово телевизионно радиоразпръскване (DVB-T) в Република България.1. Създаване на видео и аудио МК 01.09.2010 г. в рамките на проекти на клипове. бюджета на клипове по 30 МК секунди2. Одобряване на проектите на МК 15.09.2010 г. не изисква одобрени видео и аудио клипове от КРС средства клипове комисия. МТИТС КЗП3. Излъчване на видео и аудио БНТ 31.12.2012 г. в рамките на брой клиповете. БНР бюджета на излъчвания на и др. БНТ и БНР клиповете4. Разработване на интернет МТИТС 01.11.2010 г. в рамките на Интернет страница за DVB-T. АБРО бюджет по страница за проект, DVB-T финансиран по ОПАК5. Изпращане на писмо до МТИТС 10.11.2010 г. не изисква линкове министерства и ведомства за средства създаване на връзки (линкове) към интернет страницата на DVB-T.6. Създаване на профили в МТИТС 31.07.2010 г. не изисква профили на социалните мрежи. средства DVB-T7. Изготвяне и подписване на МК 01.11.2010 г. не изисква подписан меморандум електронни медии СЕМ средства меморандум и за информиране въвеждането брой на DVB-T. съобщения в електронни медии8. Изготвяне и подписване на МК 01.11.2010 г. не изисква подписан меморандум с печатни медии за средства меморандум и информиране въвеждането на брой DVB-T. съобщения в печатни медии9. Изготвяне и подписване на МТИТС 30.11.2010 г. не изисква подписан меморандум за информиране КЗП средства меморандум и въвеждането на DVB-T с брой търговците на битова техника. демонстрацио нни места в търговски обекти за битова техникаЦел 2. Осигуряване на условия за използване на услугите, предоставяни чрез електроннитесъобщителни мрежи за наземно цифрово телевизионно радиоразпръскване от социално слабиграждани.1. Определяне на съответните МТСП 31.10.2010 г. не изисква администрати социални групи, които да бъдат средства вен акт подпомогнати.Цел 3. Насърчаване въвеждането на наземно цифрово телевизионно радиоразпръскване DVB-Т.1. Изготвяне на проект за КРС 30.09.2010 г. Намаление на 10
 11. 11. Отговорна № Дейности институция Срок Средства Индикатор изменение и допълнение на МС таксите за Тарифата за таксите, които КРС използване на събира по ЗЕС радиочестотен спектър за аналогово и цифрово излъчване за периода на „simulcast”2. Преглед на Плана за въвеждане МТИТС 30.09.2010 г. Актуализиран на наземно цифрово МС План за телевизионно въвеждане на радиоразпръскване DVB-T в наземно Република България цифрово телевизионно радиоразпръск ване DVB-T в Република България3. Създаване на постоянно МТИТС 31.07.2010 г. Заповед на действащо координационно министъра на звено транспорта, информацион ните технологии и съобщениятаV. Заключение Програмата на Министерския съвет за осигуряване на прехода от наземноаналогово към наземно цифрово телевизионно радиоразпръскване (DVB-T) в РепубликаБългария определя ангажиментите на държавните институции за: • постигане на максимална информираност на населението на РепубликаБългария за необходимостта и предимствата при преминаването към цифрово наземнотелевизионно радиоразпръскване; • създаване на поносими за гражданите на Република България условия заизключване на наземното аналогово телевизионно радиоразпръскване на 31.12.2012 г. зацялата страна и заместването му с наземно цифрово телевизионно радиоразпръскване; • подпомагане на определени категории социално слаби граждани за гарантиранена достъпа им до услугите на наземното цифрово телевизионно радиоразпръскване, чрезпредоставяне на ваучери на определена стойност; • насърчаване въвеждането на наземно цифрово телевизионно радиоразпръскванеDVB-Т. 11
 12. 12. ПРИЛОЖЕНИЕ 1Разпределение на allotment зоните за Република България съгласно План Женева 2006 г. Варна Видин Шумен Плевен Русе Варна-град София-град Бургас София Пловдив Стара Загора Странджа Благоевгра Кърджали д Смолян 12
 13. 13. ПРИЛОЖЕНИЕ 2 ФАЗИ НА ПРЕХОДА КЪМ НАЗЕМНО ЦИФРОВО ТЕЛЕВИЗИОННО РАДИОРАЗПРЪСКВАНЕПреходът ще се осъществи в две фази. ПЪРВА ФАЗА НА ПРЕХОДА 1. Национални мрежи А. Мрежи за радиоразпръскване на програми на търговски доставчици намедийни услуги • До юни 2009 г. – издаване на разрешение за ползване на радиочестотенспектър за изграждане на две национални MFN (SFN) мрежи (многочестотни затериторията на Република България и едночестотни във всяка зона на обслужване по планЖенева 2006 г.) за зони на обслужване Благоевград, Бургас, Варна, Видин, Кърджали,Плевен, Пловдив, Русе, Смолян, София, Стара Загора и Шумен; • До декември 2009 г. – предприятието, получило разрешение започваизлъчването на „островен” принцип в градовете Бургас, Варна, Видин, Пловдив, Русе,София и Стара Загора; • До юни 2010 г. – предприятието започва излъчването на „островен”принцип в градовете Благоевград, Кърджали, Плевен, Смолян и Шумен; • До юни 2011 г. – предприятието следва да осигури покритие по населениеминимум 75% за зони на обслужване Бургас, Варна, Видин, Пловдив, Русе, София и СтараЗагора; • До декември 2011 г. – предприятието следва да осигури покритие понаселение минимум 75% за зони на обслужване Благоевград, Кърджали, Плевен, Смолян иШумен; • До декември 2012 г. – предприятието следва да осигури минимум 95%покритие по население за всички зони на обслужване. Б. Мрежа за радиоразпръскване на програми на обществени доставчици намедийни услуги • До май 2010 г. - издаване на разрешение за ползване на радиочестотенспектър за изграждане на една национална MFN (SFN) мрежа (многочестотна затериторията на Република България и едночестотна във всяка зона на обслужване по планЖенева 2006 г.) за зони на обслужване Благоевград, Бургас, Варна, Видин, Кърджали,Плевен, Пловдив, Русе, Смолян, София, Стара Загора и Шумен (мрежата е предвидена зарадиоразпръскване на програмите на БНТ и БНР като обществени радио- и доставчици намедийни услуги); • До ноември 2010 г. – предприятието, получило разрешение започваизлъчването на „островен” принцип в градовете Бургас, Варна, Видин, Пловдив, Русе,София и Стара Загора; • До април 2011 г. – предприятието започва излъчването на „островен”принцип в градовете Благоевград, Кърджали, Плевен, Смолян и Шумен; • До ноември 2011 г. – предприятието следва да осигури покритие понаселение минимум 75% за зони на обслужване Бургас, Варна, Видин, Пловдив, Русе,София и Стара Загора; • До март 2012 г. – предприятието следва да осигури покритие по населениеминимум 75% за зони на обслужване Благоевград, Кърджали, Плевен, Смолян и Шумен; 13
 14. 14. • До декември 2012 г. – предприятието следва да осигури минимум 95%покритие по население за всички зони на обслужване. 2. Регионални мрежи за радиоразпръскване на програми на търговскидоставчици на медийни услуги • До юни 2010 г. – издаване на разрешения за ползване на радиочестотенспектър за изграждане на дванадесет регионални SFN мрежи, по три мрежи затериторията на градовете Бургас, Варна, Пловдив и София; • До декември 2010 г. – предприятията започват излъчването на „островен”принцип в съответните зони на обслужване; • До май 2011 г. – предприятията следва да осигурят минимум 95% покритиепо население за зоните на обслужване. ВТОРА ФАЗА НА ПРЕХОДА 1. Национални мрежи за радиоразпръскване на програми на търговскидоставчици на медийни услуги • До юни 2009 г. – издаване на разрешение за ползване на радиочестотенспектър за изграждане на три национални MFN (SFN) мрежи за зони на обслужванеБлагоевград, Бургас, Варна, Видин, Кърджали, Плевен, Пловдив, Русе, Смолян, София,Стара Загора и Шумен (правото на ползване на индивидуално определения ограниченресурс - радиочестотен спектър възниква след освобождаването му от предприятията,осъществяващи наземно аналогово телевизионно радиоразпръскване с националнопокритие); • До юли 2011 г. – предприятието започва излъчването на „островен”принцип в градовете Бургас, Варна, Видин, Пловдив, Русе, София и Стара Загора; • До януари 2012 г. – предприятието започва излъчването на „островен”принцип в градовете Благоевград, Кърджали, Плевен, Смолян и Шумен; • До декември 2013 г. – предприятието следва да осигури покритие понаселение минимум 75% за зони на обслужване Бургас, Варна, Видин, Пловдив, Русе,София и Стара Загора; • До юли 2014 г. – предприятието следва да осигури покритие по населениеминимум 75% за зони на обслужване Благоевград, Кърджали, Плевен, Смолян и Шумен; • До юни 2015 г. – предприятието следва да осигури минимум 95% покритиепо население за всички зони на обслужване. 2. Регионални мрежи за радиоразпръскване на програми на търговскидоставчици на медийни услуги • До декември 2010 г. – издаване на разрешения за ползване на радиочестотенспектър за изграждане на петнадесет регионални SFN мрежи за зони на обслужванеБлагоевград, Бургас, Варна, Варна-град, Видин, Кърджали, Плевен, Пловдив, Русе,Смолян, София, София-град, Стара Загора, Странджа и Шумен; • До юли 2011 г. – предприятията започват излъчването на „островен”принцип в съответните зони на обслужване; • До декември 2012 г. – предприятията следва да осигурят минимум 90%покритие по население за зоните на обслужване. Предвид наличния свободен радиочестотен ресурс така планираната втора фаза напрехода може да бъде осъществена, когато бъде освободен спектър, предоставен напредприятия за наземно аналогово телевизионно радиоразпръскване с национално 14
 15. 15. покритие. В тази връзка в първата фаза на прехода следва да бъде наложено „must-carry”задължение за радиоразпръскване на програмите на тези предприятия. Периодът на съвместна работа на предавателите за наземно аналогово и наземноцифрово телевизионно радиоразпръскване се ограничава до една година от момента настартиране на цифровото излъчване в съответния „остров”. След изтичането на този срокпредавателите за наземно аналогово телевизионно радиоразпръскване в обхвата натериториално покритие на „острова” се изключват. С оглед практическото осъществяване на прехода от наземно аналогово къмназемно цифрово излъчване и гарантирането на съвместната работа на аналоговите ицифровите предаватели в рамките на „simulcast” периода ще бъде преназначаванрадиочестотен ресурс за излъчване на радиосъоръженията за наземно аналоговотелевизионно радиоразпръскване, работещи в съответните зони на обслужване. След декември 2012 г. при заявен интерес или по инициатива на компетентниярегулаторен орган ще се даде право на ползване на радиочестотен спектър за изгражданена мрежи за наземно цифрово телевизионно радиоразпръскване DVB-H (Digital VideoBroadcasting – Handheld). До 31 декември 2012 г. всички предаватели за наземно аналогово телевизионнорадиоразпръскване следва да преустановят излъчването. След окончателното преустановяване на наземното аналогово излъчване взависимост от наличието на заявен интерес или по инициатива на компетентниярегулаторен орган ще се даде право на ползване на защитения в план Женева 2006 г.свободен радиочестотен ресурс за мобилни приложения, разширяване обхвата на MHP-базираните услуги или паневропейски услуги, в съответствие с политиката наЕвропейския съюз за усвояване на т. н. „цифров дивидент”. 15
 16. 16. ПРИЛОЖЕНИЕ 3 КОМУНИКАЦИИОННА СТРАТЕГИЯ Чували ли сте за цифрова телевизия? Осведоменост Чували ли сте за преминаване към цифрова1 телевизия „digital TV switchover”? Знаете ли какво означава „switchover”? Знаете ли какво трябва да направите? Разбиране Знаете ли от какво оборудване се нуждаете,2 за да приемате цифрова телевизия? Знаете ли кога ще се преустанови излъчването на аналогова телевизия – в национален и регионален мащаб? Какво мислите за преминаването от Отношение аналогова към цифрова телевизия?3 Одобрявате ли този процес? Ако все още не приемате цифрова Намерение за телевизия, планирате ли да го направите и4 промяна кога? Възнамерявате ли да смените всичките аналогови устройства във вашия дом с цифрови? Ако не – защо? Сменили ли сте вече първото си аналогово Преход устройство?5 А всичките си аналогови устройства? Цифровата телевизия по-добра ли е според вас от аналоговата? Удовлетворение Как бихте описали какво ви дава цифровата6 телевизия – повече развлечение, удоволствие и т.н.? 16
 17. 17. ПРИЛОЖЕНИЕ 4 ПРИМЕРНО СЪДЪРЖАНИЕ НА ИНФОРМАЦИОННИТЕ МАТЕРИАЛИ ЗА НАЗЕМНО ЦИФРОВО ТЕЛЕВИЗИОННО РАДИОРАЗПРЪСКВАНЕ - (DVB-T) В РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯЦифрово телевизионно радиоразпръскване – защо, кога и как? Държавите-членки на Европейския съюз (ЕС) трябва да осъществят окончателнотоспиране на наземната аналогова телевизия през 2012 г. У нас, съгласно Плана за въвеждане на DVB-T в България - поетапно до края на2012 г. трябва да осигури минимум 95% от население да имат възможност за приемане нацифрово излъчени телевизионни програми. До 31 декември 2012 г. всички предаватели заназемно аналогово телевизионно радиоразпръскване ще преустановят излъчването.Какво точно е необходимо за безпроблемно приемане на ефирна цифрователевизия (DVB-T)? За приемане на цифровите телевизионни сигнали могат се използватсъществуващите индивидуални телевизионни антени. Ако телевизионният ви приемник е аналогов – трябва да се използва специалнаприставка (STB), която преобразува получения от антената цифров телевизионен сигнал в“класически” аналогов сигнал. Изходът на приставката се свързва с антенния вход наприемника или аудио/видео изходите на приставката се свързва с аудио/видео входоветена телевизионния приемник. Ако притежавате телевизионен приемник с вграден цифров тунер с декодер MPEG-4 (познава се по стикера DVB-T/ MPEG-4) – антената се включва директно в антенниявход на телевизионния приемник.ОТ 1 ЯНУАРИ 2013 ГОДИНА, ЗА ДА МОЖЕ ДА ГЛЕДАТЕ ЕФИРНА ТЕЛЕВИЗИЯЩЕ ТРЯБВА ДА ИМАТЕ ИЛИ ТЕЛЕВИЗИОНЕН ПРИЕМНИК С ВГРАДЕНЦИФРОВ ТУНЕР ИЛИ КЪМ СТАРИЯ ТЕЛЕВИЗИОНЕН ПРИЕМНИК ДАВКЛЮЧИТЕ СПЕЦИАЛНА ПРИСТАВКА, НАРЕЧЕНА „STB”, С ВГРАДЕНИДЕКОДЕРИ MPEG-4!!!Какво предлага цифровата телевизия? • Високо качеството на изображението и звука - телевизия без смущения, панорамен формат (т. нар. „широк екран” 16/9). • С въвеждането на наземното цифрово телевизионно радиоразпръскване става възможно излъчването на телевизионни програми с висока разделителна способност “High Definition Television” (HDTV). Телевизорите са способни да визуализират HDTV с по-висока разделителна способност и се наричат „Full HD”, а тези, които имат по-ниска разделителна способност са „HD Ready”. • Възможност за предаване на допълнителна информация заедно с телевизионния сигнал - телетекст информация, платени телевизионни програми (т. нар. Pay Per View-PPV), даваща възможност за излъчване на платени телевизионни канали, 17
 18. 18. като потребителят може избира и съответно да плаща само за част от предаванията, например само за един определен филм), електронен програмен справочник EPG (Electronic Program Guides), съдържащ информация за телевизионните програмите, интерактивни услуги, достъп до интернет и др. • По-голям брой програми, поради по-ефективното използване на радиочестотния спектър – във всеки телевизионен канал се излъчват няколко програми. • Възможност за преносимо и мобилно приемане.Предимства: ♦ Панорамен формат ♦ Електронен ♦ В състояние да 16:9 програмен увеличи сегашното ♦ Образ подобен на справочник (EPG) предлагане този при DVD ♦ Борсови, ♦ Обществени и ♦ Възможност за транспортни, телевизионни метеорологични програми многоканален услуги дигитален звук ♦ Тематични Dolby 5.1 ♦ Административни програми: Спорт, ♦ Приемане на услуги Новини, Филми и т.н. телевизионни ♦ Състезания, анкети, програми без гласуване и т.н.. ♦ Програми за целеви смущения аудитории: детски, ♦ Възможност за ♦ Висока разделителна младежки, трета условен достъп възраст и др. способност ♦ Интерактивна реклама ♦ PPV 18
 19. 19. ПРИЛОЖЕНИЕ 5 МИНИМАЛНО НЕОБХОДИМИ ТЕХНИЧЕСКИ ИЗИСКВАНИЯ ЗА ПРИСТАВКИТЕ (STB) ЗА ПРИЕМАНЕ НА НАЗЕМНА ЦИФРОВА ТЕЛЕВИЗИЯ Общи и функционални изисквания Приставката (STB) трябва да съдържа един тунер/демодулатор за приемане насигнали от наземно цифрово телевизионно радиоразпръскване, излъчвани в съответствиесъс стандарт БДС EN 300 744 v1.6.1 и да има възможност за приемане на сигнали както отедночестотна, така и от многочестотна мрежа. Приставката (STB) трябва да приема всички възможни телевизионни канали в VHFобхвата (ІІІ обхват с широчина на честотната лента от 7MHz) и в UHF обхвата (ІV и Vобхват с широчина на честотната лента от 8MHz). Основни технически изисквания 1. Приставката (STB) трябва да работи при всички възможни комбинации отпосочените параметри по–долу в таблицата: РЕЖИМ 2к, 8к МОДУЛАЦИЯ QPSK, 16 QAM, 64 QAM, йерархична 16 QAM, йерархична 64 QAM КОДОВО ОТНОШЕНИЕ (КОДОВА 1/2, 2/3, 3/4, 5/6, 7/8 СКОРОСТ) ЗАЩИТЕН ИНТЕРВАЛ 1/4, 1/8, 1/16, 1/32 ЙЕРАРХИЧНА МОДУЛАЦИЯ неприложима 2. Приставката (STB) трябва да притежава MPEG - 4 демултиплексор 3. MPEG декодер – видео декодерът трябва напълно да съответства с въведенатасистема за компресиране MPEG – 4. Входове на STB Съгласно БДС EN 60512-23-7 приставката (STB) трябва да притежава вход от тип:IEC 169 -2 (женски). Входното съпротивление трябва да е 75 Ω. Приставката (STB) трябва да работи при минималното ниво на сигнала на входа -28dBm ( 80 dBm за 75 Ω коаксиален кабел). Приставката (STB) трябва да има възможност за свързване с антенен усилвател съсзахранване. Изходи на STB 1. SCART интерфейс с видео изход по системата PAL. 2. Звуков интерфейс AC-3 (Stereo Digital). Захранване 1. Захранване от мрежа за променлив ток с напрежение 220-240 волта +/- 10%. 2. Работен температурен интервал от 5 до 35 градуса по Целзий. 19
 20. 20. ПРИЛОЖЕНИЕ 6 СПИСЪК НА СЪКРАЩЕНИЯТАDVB-H [Digital Video Broadcast transmission to Handheld terminals] – Радиоразпръсквателнопредаване на цифрово видео към ръчно преносими терминалиDVB-T [Digital Video Broadcasting - Terrestrial] - Цифрово наземно видеорадиоразпръскванеLCD [Liquid Crystal Display] – дисплей с течни кристалиMFN - [Multi Frequency Network] - Многочестотна мрежаMHP [Multimedia Home Platform] - Отворена платформа, проектирана за интерактивнацифрова телевизия, позволяваща приемането и изпълнението на интерактивни, Java –базирани приложения за TV устройстваMPEG [Moving Picture Experts Group] – Експертна група по движещи се изображения къмМеждународната организация по стандартизацияISO/IEC MPEG-2 е стандарт, разработен от групата MPEG (официално наименованиеISO/IEC 13818 – Information technology – The generic coding of moving pictures andassociated audio information)ISO/IEC MPEG-4 AVC и H.264/MPEG-4 AVC са стандарти за видео кодиране; препоръкатана ITU-T H.264 (Advanced video coding for generic audiovisual services) и стандарта наISO/IEC MPEG-4 AVC (официално наименование ISO/IEC 14496-10 – Informationtechnology – Coding of audio-visual objects – Part 10:Advanced Video Coding) са идентични исе поддържат едновременноSFN [Single Frequency Network] - Едночестотна мрежаSTB [Set Top Box] – Приставка за трансформиране на цифров сигнал в аналогов, която севключва към телевизионния приемник, ако той няма вграден цифров тунерUHF [Ultra High Frequency] – Свръхвисоки честоти, попадащи в честотния обхват от 300MHz до 3 GHz.VHF [Very High Frequency] – Много високи честоти, попадащи в честотния обхват от 30MHz до 300 MHz. 20
 21. 21. ПРИЛОЖЕНИЕ 6 СПИСЪК НА СЪКРАЩЕНИЯТАDVB-H [Digital Video Broadcast transmission to Handheld terminals] – Радиоразпръсквателнопредаване на цифрово видео към ръчно преносими терминалиDVB-T [Digital Video Broadcasting - Terrestrial] - Цифрово наземно видеорадиоразпръскванеLCD [Liquid Crystal Display] – дисплей с течни кристалиMFN - [Multi Frequency Network] - Многочестотна мрежаMHP [Multimedia Home Platform] - Отворена платформа, проектирана за интерактивнацифрова телевизия, позволяваща приемането и изпълнението на интерактивни, Java –базирани приложения за TV устройстваMPEG [Moving Picture Experts Group] – Експертна група по движещи се изображения къмМеждународната организация по стандартизацияISO/IEC MPEG-2 е стандарт, разработен от групата MPEG (официално наименованиеISO/IEC 13818 – Information technology – The generic coding of moving pictures andassociated audio information)ISO/IEC MPEG-4 AVC и H.264/MPEG-4 AVC са стандарти за видео кодиране; препоръкатана ITU-T H.264 (Advanced video coding for generic audiovisual services) и стандарта наISO/IEC MPEG-4 AVC (официално наименование ISO/IEC 14496-10 – Informationtechnology – Coding of audio-visual objects – Part 10:Advanced Video Coding) са идентични исе поддържат едновременноSFN [Single Frequency Network] - Едночестотна мрежаSTB [Set Top Box] – Приставка за трансформиране на цифров сигнал в аналогов, която севключва към телевизионния приемник, ако той няма вграден цифров тунерUHF [Ultra High Frequency] – Свръхвисоки честоти, попадащи в честотния обхват от 300MHz до 3 GHz.VHF [Very High Frequency] – Много високи честоти, попадащи в честотния обхват от 30MHz до 300 MHz. 20

×