Dm codes of practice, final, 14.03.2009

983 views

Published on

0 Comments
0 Likes
Statistics
Notes
 • Be the first to comment

 • Be the first to like this

No Downloads
Views
Total views
983
On SlideShare
0
From Embeds
0
Number of Embeds
3
Actions
Shares
0
Downloads
6
Comments
0
Likes
0
Embeds 0
No embeds

No notes for slide

Dm codes of practice, final, 14.03.2009

 1. 1. ЕТИЧЕН КОДЕКС CODE OF ETHICS НА OF БЪЛГАРСКАТА АСОЦИАЦИЯ ЗА THE BULGARIAN DIRECT ДИРЕКТЕН МАРКЕТИНГ MARKETING ASSOCIATION (ЕТИЧЕН КОДЕКС) (CODE OF ETHICS) Водени от дълбокото убеждение, че при Led by the deep conviction that by осъществяване на директен маркетинг и performing direct marketing and using при ползване на такива услуги, всички such services all organizations and организации и физически лица трябва individuals should strictly comply with the стриктно да спазват действащото existing legislation of the Republic of законодателство в Република България, Bulgaria; they should also be guided by да се ръководят от интересите на consumers’ interests and contribute to the потребителите, както и да допринасят за development of the national economy, to развитието на националната икономика, higher quality of the goods and services on за повишаване качеството на the Bulgarian market and to higher ethical предлаганите на българския пазар стоки practices and standards in the area of direct и услуги и за утвърждаването на високо marketing, the members of the Bulgarian етични практики и стандарти в сферата Direct Marketing Association на директния маркетинг, членовете на Българската асоциация за директен маркетинг приемат следния Етичен кодекс: Adopt the following Code of Ethics I. ОБЩИ ПОЛОЖЕНИЯ I. GENERAL PROVISIONS Чл. 1. (1) Българската асоциация за Art. 1 (1) Bulgarian Direct Marketing директен маркетинг (БАДМ) е Association (BDMA) is a non-profit сдружение с нестопанска цел за organization created for public benefit and обществена полезна дейност и е established in accordance with the Non- учредено в съответствие с Profit Legal Entities Act. изискванията на Закона за юридическите лица с нестопанска цел. (2) БАДМ има за цел: (2) BDMA has the following objectives: 1. да обединява организациите, 1. to unify the organizations, applying and прилагащи или предлагащи директен providing direct marketing, users of маркетинг, ползвателите на такива such services as well as other услуги, както и други организации и organizations and individuals working физически лица, работещи в тази in this area; сфера; 2. да работи за развитието и популяризирането на директния 2. to work for the development and маркетинг като метод за информиране, popularization of the direct marketing реклама и продажба на стоки и услуги as a method of information spreading, в интерес на потребителите, както и advertising and selling of goods and като начин за стимулиране на services in the interest of the consumers 1
 2. 2. националната икономика като цяло; as well as a way to stimulate the 3. да подпомага поддържането на national economy as a whole; свободна и конкурентна среда в 3. to assist with the maintaining of free националния директен маркетинг, да and competitive on the national direct защитава професионалните интереси marketing climate, to protect its на членовете си пред държавни и members’ professional interests before обществени органи и други state and public authorities and other юридически лица, да работи за legal entities, to work for the популяризиране и утвърждаване на popularization and affirmation of the положителния имидж на директния positive image of the direct marketing маркетинг сред широката in the public eye, to improve its общественост, да издига авторитета на members’ reputation among the членовете си сред българските и Bulgarian and international business международните делови среди, да circles, to be instrumental in enhancing способства за повишаване на its members’ professional skills in професионалното умение на членовете accordance with international standards си в съответствие с международните and ethical norms. стандарти и етични норми. Чл. 2. (1) Настоящият Етичен кодекс Art. 2 (1) The present Code of Ethics sets установява правила и стандарти за rules and standards for professional ethics професионална етика на for direct marketing practitioners, which практикуващите в областта на are obligatory for all BDMA’s members. директния маркетинг, които са This Code of Ethics does not aim at задължителни за всички членове на reducing or replacing the applying of the БАДМ. Този Етичен кодекс няма за national laws or other normative acts. цел да намали или замени приложимостта на националните закони и други нормативни актове. (2) Отклонение от предвидените в този (2) Deviation of the rules set in this Code Етичен кодекс правила от страна на of Ethics by any member of BDMA is член на БАДМ се допуска единствено с allowed only for observing the applicable оглед съобразяване с приложимото laws. законодателство. Чл. 3. Членовете на БАДМ Art. 3 BDMA’s members perform their осъществяват дейността си в activities in accordance with governing съответствие с приложимото laws as well as with the rules and standards законодателство и с правилата и set in the present Code of Ethics. стандартите, установени в настоящия Етичен кодекс. Чл. 4. (1) Членовете на БАДМ се Art. 4 (1) BDMA’s members shall be задължават да съобразяват отнасящите obliged to comply with the provisions of се за дейността им разпоредби на този this Code of Ethics applying to their Етичен кодекс в договорните activities in their contractual документи и общите си условия, които documentation and general terms and са засегнати от тези въпроси. conditions, which are concerned with such 2
 3. 3. (2) В случаите и доколкото член на issues. БАДМ използва за осъществяването на (2) In cases when a BDMA’s member uses своята дейност услугите и the services and assistance of third parties съдействието на външни лица, той for the performance of his activities, he следва да предприеме всички shall undertake all measures necessary to необходими мерки, за да гарантира guarantee that these parties comply with спазването на правилата, установени в the rules set in this Code of Ethics. този Етичен кодекс и от тези лица. II. ДЕФИНИЦИИ II. DEFINITTIONS Чл. 5. При прилагане и тълкуване на Art. 5 When applying and interpreting the настоящия Етичен кодекс present Code of Ethics, the used terms and използваните термини и изрази ще expressions shall have the following имат следното значение: meaning: 1. „Администратор на лични данни” 1. ‘Controller’ is a controller within the („администратор”) е администратор meaning of art. 3 of the Personal Data на лични данни по смисъла на чл. 3 от Protection Act (PDPA). Закона за защита на личните данни (ЗЗЛД). 2. „Дете” по смисъла на настоящия 2. ‘Child’ within the meaning of the Етичен кодекс е всяко физическо лице, present Code of Ethics is any natural ненавършило 18 години. person over the age of 18. 3. „Директен маркетинг” е предлагане 3. ‘Direct Marketing’ means offering на стоки и услуги по пощата, по goods and services by post, telephone телефон или по друг директен начин, or other direct means including както и допитване с цел проучване telephone surveys regarding the goods относно предлаганите стоки и услуги. and services on offer. 4. „Доставчик” е всяко физическо или юридическо лице по веригата на 4. ‘Supplier’ shall mean any natural доставката на стоката, което по person or legal entity involved in the занятие прехвърля собствеността или supply chain of the goods, who also учредява, или прехвърля други вещни transfers property or establish, or права върху стока в полза на друг transfer other real rights over goods for доставчик или търговец, или което the benefit of another supplier or trader, сключва договор с потребител в or who concludes a contract with a публичния или в частния сектор. consumer from the public or private 5. „Електронна поща” е електронно sector. средство за съхраняване и пренос на електронни съобщения през интернет мрежа чрез стандартизирани 5. ‘Email’ shall mean an electronic means протоколи. of retention and transmission of 6. „Контролен адрес” е electronic messages via an internet адрес/електронен пощенски адрес, network by means of standardized въведен в база данни с protocols. адреси/електронни пощенски адреси с 6. ‘Control address’ shall mean an цел да се контролира обработването и address/email address included in an използването на тази база данни. address database/email address 3
 4. 4. 7. „Лични данни” са всяка database with the aim of controlling the информация, отнасяща се до processing and utilization of that физическо лице, което е database. идентифицирано или може да бъде 7. ‘Personal data’ shall mean any идентифицирано пряко или непряко information related to a natural person чрез идентификационен номер или who is identified or can be identified чрез един или повече специфични directly or indirectly by an признаци. Специфични признаци са identification number or by one or more признаци, свързани с физическа, specific criteria. Specific criteria shall физиологична, генетична, психическа, mean any criteria related to the психологическа, икономическа, physical, genetic, psychic, economic, културна, социална или друга cultural, social or other identity of the идентичност на лицето. person. 8. „Обработване на лични данни” е всяко действие или съвкупност от действия, които могат да се извършват по отношение на личните данни с автоматични или други средства, като 8. ‘Processing of personal data’ shall събиране, записване, организиране, mean any operation or set of operations, съхраняване, адаптиране или which can be carried out with regard to изменение, възстановяване, personal data with automatic or other консултиране, употреба, разкриване means such as collecting, recording, чрез предаване, разпространяване, organization, storage, adaptation or предоставяне, актуализиране или alternation, retrieval, consultation, use, комбиниране, блокиране, заличаване disclosure by transmission, alignment или унищожаване. or combination, blocking, erasure or 9. „Обработващ личните данни” destruction. („обработващ”) е лице, различно от служител на администратора, което обработва лични данни изключително в съответствие с указанията и от името на администратора. 9. ‘Processor’ shall mean a person 10. „Потребител” е всяко физическо different from the controller’s лице, което придобива стоки или ползва employee, who processes personal data услуги, които не са предназначени за exclusively in accordance with the извършване на търговска или controller’s guidelines and on his професионална дейност, и всяко behalf. физическо лице, което като страна по договор действа извън рамките на 10. ‘Consumer’ shall mean any natural своята търговска или професионална person who acquires goods or uses дейност. services, which are not intended for 11. „Предоставяне на лични данни” са performance of commercial or действия по цялостно или частично professional activity as well as any пренасяне на лични данни от един natural person, who, in his capacity as a администратор към друг или към трето contract party, acts not in his лице на територията на Република commercial or professional activity. България или извън нея. 12. „Регистър на лични данни” 11. ‘Data transfer’ shall mean actions of 4
 5. 5. („регистър”) е всяка структурирана partial or complete transmission of съвкупност от лични данни, достъпна personal data from one controller to по определени критерии, another or to a third party on the централизирана, децентрализирана или territory of the Republic of Bulgaria or разпределена на функционален или abroad. географски принцип. 13. „Регулирана професия” е дейност 12. ‘Personal data filing system’ shall mean или съвкупност от дейности, включена any structured set of personal data в Списъка на регулираните професии в which is accessible according to Република България, която е от specific criteria, centralized, обществена значимост и/или е от decentralized or dispersed on a съществено значение за живота и functional or geographical basis. здравето на хората, и правото за 13. ‘Regulated profession’ shall mean an упражняването на която е определено activity or set of activities included in чрез законови, подзаконови или the List of Regulated Professions in the административни разпоредби, за Republic of Bulgaria, which has public притежаването на специфична importance and/or is significant for професионална квалификация, people’s lives and their health, and the удостоверена с документи за practicing of which is regulated by образование, правоспособност или primary and secondary legislation or by предполага членство в професионална administrative provisions, for having организация, работеща за поддържане the specific qualifications certified by на високо равнище в съответната documents for education, competence професионална област, за or requires membership in a осъществяването на което е получила professional organization working to специално признаване от държавата. maintain higher quality in the 14. „Реклама” е всяко съобщение във respective professional field, for the връзка с търговия, занаят или професия, practicing of which it as been което има за цел да насърчи recognized by the state. реализацията на стоки или услуги, включително на недвижими имоти, права и задължения. 15. „Родител” е родителят, попечителят или законният настойник на дете. 16. „Списък на Робинзон” по смисъла 14. ‘Advertisement’ shall mean any на настоящия Етичен кодекс е списък, message regarding commerce, craft or воден от БАДМ, който съдържа profession which aims at encouraging имената, адресите и/или електронните the distribution of goods or services, пощенски адреси на лицата, които не including real estate, rights and желаят данните им да бъдат obligations. обработвани за целите на директния 15. ‘Parent’ is the parent, guardian or маркетинг и/или не желаят да получават warden of a child търговски и рекламни съобщения, 16. ‘Robinson’s List’ within the meaning of свързани с директния маркетинг. the present Code of Ethics is a 17. „Средство за комуникация от BDMA’s list which contains the names, разстояние” е всяко средство, което addresses and/or email addresses of the може да се използва за сключване на persons, who does not wish to have договор от разстояние като например their data processed for the purposes of 5
 6. 6. адресирани и неадресирани печатни direct marketing and/or does not wish материали, стандартно писмо, реклама в to receive commercial and пресата с купон за поръчка, каталог, advertisement communications related телефон (със или без участието на to direct marketing. човек), радио, телевизия, видеотелефон, видеотекст, компютър, електронна 17. ‘Distant communication means’ can be поща, Интернет, факс и др. any means which can be used to 18. „Субект на данни” („субект”) следва conclude a distance contract such as да се тълкува като физическо лице, addressed and non addressed printed чийто лични данни се обработват. materials, circular letter, advertisements 19. „Търговски съобщения” са in the press with a order voucher рекламни или други съобщения, included, catalogue, telephone (with or представящи пряко или косвено without human involvement), radio, стоките, услугите или репутацията на TV, videophone, videotext, computer, лице, извършващо търговска или email, Internet, fax, etc. занаятчийска дейност или упражняващо регулирана професия. Не представляват търговски 18. ‘Data Subject’ shall mean a natural съобщения по смисъла на този Етичен person whose personal data are кодекс самостоятелното използване на processed. информация, осигуряваща директен достъп до дейността на лицето, като 19. ‘Commercial communications’ shall наименованието на неговия домейн mean advertising or other или адрес на електронна поща и communications directly or indirectly съобщения за стоките, услугите или presenting the goods, services or the репутацията на лицето, информацията reputation of a person involved in за които е събрана по независим commerce or craft or practicing a начин, без за това да е заплатено. regulated profession. Within the 20. „Чувствителни данни” са лични meaning of this Code of Ethics, данни, които разкриват расов или commercial communications do not етнически произход, политически, refer to independent usage of религиозни или философски убеждения, information allowing direct access to членство в политически партии или the person’s activity such as his domain организации, сдружения с религиозни, name or email address and философски, политически или communications for the goods, services синдикални цели или се отнасят до or the reputation of the person, the здравето, сексуалния живот или до information of which has been gathered човешкия геном. independently without paying for it. 20. ‘Sensitive data’ shall mean personal data revealing racial or ethnic origin, political opinions, religious or philosophical beliefs, membership in political parties or organizations, societies with religious, philosophical, political and syndicate purposes or referring to their health, sexual lives or 6
 7. 7. human genome. III. ОБРАБОТВАНЕ НА ЛИЧНИ III. PERSONAL DATA PROCESSING ДАННИ Чл. 6. (1) Правилата в настоящия Art. 6 (1) The rules of the present Code of Етичен кодекс се прилагат само за Ethics shall apply only for personal data обработване на лични данни за целите processing for the purposes of direct на директния маркетинг. marketing. (2) При обработване на лични данни, (2) When processing personal data независимо дали за целите на директния regardless of whether for the purposes of маркетинг или за други цели, членовете direct marketing or for other purposes, на БАДМ са длъжни стриктно да BDMA’s members are obliged to strictly съблюдават изискванията на comply with the requirements of the действащото българско и приложимото current Bulgarian legislation and applicable европейско законодателство. European legislation. Чл. 7. (1) Членовете на БАДМ – Art. 7 (1) BDMA’s members – controllers, администратори, могат да обработват may process personal data for the purposes лични данни за целите на директния of the direct marketing: маркетинг: 1. ако физическото лице, за което се 1. if the natural person who the processed отнасят данните, е дало своето data concern has given his/her consent; or съгласие; или 2. ако обработването е необходимо за 2. if the processing is necessary for the реализиране на законните интереси на purpose of the legitimate interests of the администратора, доколкото това controller, provided that processing does обработване не нарушава правата на not infringe the rights of the natural person физическото лице, за което се отнасят who the processed data concern. данните. (2) Законен интерес по смисъла на ал. 1, (2) As legitimate interest within the т. 2 е налице при директeн маркетинг на meaning of Para. 1, item 2 shall be стоки и услуги, предлагани от considered to be the direct marketing of администратора. goods or services provided by the (3) Членовете на БАДМ се задължават controller. да не обработват чувствителни данни за (3) BDMA’s members shall be obliged not целите на директния маркетинг, освен to process sensitive data for the purposes of ако субектът на данните е дал изрично direct marketing unless the data subject has своето съгласие за обработването им. given his explicit consent for their (4) Съгласие е всяко свободно изразено, processing. конкретно и информирано (4) Consent is any specific and informed волеизявление, с което лицето, за което statement of free will, by which the person се отнасят личните данни, to whom the personal data refer to, недвусмислено се съгласява те да бъдат unequivocally consents to their processing. обработвани. (5) Независимо от предвиденото в ал. 3 (5) Regardless of the provision envisaged не се допуска обработване на in Para. 3, processing of sensitive data for чувствителни данни за целите на the purposes of direct marketing is not 7
 8. 8. директния маркетинг, ако това allowed, if it contradicts requirements of a противоречи на изисквания, предвидени specific act. в специален закон. Чл. 8. (1) Членовете на БАДМ, Art. 8 (1) BDMA’s members processing обработващи лични данни за целите на personal data for the purposes of direct директния маркетинг, са длъжни да се marketing, are obliged to register with the регистрират в Комисията за защита на Personal Data Protection Commission личните данни (КЗЛД) като (PDPC) as controllers of personal data and администратори на лични данни и да to undertake the necessary technical and предприемат необходимите технически organizational measures for personal data и организационни мерки за защита на protection from illegal obliteration or личните данни от случайно или accidental loss, unlawful access, change or незаконно унищожаване, или от dissemination, as well as against other случайна загуба, от неправомерен illegal forms of processing. достъп, изменение или разпространение, както и от други незаконни форми на обработване. (2) Членовете на БАДМ – (2) BDMA’s members – controllers, shall администратори, се задължават да be obliged to perform personal data извършват обработването на лични processing for the purposes of direct данни за целите на директния marketing diligently, lawfully and in маркетинг добросъвестно, accordance with the circumstances законосъобразно и в съответствие със announced at their registration with PDPC. заявените при регистрацията им в КЗЛД обстоятелства. (3) A BDMA’s member – controller, may (3) Член на БАДМ – администратор, process personal data for a purpose може да обработва лични данни за цел different from the purpose of their различна от целта, за която са събрани collection, only if the new purpose is първоначално, само, ако новата цел е compatible with and corresponds to the съвместима с и съответства на целите, purposes originally declared before the обявени първоначално пред субектите data subject. When the new purpose is на данните. Когато новата цел е incompatible with or does not correspond несъвместима с или не съответства на to the originally declared purposes, първоначално обявените цели, additional processing is allowed, only допълнително обработване се when it is compatible with the applicable допуска, само ако е в съответствие с legislation for the protection of personal приложимото законодателство за data. защита на личните данни. Чл. 9. При събиране на лични данни Art. 9 When collecting data for the за целите на директния маркетинг purposes of direct marketing, the BDMA’s членовете на БАДМ са длъжни да се members shall be obliged to make sure that уверят, че е гарантирано правото на the right of information of the data subject информация на субекта на данните, is guaranteed in accordance with this Code съгласно този Етичен кодекс. of Ethics. Чл. 10. Членовете на БАДМ се Art. 10. The BDMA’s members shall be 8
 9. 9. задължават да заличават или obliged to erase or correct the personal data коригират, обработваните от тях за that they process for the purposes of direct целите на директния маркетинг лични marketing when it is established that they данни, когато се установи, че те са are inaccurate and disproportionate to the неточни или непропорционални по purposes of their processing. отношение на целите, за които се обработват. Чл. 11. Личните данни, обработвани Art. 11. Personal data processed for the за целите на директния маркетинг от purposes of direct marketing by the членове на БАДМ, се поддържат във BDMA’s members are maintained in a вид, който позволява manner allowing identification of the идентифициране на съответните respective natural persons for a period not физически лица за период не по- longer than the time necessary for the дълъг от необходимия за целите на purposes of processing. Personal data, обработването. Лични данни, които which are stored and processed for a longer ще се съхраняват и обработват за по- period for statistical purposes by BDMA’s дълъг период за статистически цели members, are maintained in a manner not от членове на БАДМ, се поддържат allowing the identification of the natural във вид, непозволяващ persons. идентифицирането на физическите лица. Чл. 12. (1) Членовете на БАДМ са Art. 12 (1) BDMA’s members shall be длъжни да се погрижат на субектите на obliged to provide information to the data данните да бъде предоставена subjects regarding: информация относно: 1. идентификацията на члена на БАДМ 1. the identification of the BDMA’s – администратор на личните данни, и member – controller as well as the идентификацията на неговия identification of his representative; представител; 2. целите на обработването; 2. the purposes of processing; 3. получателите или категориите 3. the recipients or the categories of получатели, на които могат да бъдат recipients whose personal data can be разкрити личните данни; disclosed; 4. задължителния или доброволния 4. the mandatory or voluntary character of характер на предоставяне на личните providing personal data and the данни и последиците от отказ за consequences of refusing to provide предоставянето им, освен в случаите, them, except in the cases when they когато те не са получени от субекта на have not been received by the data данните; subject; 5. правото на достъп, на коригиране на събраните лични данни и на 5. the right of access, of correcting the възражение срещу обработването и collected personal data and of objection срещу разкриването на трети лица на against processing and against личните данни за целите на директния disclosing personal data for the маркетинг, както и начините за тяхното purposes of direct marketing to third упражняване. persons as well as the ways of 9
 10. 10. (2) Информацията по ал. 1 се exercising them. предоставя в момента на събиране на личните данни. Когато личните данни (2) The information under Para. 1 shall be не са получени от субекта на данните, provided at the time of personal data информацията по ал. 1 се предоставя collection. When the personal data have към момента на вписването им в not been received by the data subject, the съответния регистър или, ако се information under Para. 1 shall be provided предвижда разкриване на личните at the time of their entry in the respective данни на трето лице - не по-късно от register or, if disclosure of personal data to момента на разкриването им за пръв third persons is envisaged – no later that път. the time of their first disclosure. (3) Информацията по ал. 1 не се предоставя, когато субектът на данните (3) The information under Para. 1 shall not вече разполага с нея. be provided when the subject of the data (4) Информацията по ал. 1 се already have it. предоставя в писмена форма: (4) The information under Para. 1 shall be 1. на хартиен носител; provided in writing: 2. чрез изпращане на електронно 1. on paper; съобщение; 2. by means of an electronic message; 3. чрез публикуването й в съответните Интернет страници, които са под 3. by means of publishing it on the контрола на съответния член на Internet websites controlled by the БАДМ; respective BDMA’s member; 4. чрез публикуването на Общи 4. by means of publishing General Terms условия за ползването на уебсайт или for the usage of a website or web уеб услуга, по начин който позволява service in a way which allows their тяхното възпроизвеждане и reproduction and storage if the same съхраняване, ако същите уреждат govern the personal data processing; or обработването на съответните лични данни; или 5. by other appropriate means. 5. по друг подходящ начин. (5) In cases when the processed personal (5) В случаите, когато обработваните data refer to children, the information лични данни се отнасят за деца, under Para. 1 shall be submitted to their информацията по ал. 1 следва да се parents. предостави на техните родители. Чл. 13. (1) В случаите, когато Art. 13 (1) In the cases when BDMA’s получават лични данни от друг members – controllers, receive personal администратор, членовете на БАДМ – data from another controller, they shall be администратори, са длъжни да obliged to make all possible and reasonable положат всички възможни и разумни efforts to ensure that the data transfer is усилия, за да се уверят, че performed in accordance with all предоставянето на личните данни се requirements of the existing legislation извършва в съответствие с всички including Art. 34a of PDPA. изискванията на действащото законодателство, включително и с изискванията на чл. 34а от ЗЗЛД. (2) In the cases under Para. 1, BDMA’s (2) В случаите по ал. 1 членовете на members shall be obliged to require from 10
 11. 11. БАДМ са длъжни да изискат от the controller providing the personal data предоставящия личните данни proof or written declaration stating that the администратор доказателства или requirements for informing the data писмена декларация, че са спазени subjects and that they have given their изискванията за информиране на consent to transfer their personal data to субектите на данните и че са изразили third persons for the purposes of direct съгласие личните им данни да бъдат marketing. предоставяни на трети лица за целите на директния маркетинг. Чл. 14. (1) Всяко физическо лице има Art. 14 (1) Any natural person has the право по всяко време да поиска от right, at any time, to require from the член на БАДМ – администратор на BDMA’s member – controller of personal лични данни: data: 1. потвърждение за това, дали се обработват отнасящи се до него лични 1. confirmation whether personal data данни, информация за целите на това referring to him/her is processed, обработване, за категориите лични information about the purposes of the данни и за получателите или processing, the categories of personal категориите получатели, на които data and the recipients or the categories личните данни се разкриват; of recipients to whom the personal data 2. съобщение до него в разбираема are transferred; форма, съдържащо личните му данни, 2. message understandable to him/her които се обработват, както и всяка including his/her personal data in налична информация за техния processing as well as any available източник; information about their source; 3. информация за логиката на всяко автоматизирано обработване на лични 3. information as to the logic of each данни, отнасящи се до него, поне в automated personal data processing, случаите на автоматизирани решения по referring to him/her at least in the cases смисъла на чл. 34б от ЗЗЛД. of automated solutions under Art. 34b (2) Всяко физическо лице може да of PDPA. упражни правото си по ал. 1 (право на (2) Each natural person can exercise his/her достъп) по всяко време. Веднъж right under Para. 1 (right of access) at any годишно физическото лице има право time. Once a year the natural person has да поиска да получи информацията the right to require the information under по ал. 1 безплатно от члена на БАДМ Para. 1 for free from the BDMA’s member – администратор на лични данни. – controller. The information under Para. 1 Информацията по ал. 1 може да бъде may be provided in verbal or written form предоставена под формата на устна or as a check up of the data by the или писмена справка или на преглед respective natural person or by other на данните от съответното физическо person, explicitly authorized by him/her. лице или от изрично упълномощено от него друго лице. (3) Членовете на БАДМ – администратори, са длъжни да (3) BDMA’s members – controllers, shall информират по подходящ начин be obliged to inform in an appropriate субектите на данните относно всяка manner the data subjects regarding each 11
 12. 12. такса, която възнамеряват да им planned fee for providing information начислят за предоставянето на about the processing of their personal data информация относно обработването as far as such fee is allowed under the на личните им данни, доколкото applicable legislation and the present Code начисляването на такава такса е of Ethics. допустимо съгласно приложимото законодателство и правилата на настоящия Етичен кодекс. (4) Членовете на БАДМ – администратори, са длъжни да предоставят информацията по ал. 1 в (4) BDMA’s members – controllers, shall предпочитаната от заявителя форма be obliged to provide the information under съобразно ал. 2 и във възможно най- Para. 1 in the form preferred by the кратък срок, който не може да бъде applicant according to Para 2 and in the по-дълъг от предвидения в закон, а shortest possible period, which cannot be именно 14 дни от получаване на longer that the period provided under the заявлението. Този срок може да бъде law, which is 14 days of the date of удължен от администратора до 30 дни receiving the application. The period can в случаите по ал. 1, т. 1 и 2, когато be extended by the controller up to 30 days обективно се изисква по-дълъг срок in the cases under Para. 1, item 1 and 2, за събирането на всички искани when it is objective a longer period for the данни и това сериозно затруднява collection of all required data to be дейността на администратора. necessary and that seriously impedes the (5) В 14-дневния срок по ал. 4 controller’s activities. администраторът – член на БАДМ, взема решение за предоставянето на (5) Within the 14-day period, the BDMA’s пълна или частична информация или member – controller decides whether or not мотивирано отказва предоставянето to provide full or partial information or й. justifies his/her refusal to do so. Чл. 15. (1) Всяко физическо лице има Art. 15 (1) Any natural person has the право по всяко време да поиска от right, at any time, to require from the администратора – член на БАДМ, да: BDMA’s member – controller, to: 1. заличи, коригира или блокира 1. erase, correct or block his/her personal негови лични данни, обработването data when their processing does not на които не отговаря на изискванията meet the requirements of PDPA; на ЗЗЛД; 2. уведоми третите лица, на които са 2. notify the third parties to whom his/her били разкрити личните му данни, за personal data has been revealed for всяко заличаване, коригиране или each erasure, correction or block блокиране, извършено в съответствие performed in compliance with item 1 с т. 1, с изключение на случаите, excluding cases when this is not когато това е невъзможно или е possible or requires excessive efforts. свързано с прекомерни усилия. (2) В случаите по ал. 1, т. 1 (2) In the cases under Para 1, item 1, the администраторът – член на БАДМ, BDMA’s member –controller, decides to взема решение и извършва perform the respective action within a 14- съответното действие в 14-дневен day period of the date of receiving the 12
 13. 13. срок от получаване на заявлението application or justifies his/her refusal to do или мотивирано отказва so. извършването му. (3) In the cases under Para. 1, item 2 the (3) В случаите по ал. 1, т. 2 BDMA’s member – controller, takes the администраторът – член на БАДМ, decision within a 14-day period of the date взема решение в 14-дневен срок от of receiving the application and получаване на заявлението и immediately notifies the third parties or незабавно уведомява третите лица justifies his/her refusal to notify them. или мотивирано отказва да извърши уведомяването. Чл. 16. (1) Правата на физическите Art. 16 (1) The natural persons’ rights лица по чл. 14 и чл. 15 от настоящия under Art. 14 and Art. 15 of the present Етичен кодекс се осъществяват с Code of Ethics shall be exercised by the подаване на писмено заявление до submission of a written application to the администратора – член на БАДМ. BDMA’s member-controller. (2) Заявление може да бъде отправено (2) The application can be submitted и по електронен път по реда на electronically in accordance with the Закона за електронния документ и provisions of the Electronic Document and електронния подпис. Electronic Signature Act. (3) Заявлението по ал. 1 се отправя (3) The application under Para. 1 shall be лично от физическото лице или от submitted personally by the natural person изрично упълномощено от него лице or by an explicitly authorized person by чрез нотариално заверено means of power of attorney certified by a пълномощно notary public. Чл. 17. (1) При провеждане на анкети Art. 17. (1) Upon inquiries for the purposes за целите на директния маркетинг of direct marketing, BDMA’s members членовете на БАДМ са длъжни да shall provide enough information regarding предоставят достатъчно информация the circumstance of whether filling in the относно обстоятелството дали inquiry is obligatory or not as well as попълването им е задължително или regarding the probable consequences in по желание, както и относно case of not filling in the respective inquiry. евентуалните последици при непопълване на съответната анкета. (2) Съдържанието на анкетите следва (2) The content of inquiries shall correlate да бъде съотносимо, свързано със и to, related to, and not exceed the purposes ненадхвърлящо целите, за които се of collecting the respective information. събира съответната информация. Чл. 18. (1) При възлагане Art. 18. (1) Upon assigning the processing обработването на личните данни на of personal data to a processor, every обработващ данните всеки BDMA’s member – controller, shall администратор - член на БАДМ следва arrange his relations with the processor by да урежда отношенията си с way of a written agreement complying with обработващия чрез писмен договор, the requirements of applicable legislation съобразен с изискванията на and the rules of this Code of Ethics. приложимото законодателството и 13
 14. 14. правилата на този Етичен кодекс. (2) The agreement under Para. 1 shall (2) Договорът по ал. 1 следва да oblige the processor to process the personal задължава обработващия да обработва data solely in compliance with the личните данните единствено и само в instructions of the respective BDMA’s съответствие с указанията на member - controller. съответния администратор - член на БАДМ. (3) С оглед гарантиране сигурността на (3) With a view to guaranteeing the личните данни, обработвани от security of the personal data processed by a обработващ, се препоръчва членовете processor, it is advisable BDMA’s на БАДМ – администратори на лични members - controllers, to use control данни, да използват контролни адреси. addresses. Чл. 19. (1) Членовете на БАДМ – Art. 19. (1) BDMA’s members – администратори, са длъжни да controllers, shall notify the data subjects уведомят субектите на данни преди before their personal data are disclosed for личните им данни да бъдат разкрити the first time to third parties or used on за пръв път на трети лица или their behalf for the purposes of direct използвани от тяхно име за целите на marketing. The data subjects shall also be директния маркетинг, като им бъде given the opportunity to object to such a предоставена възможност да възразят disclosure or use. срещу такова разкриване или използване. (2) Когато предоставят лични данни на трети лица, членовете на БАДМ са (2) Upon providing third parties with длъжни да проучат целите, за които personal data, BDMA’s members shall ще се обработват личните данни, examine the purposes for which the както и дали същите са съвместими с personal data will be processed as well as и съответстват на първоначално whether these purposes are compatible обявените. with and correspond to the ones initially (3) При предоставяне на лични данни stated. на трети лица – администратори на лични данни, за целите на директния (3) Upon transfer of personal data to third маркетинг, членовете на БАДМ са parties – controllers, for the purposes of длъжни да сключват писмени direct marketing BDMA’s members shall договори за уреждане на отношенията conclude written agreements regulating си с тези лица, с които същите да се their relations with these parties and задължат да спазват правилата, obliging the latter to observe the rules установени в настоящия Етичен under the present Code of Ethics as well as кодекс, както и всички изисквания на all requirements of applicable personal data приложимото законодателство за protection legislation. защита на личните данни. Чл. 20. (1) При обработване на лични Art. 20. (1) Upon processing of personal данни, предоставени им от трето лице data provided by a third person – – администратор на лични данни, controller, BDMA’s members shall notify 14
 15. 15. членовете на БАДМ следва да the data subjects about this data transfer by информират субектите на данните way of adding information to the first относно това предоставяне чрез advertising material addressed to the добавяне на информация към първия respective data subject. рекламен материал, адресиран до съответния субект. (2) Когато обработваните лични данни (2) In case the processed personal data са компилирани от различни have been compiled from different sources, източници, се препоръчва членовете it is advisable that BDMA’s members – на БАДМ – администратори на лични controllers, keep a register of these sources. данни, да водят списък на източниците, от които са ги получили. (3) Препоръчва се в случаите по ал. 1 (3) In the cases under Para. 1, it is членовете на БАДМ да уреждат advisable that BDMA’s members regulate отношенията си с предоставящото their relations with the personal data личните данни лице с писмен договор transferor by way of a written agreement с оглед доказване източника на with a view to evidencing the source of the съответните лични данни. respective personal data. Чл. 21. (1) При получаване на Art. 21. (1) Upon receiving an application заявление за преустановяване to stop the personal data processing for the обработването на лични данни за purposes of direct marketing, the member целите на директния маркетинг of BDMA – controller, shall immediately членът на БАДМ – администратор, е discontinue the processing of personal data длъжен незабавно да преустанови pertaining to the data subject who обработването на личните данни, submitted the application, and shall send a отнасящи се за субекта подал respective confirmation. заявлението и да изпрати потвърждение за това. (2) The obligation under Para. 1 shall not (2) Задължението по ал. 1 не се apply to advertising materials (materials прилага по отношение на рекламни for direct marketing) prepared and sent to материали (материали за директен the data subject prior to the receipt of the маркетинг) изготвени и изпратени към application. субекта на данните преди получаване (3) Every member of BDMA shall keep a на искането. “stop-register” containing the names, (3) Всеки член на БАДМ води „стоп- addresses and/or electronic contact details регистър”, съдържащ имената, of persons that have declared their refusal адресите и/или електронните to their personal data to be processed for координати на лицата заявили, че не the purposes of direct marketing. желаят личните им данни да се (4) A member of BDMA shall not process обработват за целите на директния the personal data of a natural person маркетинг. included in the “stop-register” kept by him, (4) Всеки член на БАДМ се задължава and respectively shall not send commercial да не обработва личните данни на and advertising materials to that person, физическо лице, включено във водения except for the cases where and as far as the от него „стоп-регистър”, и съответно да person has given his/her consent his/her не адресира търговски и рекламни personal data to be processed for the съобщения до това лице, освен в purposes of particular activities pertaining 15
 16. 16. случаите и доколкото то е дало to direct marketing. съгласието си личните му данни да бъдат обработвани за целите на конкретни дейности, свързани с директния маркетинг. Чл. 22. (1) Всеки член на БАДМ е Art. 22. (1) Every member of BDMA shall длъжен да води регистър на всички keep a register of all incoming постъпващи заявления, жалби и други applications, complaints, and other requests искания и разпореждания относно and orders pertaining to the personal data обработваните от него за целите на processed by him for the purposes of direct директния маркетинг лични данни. marketing. (2) Членовете на БАДМ уведомяват незабавно БАДМ за всяко възражение (2) BDMA’s members shall immediately срещу обработване на лични данни за notify BDMA of any objection to целите на директния маркетинг, с оглед processing personal data for the purposes включването на субекта на личните of direct marketing with a view to данни в Списъка на Робинзон. Такова including the data subject in the уведомяване не се налага, ако Robinson’s List. Such a notification shall възражението е само срещу not be necessary, should the objection be обработването на личните данни от only to the personal data processing by the съответния член на БАДМ или в respective member of BDMA or within the рамките на конкретни дейности, framework of particular activities related to свързани с директния маркетинг. direct marketing. (3) Членовете на БАДМ публикуват в интернет страниците си и информират и (3) BDMA’s members shall publish on по други подходящи начини субектите their websites and advise data subjects in на данните за възможността да бъдат other appropriate ways about the option to включени в Списъка на Робинзон по чл. be included in the Robinson’s List under 23, ако не желаят личните им данни да Art. 23, should they do not wish their се обработват за целите на директния personal data to be processed for the маркетинг. purposes of direct marketing. Чл. 23. (1) БАДМ води списък на Art. 23. (1) BDMA shall keep a register of физическите лица, които не желаят the natural persons who refuse to have their личните им данни да бъдат обработвани personal data processed for the purposes за целите на директния маркетинг и/или of direct marketing and/or refuse to receive не желаят да получават търговски commercial communications for marketing съобщения за маркетингови цели – purposes – the Robinson’s List. Списък на Робинзон. (2) Всяко физическо лице може да (2) Every natural person has the right to поиска да бъде включено в или request to be included in or respectively съответно да бъде изключено от excluded from the Robinson’s List. The Списъка на Робинзон. Упражняването exercise of this right shall be free of на това право е безплатно. charge. (3) Всички членове на БАДМ се задължават да не обработват личните (3) All BDMA’s members shall not process 16
 17. 17. данни на физическо лице, включено в the personal data of a natural person Списъка на Робинзон, и съответно да не included in the Robinson’s List, and адресират търговски и рекламни respectively shall not send commercial and съобщения до това лице, освен в advertising communications to that person, случаите и доколкото то е дало except for the cases where and as far as the съгласието си личните му данни да person has given his/her consent to have бъдат обработвани за целите на his/her personal data processed for the директния маркетинг от съответен член purposes of direct marketing by the на БАДМ и/или да получава рекламни respective member of BDMA, and/or to материали от същия. receive advertising materials from the latter. IV. СЪОБЩЕНИЯ ЗА ЦЕЛИТЕ НА IV. COMMUNICATIONS FOR THE ДИРЕКТНИЯ МАРКЕТИНГ PURPOSES OF DIRECT MARKETING Чл. 24. (1) Търговските съобщения на Art. 24. (1) Commercial communications членовете на БАДМ трябва да of members BDMA shall meet the отговарят на следните изисквания: following requirements: 1. да бъдат лесно разпознавани като 1. to be easily distinguished as commercial; търговски; 2. да позволяват ясна индентификация 2. to allow an easy identification of the на члена на БАДМ, от името на който member of BDMA on behalf of whom the са направени; communications are made; 3. да определят ясно и недвусмислено 3. to specify in a clear and unambiguous условията за ползване на manner the conditions for use of promotion промоционални предложения, като offers, such as discounts, premiums and отстъпки, премии и подаръци, ако gifts, if any; включват такива; 4. да осигуряват лесен достъп до ясни 4. to ensure an easy access to clear and и недвусмислени условия за участие в unequivocal conditions for participation in състезания и игри с обявени награди, competitions and games with prizes if such ако съдържат такава информация; information is available; 5. да съдържат и информацията, 5. to contain the information provided for предвидена в приложимото by the applicable legislation. законодателство. (2) В случаите, когато член на БАДМ (2) In the cases where a member of BDMA изпраща търговско съобщение от sends a commercial communication on името на трето лице, съобщението behalf of a third party, the communication следва да съдържа ясна shall contain clear identification of the идентификация на лицето, от чието party on behalf of whom the име се изпраща. communication is sent. Чл. 25. (1) Забранява се изпращането Art. 25 (1) Sending through publicly посредством обществена електронна available electronic communications съобщителна услуга или електронна service or via email of unsolicited поща на непоискани търговски commercial communications to natural съобщения на физически лица без persons without their preliminary consent предварителното им съгласие. is prohibited. The consent can be Съгласието може да бъде оттеглено withdrawn at any time. 17
 18. 18. по всяко време. (2) При изпращане на търговски съобщения от името на лица, (2) Upon sending commercial упражняващи регулирани професии, communications on behalf of third parties членовете на БАДМ се задължават да practicing regulated professions, BDMA’s следят дали изпращаните съобщения members shall monitor whether the sent отговарят на професионалните communications are in compliance with the правила и етичните кодекси за professional rules and ethic codes of поведение на съответните лица с conduct of the respective parties with регулирани професии, по-специално regulated professions, in particular, the на правилата за независимостта, rules concerning the independence, dignity достойнството и честта на and respectability of the profession, the професията, професионалната тайна и professional secret and the fair treatment of честното отношение към клиентите и clients and other members of the другите членове на професията. profession. (3) В случаите, когато търговски съобщения ще се изпращат на деца, съгласието по ал. 1 следва да се даде и (3) In the cases where commercial от техните родители. communications are sent to children, the consent under Para. 1 shall be given by their parents as well. Чл. 26. (1) Във всички случаи член на Art. 26. (1) In any case, a member of БАДМ, който изпраща търговски BDMA sending commercial съобщения за маркетингови цели, communications for the purposes of трябва да даде възможност на всеки marketing shall provide a free, easy and получател безплатно, по лесен и accessible way to every recipient to refuse достъпен начин да изразява to receive such communications in the несъгласие с бъдещо получаване на future, and shall comply with every refusal подобни съобщения, както и да for receiving such communications. изпълнява всеки отказ за получаване на такива съобщения. (2) Забранява се изпращането на непоискани търговски съобщения на (2) Sending unsolicited commercial електронни адреси, вписани в communications to email addresses регистъра на електронните адреси на registered at the register of email addresses юридическите лица, които не желаят of legal entities that refuse to receive да получават непоискани търговски unsolicited commercial communications съобщения, воден от Комисията за kept by the Consumers Protection защита на потребителите. Commission is prohibited. (3) Изпращането на търговски съобщения за маркетингови цели се (3) Sending commercial communications забранява, дори когато са изпълнени for marketing purposes is prohibited even всички други изисквания, ако не може when all other requirements have been да се идентифицира изпращачът или observed, in case the sender cannot be съобщението включва невалиден identified or the communication contains адрес, на който получателят не може an invalid address, to which the recipient да изпрати заявка за отказ от cannot send a request for refusal for 18
 19. 19. получаване на съобщения. receiving communications. (4) Възможността за изразяване на несъгласие за получаване на търговски съобщения за маркетингови (4) The option for expressing refusal for цели трябва да може да се упражнява receiving commercial communications for безплатно както в момента на the marketing purposes shall be available събиране на електронни пощенски free of charge at the moment of collecting адреси за контакт, така и във всеки email addresses for contact as well as at един последващ момент. any other subsequent moment. Чл. 27. (1) Член на БАДМ, който Art. 27. (1) A member of BDMA that получава електронни пощенски адреси receives email addresses from a third от трето лице с оглед използването им parties with a view to using them for the за целите на директния маркетинг, purposes of direct marketing shall make all трябва да положи всички възможни и possible and reasonable efforts to make разумни усилия, за да се увери, че sure that these are provided in compliance предоставянето им се извършва в with the provisions of existing legislation съответствие с всички изискванията на and this Code of Ethics, including by действащото законодателство и на този demanding respective evidence or a written Етичен кодекс, включително като declaration from the provider of email изиска съответни доказателства или addresses. писмена декларация от предоставящия електронните пощенски адреси. (2) Препоръчва се във всички случаи на получаване на електронни пощенски (2) In all cases of receiving email addresses адреси от трети лица членовете на from third parties, it is advisable that БАДМ да уреждат отношенията си с тях BDMA’s members regulate their relations с писмен договор с оглед доказване на with them by way of a written agreement източника на използваните от тях with a view to evidencing the source of the електронни пощенски адреси. email addresses used by them. Чл. 28. Членовете на БАДМ водят списък на всички лица, изявили Art. 28. BDMA’s members shall keep a несъгласие да им бъдат изпращани register of all persons who have expressed търговски съобщения по електронна their refusal to receive commercial поща. communications via email. Чл. 29. Членовете на БАДМ следва да Art. 29. BDMA’s members shall adapt the адаптират съдържанието на търговските content of their commercial си съобщения в съответствие с communications to the provisions of изискванията на законодателството в legislation of the recipient country. страната на получаване. V. РЕКЛАМА. ЗАБРАНА ЗА V. ADVERTISEMENT. PROHIBITION ОСЪЩЕСТВЯВАНЕ НА FOR UNFAIR COMPETITION НЕЛОЯЛНА КОНКУРЕНЦИЯ Art. 30. (1) BDMA’s members shall not Чл. 30. (1) Членовете на БАДМ се use in relation to their activity misleading 19
 20. 20. задължават да не използват във връзка advertisement or comparative с дейността си заблуждаваща реклама advertisement, which is not allowed under или неразрешена, съгласно applicable legislation and this Code of приложимото законодателство и този Ethics. Етичен кодекс, сравнителна реклама. (2) BDMA’s members shall not perform (2) Членовете на БАДМ се задължават any actions or inactions pertaining to their да не осъществяват каквито и да е economic activity if the former contradicts действия или бездействия, свързани diligent commercial practice and harm or със стопанската им дейност, ако can harm their competitors’ interests in същите са в противоречие с their relations. добросъвестната търговска практика и увреждат или могат да увредят интересите на техни конкуренти в отношенията помежду им. Чл. 31. (1) Заблуждаваща е всяка Art. 31. (1) A misleading advertisement is реклама, която по какъвто и да е any advertisement which in any way, начин, включително по начина на including in the way it is presented, нейното представяне, подвежда или misleads or can mislead the persons that it може да подведе лицата, до които е addresses or reaches, and on that account it адресирана или достига, и поради това can affect their economic conduct or on може да повлияе на тяхното that account it cause or can cause damage икономическо поведение или по тези on a competitor. причини нанася или може да нанесе вреди на конкурент. (2) При преценката дали една реклама (2) Upon assessment whether an е заблуждаваща се имат предвид advertisement is misleading all its aspects всички нейни страни, включително: shall be considered, including: 1. характеристиките на стоките и 1. the characteristics of the goods and услугите като: наличност, вид, services, such as: availability, kind, make, изработка, състав, начин и дата на material, method and date of production of производство на стоките или goods or provision of services, use-before изпълнение на услугите, годност за date, usages, quantity, geographical and употреба, начини за употреба, commercial origin, likely effects of their количество, географски и търговски use, results and main features from tests произход, резултати, които могат да се and samples of the goods and services; очакват от тяхната употреба, резултати и съществени характеристики от изпитванията или извършените проби върху стоките или услугите; 2. цената или начинът на формирането 2. the price or the way of its creation, and й и условията за доставка на стоките и the conditions for the goods and services изпълнение на услугите; provision; 3. данни за рекламодателя или 3. data regarding the advertiser or the рекламиращия, като: име или фирма; sponsor, such as: a name or company адрес или седалище; адрес на name; address or seat; registered address; управление; имущество; права върху property; rights over industrial and индустриална и интелектуална intellectual property; prizes and insignia of 20
 21. 21. собственост; получени награди или honour acquired. отличия. Чл. 32. (1) Сравнителна реклама е Art. 32. (1) A comparative advertisement is всяка реклама, която пряко или any advertisement which directly or косвено идентифицира конкурента или indirectly identifies the competitor or the предлагани от него стоки или услуги. goods or services he/she offers. (2) Сравнителната реклама е (2) Unless otherwise provided for by разрешена, доколкото друго не е current legislation, comparative предвидено в приложимото advertisement is allowed if: законодателство, когато: 1. it is not misleading; 1. не е заблуждаваща; 2. it compares goods or services satisfying 2. сравнява стоки или услуги, the same needs or having the same задоволяващи еднакви потребности designation; или предназначени за една и съща цел; 3. it compares one or more characteristic 3. сравнява обективно една или повече features of the goods and services which характерни черти на стоките и are essential, comparable and typical of услугите, които са съществени, these goods and services, including their сравними и представителни за тези prices; стоки и услуги, включително техните цени; 4. it does not result in confusion of the 4. не води до объркване на advertiser with his competitors or of trade рекламодателя с неговите конкуренти marks, trade names, other distinctive или на търговски марки, търговски features, goods or services of the advertiser имена, други отличителни белези, with those of his competitors; стоки или услуги на рекламодателя с тези на неговите конкуренти; 5. it does not result in discrediting or 5. не води до дискредитиране или tarnishing the trade marks, trade names, опетняване на търговските марки, other distinctive features, goods, services, търговските имена, други отличителни activities or the position of competitors; белези, стоките, услугите, дейностите или положението на конкурентите; 6. it compares goods with the same name 6. сравнява стоки с едно и също of origin; наименование за произход; 7. it does not gain unfair advantage from 7. не извлича нелоялно предимство от the popularity of the trade mark, trade известността на търговската марка, name or other distinctive features of търговското име или други competitors or from the name of origin of отличителни белези на конкурентите competitive goods; или от наименованието за произход на конкуриращи се стоки; 8. it does not present the goods or services 8. не представя стоките или услугите as an imitation or a copy of goods or като имитация или копие на стоки или services with a reserved trade mark or trade услуги със запазена търговска марка name. или име. (3) Any comparison of goods pertaining to (3) Всяко сравняване на стоки, provision of goods and services under отнасящо се до предлагане на стоки и special conditions shall indicate in a clear услуги при специални условия, трябва and unambiguous way the date from which да посочи по ясен и категоричен начин the goods and services will be offered at 21
 22. 22. датата, от която започва предлагането special prices or under other specific на стоките и услугите по специални conditions, the date to which the offer is цени или други специфични условия, valid, or state that the offer is valid until датата, до която е в сила предлагането, the goods and services are sold out, if или че предлагането е валидно до necessary. изчерпване на стоките и услугите, когато това е необходимо Чл. 33. (1) Забранява се Art. 33. (1) Unfair competition on the part осъществяването на нелоялна of a member of BDMA for the purpose of конкуренция от страна на член на attracting clients, and resulting in БАДМ, насочена към привличане на termination or breach of contracts with клиенти, в резултат на което се competitors shall be prohibited. прекратяват или се нарушават сключени договори с конкуренти. (2) BDMA’s members shall not offer or (2) Членовете на БАДМ се задължават give extras (gifts), together with the goods да не предлагат или дават добавка or service they sell, free of charge or (подарък) към продаваната от тях against an ostensible price of other goods стока или услуга безвъзмездно или or service, with the exception of: срещу привидна цена на друга стока advertisement objects at an insignificant или услуга, с изключение на: рекламни value, the advertising company being предмети с незначителна стойност и с clearly indicated; objects or services which, ясно посочване на рекламиращото according to commercial practice, belong предприятие; предмети или услуги, to the goods sold or the service provided; които според търговската практика са goods or services offered as rebate in case принадлежност към продаваната стока of sale of large quantities, and print или извършваната услуга; стоки или materials in case of sale or subscription of услуги като отбив при продажба в по- periodicals. големи количества, както и на печатни произведения при продажба или абонамент за периодични издания. (3) Стойността на добавка (подарък) (3) The value of an extra (a gift) to the към продаваната стока, се счита за goods sold is deemed insignificant if it is незначителна, ако не надхвърля 5% от not more than 5% of the lowest price of the най-ниската цена на стоката, при чието goods upon purchase of which the client закупуване клиентът има право да has the right to receive the respective extra получи съответната добавка (подарък). (the gift). (4) Членовете на БАДМ се задължават да не извършват продажба, когато (4) BDMA’s members shall not make a заедно с нея се предлага или обещава sale in cases when together with the sale нещо, чието получаване зависи от: something is offered or promised the решаване на задачи, ребуси, въпроси, acquisition of which is related to: solving гатанки; събиране на серия от купони и problems, rebuses, questions, riddles; други подобни; разиграване на игри с collecting series of coupons, etc.; playing парични или предметни награди, чиято games with cash or material prizes the стойност значително надвишава цената value of which considerably exceeds the на продаваната стока или услуга. price of the sold goods or services. (5) Обещаваната награда по ал. 4 има стойност значително надвишаваща (5) The prize promised under Para. 4 is at a 22

×