Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

Informatica andres pdf

398 views

Published on

Treball d'informàtica

 • Be the first to comment

 • Be the first to like this

Informatica andres pdf

 1. 1. Projecte 1. Què és linformàtica Nom: Andrés Mancebo Curs: 4 rt C Classe: Informàtica Projecte 1
 2. 2. Informàtica1.Definició del terme INFORMÀTICA.La Informàtica és la ciència o tècnica relativa a la tecnologia que estudia el tractamentautomàtic de la informació utilitzant dispositius electrònics i sistemes computacionals.Ciència del tractament automàtic i racional de la informació considerada com el suportdels coneixements i les comunicacions.Ciència que estudia el tractament automàtic de la informació en ordinadors, dispositiuselectrònics i sistemes informàtics.Conjunt de Ciències, tècniques o activitats relacionades amb el tractament automatitzat dedades.DIFERÈNCIESHi han molt poques diferències entre les 4 definicions de la paraula informàtica,pràcticament lúnica diferència és el vocabulari que sutilitza.D ON PROVÉ ?El mot o paraula "informàtica" prové de les paraules "informació (infor) i de la paraula"automàtica (màtica).
 3. 3. 2.ÀREES DE CONEIXEMENT DE LA INFORMÀTICA.Arquitectura dordinadors: socupa del disseny conceptual i lestructura operacionalfonamental dun sistema dordinador.Algorítmica: sha desarrollat per obtenir valors que indiquin levolució o la pèrdua detemps i memòria en funció del tamany dels valors dentrada.Llenguatges de programació: sutilitzen per comprovar el comportament duna màquina,normalment un ordinador.Sistemes operatius: es un conjunt dels diferents programes que controlen elfuncionament dun ordinador; gestionen les transferències dinformació internes, procuracomunicació de lordinador amb els operadors,...Xarxes: una xarxa informàtica és un grup interconnectat de computadors . La finalitatprincipal per la creació de una xarxa és compartir els recursos i la informació en ladistancia, assegurar la confiabilitat i la disponibilitat de la informació, augmentar lavelocitat de transmissió de les dades i reduir el cost general daquestes accions.
 4. 4. 3.Història de la informàticaPRIMERA GENERACIÓEn 1946 John Von Neumann proposa una versió modificada de lENIAC; Von Neumannsincorpora a lequip de John Mauchly i J. Presper Eckert, i junts construeixen lEDVAC,lany 1952. Aquesta màquina presentava dues importants diferències respecte a lENIAC:En primer lloc empra aritmètica binària, la qual cosa simplifica enormement els circuitselectrònics de càlcul. En segon lloc, permet treballar amb un programa emmagatzemat.LENIAC es programava endollant centenars de clavilles i activant un petit nombredinterruptors. Quan calia resoldre un problema diferent, era necessari canviar totes lesconnexions, procés que portava moltes hores.SEGONA GENERACIÓA la segona meitat dels anys 50, els transistors BJT substitueixen les vàlvules de buit.Això dóna lloc a la "segona generació" de computadors.En un principi es creia esproduirien i susarien molts pocs computadors. Això era en part per la seva mida, el cost, iels coneixements necessaris per operar-lo o interpretar-ne els resultats. Els transistorsvan reduir enormement la mida dels ordinadors, el cost inicial, i el cost doperació. Eltransistor de junció bipolar fou inventat el 1947.Tercera GeneracióTot i que els circuits integrats van ser inventats en el 1958, no va ser fins al 1964 que esvan construir ordinadors amb aquests components. Van ser els primers ordinadors endisposar de sistema operatiu que controlava lexecució dels diferents programes aexecutar. Jack Kilby de Texas fabrica el primer circuit integrat. La idea dun circuit integrat,és la dencapsular transistors en un mateix xip. Fent que els transistors siguin més petits ipropers per tal que un impuls elèctric, viatgi més ràpid, ja que ha de transcórrer menysespai. En un mateix xip shan integrat fins a milions de transistors.1959. Digital Equipment Corporation treu el PDP, primer miniordinador de 18 bits.
 5. 5. Quarta GeneracióA diferència de les minicomputadores de tercera generació, que eren essencialment unaversió reduïda dordinadors mainframe, els orígens de la quarta generació sónfonamentalment diferents. Els ordinadors basats en microprocessadors originàriamenteren molt limitats pel que fa a la capacitat computacional i velocitat, i no eren per tant capintent de fer una versió de mida petita dun mini computador, sinó que anava dirigits a unmercat completament diferent.Tot i que la capacitat de computació i emmagatzemament sha incrementatespectacularment des del anys 70, la tecnologia subjacent dels xips (LSI (large scaleintegration) o VLSI (very large scale integration)) sha mantingut bàsicament la mateixa,de manera que és àmpliament acceptat que la majoria dordinadors davui en dia encarapertanyen a la quarta generació.Cinquena GeneracióLany 1982, el Ministeri dIndústria Japonès va intentar revolucionar el món delsordinadors llençant un projecte per a desenvolupar ordinadors de cinquena generació enun termini de 10 anys. Havien de ser ordinadors capaços dutilitzar intel·ligència (sistemesexperts) per tal de resoldre els problemes.Tot indueix a pensar que els resultats daquest projecte no es van correspondre ni de bontros amb les expectatives que es van generar.4.Hardware i softwareCPU, abreviatura de Central Processing Unit (unitat de procés central), es pronuncia comlletres separades. La CPU és el cervell de lordinador. De vegades és referit simplementcom el processador o processador central, la CPU és on es produeixen la majoria delscàlculs. En termes de potència de lordinador, la CPU és lelement més important dunsistema informàtic.
 6. 6. Elements:-Unitat Aritmètico-Lògica(UAL o Arithmetic Logical Unit) Realitza una operació segons lopcode (operation code)indicat per la Unitat de Control. Aquesta operació pot ser aritmètica (Suma, Resta, Divisió,Multiplicació), Lògica (AND, OR, XOR..), o un desplaçament dels bits de la variable (shift).-Unitat de ControlUnitat incluida a la CPU encarregada de llegir les instruccions màquina guardades en lamemoria principal i de generar les senyals de control necessàries per controlar i coordinarla resta de les unitat funcionals dun ordinador amb el propòsit de executar les instruccionsllegides.-RegistresSón Petites Unitats que emmagatzemen dades del processador, la Capacitat delsregistres serà una o una altra. Per Exemple en arquitectures de 64 bits, Els registres sónde 64 bits. En processadors Pentium, són de 32 bits. I en microcontroladors, acostuma aser de 8 bits. És Poden implementar AMB flip-flops o, actualment, AMB Fitxers deregistres (Static RAM).Memòria CAUCom que laccés a memòria principal és molt lent en comparació amb les velocitats delprocessador, en processadors amb certes prestacions sacostuma a usar una memòria amig camí que manté una còpia de les dades de memòria, anomenada memòria cau, persuavitzar aquesta diferència de velocitats.
 7. 7. Processadors Processador DX4. Processador amb dissipador de calor.Processador Pentium I (P-I) Detall del AMD K-7. Processador Pentium IV.
 8. 8. Els PerifèricsEls perifèrics són tots aquells dispositius que, tot i formar part de lordinador, es trobenfora del contenidor principal (anomenat "caixa" o "torre"). Actualment també es fareferència com a perifèrics els dispositius que, tot i estar inclosos dins daquesta caixa sónelements complementaris al funcionament bàsic de lordinador.TipusEls perifèrics dentrada són aquells dispositius que han estat construïts per enviarinformació cap a lordinador (obviant les senyals de control), com ara imatges, moviments,etc... - Teclat - Dispositiu assenyalador - Ratolí - Ratolí de bola (Trackball) - Palanca de control (Joystick) - Pantalla tàctil - Comandament (Gamepad) - Micròfon - Escàner - Terminal dordinador - Reconeixement de la parla - Càmera web - Tauleta digitalitzadora - Lector de codi de barres
 9. 9. Els perifèrics de sortida són aquells dispositius que han estat construïts per enviarinformació cap a fora de lordinador (obviant les senyals de control), com ara imatges,senyals, etc... - Traçador (plotter) - Impressora - Terminal braille - Sintetitzador de veu - Targeta de so - Altaveus - Càmera digital - Targeta gràfica - monitor
 10. 10. SoftwareEs pot classificar en 3 tipus diferents:Software de Programari de sistema: El seu objectiu és desvincular adequadament alusuari i al programador dels detalls de lordinador en particular que susi, aïllant-loespecialment del processament referit a les característiques internes de: memòria, discos,ports i dispositius de comunicacions, impressores, pantalles , teclats, etc.Programari de programació: És el conjunt deines que permeten al programadordesenvolupar programes informàtics, usant diferents alternatives i llenguatges deprogramació, duna manera pràctica.Programari daplicació: És aquell que permet als usuaris dur a terme una o diversestasques específiques, en qualsevol camp dactivitat susceptible de ser automatitzat oassistit, amb especial èmfasi en els negocis.-Les diferències són que Software de Programari de sistema procura arreglar el que és elmanteniment de memòria, discos... y que no es danyin. El programari de programaciódesenvolupa els programes informàtics i el programari d’aplicació permet dur una odiverses tasques específiques.

×