Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

op heterdaad

878 views

Published on

13 november 2011

Published in: Spiritual
 • Be the first to comment

 • Be the first to like this

op heterdaad

 1. 1. Johannes 81-11 1
 2. 2. passage staat tussen vierkante haken in de beste drie handschriften ontbreekt passage maar: diverse handschriften* zijn hier beschadigd... gedeelte gehavend vanwege genade-inhoud...?* Codex Alexandrinus & Codex Ephraemi zijn hier beschadigd... Codex Bezae (5-de eeuw), 1ste handschrift dat passage bevat 2
 3. 3. direct verband met vers 15 ("Gijintern bewijs voor oordeelt naar het echtheid vlees, Ik oordeel niemand...")regel in Johannes: passage redevoering illustreert perfekt wordt navolgende rede voorafgegaan over "het licht door illustratieve der wereld" geschiedenis 3
 4. 4. 17... de wet is door Mozes gegeven, degenade en de waarheid zijn door JezusChristus gekomen.Johannes 1 4
 5. 5. 1 ... maar Jezus begaf Zich naar deOlijfberg. 5
 6. 6. 2 En des morgens vroeg was Hij wederaanwezig in de tempel... lett. kwam Hij wederom (>SV) 6
 7. 7. 2 ... en al het volk kwam tot Hem en Hijzette Zich neder en leerde hen. 7
 8. 8. 3 En de schriftgeleerden en de Farizeeenbrachten een vrouw, op overspel betrapt,en zij stelden haar in het midden en zeidentot Hem: 8
 9. 9. 4 Meester, deze vrouw is op heterdaadbetrapt bij het plegen van overspel; 9
 10. 10. 5 en in de wet heeft Mozes ons bevolen zulken te stenigen; Gij dan, wat zegt Gij? meervoud!Deuteronomium 22:24 10
 11. 11. 6 En dit zeiden zij om Hem in verzoeking tebrengen, opdat zij iets hadden om Hem aante klagen. 11
 12. 12. 6... Maar Jezus bukte neder en schreefmet de vinger op de grond. 12
 13. 13. En Hij gaf aan Mozes (...) op de bergSinai, de twee tafelen der getuigenis,tafelen van steen, beschreven door devinger Gods.Exodus 31:18 13
 14. 14. En zodra hij (=Mozes) de legerplaatsgenaderd was en het kalf en de reidansenzag, ontbrandde de toorn van Mozes; hijwierp de tafelen uit zijn hand enverbrijzelde ze aan de voet van de berg.Exodus 32:19 14
 15. 15. 7 Doch toen zij Hem bleven vragen, richtteHij Zich op en zeide tot hen: Wie van uzonder zonde is, werpe het eerst een steennaar haar. 15
 16. 16. 7 Het EERST zal DE HAND DER GETUIGENzich tegen hem keren om hem ter dood tebrengen, en daarna de hand van het gehelevolk.Deuteronomium 17 16
 17. 17. 8 En weer bukte Hij neder en schreef op degrond. 17
 18. 18. 1 Toen zeide de HERE tot mij: Houw u tweestenen tafelen gelijk de eerste ...(...)2 dan zal Ik op de tafelen de woordenschrijven, die stonden op de eerste tafelen,welke gij verbrijzeld hebt, en GIJ ZULT ZEIN DE ARK LEGGEN.Deuteronomium 10 18
 19. 19. verzoendekselof GENADEtroon 19
 20. 20. 9 Maar toen zij dit hoorden, gingen zij éénvoor één weg, te beginnen bij de oudstenouderen, en zij lieten Jezus alleen en devrouw in het midden. 20
 21. 21. 10 En Jezus richtte Zich op en zeide tothaar: Vrouw, waar zijn zij? Heeft niemandu veroordeeld? 21
 22. 22. 11 En zij zeide: Niemand, Here. En Jezuszeide: Ook Ik veroordeel u niet. Ga heen,zondig van nu af niet meer! NIET: Ga heen, zondig niet meer en Ik veroordeel u niet... 22
 23. 23. 11 En zij zeide: Niemand, Here. En Jezuszeide: Ook Ik veroordeel u niet. Ga heen,zondig van nu af niet meer! NIET: Ook Ik veroordeel u niet. Ga heen, probeer van nu af niet meer te zondigen! 23
 24. 24. 1Zo is er dan nu GEEN VEROORDELINGvoor hen, die in Christus Jezus zijn.Romeinen 8 24

×