Hebreeen 18

632 views

Published on

 • Be the first to comment

 • Be the first to like this

Hebreeen 18

 1. 1. 6 maart 2014 1 Rijnsburg
 2. 2. Overzicht:  hfst. 5 t/m 7: Levitisch priesterschap versus de Priester naar de ordening van Melchizedek;  hfst. 8: het oude verbond versus het nieuwe verbond;  hfst. 9: de tabernakel versus het hemels heiligdom.  hfst. 10: slachtoffers versus het volmaakte (eenmalige Offer 2
 3. 3. Hebreeën 10 Want daar de wet slechts een schaduw heeft der toekomstige goederen, niet de gestalte dier dingen zelf, is zij nimmer in staat ieder jaar met dezelfde offeranden.... 1 > duister, contouren 3
 4. 4. Hebreeën 10 Want daar de wet slechts een schaduw heeft der toekomstige goederen, niet de gestalte dier dingen zelf... 1 lett. afbeelding van de zaken = de toekomende goede dingen 4
 5. 5. Hebreeën 10 .... is zij nimmer in staat ieder jaar met dezelfde offeranden, die onafgebroken gebracht worden, degenen, die toetreden, te volmaken. 1 5
 6. 6. Hebreeën 10 .... is zij nimmer in staat ieder jaar met dezelfde offeranden, die onafgebroken gebracht worden, degenen, die toetreden, te volmaken. 1 doorlopend 6
 7. 7. Hebreeën 10 .... is zij nimmer in staat ieder jaar met dezelfde offeranden, die onafgebroken gebracht worden, degenen, die toetreden, te volmaken. 1 i.t.t. 10:14 7
 8. 8. Hebreeën 10 Immers, zou anders het offeren daarvan niet opgehouden zijn, doordat degenen, die de dienst verrichten, na eenmaal gereinigd te zijn, generlei besef van zonden meer hadden? 2 8
 9. 9. Hebreeën 10 Immers, zou anders het offeren daarvan niet opgehouden zijn, doordat degenen, die de dienst verrichten, na eenmaal gereinigd te zijn, generlei besef van zonden meer hadden? 2 9
 10. 10. Hebreeën 10 Immers, zou anders het offeren daarvan niet opgehouden zijn, doordat degenen, die de dienst verrichten, na eenmaal gereinigd te zijn, generlei besef van zonden meer hadden? 2 10
 11. 11. Hebreeën 10 Immers, zou anders het offeren daarvan niet opgehouden zijn, doordat degenen, die de dienst verrichten, na eenmaal gereinigd te zijn, generlei besef van zonden meer hadden? 2 lett. mede-weten (>con-scientie) elders: bewustzijn (9:14) geweten (Rom.13:5) 11
 12. 12. ... hoeveel te meer zal het bloed van Christus, die door de eeuwige Geest Zichzelf als een smetteloos offer aan God gebracht heeft, ons bewustzijn reinigen van dode werken, om de levende God te dienen? -Hebr.9:14- 12
 13. 13. Hebreeën 10 Doch door die offeranden werden ieder jaar de zonden in gedachtenis gebracht; 3 > jom kipoer 13
 14. 14. Hebreeën 10 Doch door die offeranden werden ieder jaar de zonden in gedachtenis gebracht; 3 lett. herinnering van zonden 14
 15. 15. Hebreeën 10 want het is onmogelijk, dat het bloed van stieren of bokken zonden zou wegnemen. 4 zonden te elimineren (verwijderen) 15
 16. 16. Hebreeën 10 Daarom zegt Hij bij zijn komst in de wereld: Slachtoffer en offergave hebt Gij niet gewild, maar Gij hebt Mij een lichaam bereid; 5 in Psalm 40(:7,8) een profetische Messiaanse psalm 16
 17. 17. Hebreeën 10 Daarom zegt Hij bij zijn komst in de wereld: Slachtoffer en offergave hebt Gij niet gewild, maar Gij hebt Mij een lichaam bereid; 5 > Hebr. spijsoffer 17
 18. 18. Hebreeën 10 Daarom zegt Hij bij zijn komst in de wereld: Slachtoffer en offergave hebt Gij niet gewild, maar Gij hebt Mij een lichaam bereid; 5 = LXX Hebr. "oren geopend" 18
 19. 19. Hebreeën 10 in brandoffers en zondoffers hebt Gij geen welbehagen gehad. 6 19
 20. 20. Hebreeën 10 Toen zeide Ik: zie, hier ben Ik (in de boekrol staat van Mij geschreven) om uw wil, o God, te doen. 7 20
 21. 21. Hebreeën 10 Toen zeide Ik: zie, hier ben Ik (in de boekrol staat van Mij geschreven) om uw wil, o God, te doen. 7 lett. in hoofdje van boekrol > kopje, samenvatting 21
 22. 22. Hebreeën 10 Toen zeide Ik: zie, hier ben Ik (in de boekrol staat van Mij geschreven) om uw wil, o God, te doen. 7 Ps.40:9 "ik heb lust om uw wil te doen" 22
 23. 23. Hebreeën 10 In de aanhef zegt Hij: Slachtoffers en offergaven, brandoffers en zondoffers, hebt Gij niet gewild, noch daarin een welbehagen gehad, hoewel zij naar de wet gebracht worden. 8 lett. meer-opwaarts > vooraf 23
 24. 24. Hebreeën 10 In de aanhef zegt Hij: Slachtoffers en offergaven, brandoffers en zondoffers, hebt Gij niet gewild, noch daarin een welbehagen gehad, hoewel zij naar de wet gebracht worden. 8 24
 25. 25. Hebreeën 10 In de aanhef zegt Hij: Slachtoffers en offergaven, brandoffers en zondoffers, hebt Gij niet gewild, noch daarin een welbehagen gehad, hoewel zij naar de wet gebracht worden. 8 25
 26. 26. Hebreeën 10 In de aanhef zegt Hij: Slachtoffers en offergaven, brandoffers en zondoffers, hebt Gij niet gewild, noch daarin een welbehagen gehad, hoewel zij naar de wet gebracht worden. 8 26
 27. 27. Hebreeën 10 Doch daarna heeft Hij gezegd: Zie, hier ben Ik om uw wil te doen. Hij heft het eerste op, om het tweede te laten gelden. 9 27
 28. 28. Hebreeën 10 Doch daarna heeft Hij gezegd: Zie, hier ben Ik om uw wil te doen. Hij heft het eerste op, om het tweede te laten gelden. 9 opheffen > uit de weg ruimen 28
 29. 29. Hebreeën 10 Doch daarna heeft Hij gezegd: Zie, hier ben Ik om uw wil te doen. Hij heft het eerste op, om het tweede te laten gelden. 9 lett. zou doen staan 29
 30. 30. Hebreeën 10 Krachtens die wil zijn wij eens voor altijd geheiligd door het offer van het lichaam van Jezus Christus. 10 > Zie Ik kom om uw wil te doen 30
 31. 31. Hebreeën 10 Krachtens die wil zijn wij eens voor altijd geheiligd door het offer van het lichaam van Jezus Christus. 10 lett. geheiligden > om als priesters in het heiligdom in te gaan 31
 32. 32. Hebreeën 10 Krachtens die wil zijn wij eens voor altijd geheiligd door het offer van het lichaam van Jezus Christus. 10 > 10:5 "Gij hebt mij een lichaam bereid" 32
 33. 33. Hebreeën 10 Krachtens die wil zijn wij eens voor altijd geheiligd door het offer van het lichaam van Jezus Christus. 10 zie ook 7:27 en 9:12 33
 34. 34. 7:27 ... want dit laatste heeft Hij eens voor altijd gedaan, toen Hij Zichzelf ten offer bracht. 9:12 ... met zijn eigen bloed eens voor altijd binnengegaan in het heiligdom, waardoor Hij een eeuwige verlossing verwierf. 34
 35. 35. Hebreeën 10 Voorts staat elke priester dagelijks in zijn dienst om telkens dezelfde offers te brengen, die nimmer de zonden kunnen wegnemen; 11 35
 36. 36. Hebreeën 10 Voorts staat elke priester dagelijks in zijn dienst om telkens dezelfde offers te brengen, die nimmer de zonden kunnen wegnemen; 11 36
 37. 37. Hebreeën 10 Voorts staat elke priester dagelijks in zijn dienst om telkens dezelfde offers te brengen, die nimmer de zonden kunnen wegnemen; 11 lett. rondom wegnemen 37
 38. 38. Hebreeën 10 deze echter is, na een offer voor de zonden te hebben gebracht, voor altijd gezeten aan de rechterhand van God, 12 38
 39. 39. Hebreeën 10 deze echter is, na een offer voor de zonden te hebben gebracht, voor altijd gezeten aan de rechterhand van God, 12 39
 40. 40. Hebreeën 10 deze echter is, na een offer voor de zonden te hebben gebracht, voor altijd gezeten aan de rechterhand van God, 12 in 10:1 "onafgebroken" = voortdurend 40
 41. 41. Hebreeën 10 voorts afwachtende, totdat zijn vijanden gemaakt worden tot een voetbank voor zijn voeten. 13 41
 42. 42. Hebreeën 10 voorts afwachtende, totdat zijn vijanden gemaakt worden tot een voetbank voor zijn voeten. 13 > Ps.110:1 42
 43. 43. Hebreeën 10 Want door een offerande heeft Hij voor altijd hen volmaakt, die geheiligd worden. 14 43
 44. 44. Hebreeën 10 Want door een offerande heeft Hij voor altijd hen volmaakt, die geheiligd worden. 14 in 10:1 "onafgebroken" = voortdurend 44
 45. 45. Hebreeën 10 En ook de Heilige Geest geeft ons daarvan getuigenis, 15 = Hebreeën 45
 46. 46. Hebreeën 10 16 want nadat Hij gezegd had: Dit is het verbond, waarmede Ik Mij aan hen verbinden zal na die dagen, zegt de Here: Ik zal mijn wetten in hun harten leggen, en die ook in hun verstand schrijven, 46
 47. 47. Hebreeën 10 16 want nadat Hij gezegd had: Dit is het verbond, waarmede Ik Mij aan hen verbinden zal na die dagen, zegt de Here: Ik zal mijn wetten in hun harten leggen, en die ook in hun verstand schrijven, 47
 48. 48. Hebreeën 10 16 want nadat Hij gezegd had: Dit is het verbond, waarmede Ik Mij aan hen verbinden zal na die dagen, zegt de Here: Ik zal mijn wetten in hun harten leggen, en die ook in hun verstand schrijven, 48
 49. 49. Hebreeën 10 16 want nadat Hij gezegd had: Dit is het verbond, waarmede Ik Mij aan hen verbinden zal na die dagen, zegt de Here: Ik zal mijn wetten in hun harten leggen, en die ook in hun verstand schrijven, 49
 50. 50. Hebreeën 10 16 want nadat Hij gezegd had: Dit is het verbond, waarmede Ik Mij aan hen verbinden zal na die dagen, zegt de Here: Ik zal mijn wetten in hun harten leggen, en die ook in hun verstand schrijven, 50
 51. 51. Hebreeën 10 en hun zonden en ongerechtigheden zal Ik niet meer gedenken. 17 51
 52. 52. Hebreeën 10 en hun zonden en ongerechtigheden zal Ik niet meer gedenken. 17 lett. herinnerd worden 52
 53. 53. Hebreeën 10 Waar dan voor deze dingen vergeving bestaat, is er geen zondoffer meer nodig. 18 lett. loslating 53
 54. 54. Hebreeën 10 Waar dan voor deze dingen vergeving bestaat, is er geen zondoffer meer nodig. 18 54

×