Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

Gaypride

694 views

Published on

8 augustus 2010, Zoetermeer

 • Be the first to comment

 • Be the first to like this

Gaypride

 1. 1. & de GayPride het Goede Bericht Romeinen 1
 2. 2. 2
 3. 3. 15 Vandaar mijn bereidheid om ook u te Rome het Evangelie te brengen. 23  Want allen hebben gezondigd en derven de heerlijkheid Gods, 24  en worden om niet gerechtvaardigd uit zijn genade, door de verlossing in Christus Jezus. Romeinen 3 3
 4. 4. 16  Want ik schaam mij het Evangelie niet ; want het is een kracht Gods tot behoud voor een ieder die gelooft, eerst voor de Jood, maar ook voor de Griek. lett. het Evangelie beschaamd mij niet… 4
 5. 5. 17  Want gerechtigheid Gods wordt daarin geopenbaard… = God doet recht… aan Zijn Woord = Hij vervult Zijn belofte 5
 6. 6. 17  …. uit geloof tot geloof , gelijk geschreven staat: De rechtvaardige zal uit geloof leven. uit geloof => van God tot geloof => van de mens 6
 7. 7. 18   Want toorn van God openbaart zich van de hemel over alle goddeloosheid en ongerechtigheid van mensen, die de waarheid in ongerechtigheid ten onder houden, 7
 8. 8. 19  daarom dat hetgeen van God gekend kan worden in hen openbaar is, want God heeft het hun geopenbaard. 8
 9. 9. 20  Want hetgeen van HEM niet gezien kan worden… = de SCHEPPER 9
 10. 10. 20   … ZIJN eeuwige kracht en goddelijkheid, wordt sedert de schepping der wereld uit ZIJN werken met het verstand doorzien , zodat zij geen verontschuldiging hebben. 10
 11. 11. 21  Immers, hoewel zij God kenden, hebben zij Hem niet als GOD verheerlijkt of gedankt… = the os = plaatser > the se - anti the se 36  Want uit HEM en door HEM en tot HEM zijn alle dingen: Hem zij de heerlijkheid tot in de aionen ! Romeinen 11 11
 12. 12. 21  … maar hun overleggingen zijn op niets uitgelopen, en het is duister geworden in hun onverstandig hart. 12
 13. 13. 22  Bewerende wijs te zijn, zijn zij dwaas geworden, 13
 14. 14. 23  en zij hebben de majesteit (lett. heerlijkheid) van de onvergankelijke GOD vervangen door hetgeen gelijkt op het beeld van een vergankelijk mens, van vogels, van viervoetige en van kruipende dieren. SCHEPPER > schepping > 14
 15. 15. 24  Daarom heeft God hen in hun hartstochten overgegeven aan onreinheid, zodat bij hen het lichaam onteerd wordt. 15
 16. 16. 25  Zij immers hadden de waarheid Gods vervangen door de leugen… 16
 17. 17. 25  … en het schepsel vereerd en gediend boven (lett. naast ) de Schepper, die te prijzen is tot in eeuwigheid (= de aionen) . Amen. 17
 18. 18. 26   Daarom heeft God hen overgegeven aan schandelijke lusten, want hun vrouwen (lett. vrouwelijken) hebben de natuurlijke omgang vervangen door de tegennatuurlijke . 18
 19. 19. 27  Eveneens hebben de mannen (lett. de mannelijken ) … mannelijk Grieks: arsen > airo (= omhoog komen) > Latijn: erectie (= opstanding!) 19
 20. 20. 27  Eveneens hebben de mannelijken de natuurlijke omgang met de vrouw opgegeven … Lett. het natuurlijk gebruik van het vrouwelijke verlaten … 20
 21. 21. 27  … en zijn in wellust voor elkander ontbrand, als mannen met mannen schandelijkheid bedrijvende… Lett. mannelijken in mannelijken 21
 22. 22. 27  … en daardoor het welverdiende loon voor hun afdwaling in zichzelf ontvangende. Homosex is niet de dwaling maar het lóón van de dwaling (nl. de vervanging van de Schepper ). 22
 23. 23. 28  En daar zij het verwerpelijk achtten God te erkennen, heeft God hen overgegeven aan een verwerpelijk denken om te doen wat niet betaamt… 23

×