Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

Effata

969 views

Published on

Published in: Spiritual, Business
 • Be the first to comment

 • Be the first to like this

Effata

 1. 1. effata<br />Marcus 731- 37<br />
 2. 2. Marcus 7<br />31En toen Hij weder uit het gebied van Tyrus vertrokken was...<br />21 En Jezus ging vandaar en trok Zich terug naar de omgeving van Tyrus en Sidon.<br />Matteüs 15<br />2<br />
 3. 3. Marcus 7<br />31... kwam Hij door Sidon naar de zee van Galilea, midden in het gebied van Dekapolis.<br />3<br />
 4. 4. Marcus 7<br />32 En zij brachten tot Hem een dove, die moeilijk sprak...<br />11 Maar de HERE zeide tot hem: Wie heeft de mens een mond gegeven, wie maakt stom of doof ziende of blind; ben Ik het niet, de HERE?<br />Exodus 3<br />4<br />
 5. 5. Marcus 7<br />32... en smeektenHem ...<br />Gr. para kaleoelders: vertroosten, vermanen> aanmoedigen<br />5<br />
 6. 6. Marcus 7<br />32... en smeekten Hem deze de hand op te leggen.<br />handoplegging = eenmaking(voor overdracht)<br /><ul><li>in offerdienst (Ex.29:15)
 7. 7. een dode (Mat.9:18)
 8. 8. de kinderen (Mat.19:15)
 9. 9. de zieken (Mar.6:5; 16:18; Luc.4:40)
 10. 10. voor de dienst (Hand.6:6; 13:3)
 11. 11. om heilige Geest te ontvangen (Hand.8:19; 19:6)</li></ul>6<br />
 12. 12. Marcus 7<br />33 Hij nam hem terzijde, buiten de schare...<br />23 En Hij vatte de blinde bij de hand en bracht hem buiten het dorp, en Hij spuwde in zijn ogen, legde hem de handen op...<br />Marcus 8<br />7<br />
 13. 13. Marcus 7<br />33... en stak zijn vingers in zijn oren, spuwde, raakte zijn tong aan,<br />wat uit de mond voortkomt> woord<br />8<br />
 14. 14. Marcus 7<br />34 en Hij zag op naar de hemel...<br />Marcus 641En Hij nam de vijf broden en de twee vissen, zag op naar de hemel, sprak de zegen uit...<br />Johannes 1141Zij namen dan de steen weg. En Jezus sloeg de ogen opwaarts en zeide...<br />Johannes 171Dit sprak Jezus en Hij hief zijn ogen ten hemel en zeide...<br />9<br />
 15. 15. Marcus 7<br />34... en zuchtte...<br />26 En evenzo komt de Geest onze zwakheid te hulp; want wij weten niet wat wij bidden zullen naar behoren, maar de Geest (= van Christus!) zelf pleit voor ons met onuitsprekelijke verzuchtingen.<br />Romeinen 8<br />10<br />
 16. 16. Marcus 7<br />34... en zeide tot hem: Effata, dat is: wordt geopend!<br />14 En een zekere vrouw, met name Lydia ... hoorde toe, en de HereOPENDE haar hart, zodat zij aandacht schonk aan hetgeen door Paulus gezegd werd.<br />Handelingen 16<br />11<br />
 17. 17. Marcus 7<br />35 En zijn oren werden geopend en terstond werd de band zijner tong los en hij sprak goed.<br />12<br />
 18. 18. Marcus 7<br />36 En Hij gebood hun het niemand te zeggen. <br />27... En Hij zeide tot haar (= de syrofenicische): Laat eerst de kinderen verzadigd worden want het is NIET GOED het brood der kinderen te nemen en het de honden voor te werpen.<br />Marcus 7<br />13<br />
 19. 19. Marcus 7<br />36... Maar hoe meer Hij het hun gebood, des te meer maakten zij het ruchtbaar.<br />13Maar nu wij dezelfde Geest des geloofs hebben, gelijk geschreven staat: Ik heb -geloofd, daarom heb ik -gesproken, geloven ook wij, en daarom spreken wij ook.<br />2Korinthe 4<br />14<br />
 20. 20. Marcus 7<br />37 En zij waren buiten zichzelf van verbazing en zeiden: Hij heeft alles wel gemaakt, ook de doven doet Hij horen en de stommen spreken.<br />15<br />

×