Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

Chien luoc tiep thi, dinh vi thuong hieu & marketing mix vinamilk

vinamilk

  • Login to see the comments

Chien luoc tiep thi, dinh vi thuong hieu & marketing mix vinamilk

  1. 1. CHIẾN LƢỢC TIẾP THỊ Đối với các đại lý & nhà phân phối (NPP): • Thiết kế các bảng hiệu, tủ, kệ & xe trƣng bày đẹp & bắt mắt hơn. • Tổ chức các hoạt động trƣng bày sản phẩm tại các đại lý & NPP, kèm theo là những quyền lợi mà các đại lý & NPP có đƣợc từ việc trƣng bày. • Đại lý hay NPP trƣng bày đẹp nhất sẽ nhận đƣợc thêm những ƣu đãi khác từ công ty. => Thu hút đƣợc các đại lý & NPP tham gia. Đồng thời, xây dựng hình ảnh Vinamilk trong mắt các khách hàng trực tiếp khi đến mua tại đại lý hay NPP.
  2. 2. CHIẾN LƢỢC TIẾP THỊ Đối với khách hàng trực tiếp: • Tổ chức sự kiện chƣơng trình vui chơi ban ngày và ca múa nhạc vào buổi tối cho thiếu nhi vào chủ nhật. Vé vào cổng là 02 phiếu tham gia chƣơng trình có sẵn trong mỗi lốc sữa tƣơi Vinamilk. (1lốc/phiếu) => khách hàng mua 2 lốc sữa sẽ đƣợc 01 phiếu tham gia chƣơng trình. • Trong chƣơng trình các bé sẽ đƣợc chơi những trò chơi vận động & tính toán có liên quan đến bò sữa và đƣợc tặng các phần quà hữu ích cho việc học. => Chƣơng trình sẽ thu hút đƣợc các bậc phụ huynh đƣa bé đến chơi, đồng thời tăng đƣợc số lƣợng mua hàng 1 lần/ khách hàng.
  3. 3. ĐỊNH VỊ THƢƠNG HIỆU Tăng cƣờng hình ảnh Vinamilk vào những hoạt động gắn liền với sứ mệnh của Vinamilk: • Hoạt động từ thiện vì trẻ em & ngƣời dân nghèo.
  4. 4. ĐỊNH VỊ THƢƠNG HIỆU Tăng cƣờng hình ảnh Vinamilk vào những hoạt động gắn liền với sứ mệnh của Vinamilk: • Hoạt động bảo vệ môi trƣờng xanh & tiết kiệm năng lƣợng.
  5. 5. ĐỊNH VỊ THƢƠNG HIỆU Tăng cƣờng hình ảnh Vinamilk vào những hoạt động gắn liền với sứ mệnh của Vinamilk: • Hoạt động hỗ trợ những tài năng nhỏ.
  6. 6. ĐỊNH VỊ THƢƠNG HIỆU Tăng cƣờng hình ảnh hàng Việt Nam chất lƣợng cao. • Xây dựng thƣơng hiệu sữa Việt Nam bậc nhất về công nghệ, chất lƣợng & vệ sinh..
  7. 7. CHIẾN LƢỢC TIẾP THỊ TÍCH HỢP

×