Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

Adaptive and social learning

Zmeny v dynamike zlepšovania ľudského kapitálu vďaka sociálnemu a adaptívnemu vzdelávaniu

 • Login to see the comments

 • Be the first to like this

Adaptive and social learning

 1. 1. | | Zmeny v dynamike zlepšovania ľudského kapitálu vďaka sociálnemu a adaptívnemu vzdelávaniu Andrej Stančík ll
 2. 2. | Adaptívne a sociálne vzdelávanie  Pohľady  Osobná investícia zamestnanca  Existencia v organizácii bez merania  Podpora v organizácii s meraním prínosovl
 3. 3. Kľúčové veličiny |  Rýchlosť a dynamika zmien potrieb zamestnanca na spôsobilosť  Spoluinvestori do rozvoja ľudských zdrojov  Kultúra otvorených kariet Formálne Sociálne Adaptívne Veličina vzdelávanie vzdelávanie vzdelávanie Počet vzdelávacích modulov/rok 4,75 modulov 84,40 modulov 297,00 modulov Čas venovaný jednému modulu - hodiny 12,48 hod 0,98 hod 0,24 hod Nálady na jeden modul 214,54 € 4,57 € 0,38 € Aktuálny pomer klasického a neformálneho vzdelávania u konkrétneho zákazníka za ostatnýchl 12 mesiacov
 4. 4. | Hodnota zamestnanca  Pohľad na hodnotu zamestnanca  Okamžitá hodnota z pohľadu produkcie?  Kumulatívna hodnota nákladov?  Budúca hodnota investícií do ľudských zdrojov? Top sledované veličiny v meraniach HR oddeleníl
 5. 5. | Hodnota zamestnanca  Meranie Spôsoby získavania informácií pre meranie  Cez sofistikovaný ERP systém hodnoty zamestnaca  Manuálne tvorený vstupl
 6. 6. | Spôsob sledovania údajov pre meranie  Výstup z ERP (Enterprise resource planning)  Ručná kombinácia výstupov z evidencií a osobných hodnotení (180 , 360 ) Top nástroje na meranie hodnoty zamestnancovl
 7. 7. | Aká je prax pri meraní?  Klasické merateľné jednotky  Mzdové náklady  Dovolenky, náhrady a benefity  Investície do vzdelania  Ročný cyklus kompletného vyhodnocovania  Mesačné sledovanie  Kvartálne alebo polročné prehľadyl
 8. 8. | Trendy pre progresívne meranie  Kompetenčné modely  Viazané na hierarchické role  Viazané na procesné role  Komunitné hodnotenie  Viazané na odbornú komunitu  Generované sociálnymi nástrojmi  Výstupom je komplex prioritizovaných „Gaps“l
 9. 9. Nastavenie pre sledovanie a meranie odstraňovania | „Gaps“ HR SCORECARD  Finančný pohľad  Náklady na obsluhu vzdelávania (interný zákazník)  Intervencie do ľudského kapitálu  Náklady na riadenie ľudského kapitálu  Prierezové veličiny z pohľadu firmyl
 10. 10. | Nastavenie adaptívneho vzdelávania  Adaptive Learning Intelligence Model  Analýza a plánovanie  Zostavenie riešení  Aplikácia  Nasadenie do organizácie  Vyhodnoteniel
 11. 11. | Rozmer adaptívneho a sociálneho vzdelávania  Poznávacie domény  intelektuálne schopnosti, tzn., vedomosti , alebo "myslím"  Afektívne domény  pocity, emócie a správanie, tzn., postoj , alebo "cítim"  Psychomotorická domény  manuálne a fyzikálne zručnosti, tzn., zručnosti , alebo „robím„  Benjamin Blooms Taxonomy of Learning Domainsl
 12. 12. | Sledovanie progresu  Klasické výstupy z bežných zdrojov v bežných časových rotáciách  Živé výstupy z Competency management systému plnené cez LMS (Learning management system) a vyhodnocovacie sociálne nástrojel
 13. 13. | Podpora rozhodovania  Riadenie priorít procesu vzdelávania  Riadení investícií do rozvoja zamestnancov  Simulácie pri plánovaných zmenách  Organizačných  Technologických  Strategickýchl
 14. 14. Reálne možnosti |  Rýchlo dostupné možnosti  Prijateľné riešenial

×