Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

Admiterea (4)

677 views

Published on

 • Be the first to comment

 • Be the first to like this

Admiterea (4)

 1. 1. ADMITEREA in liceu 2011-2012 Extras Anexa I, la ordinul MECTS nr. 4802/ 31.08.2010
 2. 2. Media de admitere <ul><li>Art. 4. Înscrierea în clasa a IX-a, în liceele de stat se face fara examen, pe baza mediei de admitere. </li></ul><ul><li>Media de admitere este media aritmetic a între media general a la Evaluarea National a sustinuta de absolvenii clasei a VIII-a si media general a de absolvire a claselor a V-a – a VIIIa. </li></ul>
 3. 3. FORMULA mediei de admitere <ul><li>Calculul mediei de admitere se face astfel: </li></ul><ul><li>MA=(ABS+EN):2 </li></ul><ul><li>explicatii : </li></ul><ul><li>MA = media de admitere. </li></ul><ul><li>ABS = media generala de absolvire a claselor a V-a – a VIII-a; </li></ul><ul><li>EN = media generala ob t inuta la Evaluarea Nationala . </li></ul>
 4. 4. MEDIA EVALUAREA NATIONALA <ul><li>Media generala la Evaluarea Nationala se calculeaza ca medie aritmetica, cu doua zecimale,fara rotunjire, din notele ob t inute la probele incluse în Evaluarea Nationala. </li></ul><ul><li>Media generala la Evaluarea Nationala va fi calculata, indiferent daca una sau mai multe din notele ob t inute la evaluarea na t ionala sunt mai mici dacat not a cinci. </li></ul>
 5. 5. Media de admitere- MA <ul><li>Media de admitere se calculeaza, indiferent daca media generala la Evaluarea Nationala din clasa a VIII-a este mica decat not a cinci. </li></ul>
 6. 6. Media de absolvire -ABS <ul><li> </li></ul><ul><li>Media generala de absolvire a claselor a V-a – a VIII-a si media de admitere se calculeaza cu doua zecimale, fara rotunjire. </li></ul>
 7. 7. Inscrierea in clasa a IX-a <ul><li>Înscrierea în clasa a IX-a , la înva t amântul de zi, a absolven t ilor de gimnaziu se face prin repartizare computerizata, în ordinea descrescatoare a mediilor de admitere, în baza op t iunii candidatului pentru filiera, profilul, specializarea sau domeniul respectiv si în limita locurilor aprobate, prin planul de scolarizare, pentru unita t ile scolare finan t ate de la bugetul de stat. </li></ul>
 8. 8. Criterii de departajare : <ul><li>a) media generala obinuta la Evaluarea Naionala din clasa a VIII-a </li></ul><ul><li>b) media generala de absolvire a claselor a V-a – a VIII-a; </li></ul><ul><li>c) nota obinuta la proba de limba si literatura româna din cadrul Evaluarii Na t ionale; </li></ul><ul><li>d) nota obinuta la proba de matematica din cadrul Evaluarii Na t ionale; </li></ul>
 9. 9. Inscrierea candidatilor <ul><li>Înscrierea candidatilor pentru admiterea în liceele din jud de provenienta se face, în perioada prevazuta de grafic, la s colile generale pe care acestia le-au absolvit . </li></ul><ul><li>Înscrierea candidatilor la admitere se face prin completarea fiselor de înscriere , conform modelului stabilit de Comisia Naionala de Admitere. </li></ul>
 10. 10. Completarea fiselor de înscriere ale candidatilor 29 iunie – 5 iulie 2011 <ul><li>Actiunile de completare a optiunilor pentru absolventii clasei a VIII-a se desfasoara în perioada 29 iunie – 5 iulie 2011. </li></ul><ul><li>La fiecare sedinta, participa elevii, parintii/tutorii legal instituiti ( un parinte/tutore pentru fiecare elev ), dirigintii, precum si un membru sau un delegat al Consiliului de administra t ie al unitatii scolare. </li></ul><ul><li>Parintii / tutorii legal instituiti semneaza un proces verbal de instruire. </li></ul>
 11. 11. SEDINTELE DE COMPLETARE <ul><li>În cadrul acestor sedinte, elevii si parintii sunt informati asupra rezultatelor obinute la nivelul jude t ului, la Evaluarea Na t ionala din clasa a VIII-a precum si asupra ierarhiei absolven t ilor de clasa a VIII-a din judet. </li></ul>
 12. 12. COMPLETAREA FISEI <ul><li>În cadrul sedintelor menionate , elevilor si parintilor li se recomanda completarea unui numar suficient de optiuni în fisa de înscriere, pentru a-si asigura repartizarea, tinând seama de media lor de admitere si de media ultimului admis la liceele respective în anul precedent. </li></ul><ul><li> Se va atrage atenia parin t ilor asupra faptului ca, în situa t ia completarii unui numar insuficient de optiuni, elevul poate sa ramâna nerepartizat sau poate sa fie repartizat într-un mod </li></ul><ul><li>necorespunzator mediei sale de admitere. </li></ul>
 13. 13. OPTIUNI REALISTE <ul><li>Dirigintele clasei, care participa la înscrierea optiunilor elevilor, atentioneaza parintii asupra faptului ca trebuie sa faca optiuni realiste, alegând licee la care media de admitere din anii precedeni este apropiata de media de admitere a candidatului. </li></ul>
 14. 14. Completarea optiunilor <ul><li>Candidatii completeaza pe fisa de înscriere,în ordine descrescatoare a preferinelor, codurile optiunilor pentru profilurile, specializarile sau domeniile de pregatire dorite. </li></ul>
 15. 15. CE SUNT CODURILE ? <ul><li>Parin t ilor li se aduce la cunostin t a ca numarul de locuri alocate pentru fiecare unitate de înva t amânt, respectiv pentru fiecare profil, specializare sau domeniu de pregatire, caruia i s-a acordat un cod. </li></ul>
 16. 16. Exemplu de completare a optiunilor <ul><li>Daca prima op t iune este pentru specializarea matematica-informatica, liceu –cursuri de zi, din Liceul Minerva, care are în brosura codul 107, elevul va completa pozi t ia 1 din fisa astfel: </li></ul><ul><li>1. 1 0 7 </li></ul><ul><li>Daca a doua opiune este pentru Liceul Apollo, specializarea stiin t e sociale – cursuri de zi, care </li></ul><ul><li>are în brosura codul 279 , elevul va completa pozi t ia 2 din fisa astfel: </li></ul><ul><li>2. 2 7 9 </li></ul><ul><li> Celelalte opiuni se completeaza în acelasi mod, în ordinea descrescatoare a preferinelor, prin precizarea codului alocat fiecarei op t iuni. </li></ul>
 17. 17. SE RECOMANDA O COPIE DE REZERVA ! <ul><li>Cu ocazia completarii op t iunilor, parintii si candida t ii verifica si corectitudinea celorlalte date din fisa ( cnp,medii,etc ). </li></ul><ul><li>Fiecare candidat îsi poate copia în fisa-model din brosura, pentru uz propriu, lista de op t iuni, în ordine a descrescatoare a preferin t elor exprimate. </li></ul>
 18. 18. Cine completeaza fisa ? <ul><li>Completarea listei de optiuni se face de catre candidat în prezenta </li></ul><ul><li>parintelui/tutorelui legal si a dirigintelui clasei . </li></ul><ul><li>Acestia , împreuna cu candidatul, vor </li></ul><ul><li>semna fisa de înscriere. </li></ul>
 19. 19. COMPLETAREA RESPONSABILA <ul><li>Elevii si parinii vor fi avertiza t i s a completeze cu responsabilitate op t iunile si numarul lor, sa verifice coresponden t a codurilor înscrise în fisa cu op t iunile exprimate, având în vedere ca o op t iune gresita poate conduce la o repartizare nedorita . </li></ul>
 20. 20. VERIFICAREA FISELOR <ul><li> În perioada 30 iunie – 7 iulie 2011, conform planificarii stabilite de comisia din scoala , parin t ii si elevii vor verifica, în prezen t a dirigin t ilor , corectitudinea datelor din fisa listata de calculator pentru fiecare elev. </li></ul>
 21. 21. DOSARUL ADMISILOR 15 - 25 iulie 2011 <ul><li>Înscrierea la licee a candidatilor declarati admisi în urma repartizarii computerizate se efectueaza, conform unui program afisat de unitatea de învatamânt, pe baza urmatoarelor acte: </li></ul><ul><li>a) cererea de înscriere; </li></ul><ul><li>b) cartea de identitate (daca este cazul) si certificatul de nastere, în copie legalizata; </li></ul><ul><li>c) adeverina cu notele si media generala obinute la Evaluarea Na t ionala din clasa a VIII-a; </li></ul><ul><li>d) foaia matricola pentru clasele a V-a – a VIII-a (cu calculul mediei generale) </li></ul><ul><li>e) fisa medicala. </li></ul><ul><li> Candidatii care nu îsi depun dosarele de înscriere, se considera retrasi, iar locurile corespunzatoare sunt declarate neocupate si vor fi utilizate pentru rezolvarea cazurilor speciale de catre comisia jude t ean a de admitere. Acesti candida t i vor fi repartiza t i de comisia de admitere jude t eana pe locurile ramase libere, dupa rezolvarea cazurilor speciale . </li></ul>

×