Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

Prezentacia na Asociacia Marie Curie

296 views

Published on

 • Be the first to comment

 • Be the first to like this

Prezentacia na Asociacia Marie Curie

 1. 1. Европейска година на доброволчествотоАсоциация “Мария Кюри”<br />08.09.2011<br />Панаирни палати, Пловдив<br />1<br />
 2. 2. Асоциация “Мария Кюри”<br />НПО с нестопанска цел<br />Създаденo – 1997 година.<br />Основни дейности насочени към подкрепа на хора с увреждания и лица в неравностойно положение<br />Фокус върху професионално обучение, консултиране, наставления,менторинг програми и проучвания и анализи<br />2<br />
 3. 3. Целеви групи<br />3<br />Стари хора<br />ЦЕЛЕВИ ГРУПИ<br />Препода-ватели и обучители<br />Хора с уврждания<br />Работодатели<br />Сдружения на <br />работодатели<br />
 4. 4. ЦЕЛИ<br />4<br />Нагласи<br />Обучение<br />Равнопоставеност<br />Формиране на позитивни нагласи <br />към ХУ и такива в неравностойно положение<br />Насърчаване на <br />соц. ангажираност <br />на работодатели, законодатели и др. социални партньори чрез PR кампании, семинари и конференции<br />Учебни програми <br />и обучителни материали , съобразени с конкретните и индивидуални нуждите на целевата група и менторинг програми<br />Дейностти промотиращи и прилагащи политиките на ЕС за равнопоставеност<br />
 5. 5. Постижения<br />5<br />Соц.интеграция чрез<br />обучение и повишаване<br />на общественото<br />внимание<br />Контакти със <br />законодатели<br />Валоризационни дейности<br />на европейско ниво<br />Национална и Европейска<br />Кампании и <br />Конференции<br />Менторинг програми<br />на работното място<br />Нагласи и <br />Обучение<br />Лобиране и <br />добри практики<br />Менторинг и <br />Достъпност <br />Работодателски<br />мрежи<br />Виртуални платформи <br />за обучение<br />Архитектурна, <br />Технологична, <br />поведенческа<br />
 6. 6. НАЦИОНЛНА ПАРТНЬОРСКА МРЕЖА<br />Ресурсен център Пловдив<br />Ресурсен център-<br /> Пазарджик<br />Агенция за Регионално<br />Развитие<br />МТСП<br />Инспекцията по труда<br />ЦРЧР<br />ПУ „П. Хилендарски“<br />МУ Пловдив<br />СУ „Климент Охридски“<br />ТУ Габрово<br />Община Пловдив<br />Община Пазарджик<br />Община Сливен<br />Община Панагюрище<br />6<br />
 7. 7. МЕЖДУНАРОДНИ ПАРТНЬОРСКИ МРЕЖИ<br />Университети,обучителни центрове за ХУ, организации на ХУ, работодателски организации,местни власти от:<br />Гърция, <br />Великобритания, <br />Румъния, <br />Унгария, <br />Словения, <br />Словакия, <br />Австрия, <br />Германия,<br />Белгия,<br />Полша, <br />Италия, <br />Испания, <br />Португалия, <br />Ирландия, <br />Финландия, <br />Кипър<br />7<br />
 8. 8. ЕВРОПЕЙСКИ ОПИТ<br />Леонардо да Винчи-1999<br />Еразмус и Грундтвиг – 2006<br />Директорат „ Заетост ,социални въпроси и равни възможности“-2005<br />Фар - 2008 <br />7ма Рамкова програма-2007<br />Учене през целия живот- 2007-2013<br />8<br />
 9. 9. ЛЕОНАРДО ДА ВИНЧИ<br />ГРЮНДВИГ<br />ЕРАЗЪМ<br />КОМЕНСКИ<br />ПРОГРАМА <br />“УЧЕНЕ ПРЕЗ ЦЕЛИЯ ЖИВОТ” <br />LIFELONG LEARNING PROGRAMME<br />2007-2013<br />
 10. 10. Начало на програмата<br />С Решение No.1720/2006/EC на Европейския парламент и на Съвета на Европа от 15 ноември 2006 г.<br />Програма "Учене през целия живот"<br />Срок на действие:<br />1 януари 2007 - 31 декември 2013 <br />
 11. 11. Лисабонска стратегия<br />2000 г.<br /><ul><li> Стратегия за развитие на Европейския съюз</li></ul>Цел:<br />Европейския съюз да се превърне в най-конкурентната икономика в света:<br /><ul><li>Основана на знания;
 12. 12. С устойчиво икономическо развитие
 13. 13. С повече и по-добри работни места
 14. 14. С по-силно социално единство</li></ul>Програма "Учене през целия живот"<br />
 15. 15. Основна цел<br />на програма “Учене през целия живот”<br /><ul><li>Засилване на приноса на образованието и обучението при осъществяване на Лисабонската стратегия
 16. 16. Обмен на знания, сътрудничество и движение между системите на образование и обучение в рамките на Общността.
 17. 17. Да създаде, за да отговори на процесите на модернизация и адаптация на страните членки на ЕСи да осигури добавена стойност за индивидуалния гражданин, който участва в проекти за мобилност и проекти за сътрудничество.</li></ul>Програма "Учене през целия живот"<br />
 18. 18. ПРОГРАМА <br />“УЧЕНЕ ПРЕЗ ЦЕЛИЯ ЖИВОТ” <br />2007-2013<br />LIFELONG LEARNING PROGRAMME<br />Училищно образование<br />КОМЕНСКИ<br />Висшеобразование<br />ЕРАЗЪМ<br />Секторни програми<br />Професионално образование и обучение<br />ЛЕОНАРДО ДА ВИНЧИ<br />Образование за възрастни<br />ГРЮНДВИГ<br />
 19. 19. Леонардо да Винчи<br />Секторна програма<br />УЧАСТНИЦИ: <br /><ul><li> Институции или организацииза </li></ul> професионално образование и <br /> обучение (ПОО);<br /><ul><li>Институции, отговорни за </li></ul> изготвянето на политики за ПОО на<br /> местно, регионално и национално<br /> ниво; <br /><ul><li>Малки и средни предприятия;
 20. 20. Търговски и промишлени палати, </li></ul> занаятчийски организации;<br /><ul><li> Институции за професионално </li></ul> консултиране и ориентиране;<br /><ul><li>Изследователски центрове.</li></ul>Професионално образование и обучение<br />
 21. 21. Леонардо да Винчи<br />Дейности<br />ДЕЦЕНТРАЛИЗИРАНИ<br />ЦЕНТРАЛИЗИРАНИ<br /><ul><li>Трансфер на иновации
 22. 22. Партньотсва
 23. 23. Подготвителни визити
 24. 24. Развитие на иновации
 25. 25. Мобилност
 26. 26. Тематични мрежи
 27. 27. Съпътстващи дейности</li></li></ul><li>Мобилност<br />Целеви групи<br /><ul><li> Лица, преминаващи първоначално професионално обучение </li></ul> /практика/<br /><ul><li> Лица, намиращи се на пазара на труда /практика/.</li></ul>Програма "Учене през целия живот"<br /><ul><li> Професионалисти в областта на ПОО /обмен/</li></li></ul><li>Леонардо да Винчи<br />Практика<br />УЧЕНИЦИ<br />ХОРА НА ПАЗАРА НА ТРУДА<br />3-26 седмици<br />2-39 седмици<br />
 28. 28. Мобилност<br />Обмен<br />СПЕЦИАЛИСТИ В ОБЛАСТТА НА ПРОФЕСИОНАЛНОТО <br />ОБРАЗОВАНИЕ И ОБУЧЕНИЕ<br />1-6 седмици<br />Програма "Учене през целия живот"<br />
 29. 29. Партньор с продукт<br />Приемащ партньор 2<br />Приемащ партньор 1<br />Трансфер на иновации<br />Цел<br />Адаптиране и разработване на иновативен продукт, изработен и финансиран със средства от европейски програми <br />Програма "Учене през целия живот"<br />
 30. 30. За контакти:<br />Програма "Учене през целия живот"<br />ЦЕНТЪР ЗА РАЗВИТИЕ НА ЧОВЕШКИТЕ РЕСУРСИ Ул. "Граф Игнатиев" 15, ет. 31000 СофияТел. (+359 2) 9155 010Факс: (+ 359 2) 9155 049 hrdc@hrdc.bg<br />
 31. 31. БЛАГОДАРЯ ВИ<br />ЗА<br />ВНИМАНИЕТО!<br />21<br />

×