Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

Zaverecny ukol KPI

393 views

Published on

  • Be the first to comment

  • Be the first to like this

Zaverecny ukol KPI

  1. 1. Předpoklady a realizace cestovního ruchu ValašskaToto téma jsem si vybrala, neboť předpoklady a realizace cestovního ruchu byly probírány v rámcimého povinného předmětu Marketing cestovního ruchu. Je též nedílnou součástí mého oboruRuština se zaměřením na oblast firemní praxe, služeb a cestovního ruchu. Valašsko jsem vybrala,protože ač se může zdát pro turisty atraktivním, tak netěží ze svých předpokladů, jak by mělo a tímpádem nemá takové zisky.AnotaceIdentifikace předpokladů a realizace cestovního ruchu je pro rozvoj turismu v dané oblasti klíčová.Pokud se tomu nevěnuje dostatečná pozornost, může dojít k neefektivnímu ba dokonce ztrátovémuvyužití možností. Nejdůležitějším krokem je SWOT analýza, která identifikuje silné a slabé stránky,příležitosti a hrozby a napomůže regionu ukázat jakou cestou se ubírat. Nutné je též identifikovatkonkurenční oblasti z hlediska konkurenceschopnosti.Klíčové pojmy Cestovní ruch souhrn přechodných pobytů osob (turistů) v cílových oblastech (destinacích) a souhrn služeb, které jejich cestování a pobyty organizují a podporují SWOT analýza metoda, jejíž pomocí je možno identifikovat silné (ang: Strengths) a slabé (ang: Weaknesses) stránky, příležitosti (ang: Opportunities) a hrozby (ang: Threats), spojené s určitým projektem, typem podnikání, podnikatelským záměrem, politikou (ve smyslu opatření) Předpoklad výpověď, jejíž platnost se pouze předpokládá, ale zároveň formulovanou tak, aby ji bylo možno potvrdit nebo vyvrátit Region území vymezené na základě společných znaků (rysů či kritérií)Území Valašska Valašsko je hornatá oblast v nejvýchodnější části Moravy v blízkosti hranic se Slovenskem.Územní rozsah není možné vymezit jednoznačně (kromě východní hranice, která je dána státníhranicí se Slovenskem). Navíc existují různá hlediska, podle nichž se region vymezuje - typ krajiny,bývalý způsob života, kroje, nářečí. Dříve hlavní roli hrálo hospodářství. Valašsko bylo tam, kde seprovozovalo karpatské salašnictví (horské pastýřství). Později, kdy salašnictví upadalo, se region
  2. 2. vymezoval podle kroje a nářečí. Dnes hraje hlavní roli identita obyvatel - Valašsko je tam, kde se lidépovažují za Valachy. Jinak se Valašsko rozděluje na jádro regionu, okraj a přechodné oblasti. • jádro regionu: Horní Vsacko, Vsetínsko, Rožnovsko a oblasti kolem Valašského Meziříčí na severu, Lukovsko na jihozápadě, Vizovsko a Valašské Klobouky na jihu • okraj regionu: Slavičín, Vizovice • přechodné oblasti: Podřevnicko (oblast kolem Zlína), Luhačovské Zálesí, Hostýnské Záhoří, severní úpatí BeskydPřírodní předpoklady cestovního ruchu Reliéf okresu Vsetín je velmi členitý a kontrastní, vyznačuje se pestrou mozaikou různýchtvarů, od mohutných hornatých a vrchovinných horských hřbetů, přes hluboká říční údolí(nejznámější řeka Bečva), rybníky a vodní nádrže (Bystřička, Horní Bečva, Stanovice) kotliny a brázdyaž po plochý nízký pahorkatinný reliéf v severozápadní části okresu. Tvarová různorodost reliéfu je doplněna mnoha menšími i rozsáhlými pískovcovými skalnímiútvary, na které jsou vázány drobné tvary zvětrávání (skalní mísy, tunely, skalní hřiby apod.) a rovněžpoměrně rozsáhlé podzemní prostory - pseudokrasové jeskyně. Právě k podzemním prostorám seváží mnohé lidové pověsti o ukrytých pokladech a tajemných chodbách. Asi největšími poklady valašské přírody jsou překrásné lesy s tak vzácnými obyvateli jako jsouvlk, medvěd a rys. Nemusíte se nijak bát, tato zvířata jsou tak vzácná, že je s největšípravděpodobností ani nezahlédnete – při velkém štěstí možná jejich stopy. Ale typická valašskákrajina to je především mozaika lesů, luk, pastvin a dřevěnic zasazených ve stráni. Na území Beskyd a Valašska vyvěrají jedinečné minerální prameny, které jsou již od počátku15. století využívány k léčebným účelům. To umožnilo rozvoj lázeňství (Komorní Lhotka) – lázně senachází v malebných krajinných oblastech, jsou přitažlivá svým pojetím a specifickou lázeňskouarchitekturou. Některé lázeňské domy se chlubí i původním vybavením, které se podařilo dochovatdo dnešní doby. Pro příznivce zimních sportů jsou tu Beskydy s vynikajícími sněhovými podmínkami. [2]Kulturně-historické předpoklady cestovního ruchu Valašsko má bohatou historii a množství cenných kulturních památek. A i když je Valašskospojováno hlavně s lidovými tradicemi, dědictví zdejších památek je mnohem pestřejší. Valašsko se může pochlubit zajímavými archeologickými lokalitami (hradní zřícenina Pulčín),zámeckou architekturou (Vsetín, Valašské Meziříčí), církevními památkami, památkami lidovéarchitektury (skanzeny, valašské dřevěnice), technickými památkami (vodní mlýn v Mikulůvce) ažidovskými památníky (hřbitov ve Vsetíně). Na Valašsku se nachází také několik vesnickýchpamátkových zón, například v Huslenkách, městských památkových rezervací (Valašské Meziříčí) aNárodních kulturních památek, například stavby Dušana Jurkoviče na Pustevnách. Tam se nacházítaké symbol Valašska a turistická atrakce – socha Radegasta. Za povšimnutí stojí také památky
  3. 3. spojené s 2. světovou válkou (Němečtí nacisté tehdy vypálili několik osad a vyvraždili tamníobyvatele. Nejznámější z těchto osad jsou Prlov a Ploština.) Mapování dějin Valašska a života jeho lidu se od roku 1925 věnuje Valašské muzeum vpřírodě v Rožnově pod Radhoštěm. Toto živé muzeum pořádá každý rok i mnoho nejrůznějších akcíinspirovaných folklorem, lidovými zvyky a tradičními řemesly. Současně organizuje výstavy atematické vzdělávací pořady. [3] Valašsko má výborné přírodní i kulturně-historické předpoklady pro rozvoj cestovního ruchu.Jeho předpoklady jsou zajímavé především svojí různorodostí. Na své si přijdou všechny věkovékategorie, milovníci sportu a turistiky (rozsáhlé turistické i naučné stezky), zájemci o historii a kulturu,ale i lidé toužící po odpočinku u vody nebo v lázních.Realizační předpoklady cestovního ruchu Dopravní obslužnost Valašska je velmi slabá. Nejlepší situace je v oblasti Valašského Meziříčí,které se nachází v blízkosti silničního tahu Ostrava – Olomouc. Výhodnou polohu má též Rožnov podRadhoštěm, který disponuje dobrou infrastrukturou. Naopak oblast Vsetína je na tom nejhůře, a tohlavně silniční tah Vsetín – Valašské Meziříčí. Železniční doprava se nachází ve stejném stavu jakosilniční doprava, i když je Valašské Meziříčí železničním uzlem, neboť zde chybí propojení železničnísítě regionu. Valašsko, ale také nabízí hustou síť kvalitních cyklostezek a cyklotras. Ubytovat se zde dá v několika hotelech, ubytovnách, penzionech, kempech, autokempech achatových osadách. Nachází se zde 350 ubytovacích zařízení všech úrovní, z nichž lze jmenovat např.hotel Tatra, horský hotel Jelenovská, autokemp Kněhyně či chata Soláň. Podle výzkumů nabízíValašsko dostatečnou ubytovací kapacitu. Avšak 54% těchto zařízení neposkytuje stravování. Valašsko disponuje řadou doplňkových zařízení, a to lyžařskými vleky, kulturními domy,koupališti, tenisovými kurty, fotbalovými hřišti apod. Jedny z nejdůležitějších zařízení pro tamějšícestovní ruch jsou sportovní centra a areály, lze zde jmenovat např. lyžařský areál Soláň, Sportovnícentrum Bobrky, tenisové kurty Machůzky či sportovní areál Ohrada. [1]SWOT analýzaSilné stránky tohoto regionu:o Historické a kulturní bohatstvío Přírodní potenciálo Hustá síť turistických stezeko Folklóro Gastronomieo Památkyo Řemesla
  4. 4. o Poloha regionu (vzhledem ke slovenskému trhu)o Kulturní akceo Různorodost služebo Pestrá nabídka cestovního ruchu na relativněmalém prostoruSlabé stránky tohoto regionu:o Špatná dopravní dostupnost a prostupnosto Nízký podíl zahraničních návštěvníkůo Vysoké procento jednodenních návštěvo Nedostatečná a nejednotná propagaceo Neznalost cizích jazyků u personáluo Absence kvalitních kempů a chatových osado Nízká úroveň služebo Vandalismuso Nedostatek více hvězdičkových hotelůo Technický stav kulturních a sportovníchzařízeníPříležitosti:o Zlepšení propagaceo Využití prostředků EUo Rekvalifikace pracovních míst podle potřeb trhu práceo Získání zahraničních investorůo Spolupráce s okolními regiony a se zahraničímo Investice do infrastrukturyo Restrukturalizace ubytováníHrozby:o Neúspěch při získávání dotacío Zánik památek v důsledku devastace
  5. 5. o Odliv pracovní sílyo Neúspěch při čerpání z fondů EUo Neobnovování silniční infrastrukturyo Sílící pozice a rozvoj konkurenčních regionů (tuzemsko, slovenský trh)o Zánik kulturních a veřejných prostranstvíNejznámější turistické regiony Pro tento region jsou typické přírodní krásy, které se mísí s pestrou škálou rekreačních aktivitpro každé roční období. Jedno z nejznámějších míst na Valašsku je město Rožnov pod Radhoštěm - ojedinělé Valašskémuzeum v přírodě, nejrozsáhlejší skanzen ve střední Evropě s ukázkami tradičních řemesel,pěstováním rostlin a chovem dobytka. Pustevny - oblíbené letní i zimní rekreační středisko se souborem turistických ubytoven,postavených v tradičním stylu lidové architektury (D. Jurkovič). Po hřebenové cestě kolem sochypohanského boha Radegasta je snadno přístupná hora Radhošť (1129 m). Vizovice jsou proslulé výrobou destilátů a tradičního vizovického pečiva. V pozdně baroknímzámku je možnost navštívení expozice o pálení slivovice, v okolí zámku francouzský a anglický park sřadou soch a vodních ploch. Možnost exkurzí v palírně. Průmyslové město Kopřivnice je vyhlášené výrobou automobilů. Technické muzeum srozsáhlou sbírkou osobních i nákladních vozů Tatra, legendární tatrovky, které se účastnily závoduPaříž - Dakar. Zajímavá spirálovitá rozhledna na Bílé hoře (557 m). Malebné historické město Nový Jičín je zajímavé svým čtvercovým náměstím s podloubími arenesanční budovou Staré pošty. V renesančním zámku se nachází unikátní expozice o historii avýrobě klobouků, částečně ztvárněná ve scénických celcích. Dominantou města Štramberk je 40 m vysoká gotická válcová věž zvaná Trúba, upravená jakorozhledna. Frenštát pod Radhoštěm je město na úpatí Beskyd, významné středisko sportu a turistiky.Nachází se zde sjezdařské, slalomové i běžecké tratě, sáňkařská dráha, areál skokanských můstků,letní aquapark a sedačková lanovka z Ráztoky na Pustevny. Nejvyšší vrchol Beskyd - Lysá hora (1323 m) s nádherným výhledem do okolí je symbolbeskydské turistiky, je zde postaveno několik pomníků a pamětních desek. Směrem na Hradovoumůžeme navštívit kamennou mohylu Ivančena, památku skautů umučených za druhé světové války. Mezi další zajímavá místa a města patří Vsetín, Valašské Klobouky (kulturní soubory), VelkéKarlovice (muzeum, kostel, sportovní aktivity), Kelč (zámek), Zubří (maškarní Maritnské hody,
  6. 6. nejstarší tis na Valašsku - 360 let) a Valašské Meziříčí (zámek Žerotínů, radnice, Moravská gobelínovámanufaktura). [1]Konkurenční oblasti V České republice Valašsku konkuruje sousední Zlínský kraj. Především vyhlášené lázněLuhačovice, které jsou velmi navštěvované. Valašsko by se mělo zaměřit na vytvoření zařízeníspecializovaných na zdravotně-rehabilitační pobyty a wellness. I samotné město Zlín je pro Valašskohrozbou – je to historicky zajímavé průmyslové město, kde se nachází Muzeum obuvi, zoologickázahrada, koná se tu Mezinárodní festival filmů pro děti a mládež. V zimním období je v provozulyžařská sjezdovka v centru města. Dalším konkurenčním městem Valašska je jedno z nejkrásnějších měst České republiky –Kroměříž. Zdejší Arcibiskupský zámek spolu s Květnou a Podzámeckou zahradou byl zapsán na listinusvětového kulturního dědictví UNESCO. Krom něj se v Kroměříži nachází tři historicky cenné kostely:kostel sv. Mořice, kostel sv. Jana Křtitele a kostel Nanebevzetí Panny Marie, kaple svatého Kříže,Mlýnská brána, biskupská mincovna, arcibiskupské vinné sklepy, Muzeum Kroměřížska a GalerieArtuš atd. Dalším konkurenčním městem je Olomouc, která je známá svými historickými památkami, jejíhistorické jádro je městskou památkovou rezervací, která je po pražské druhá nejvýznamnější v Českérepublice. Dalším velkým konkurentem je Lednicko-valtický areál (také na seznamu UNESCO), který jeplný památek, ale je známý také mezi milovníky přírody. V přírodních krásách Valašsku konkuruje Moravský kras, který je jedinečný pro svůj komplexjeskyní (Punkevní jeskyně, Macocha, jeskyně Balcarka, Kateřinská jeskyně, Sloupsko-Šošůvské jeskyněatd.) Co se týče folkloru a lidových tradic, významným konkurentem je Slovácko (oblastjihovýchodní Moravy), které je bohaté na lidové kroje, zvyky a obyčeje, lidové písně, hudbu aslovesnost. K nejznámějším a zároveň i nejstarším slavnostem patří „jízda králů“, která se snaží dostatna seznam nehmotných památek UNESCO. Průvod královské družiny doprovázený „vyvolávkami“jezdců na ozdobených koních mají i v dnešní době neopakovatelnou atmosféru. Tento starodávnýzvyk můžete shlédnout například ve Vlčnově nebo v Kyjově. [3] Jelikož se Valašsko nachází u hranic se Slovenskem, je nutno ho brát v potaz. Blízko hranic senachází historické město Trenčín (Trenčínský hrad, židovská synagoga, farní kostel atd.). V blízkostiměsta se nachází prameny minerálních vod. Opatovská, Kubrická a Drietomská dolina, ManínskáTiesňava, pohoří Javorníky, Strážovské vrchy se Strážovským vodopádem a rekreačním střediskemLátkovce i pohoří Inovec jsou rájem pro turisty. Zajímavou oblastí je Myjavská pahorkatina skopaničářským osídlením. Z této oblasti také pochází pravá slovenská slivovice. Myjavu proslavilspecifický folklór, jehož oslavou jsou Západoslovenské folklórní slavnosti. Vyhledávanými středisky svodními plochami jsou Zelená voda u Nového Města nad Váhom a Dubník.Závěr
  7. 7. Valašsko je velmi atraktivní region, který má co nabídnout. Myslím si, že jeho problém jestejný jako ve většině České republiky – špatný marketing a infrastruktura regionu. I když se poslednídobou zvedá zájem o domácí turistiku, je potřeba zapracovat na zlepšení spolupráce mezi objekty azařízeními cestovního ruchu a na zlepšení služeb obecně, aby se přilákali i zahraniční návštěvníci.Seznam použitých zdrojů 1. ŠARMANOVÁ, Tereza . Analýza předpokladů cestovního ruchu v regionu Valašska. Zlín, 2008. diplomová práce (Ing.). Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně. Fakulta managementu a ekonomiky - Tento text považuji za relevantní, neboť autorka čerpala z důvěryhodných a odborných zdrojů a věnuje se zde analýzou předpokladů cestovního ruchu v regionu Valašska velmi zevrubně. Práce byla konfrontována v obhajobě, tudíž mohu mít jistotu, že informace jsou pravdivé a ověřené. 2. PŘÍRODA VALAŠSKA. Geologický vývoj [online]. 2010 [cit. 2012-05-14]. Dostupné z: http://www.priroda-valasska.cz/cz/4-priroda-valasska/11-geologicky-vyvoj.html - Tato webová stránka je dílem Českého svazu ochránců přírody, na vzniku článku se podíleli erudovaní odborníci, což svědčí o jeho odbornosti a výpovědní hodnotě. 3. Valašsko [online]. 2010 [cit. 2012-05-14]. Dostupné z: http://www.vychodni- morava.cz/lokalita/20/valassko - Tato webová stránka je oficiálním webem Východní Moravy, proto mohu mít jistotu, že informace jsou pravdivé a aktuální.

×