Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

Slideshare

60 views

Published on

Exercicis comptabilitat

Published in: Education
  • Be the first to comment

  • Be the first to like this

Slideshare

  1. 1. ACTIVITATS FINALS PROCEDIMENT ADMINSITRATIU 1. Trieu l’opció correcta: El procediment administratiu: a) b) c) d) és regulat per llei. facilita les relacions entre l’Administració i els administrats. marca els aspectes formals en tràmits administratius. Totes les anteriors són correctes. 2. El procediment administratiu es pot iniciar… a) b) c) d) mitjançant una sol·licitud. mitjançant una denúncia. d’ofici per ordre d’un superior. Totes les anteriors són correctes. 3. Marqueu si són vertaderes (V) o falses (F) les opcions següents: Quan fem una sol·licitud hem de tenir present que… a) el destinatari s’escriu en la part superior perquè coincideixi amb la finestra dels sobres. b) quan signem hem d’indicar sota la signatura el nom de la persona que signa el certificat. c) en el cos de la sol·licitud es destaquen dues parts (“Exposo” i “Sol·licito”). d) abans de signar cal especificar el lloc i la data. e) cal deixar clar què és el que se sol·licita. f) al final del document s’especifica la persona que fa la sol·licitud. 4. Completeu les afirmacions amb la paraula o paraules que considereu més adequades. a) són presentades per les persones interessades per tal d’aportar les informacions que considerin oportunes per al procés administratiu. b) implica l’abandonament dels drets. c) implica abandonar el procés sense renunciar als drets. d) faculta una tercera persona per dur a terme els tràmits en nom vostre.
  2. 2. 5. Trieu l’opció correcta. Els terminis… a) no es poden expressar en mesos perquè no tots els mesos tenen el mateix nombre de dies. b) si s’expressen en dies normalment es farà referència a dies naturals, si no s’indica el contrari. c) no s’utilitzen mai perquè és més fàcil posar dates límit. d) Cap de les anteriors. 6. Un tràmit de la fase d’instrucció del procediment administratiu és… a) b) c) d) la sol·licitud. la instància. la notificació. les al·legacions. 7. La manca de resolució sobre un procediment administratiu es coneix amb el nom de… a) desistiment. b)caducitat. c) renúncia. d) silenci administratiu.

×