Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

Preventie en privacy het kan! Roelof Heida

1,005 views

Published on

Preventie en privacy het kan! Roelof Heida

Published in: Business
 • Be the first to comment

Preventie en privacy het kan! Roelof Heida

 1. 1. Beroepsziekte(melding) en privacy/beroepsgeheim Roelof Heida, bedrijfsarts Directeur kwaliteit ArboNed Docent arbeidsrecht RuG
 2. 2. Datum Pagina Nepjurist stuurt artsen dreigmails om diagnose burnout af te dwingen Een nepjurist stuurt dreigmails aan bedrijfsartsen die tot onvrede van patiënten niet de diagnose burnout stellen. De NVAB, de beroepsvereniging van bedrijfsartsen, ontving al verschillende klachten over jurist Rob van Weegen van het Arbeidsjuridisch Buro. Maar Van Weegen blijkt niet te bestaan. Zijn foto op LinkedIn is van een Zweedse acteur. Volkskrant 22 april 2015
 3. 3. Media aandacht • Meerdere uitzendingen Monitor (KRO/NCRV) – Vertegenwoordiger NVAB: er gaan mensen dood – Als werknemer heb je het nakijken als je ziek wordt door je werk – Daar heb je de dwarse bedrijfsarts weer – Onafhankelijkheid bedrijfsarts onder druk: wie betaalt die bepaalt • Van Liempt live – Vertegenwoordiger Stichting burn-out: bedrijfsartsen weigeren de diagnose burn-out te stellen
 4. 4. Onderwerpen • Definitie • Wet- en regelgeving • (Doel) melden beroepsziekte • Verantwoordelijkheid voor preventie • Gronden niet melden • Na de melding, hoe verder? • Conclusies
 5. 5. Definitie beroepsziekte • Een ziekte of aandoening als gevolg van een belasting die in overwegende mate in arbeid of arbeidsomstandigheden heeft plaatsgevonden
 6. 6. Wetgeving privacy en beroepsgeheim • Wat mag een bedrijfsarts o.a. aan werkgever melden? – Of het verzuim werkgerelateerd is – Persoonsgebonden interventies (let op privacy) en adviezen om arbeidsomstandigheden te verbeteren – Mogelijkheden en beperkingen – Einddoel re-integratie • Verschil tussen verzuimspreekuur (beperkt beroepsgeheim) en arbeidsomstandighedenspreekuur (volledig beroepsgeheim)
 7. 7. Informatie uit vrijwillige contacten • Alleen met toestemming werknemer – Toestemming expliciet (wat, aan wie, waarvoor) vastleggen in medisch dossier • Indien meerdere werknemers met dezelfde problematiek (PAGO/PMO/open spreekuur) – Geaggregeerde gegevens
 8. 8. Uitzonderingen beroepsgeheim • Wettelijk voorschrift • Toestemming werknemer • Conflict van plichten • Kwaliteitsbeoordeling • Intercollegiale toetsing (raadplegen collega) • Onderzoek (mits groot belang en geen andere opties) • Waarneming • Personen die op gelijkgerichte wijze betrokken zijn bij begeleiding/behandeling • Vraag: onder welke uitzondering valt melden beroepsziekte?
 9. 9. Melding beroepsziekte • Melding anoniem • Kan buiten medisch dossier blijven • Opgave o.a. geslacht, leeftijd, bedrijfstak en aard van de klachten • Niet tot persoon of bedrijf herleidbaar • Meldingsduur: tussen 15 en 30 minuten (bij 10 meldingen /jaar: tussen 2,5 en 5 uur) • Gemiddeld aantal meldingen per bedrijfsarts: 2,5/jaar
 10. 10. Doel melden beroepsziekte • Verzamelen van statische en epidemiologische informatie over de relatie tussen klachten/ziekte en arbeidsomstandigheden • Opsporen van nieuwe relaties bij blootstelling aan stoffen en omstandigheden waarvan het effect nog niet precies bekend is (fijnstof, onregelmatig werk, aerotoxic syndroom etc.) • Uiteindelijk komen tot preventieve adviezen
 11. 11. Verantwoordelijkheden voor preventie • Adequate en actuele RI&E met plan van aanpak • PMO/PAGO • Aanstellingskeuringen • Arbeidsomstandighedenspreekuur (waarschijnlijk weer in Arbowet per 1 juli 2017) • Werknemer heeft plicht gevaren te melden aan werkgever (art. 11 lid e Arbowet) • Werknemer moet PBM’s zorgvuldig gebruiken • Werkgever moet zorgen voor informatie uitwisseling tussen bij preventie en begeleiding betrokken partijen (art. 14 lid 7 Arbowet)
 12. 12. Taakverdeling bij preventie • Werkgever – Aanstellen preventiemedewerkers – Actueel houden RI&E – Werknemers aanspreken op ongewenst en risicovol gedrag – Zorgen voor adequaat contract met externe deskundigen – Betrekken OR/Pvt – Zorgen voor afstemming interne en externe deskundigen • Werknemer/OR – Betrokkenheid arbeidsomstandighedenbeleid op basis art. 27 WOR • Bedrijfsarts – Voorkomen van beroepsziekten en beroepsgebonden aandoeningen en bevorderen van duurzame inzetbaarheid
 13. 13. Gronden niet melden beroepsziekte • 58% Gebrek aan tijd • 36% Vrees voor juridische gevolgen • 34% Geen werkgebonden problemen binnen bedrijven • 31% Te weinig kennis • 18% Meeste beroepsziekten multicausaal • 20% Geen technische mogelijkheden tot melding
 14. 14. Na de melding van een beroepsziekte • Werkgever en werknemer informeren over relatie tussen klachten/uitval en werk • Bijbehorende preventieve adviezen geven • Geen (medische of juridische) noodzaak om beroepsziektemelding te delen met werknemer en/of werkgever
 15. 15. Schadeclaim werknemer • Verplichtingen werkgever (art. 7:658 BW) – Voorkómen dat werknemer schade lijdt in uitoefening werkzaamheden – Als schade is vastgesteld, is werkgever aansprakelijk, tenzij • Zorg voor arbeidsomstandigheden adequaat is, of • Sprake is van opzet of bewuste roekeloosheid werknemer • Causaal verband tussen werk en schade geeft dus niet automatisch recht op schadevergoeding
 16. 16. Stellingen • Melden beroepsziekte draagt bij aan gezondheidsbevordering van de betreffende werknemer • Een bedrijfsarts die geen beroepsziekten meldt, is een slechte bedrijfsarts • Een bedrijfsarts die beroepsziekten meldt, is een goede bedrijfsarts • Meldingscriteria beroepsziekten zijn arbitrair
 17. 17. Conclusies I • Melden beroepsziekten dient een statistisch en epidemiologisch doel, geen individueel gezondheidsbelang • Melden van een beroepsziekte aan het NVcB is anoniem en geen doorbeken van geheimhouding • De bedrijfsarts zal werknemer en werkgever moeten en mogen informeren dat klachten/uitval (deels) werkgerelateerd zijn, en moet adviseren over maatregelen ter preventie • Hebben van werkgerelateerde klachten betekent niet dat er dus succesvol schade kan worden geclaimd • Wel of niet melden van beroepsziekten is een inhoudelijk en geen juridisch dilemma
 18. 18. Conclusies II • Gebrek aan tijd kan geen reden zijn om niet te melden (ook groepsmelding mogelijk) • Technische mogelijkheden zijn er via ncvb.amc.nl • Registratierichtlijnen via beroepsziekten.nl • Dat in het contract geen beroepsziektemelding is opgenomen, is niet relevant gezien de verplichting

×