Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

Metode slides - Kommunikationsmiljøer e15

Metode slides - Kommunikationsmiljøer e15

 • Be the first to comment

 • Be the first to like this

Metode slides - Kommunikationsmiljøer e15

 1. 1. METODE
 2. 2. PROGRAM •  Etnografi og Netnografi •  Dataindsamling •  Etiske problemstillinger •  Videnskabelighed •  Gruppeopgave •  Opsamling
 3. 3. Metode Hvordan kommer vi frem til resultaterne?
 4. 4. ETNOGRAFISK METODE
 5. 5. Etnografisk metode -  Personligt engagement/deltagelse med undersøgelsens subjekter som nøglen til at forstå en kultur eller en social setting -  Iterative processer – genvurdering af metode og afgrænsning -  Fungerer som metodisk ramme i en lang række videnskabelige traditioner.
 6. 6. Etnografisk metode En cocktail af metoder: •  Deltagerobservationer •  Interviews •  Fokusgrupper •  Diskursanalyser •  Indholdsanalyser •  mm.
 7. 7. Vilkår for etnografi på ne8et Online/offline dikotomi: ”Everyday life takes place on the internet: there is no difference between online and offline interpersonal communica>on.” - Beneito-Montagut (2011)
 8. 8. Vilkår for etnografi på ne8et •  Real/virtual dikotomi (Virtual Ethnography) •  Udviklingen af teknologierne •  Adgang >l InterneNet via mange forskellige plaOorme •  Interak>oner på tværs af tjenester og sites på neNet •  Mul>medialitet vs. tekstorienteret. Løsning: Expanded Etnography – holis>sk >lgang - Beneito-Montagut (2011)
 9. 9. Expanded Ethnography En metodisk tilgang, der er: •  På tværs af flere sites •  Multimediel •  Har brugerne i centrum - Beneito-Montagut (2011)
 10. 10. Netnografi “... a specialized form of ethnography adapted to the unique computer-mediated contingencies of todays social worlds” ”…research need not to be conducted exclusively either as an ethnography or netnography” -Kozinets (2010)
 11. 11. Netnografi •  Altera>on (ændrede interak>onsformer) •  Anonymity (både undersøger og empiri) •  Accessibility (fx adgang >l private sfærer) •  Archiving (informa>oner kan gemmes) -Kozinets (2010)
 12. 12. Netnografi Online Communities vs. Communities online Netnography Blended Ethnography
 13. 13. Netnografi Ingen online elementer Vigtige online elementer Udelukkende online elementer Analysegenstanden afgør forholdet!
 14. 14. Netnografi Tre aspekter, som er vigtige at overveje i forhold til hvilke metoder, man anvender: •  Integration vs. Separation of Social Worlds •  Observation vs. Verbalization of Relevant Data •  Identification vs. Performance of members -Kozinets (2010)
 15. 15. Hvornår er netnografi uElstrækkelig?
 16. 16. Kvantitative metoder VS. Kvalitative metoder Dataindsamling
 17. 17. KvanEtaEv metode •  Hvad kan man udsige med kvantitative metoder? •  Hvordan: Social Network Analysis Software, spørgeskemaundersøgelser •  Expanded Ethnography: ”Define the setting” - Kwak et al. 2010.
 18. 18. KvalitaEve metoder Hvad kan kvalita>ve metoder? Hvilke metoder er kvalita>ve? •  Interview - individers oplevelser •  Observa>oner m. eller uden deltagelse - social praksis •  Fokusgrupper - social forhandling •  Analyser – diskursanalyser, sproglige analyser
 19. 19. ObservaEoner •  Find levet liv på nettet (sociale interaktioner) •  Deltag og observer •  Tag screendumps •  Lav feltnoter
 20. 20. Det kvalitaEve interview •  Tolker aspekter af et subjekts livsverden i en specifikt etableret forstående rela>on •  Subjektet og forskeren skaber betydning sammen i interviewsitua>onen. -  Kvale 1997 -  Men: en >dskrævende proces (find respondenter i god >d!)
 21. 21. Metodetriangulering Flere metoder = set fra flere perspektiver Fx kombination af kvalitative og kvantitative metoder Bricolage (Kincheloe 2005) Krystallisering (Markham 2009/Richardson 1997) METODETRIANGULERING
 22. 22. ”I vores netop afsluttede forløb brugte vi nogle få dages empiri. En stor usikkerhed var, at vi ikke så udviklingen over tid af deltagerne og gruppen.” ”Hvor stor en mængde empiri er nok til statistisk set at sige resultatet er det rigtige?”
 23. 23. PerspekEver på Afgrænsning Spatial Relational Analytical Ethical Temporal Personal (Practical) - Hine, Kendall, & boyd (2009)
 24. 24. AARHUS UNIVERSITET CENTER FOR UNDERVISNINGSUDVIKLING OG DIGITALE MEDIER ETISKE PROBLEMSTILLINGER •  Offentligt/Privat •  Personfølsomme oplysninger •  Brug af subjekternes tillid •  Copyright •  Egne bias Charles Ess (2009)
 25. 25. AARHUS UNIVERSITET CENTER FOR UNDERVISNINGSUDVIKLING OG DIGITALE MEDIER
 26. 26. EEske problemsEllinger Case: Du vil undersøge passive brugeres bevægelsesmønstre på Facebook.   Problemer: •  Brugeren har svært ved at italesætte sin brug, da den er ‘passiv’ •  Ved at observere hans brug af Facebook (overvåge) bevidner du alle de andre brugeres aktiviteter - brugerne har ikke givet dig tilladelse til at kigge med •  Hvis du får brugeren til at informere sit netværk om, at du kigger med, ændrer du på hans adfærd som ‘passiv bruger’.
 27. 27. Case: Du vil undersøge brugen af dating-app’en Tinder   Problemer: •  Brugen foregår primært i private situationer •  Brugerne vil ikke give dig adgang til deres brugerprofil uden at du kan se interaktioner med andre brugere, som ikke har givet tilladelse til at undersøge Hvad gør du? EEske problemsEllinger
 28. 28. Du skal være opmærksom på: •  Har du lov til at foretage dine observationer? •  Hænger du folk ud? •  Hvad er din rolle som forsker? EEske problemsEllinger
 29. 29. Kan man undersøge sit eget Facebook- netværk? Du skal være opmærksom på habilitet: •  Er du for tæt på det du undersøger? •  Er du en del at den sociale sammenhæng, som du forsøger at undersøge? EEske problemsEllinger
 30. 30. Videnskabelighed Undersøgelsen skal være: 1.  Gennemskuelig 2.  Kontrollerbar 3.  Fyldestgørende 4.  Klar
 31. 31. Tre kvalitetskrav >l den videnskabelige metode: 1.  Validitet 2.  Reliabilitet 3.  Generaliserbarhed Videnskabelighed
 32. 32. Validitet Refleksivitet, argumenta>on over metodernes relevans i forhold >l undersøgelsens erkendelsesinteresse -Måler man det man tror man måler?
 33. 33. Validitet Validitet sker gennem opmærksomhed på praksisser –  Ændrer din genstand karakter i kra4 af dine observa8oner? “In the process of aNemp>ng to answer these ques>ons, a researcher is cons>tu>ng the self as an object of study along with the other objects” -Markham 2009
 34. 34. Reliabilitet Gennemsig>ghed, intersubjek>vitet, peer-review, triangulering, refleksivitet og ærlighed omkring udsigelseskrah -Er det stærkt nok?
 35. 35. Generaliserbarhed Kontekstsensi>vitet, gennemsig>ghed - med henblik på, at læseren af rapporten kan se, hvordan konklusionerne er blevet >l. -Ville en anden undersøger kunne opnå de samme resultater?
 36. 36. Kvalitetskriterier •  Tag udgangspunkt i teori og data/empiri •  Vær stringent i dataindsamlingen og analyse •  Benyt forskellige strategier >l dataindsamling •  Tag hensyn >l undersøgelsessubjekternes perspekEv •  Vær selvrefleksiv i processen •  Overvej sammenhængen mellem InterneNet og livsverden -Baym 2009
 37. 37. Spørgsmål?
 38. 38. Gruppeopgave •  Lav et metodisk setup >l én af de udleverede problemformuleringer i G-Drive •  Redegør og argumenterer for, hvilke metoder I vil anvende >l at belyse det bedst muligt (både eksamensopgave + speciale) •  Lav evt. ændringer i problemformuleringen •  Diskuter i plenum.
 39. 39. Metode i projekterne •  Tag udgangspunkt i jeres projekt og lav et metodisk setup >l empiri-indsamlingen i opgaven •  Udvid jeres synopser med overvejelser om metoder, e>ske overvejelser, dataindsamling og afgrænsning.

×