Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

loe2

841 views

Published on

Published in: Travel
 • Be the first to comment

 • Be the first to like this

loe2

 1. 1. La LOE i el nou currículum a l’educació primària Generalitat de Catalunya Departament d’Educació
 2. 2. Índex <ul><li>MARC NORMATIU </li></ul><ul><li>L’ENFOCAMENT COMPENTENCIAL DEL CURRÍCULUM </li></ul><ul><li>ÀREES DE CONEIXEMENT </li></ul><ul><li>INFORMACIÓ DE CADA ÀREA </li></ul><ul><li>ÀREA DE LLENGUA </li></ul><ul><li>EL QUE CAL TREBALLAR DES DE TOTES LES ÀREES </li></ul><ul><li>L’ATENCIÓ A LA DIVERSITAT: L’ESCOLA INCLUSIVA </li></ul><ul><li>L’ACCIÓ TUTORIAL </li></ul><ul><li>L’AVALUACIÓ </li></ul><ul><li>CALENDARI D’APLICACIÓ </li></ul><ul><li>ANNEXOS </li></ul>Generalitat de Catalunya Departament d’Educació
 3. 3. I. DE QUIN MARC NORMATIU PARLEM? Índex <ul><li>LO 2/2006 , de 3 de maig d’Educació: cicle inicial de l’educació primària. </li></ul><ul><li>Decret 142/2007 , de 26 de juny, pel qual s’estableix l’ordenació dels ensenyaments de l’educació primària. </li></ul><ul><li>Ordre EDU/221/2007 , de 29 de juny, per la qual s’estableixen els principis generals que s’han de tenir en compte per a l’aplicació de l’article 4.4 del Decret 142/2007 </li></ul>Generalitat de Catalunya Departament d’Educació
 4. 4. II. L’ENFOCAMENT COMPETENCIAL DEL CURRÍCULUM <ul><li>Finalitat de l’educació primària </li></ul><ul><li>Què entenem per currículum </li></ul><ul><li>Què entenem per competència </li></ul><ul><li>A quins 4 grans eixos fa referència </li></ul><ul><li>Què comporta aquest enfocament </li></ul>Índex Generalitat de Catalunya Departament d’Educació
 5. 5. 1. Finalitat de l’educació primària <ul><li>...“ proporcionar a tots els nens i les nenes les competències que els permeten assegurar el seu desenvolupament personal i social... ” </li></ul>Torna Generalitat de Catalunya Departament d’Educació
 6. 6. 2. Què entenem per currículum? <ul><li>Art 6. LOE i art 7 Decret 142/2007: S'entén per currículum de l'educació primària “el conjunt de competències bàsiques , objectius, continguts, mètodes pedagògics i criteris d'avaluació”. </li></ul>Torna Generalitat de Catalunya Departament d’Educació
 7. 7. 3. Què entenem per competència? <ul><li>Art 8 Decret 142/2007 S'entén per competència “la capacitat d'utilitzar els coneixements ( sabers ) i habilitats ( procediments ), de manera transversal i interactiva, en contextos i situacions que requereixen la intervenció de coneixements vinculats a diferents sabers, cosa que implica la comprensió, la reflexió i el discerniment tenint en compte la dimensió social de cada situació” ( actituds i valors ). </li></ul>Torna Generalitat de Catalunya Departament d’Educació
 8. 8. Les 8 Cb que cal desenvolupar en l’alumnat a l’ensenyament obligatori Torna Generalitat de Catalunya Departament d’Educació <ul><li>Competència en el coneixement i la interacció amb el món físic. </li></ul><ul><li>Competència social i ciutadana. </li></ul>Conviure i habitar el món <ul><li>Autonomia i iniciativa personal. </li></ul>Personals <ul><li>Competència en el tractament de la informació i competència digital. </li></ul><ul><li>Competència matemàtica. </li></ul><ul><li>Competència d’aprendre a aprendre. </li></ul>Metodològiques <ul><li>Competència comunicativa lingüística i audiovisual. </li></ul><ul><li>Competència artística i cultural. </li></ul>Comunicatives
 9. 9. 4. A quins grans eixos fa referència? <ul><li>Es consideren 4 grans eixos en la formació integral de l’alumnat ”: </li></ul><ul><ul><li>Aprendre a ser i actuar de manera autònoma. </li></ul></ul><ul><ul><li>Aprendre a pensar i a comunicar. </li></ul></ul><ul><ul><li>Aprendre a descobrir i a tenir iniciativa. </li></ul></ul><ul><ul><li>Aprendre a conviure i habitar el món. </li></ul></ul>Torna <ul><li>La nova cultura centrada en l’aprenentatge : J. Delors Parla dels 4 pilars entorn dels quals s’ha d’estructurar l’ed. escolar per complir amb les missions que li són pròpies: </li></ul><ul><ul><li>aprendre a conèixer (instruments de comprensió) saber  FC </li></ul></ul><ul><ul><li>aprendre a fer (a influir en l’entorn) saber fer  P </li></ul></ul><ul><ul><li>aprendre a viure junts (cooperar...) saber estar  AVN </li></ul></ul><ul><ul><li>aprendre a ser (recull dels 3 anteriors) </li></ul></ul>Generalitat de Catalunya Departament d’Educació
 10. 10. 5. Què comporta aquest enfocament? <ul><li>Plantejar l’aplicació de coneixements i habilitats a situacions de la vida quotidiana i la capacitat per a utilitzar-los en contextos i situacions complexes. </li></ul><ul><li>Integrar els diferents aprenentatges: tractament més transversal dels coneixements . </li></ul><ul><li>Impulsar metodologies més interactives que prioritzin la reflexió, la interpretació, la construcció de coneixement i la presa de consciència en el procés d’aprenentatge. </li></ul><ul><li>Fomentar la participació de l’alumnat en la dinàmica del centre i en el seu procés d’aprenentatge. </li></ul>Índex ... Ep! Generalitat de Catalunya Departament d’Educació
 11. 11. Índex Es realitzarà, com a mínim, un treball o projecte interdisciplinari de caire competencial sobre un aspecte de la realitat, amb activitats que requereixin l’aplicació de coneixements de diverses àrees. ... Ep! Generalitat de Catalunya Departament d’Educació
 12. 12. III. ÀREES DE CONEIXEMENT Índex Generalitat de Catalunya Departament d’Educació Religió (voluntària) /Atenció educativa Religió (voluntària)/Alternativa (hores d’estudi a l’àrea de Coneix del medi Social i cultural) Ed per la ciutadania i els drets humans Educació artística: visual i plàstica Educació artística Educació artística: Música Educació física Educació física Coneixement del medi: Natural Coneixement del medi natural, social i cultural Coneixement del medi: Social i cultural Matemàtiques Matemàtiques Llengües estrangeres Llengües estrangeres Llengua catalana i literatura, llengua castellana i literatura i aranès, a la Val d'Aran Llengua catalana i literatura, llengua castellana i literatura i aranès, a la Val d'Aran LOE LOGSE
 13. 13. IV. QUINA INFORMACIÓ CONTÉ DE CADA ÀREA? Índex <ul><ul><li>Al Decret 142/2007, a part d’identificar les CB generals de l’etapa, valora també el següent: </li></ul></ul><ul><ul><li>De cada àrea: </li></ul></ul><ul><ul><ul><li>Competències pròpies de l’àrea </li></ul></ul></ul><ul><ul><ul><li>Aportació de l’àrea a l’adquisició de les CB </li></ul></ul></ul><ul><ul><ul><li>Estructura dels continguts </li></ul></ul></ul><ul><ul><ul><li>Consideracions sobre el desenvolupament del currículum </li></ul></ul></ul><ul><ul><ul><li>Objectius </li></ul></ul></ul><ul><ul><ul><li>Especificant, per cada cicle: </li></ul></ul></ul><ul><ul><ul><ul><li>Continguts: organitzats en blocs </li></ul></ul></ul></ul><ul><ul><ul><ul><li>Connexions amb altres àrees </li></ul></ul></ul></ul><ul><ul><ul><ul><li>Criteris d’avaluació </li></ul></ul></ul></ul>Generalitat de Catalunya Departament d’Educació
 14. 14. V. L’ÀREA DE LLENGUA (1/4) Ordre EDU/221/2007 (principis aplicació art. 4.4 Decret 142/2007) Cont. <ul><li>El català i el castellà es configuren en una sola àrea. </li></ul><ul><li>Les estructures lingüístiques comuns es faran en català. </li></ul><ul><li>L’aprenentatge de la lectura i l’escriptura al CI es farà en català. </li></ul><ul><li>El castellà s’introduirà al primer curs de CI a nivell oral. </li></ul><ul><li>A final de CI s’hauran transferit al castellà els aprenentatges lingüístics assolits. </li></ul><ul><li>El Projecte Lingüístic establirà criteris d’etapa per reforçar i no repetir els elements comuns entre les llengües. </li></ul>Generalitat de Catalunya Departament d’Educació
 15. 15. V. L’ÀREA DE LLENGUA (2/4) Ordre EDU/221/2007 (principis aplicació art. 4.4 Decret 142/2007) Cont. <ul><li>Per fer possible el PL el centre disposa d’autonomia per distribuir les hores de les àrees de llengua entre els cicles respectant l’assignació horària global (annex 3 Decret 142/2007). </li></ul><ul><li>Es podran impartir continguts d’àrees no lingüístiques en castellà o en llengua estrangera, o alternativament en activitats previstes en franges horàries de lliure disposició: compten com a curriculars de les àrees lingüístiques. </li></ul><ul><li>En ambdós casos, els llibres de text i el material didàctic seran en català. </li></ul>Generalitat de Catalunya Departament d’Educació
 16. 16. V. L’ÀREA DE LLENGUA (3/4) Ordre EDU/221/2007 (principis aplicació art. 4.4 Decret 142/2007) Cont. <ul><li>El Departament d’Educació ha d’autoritzar el Projecte Lingüístic de cada centre. </li></ul><ul><li>L’autorització la realitzarà la inspectora o l’inspector del centre: el PL s’ha d’adaptar als principis general derivats del Decret 142/2007 i Ordre EDU/221/2007. </li></ul><ul><li>L’aprovació del PL per al curs 2007-2008 s’efectuarà mitjançant una addenda de modificació, si escau, de la distribució horària de les àrees lingüístiques per al CI. </li></ul><ul><li>El PL haurà d’estar formulat i autoritzat abans del 30 d’abril de 2008. </li></ul>Generalitat de Catalunya Departament d’Educació
 17. 17. V. L’ÀREA DE LLENGUA (4/4) Instruccions inici de curs Índex <ul><li>- El centre que opti per l’inici de la llengua estrangera a l’ed. infantil , preferentment a partir de P4, haurà de contemplar una dedicació mínima d’1 hora setmanal . </li></ul><ul><li>El centre que opti per impartir blocs de continguts d’àrees no lingüístiques en llengua estrangera , preferentment al cicle superior, haurà de justificar la selecció dels blocs de continguts i contemplar una dedicació mínima d’1 hora setmanal . </li></ul><ul><li>- Per tal de poder oferir una segona llengua estrangera en el cicle superior , el centre ha de disposar del professorat amb l’especialitat , la titulació o els coneixements adients i amb les degudes garanties de continuïtat en la seva plantilla, i assignar-hi una dedicació mínima d’1 hora i 1/2 setmanal . </li></ul>Generalitat de Catalunya Departament d’Educació
 18. 18. VI. QUÈ CAL TREBALLAR DES DE TOTES LES ÀREES AL LLARG DE L’ETAPA? Índex ... Ep! <ul><ul><li>La comprensió lectora (....) </li></ul></ul><ul><ul><li>L’expressió oral i escrita. </li></ul></ul><ul><ul><li>La comunicació audiovisual. </li></ul></ul><ul><ul><li>Les tecnologies de la informació i la comunicació. </li></ul></ul><ul><ul><li>L’educació en valors </li></ul></ul>Generalitat de Catalunya Departament d’Educació
 19. 19. Importància de la lectura ... com a factor fonamental per al desenvolupament de les Cb Índex Els centres, en organitzar la seva pràctica docent, han de garantir una mitjana mínima de 30 minuts diaris destinats a la lectura. ... Ep! Generalitat de Catalunya Departament d’Educació
 20. 20. VII. L’ATENCIÓ A LA DIVERSITAT 1/2 Cont. <ul><ul><li>Mesures organitzatives, curriculars i metodològiques . </li></ul></ul><ul><ul><li>Adaptacions del currículum significatives per l'alumnat amb NEE que ho requereixi. E ls objectius i criteris d'avaluació fixats en les programacions adaptades seran el referent en l'avaluació i la promoció de l'alumnat. </li></ul></ul><ul><ul><li>Possibilitat d’ampliar la permanència en l'etapa d’aquests alumnes a un curs més , sens perjudi de la permanència d’un curs més en un cicle, sempre que això afavoreixi la seva integració socioeducativa. </li></ul></ul><ul><ul><li>Acollida personalitzada i mesures per afavorir la integració escolar i l'aprofitament dels seus estudis, per a l'alumnat d'incorporació tardana. </li></ul></ul>Generalitat de Catalunya Departament d’Educació
 21. 21. VII. L’ATENCIÓ A LA DIVERSITAT 2/2 Índex <ul><ul><li>Possibilitat d’escolaritzar en un curs inferior al que li correspondria per edat , a l'alumnat que presenti un desfasament de més d'un cicle en el seu nivell de competència curricular. </li></ul></ul><ul><ul><ul><li>En cas que superi aquest desfasament s'incorporarà al curs que el pertoqui per edat. </li></ul></ul></ul><ul><ul><li>Possibilitat d’adaptació curricular i flexibilització de la permanència en un curs, en un cicle o en tota l'etapa, en l'alumnat amb altes capacitats intel·lectuals . </li></ul></ul><ul><ul><ul><li>El Departament d'Educació establirà els requisits de diagnòstic i informe per als diferents casos. </li></ul></ul></ul>Generalitat de Catalunya Departament d’Educació
 22. 22. VIII. L’ACCIÓ TUTORIAL <ul><li>“ el conjunt d’accions educatives i dels processos individuals i de grup que contribueixen al desenvolupament personal i a l’orientació de l’alumnat per assolir un millor creixement personal i integració social ”. Art 12 Decret 142/2007 </li></ul>Índex <ul><ul><li>Ha de contribuir a crear una dinàmica positiva en el grup classe i a implicar l’alumnat i les seves famílies en la dinàmica del centre. </li></ul></ul><ul><ul><li>Integrarà les funcions del tutor o tutora i les actuacions dels i de les mestres i d'altres professionals que puguin intervenir en el grup classe. </li></ul></ul><ul><ul><li>Ha de preveure els procediments de treball conjunt amb les famílies per a la coordinació i seguiment tant del procés d’aprenentatge com dels aspectes de desenvolupament personal, orientació escolar i de convivència i cooperació. </li></ul></ul>Generalitat de Catalunya Departament d’Educació
 23. 23. IX. L’AVALUACIÓ 1/3 Cont. <ul><ul><li>Serà contínua i global . </li></ul></ul><ul><ul><li>Es durà a terme tenint en compte els diferents elements del currículum .  Especial cura en l’avaluació formativa i l’assoliment de les cb. </li></ul></ul><ul><ul><li>En qualsevol moment del cicle s’establiran mesures de suport quant el progrés de l’alumne no sigui l’adequat. </li></ul></ul><ul><ul><li>Els criteris d’avaluació de les àrees seran referents fonamentals per valorar el grau d’assoliment de les CB. </li></ul></ul><ul><ul><li>L’accés al cicle o etapa següent es valorarà en funció de l’assoliment de les CB i el grau de maduresa. </li></ul></ul>Generalitat de Catalunya Departament d’Educació
 24. 24. IX. L’AVALUACIÓ 2/3 Cont. <ul><ul><li>Possibilitat de promocionar de curs encara que no s’hagin assolit els objectius d’alguna de les àrees, sempre que no impedeixi seguir amb aprofitament el curs . </li></ul></ul><ul><ul><li>Quan no es donin les condicions es romandrà un any més en el mateix cicle . Aquesta mesura es podrà adoptar un sol cop per etapa i els centres establiran un pla específic de recuperació que permeti l’alumne/a incorporar-se al més aviat possible al curs que li correspondria . </li></ul></ul><ul><ul><li>Per garantir la continuïtat en el procés de formació de l’alumnat, en acabar l’etapa , cada alumne disposarà d’un informe global individualitzat del procés seguit i del nivell d’aquisició dels aprenentatges i de les CB. </li></ul></ul>Generalitat de Catalunya Departament d’Educació
 25. 25. IX. L’AVALUACIÓ 3/3 Índex <ul><ul><li>En acabar el cicle mitjà es realitzarà una avaluació diagnòstica : </li></ul></ul><ul><ul><ul><li>No tindrà efectes en l'expedient acadèmic individual </li></ul></ul></ul><ul><ul><ul><li>Caràcter orientador i formatiu per al centre </li></ul></ul></ul><ul><ul><ul><li>Caràcter informatiu per a les famílies i per al conjunt de la comunitat educativa. </li></ul></ul></ul><ul><ul><li>Ús dels resultats : per prendre les mesures oportunes i garantir que tot l'alumnat assoleixi les cb previstes per a aquest nivell d'escolaritat. En particular, per: </li></ul></ul><ul><ul><ul><li>Organitzar, en el tercer cicle de l'educació primària, les mesures de reforç per a l'alumnat que les requereixi. </li></ul></ul></ul><ul><ul><ul><li>Analitzar, valorar i reorientar , si cal, els dos primers cicles de l'educació primària per aconseguir la formació i els aprenentatges previstos. </li></ul></ul></ul>Generalitat de Catalunya Departament d’Educació
 26. 26. X. CALENDARI D’APLICACIÓ Índex Generalitat de Catalunya Departament d’Educació CICLE SUPERIOR 2009-2010 CICLE MITJÀ 2008-2009 CICLE INICIAL 2007-2008 Implantació de la nova ordenació dels ensenyaments Any acadèmic
 27. 27. Annexos <ul><li>Horaris mínims per cicles i globals d’etapa , de les àrees de coneixement dels ensenyaments LOE /comparativa LOGSE. </li></ul><ul><li>Possible proposta d’assignació d’hores de lliure disposició tenint en compte l’assignació horària global per àrees en l’etapa (Annex 3 Decret 142/2007) </li></ul>Cont. Generalitat de Catalunya Departament d’Educació
 28. 28. 5250 5250 5250 50 1750 50 1750 50 1750 50 1750 50 1750 50 1750 TOTAL TOTAL -840 665 1505 490 14 490 4 140 14 490 4 140 15 525 6 210 Lliure disposició Lliure disposició 36 46 36 46 35 44 ∑ 525 525 525 5 175 5 175 5 175 5 175 5 175 5 175 Esbarjo Esbarjo 315 315 315 3 105 3 105 3 105 3 105 3 105 3 105 Religió/Atenció educativa alternativa Religió/Alternativa (*) 35 35 1 35 Ed per la ciutadania i els drets humans 245 2 70 2 70 3 105 Ed visual i plàstica 8 -280 525 245 245 2 70 2 70 3 105 2 70 2 70 3 105 Educació artística Música 4 -140 385 245 525 2 70 5 175 2 70 5 175 3 105 5 175 Educació física Educació física 420 4 140 4 140 4 140 Coneix. del medi Nat 5 -175 630 455 420 4 140 4 140 5 175 4 140 4 140 4 140 Coneixement del medi natural, social i cultural CM Sòcio Cultural i Art (*) 4 -140 665 525 630 5 175 6 210 5 175 6 210 5 175 6 210 Matemàtiques Matemàtiques 3 -105 420 315 350 4 140 5 175 3 105 5 175 2 70 Llengua estrangera Llengua estrangera 245 245 245 2 70 2 70 2 70 2 70 3 105 3 105 Estructures lingüístiques comuns Estructures lingüístiques comuns 420 420 420 4 140 4 140 4 140 4 140 4 140 4 140 llengua castellana i literatura llengua castellana i literatura 420 420 420 4 140 4 140 4 140 4 140 4 140 4 140 Llengua catalana i literatura i Llengua catalana i literatura i h que manquen Mínims etapa ∑ ∑ h set. h x cicle h set. h x cicle h set. h x cicle h set. h x cicle h set. h x cicle h set. h x cicle LOE LOGSE LOE LOGSE LOE LOGSE LOE LOGSE ETAPA CS CM CI LOE LOGSE
 29. 29. 5250 5250 50 1750 25 25 50 1750 25 25 50 1750 25 25 TOTAL 665 1505/ 665 14 /6 490 2,5 3,5 14 /7 490 3,5 3,5 15 /6 525 /210 3 3 Lliure disposició 665 36 /44 36 /43 35 /44 525 525 5 175 2,5 2,5 5 175 2,5 2,5 5 175 2,5 2,5 Esbarjo 315 315 3 105 1,5 1,5 3 105 1,5 1,5 3 105 1,5 1,5 Religió/Atenció educativa alternativa 35 35 1 35 1 Ed per la ciutadania i els drets humans 525 245 +280 2 +3 70 +105 1 / 2,5 1 / 2,5 3 +2 105 +70 1,5 / 2,5 1,5 / 2,5 2 +3 70 +105 1 / 2,5 1 / 2,5 Educació artística 385 245 +140 2 +1 70 +35 1 1 / 2 2 +2 70 +70 1 / 2 1 / 2 3 +1 105 +35 1,5 / 2 1,5 / 2 Educació física 630 455 +175 4 +2 140 +70 2 / 3 2 / 3 5 +1 175 +35 2,5 / 3 2,5 / 3 4 +2 140 +70 2 / 3 2 / 3 Coneixement del medi natural, social i cultural 665 525 +140 5 +2 175 +70 2,5 / 4 2,5 / 3 5 +1 175 +35 2,5 / 3 2,5 / 3 5 +1 175 +35 2,5 / 3 2,5 / 3 Matemàtiques 420 315 +105 4 140 2 2 3 +1 105 +35 1,5 / 2 1,5 / 2 2 +2 70 +70 1 / 2 1 / 2 Llengua estrangera 245 245 2 70 1 1 2 70 1 1 3 105 1,5 1,5 Estructures lingüístiques comuns 420 420 4 140 2 2 4 140 2 2 4 140 2 2 llengua castellana i literatura 420 420 4 140 2 2 4 140 2 2 4 140 2 6 Llengua catalana i literatura i Mínims etapa ∑ h set. h x cicle H/Set 6è H/Set 5è h set. h x cicle H/Set 4t H/Set 3r h set. h x cicle H/Set 2n H/Set 1r PER CICLE PER NIVELL PER CICLE PER NIVELL PER CICLE PER NIVELL ETAPA CS CM CI
 30. 32. BON CURS 2007-08 I aneu en compte... No quedéssiu atrapats Generalitat de Catalunya Departament d’Educació

×