โรงเรีย นบ้า นหนองเค็ดกงานเขตพื้น ที่ก ารศึก ษาประถมศึก ษากาญจนบุร ี เข
ข้อ มูล ทั่ว ไปของโรงเรีย น  ที่ต ั้ง หมูที่ 2 ต.หนองนกแก้ว อ.เลาขวัญ จ.กาญจนบุรี         ่      พื้น ที่ แห...
ปีก ารศึก ษา 2554 มีน ัก เรีย นจำา นวน404 คน   โรงเรีย นได้จ ัด กิจ กรรมส่ง เสริมสนับ สนุน โครงการอาหารกลางวัน 1. กิแบบย...
1. กิจ กรรมส่ง เสริม การดำา เนิน ชีว ิตแบบพอเพีย งในโรงเรีย น 1.1 ด้า นพืช   - การปลูกผักสวนครัว โรงเรียนได้จัดกิจกรรมก...
1. กิจ กรรมส่ง เสริม การดำา เนิน ชีว ิตแบบพอเพีย งในโรงเรีย น 1.1 ด้า นพืช   - การปลูกไม้ผล ได้แก่ กล้วย มะม่วง น้อยหน่า...
1. กิจ กรรมส่ง เสริม การดำา เนิน ชีว ิตแบบพอเพีย งในโรงเรีย น 1.1 ด้า นพืช   - การทำานา (บนพื้นซีเมนต์)
1. กิจ กรรมส่ง เสริม การดำา เนิน ชีว ิตแบบพอเพีย งในโรงเรีย น 1.1 ด้า นพืช  - การปลูกพืชทดแทนอาหารโปรตีน (เพาะเห็ด นางฟ้...
1. กิจ กรรมส่ง เสริม การดำา เนิน ชีว ิตแบบพอเพีย งในโรงเรีย น 1.2 การแปรรูป ผลผลิต   - นำาผลผลิตที่ได้มาแปรรูป ได้แก่ กา...
2. กิจ กรรมส่ง เสริม รายได้ร ะหว่า งเรี2.1นของนัก เรีย น  ย การแปรรูป     2.2 การเพาะถั่วงอก อาหารจากกล้วย2.3 การเพา...
3. กิจ กรรมความรู้ส ู่ช ุม ชน (การถ่า ยทอดเทคโนโลยี) โรงเรียนได้จัดกิจกรรมด้านเกษตรกรรม ด้านอาหาร ให้ แก่นการทำนและชุมชน...
3. กิจ กรรมความรู้ส ู่ช ุม ชน (การถ่า ยทอดเทคโนโลยี)
3. กิจ กรรมความรู้ส ู่ช ุม ชน (การถ่า ยทอดเทคโนโลยี)
3. กิจ กรรมความรู้ส ู่ช ุม ชน (การถ่า ยทอดเทคโนโลยี)
3. กิจ กรรมความรู้ส ู่ช ุม ชน (การถ่า ยทอดเทคโนโลยี)
3. กิจ กรรมความรู้ส ู่ช ุม ชน (การถ่า ยทอดเทคโนโลยี)
3. กิจ กรรมความรู้ส ู่ช ุม ชน (การถ่า ยทอดเทคโนโลยี)
3. กิจ กรรมความรู้ส ู่ช ุม ชน (การถ่า ยทอดเทคโนโลยี)
3. กิจ กรรมความรู้ส ู่ช ุม ชน (การถ่า ยทอดเทคโนโลยี)
3. กิจ กรรมความรู้ส ู่ช ุม ชน (การถ่า ยทอดเทคโนโลยี)
3. กิจ กรรมความรู้ส ู่ช ุม ชน (การถ่า ยทอดเทคโนโลยี)
3. กิจ กรรมความรู้ส ู่ช ุม ชน (การถ่า ยทอดเทคโนโลยี)
3. กิจ กรรมความรู้ส ู่ช ุม ชน (การถ่า ยทอดเทคโนโลยี)
โรงเรีย นบ้า นหนองเค็ดนัก งานเขตพื้น ที่ก ารศึก ษาประถมศึก ษากาญจนบุร ี เ    จบบริบ ร ณ์       ู
Upcoming SlideShare
Loading in …5
×

โครงการอาหารกลางวันแบบยั่งยืน

1,305 views

Published on

0 Comments
1 Like
Statistics
Notes
 • Be the first to comment

No Downloads
Views
Total views
1,305
On SlideShare
0
From Embeds
0
Number of Embeds
240
Actions
Shares
0
Downloads
8
Comments
0
Likes
1
Embeds 0
No embeds

No notes for slide

โครงการอาหารกลางวันแบบยั่งยืน

 1. 1. โรงเรีย นบ้า นหนองเค็ดกงานเขตพื้น ที่ก ารศึก ษาประถมศึก ษากาญจนบุร ี เข
 2. 2. ข้อ มูล ทั่ว ไปของโรงเรีย น ที่ต ั้ง หมูที่ 2 ต.หนองนกแก้ว อ.เลาขวัญ จ.กาญจนบุรี ่ พื้น ที่ แห้งแล้ง สภาพดินส่วนใหญ่เป็นดินร่วนปนทราย และหินกรวด ผูป กครองนัก เรีย น ส่วนใหญ่ มีฐานะยากจน ้ประกอบอาชีพเกษตรกรรม เลี้ยงสัตว์ และรับจ้างรายวัน
 3. 3. ปีก ารศึก ษา 2554 มีน ัก เรีย นจำา นวน404 คน โรงเรีย นได้จ ัด กิจ กรรมส่ง เสริมสนับ สนุน โครงการอาหารกลางวัน 1. กิแบบยัง ยืนง เสริม การดำา เนิน ชีว ิต จ กรรมส่ ทั้ง ในโรงเรีย นและชุม ชน ่ใน 3 กิจ กรรมงในโรงเรีย น แบบพอเพีย ดั้ง นี้ 2. กิจ กรรมส่ง เสริม รายได้ร ะหว่า ง เรีย นของนัก เรีย น 3. กิจ กรรมความรู้ส ู่ช ุม ชน (การ ถ่า ยทอดเทคโนโลยี)
 4. 4. 1. กิจ กรรมส่ง เสริม การดำา เนิน ชีว ิตแบบพอเพีย งในโรงเรีย น 1.1 ด้า นพืช - การปลูกผักสวนครัว โรงเรียนได้จัดกิจกรรมการ ปลูกผักสวนครัวทุกระดับชั้นเรียน ได้แก่ การปลูกผักบุ้ง ผักชี ต้นหอม พริก มะเขือ ตะไคร้ ถั่วฝักยาว คะน้า กวางตุ้ง
 5. 5. 1. กิจ กรรมส่ง เสริม การดำา เนิน ชีว ิตแบบพอเพีย งในโรงเรีย น 1.1 ด้า นพืช - การปลูกไม้ผล ได้แก่ กล้วย มะม่วง น้อยหน่า มะละกอ ขนุน ละมุด ชมพู่
 6. 6. 1. กิจ กรรมส่ง เสริม การดำา เนิน ชีว ิตแบบพอเพีย งในโรงเรีย น 1.1 ด้า นพืช - การทำานา (บนพื้นซีเมนต์)
 7. 7. 1. กิจ กรรมส่ง เสริม การดำา เนิน ชีว ิตแบบพอเพีย งในโรงเรีย น 1.1 ด้า นพืช - การปลูกพืชทดแทนอาหารโปรตีน (เพาะเห็ด นางฟ้า , การปลูกถั่วชนิดต่าง ๆ)
 8. 8. 1. กิจ กรรมส่ง เสริม การดำา เนิน ชีว ิตแบบพอเพีย งในโรงเรีย น 1.2 การแปรรูป ผลผลิต - นำาผลผลิตที่ได้มาแปรรูป ได้แก่ การแปรรูปจาก กล้วย ถั่วเขียว ข้าวกล้อง
 9. 9. 2. กิจ กรรมส่ง เสริม รายได้ร ะหว่า งเรี2.1นของนัก เรีย น ย การแปรรูป 2.2 การเพาะถั่วงอก อาหารจากกล้วย2.3 การเพาะเห็ดนางฟ้า 2.4 การทำาข้าวกล้อง
 10. 10. 3. กิจ กรรมความรู้ส ู่ช ุม ชน (การถ่า ยทอดเทคโนโลยี) โรงเรียนได้จัดกิจกรรมด้านเกษตรกรรม ด้านอาหาร ให้ แก่นการทำนและชุมชน ดังนี้ 1. ักเรีย านาบน 2. การทำาข้าวกล้อง พื้นซีเมนต์3. การเพาะเห็ดนางฟ้า 4. การเพาะถัวงอก ่
 11. 11. 3. กิจ กรรมความรู้ส ู่ช ุม ชน (การถ่า ยทอดเทคโนโลยี)
 12. 12. 3. กิจ กรรมความรู้ส ู่ช ุม ชน (การถ่า ยทอดเทคโนโลยี)
 13. 13. 3. กิจ กรรมความรู้ส ู่ช ุม ชน (การถ่า ยทอดเทคโนโลยี)
 14. 14. 3. กิจ กรรมความรู้ส ู่ช ุม ชน (การถ่า ยทอดเทคโนโลยี)
 15. 15. 3. กิจ กรรมความรู้ส ู่ช ุม ชน (การถ่า ยทอดเทคโนโลยี)
 16. 16. 3. กิจ กรรมความรู้ส ู่ช ุม ชน (การถ่า ยทอดเทคโนโลยี)
 17. 17. 3. กิจ กรรมความรู้ส ู่ช ุม ชน (การถ่า ยทอดเทคโนโลยี)
 18. 18. 3. กิจ กรรมความรู้ส ู่ช ุม ชน (การถ่า ยทอดเทคโนโลยี)
 19. 19. 3. กิจ กรรมความรู้ส ู่ช ุม ชน (การถ่า ยทอดเทคโนโลยี)
 20. 20. 3. กิจ กรรมความรู้ส ู่ช ุม ชน (การถ่า ยทอดเทคโนโลยี)
 21. 21. 3. กิจ กรรมความรู้ส ู่ช ุม ชน (การถ่า ยทอดเทคโนโลยี)
 22. 22. 3. กิจ กรรมความรู้ส ู่ช ุม ชน (การถ่า ยทอดเทคโนโลยี)
 23. 23. โรงเรีย นบ้า นหนองเค็ดนัก งานเขตพื้น ที่ก ารศึก ษาประถมศึก ษากาญจนบุร ี เ จบบริบ ร ณ์ ู

×