LinQ to XML

4,076 views

Published on

Hướng dẫn đọc, sửa và lưu file XML sử dụng LINQ

3 Comments
0 Likes
Statistics
Notes
 • Be the first to like this

No Downloads
Views
Total views
4,076
On SlideShare
0
From Embeds
0
Number of Embeds
2
Actions
Shares
0
Downloads
357
Comments
3
Likes
0
Embeds 0
No embeds

No notes for slide

LinQ to XML

 1. 1. LINQ TO XMLContents 1
 2. 2. 1. Giới thiệu LINQ to XML:LINQ to XML cung cấp một giao diện lập trình XML.LINQ to XML sử dụng những ngôn ngữ mới nhất của .NET Language Framework vàđược nâng cấp, thiết kế lại với giao diện lập trình XML Document Object Model (DOM).XML đã được sử dụng rộng rãi để định dạng dữ liệu trong một loạt các ngữ cảnh (cáctrang web, trong các tập tin cấu hình, trong các tập tin Microsoft Office Word, và trongcơ sở dữ liệu).LINQ to XML có cấu trúc truy vấn tương tự SQL. Nhà phát triển trung bình có thể viếtcác truy vấn ngắn gọn, mạnh mẽ, viết mã ít hơn nhưng có ý nghĩa nhiều hơn. Họ có thểsử dụng các biểu thức truy vấn từ nhiều dữ liệu các lĩnh vực tại một thời điểm.LINQ to XML cũng giống như Document Object Model (DOM) ở chỗ nó chuyển các tàiliệu XML vào bộ nhớ. Bạn có thể truy vấn và sửa đổi các tài liệu, và sau khi bạn chỉnhsửa nó, bạn có thể lưu nó vào một tập tin hoặc xuất nó ra. Tuy nhiên, LINQ to XML khácDOM: Nó cung cấp mô hình đối tượng mới đơn giản hơn và dễ thao tác hơn để làm việc ,và đó là tận dụng các cải tiến ngôn ngữ trong Visual C # 2008.Khả năng sử dụng kết quả truy vấn là tham số cho đối tượng XElement và XAttribute chophép một phương pháp mạnh mẽ để tạo ra cây XML. Phương pháp này, được gọi làfunctional construction, cho phép các nhà phát triển để dễ dàng chuyển đổi cây XML từ mộthình dạng này sang hình dạng khác.Sử dụng LINQ to XML bạn có thể: • Load XML từ nhiều file hoặc luồng. • Xuất XML ra file hoặc luồng. • Truy vấn cây XML bằng những truy vấn LINQ. • Thao tác cây XML trong bộ nhớ. • Biến đổi cây XML từ dạng này sang dạng khác. 2
 3. 3. 2. Xây dựng một cây XML bằng Visual C# 2008: 2.1.Tạo một phần tử XML:Cấu trúcXElement(XName name, object content)XElement(XName name)XName: tên phần tử.object: nội dụng của phần tử.Ví dụ sau tạo phần tử <Customer>có nội dung “Adventure Works”.C#XElement n = new XElement("Customer", "AdventureWorks");Console.WriteLine(n);Xml<Customer>Adventure Works</Customer>Tạo phần tử rỗng để trống phân nội dung:C#XElement n = new XElement("Customer");Console.WriteLine(n);Xml<Customer /> 2.2.Tạo một thuộc tính cho phần tử XML: 3
 4. 4. Cấu trúcXAttribute(XName name, object content)Tham số:XName: thuộc tính.object: giá trị của thuộc tính.C#XElement phone = new XElement("Phone", new XAttribute("Type", "Home"), "555-555-5555");Console.WriteLine(phone);Xml<Phone Type="Home">555-555-5555</Phone> 4
 5. 5. 2.3.Tạo ghi chú trong cây XML:Tạo một phần tử gồm một chú thích như một nút conTênXComment(String)C#XElement root = new XElement("Root", new XComment("This is a comment"));Console.WriteLine(root);Xml<Root> <!--This is a comment--></Root> 5
 6. 6. 2.4.Xây dựng một cây XML:Sử dụng đối tượng XDocument xây dựng một cây XML. Thông thường ta có thể tạo racây XML với nút gốc XElement.Name DescriptionXDocument() Initializes a new instance of the XDocument class.XDocument(Object[]) Initializes a new instance of the XDocument class with the specified content.XDocument(XDocument) Initializes a new instance of the XDocument class from an existing XDocument object.XDocument(XDeclaration, Initializes a new instance of theObject[]) XDocument class with the specified XDeclaration and content.C#XDocument doc = new XDocument( new XComment("This is a comment"), new XElement("Root", new XElement("Info5", "info5"), new XElement("Info6", "info6"), new XElement("Info7", "info7"), new XElement("Info8", "info8") ));Console.WriteLine(doc);Xml<!--This is a comment--><Root> <Child1>data1</Child1> 6
 7. 7. <Child2>data2</Child2> <Child3>data3</Child3> <Child2>data4</Child2></Root> 7
 8. 8. 2.5.Đối tượng XDeclaration:Đối tượng XDeclaration được sử dụng để khai báo XML version, encoding, and có thể cóhoặc không thuộc tính standalone của một tài liệu XML.Cấu trúcXDeclaration(string version,string encoding,string standalone)C#XDocument doc = new XDocument( new XDeclaration("1.0", "utf-8", "yes"), new XComment("This is a comment"), new XElement("Root", "content"));doc.Save("Root.xml");Console.WriteLine(File.ReadAllText("Root.xml"));Xml<?xml version="1.0" encoding="utf-8" standalone="yes"?><!--This is a comment--><Root>content</Root> 8
 9. 9. 2.6.Phương thức XElement.Save:Name DescriptionSave(String) Serialize this element to a file.C#XElement root = new XElement("Root", new XElement("Child", "child content"));root.Save("Root.xml");string str = File.ReadAllText("Root.xml");Console.WriteLine(str);Xml<?xml version="1.0" encoding="utf-8"?><Root> <Child>child content</Child></Root> 9
 10. 10. 2.7.Phương thức XDocument.Save:Name DescriptionSave(String) Serialize this XDocument to a file.C#XDocument doc = new XDocument( new XElement("Root", new XElement("Child", "content") ));doc.Save("Root.xml");Console.WriteLine(File.ReadAllText("Root.xml"));Xml<?xml version="1.0" encoding="utf-8"?><Root> <Child>content</Child></Root> 10
 11. 11. 2.8.Phương thức XElement.Load:Name DescriptionLoad(String) Loads an XElement from a file.C#XElement xmlTree1 = new XElement("Root", new XElement("Child", "content"));xmlTree1.Save("Tree.xml");XElement xmlTree2 = XElement.Load("Tree.xml");Console.WriteLine(xmlTree2);<Root> <Child>content</Child></Root> 11
 12. 12. 2.9.Phương thức XDocument.Load:Name DescriptionLoad(String) Creates a new XDocument from a file.C#XElement xmlTree1 = new XElement("Root", new XElement("Child", "content"));xmlTree1.Save("Tree.xml");XDocument xmlTree2 = XDocument.Load("Tree.xml");Console.WriteLine(xmlTree2);Xml<Root> <Child>content</Child></Root> 12
 13. 13. 3. XML namespace: 3.1.Giới thiệu namespace:XML namespace giúp tránh xung đột giửa các bộ phận khác nhau của một tài liệu XML.khi khai báo một namespace, bạn chọn một tên cục bộ sao cho nó là duy nhất.Những tiền tố làm cho tài liệu XML súc tích và dễ hiểu hơn.Một trong những lợi thế khi sử dụng LINQ to XML với C# là đơn giản hóa những XMLname là loại bỏ những thủ tục mà những nhà phát triễn sử dụng tiền tố. khi LINQ loadhoặc parse một tài liệu XML, mỗi tiền tố sẽ được xử lý để phù hợp với namespace XML.khi làm việc với tài liệu có namespace, bạn thường truy cập namespace thông quanamespace URI, không thông qua tiền tố namespace. 13
 14. 14. 3.2.Tạo một namespace trong cây XML:Xem ví dụ sau:C# Copy Code// Create an XML tree in a namespace, with a specifiedprefixXNamespace aw = "http://www.adventure-works.com";XElement root = new XElement(aw + "Root", new XAttribute(XNamespace.Xmlns + "aw","http://www.adventure-works.com"), new XElement(aw + "Child", "child content"));Console.WriteLine(root);Xml<aw:Root xmlns:aw="http://www.adventure-works.com"> <aw:Child>child content</aw:Child></aw:Root> 14
 15. 15. 3.3.Điều khiển tiền tố namespace trong cây XML:Ví dụ sau khai báo hai tiền tố namespace. Tên miền http://www.adventure-works.com cótiền tố aw, và www.fourthcoffee.com có tiền tố fc.C#XNamespace aw = "http://www.adventure-works.com";XNamespace fc = "www.fourthcoffee.com";XElement root = new XElement(aw + "Root", new XAttribute(XNamespace.Xmlns + "aw","http://www.adventure-works.com"), new XAttribute(XNamespace.Xmlns + "fc","www.fourthcoffee.com"), new XElement(fc + "Child", new XElement(aw + "DifferentChild", "othercontent") ), new XElement(aw + "Child2", "c2 content"), new XElement(fc + "Child3", "c3 content"));Console.WriteLine(root);Xml<aw:Root xmlns:aw="http://www.adventure-works.com"xmlns:fc="www.fourthcoffee.com"> <fc:Child> <aw:DifferentChild>othercontent</aw:DifferentChild> </fc:Child> <aw:Child2>c2 content</aw:Child2> <fc:Child3>c3 content</fc:Child3></aw:Root> 15
 16. 16. 3.4.Viết truy vấn LINQ trong namespace:Xem ví dụ sau:C#XNamespace aw = "http://www.adventure-works.com";XElement root = XElement.Parse(@"<Root xmlns=http://www.adventure-works.com> <Child>1</Child> <Child>2</Child> <Child>3</Child> <AnotherChild>4</AnotherChild> <AnotherChild>5</AnotherChild> <AnotherChild>6</AnotherChild></Root>");IEnumerable<XElement> c1 = from el in root.Elements(aw + "Child") select el;foreach (XElement el in c1) Console.WriteLine((int)el);123 16
 17. 17. 4. Những thao tác truy vấn cơ bản trên cây XML: 4.1.Tìm một phần tử trong cây XML:Xét ví dụ sau tìm phần tử Address có thuộc tính Type có giá trị là "Billing".C#XElement root = XElement.Load("PurchaseOrder.xml");IEnumerable<XElement> address = from el in root.Elements("Address") where (string)el.Attribute("Type") == "Billing" select el;foreach (XElement el in address) Console.WriteLine(el);Xml<Address Type="Billing"> <Name>Tai Yee</Name> <Street>8 Oak Avenue</Street> <City>Old Town</City> <State>PA</State> <Zip>95819</Zip> <Country>USA</Country> 17
 18. 18. </Address> 18
 19. 19. 4.2.Lọc phần tử trong cây XML:Ví dụ sau lọc những phần tử có phần tử con <Type > có Value="Yes".C#XElement root = XElement.Parse(@"<Root> <Child1> <Text>Child One Text</Text> <Type Value=""Yes""/> </Child1> <Child2> <Text>Child Two Text</Text> <Type Value=""Yes""/> </Child2> <Child3> <Text>Child Three Text</Text> <Type Value=""No""/> </Child3> <Child4> <Text>Child Four Text</Text> <Type Value=""Yes""/> </Child4> <Child5> <Text>Child Five Text</Text> </Child5></Root>");var cList = from typeElement inroot.Elements().Elements("Type") where (string)typeElement.Attribute("Value") =="Yes" select (string)typeElement.Parent.Element("Text");foreach(string str in cList) Console.WriteLine(str);Child One Text 19
 20. 20. Child Two TextChild Four Text 20
 21. 21. 4.3.Sắp xếp các phần tử trong cây XML:C#XElement root = XElement.Load("Data.xml");IEnumerable<decimal> prices = from el in root.Elements("Data") let price = (decimal)el.Element("Price") orderby price select price;foreach (decimal el in prices) Console.WriteLine(el);0.994.956.9924.5029.0066.0089.99 21
 22. 22. 4.4.Kết hai cây XML:Ví dụ sau kết những phần tử Customer với những phần tử Order , và tạo ra tài liệu XMLmới gồm phần tử CompanyName bên trong order.C#XmlSchemaSet schemas = new XmlSchemaSet();schemas.Add("", "CustomersOrders.xsd");Console.Write("Attempting to validate, ");XDocument custOrdDoc =XDocument.Load("CustomersOrders.xml");bool errors = false;custOrdDoc.Validate(schemas, (o, e) => { Console.WriteLine("{0}",e.Message); errors = true; });Console.WriteLine("custOrdDoc {0}", errors ? "did notvalidate" : "validated");if (!errors){ // Join customers and orders, and create a new XMLdocument with // a different shape. // The new document contains orders only forcustomers with a // CustomerID > K XElement custOrd = custOrdDoc.Element("Root"); XElement newCustOrd = new XElement("Root", from c incustOrd.Element("Customers").Elements("Customer") join o incustOrd.Element("Orders").Elements("Order") 22
 23. 23. on (string)c.Attribute("CustomerID")equals (string)o.Element("CustomerID") where((string)c.Attribute("CustomerID")).CompareTo("K") > 0 select new XElement("Order", new XElement("CustomerID",(string)c.Attribute("CustomerID")), new XElement("CompanyName",(string)c.Element("CompanyName")), new XElement("ContactName",(string)c.Element("ContactName")), new XElement("EmployeeID",(string)o.Element("EmployeeID")), new XElement("OrderDate",(DateTime)o.Element("OrderDate")) ) ); Console.WriteLine(newCustOrd);}Attempting to validate, custOrdDoc validated<Root> <Order> <CustomerID>LAZYK</CustomerID> <CompanyName>Lazy K Kountry Store</CompanyName> <ContactName>John Steel</ContactName> <EmployeeID>1</EmployeeID> <OrderDate>1997-03-21T00:00:00</OrderDate> </Order> <Order> <CustomerID>LAZYK</CustomerID> <CompanyName>Lazy K Kountry Store</CompanyName> <ContactName>John Steel</ContactName> <EmployeeID>8</EmployeeID> <OrderDate>1997-05-22T00:00:00</OrderDate> </Order> <Order> <CustomerID>LETSS</CustomerID> 23
 24. 24. <CompanyName>Lets Stop N Shop</CompanyName> <ContactName>Jaime Yorres</ContactName> <EmployeeID>1</EmployeeID> <OrderDate>1997-06-25T00:00:00</OrderDate> </Order> <Order> <CustomerID>LETSS</CustomerID> <CompanyName>Lets Stop N Shop</CompanyName> <ContactName>Jaime Yorres</ContactName> <EmployeeID>8</EmployeeID> <OrderDate>1997-10-27T00:00:00</OrderDate> </Order> <Order> <CustomerID>LETSS</CustomerID> <CompanyName>Lets Stop N Shop</CompanyName> <ContactName>Jaime Yorres</ContactName> <EmployeeID>6</EmployeeID> <OrderDate>1997-11-10T00:00:00</OrderDate> </Order> <Order> <CustomerID>LETSS</CustomerID> <CompanyName>Lets Stop N Shop</CompanyName> <ContactName>Jaime Yorres</ContactName> <EmployeeID>4</EmployeeID> <OrderDate>1998-02-12T00:00:00</OrderDate> </Order></Root> 24
 25. 25. 4.5.Nhóm các phần tử trong một cây XML:Ví dụ nhóm dữ liệu theo loại, sau đó tạo ra một tập tin XML mới, trong đó phân cấpXML theo nhóm.C#XElement doc = XElement.Load("Data.xml");var newData = new XElement("Root", from data in doc.Elements("Data") group data by (string)data.Element("Category")into groupedData select new XElement("Group", new XAttribute("ID", groupedData.Key), from g in groupedData select new XElement("Data", g.Element("Quantity"), g.Element("Price") ) ) );Console.WriteLine(newData);Xml<Root> <Group ID="A"> 25
 26. 26. <Data> <Quantity>3</Quantity> <Price>24.50</Price> </Data> <Data> <Quantity>5</Quantity> <Price>4.95</Price> </Data> <Data> <Quantity>3</Quantity> <Price>66.00</Price> </Data> <Data> <Quantity>15</Quantity> <Price>29.00</Price> </Data></Group><Group ID="B"> <Data> <Quantity>1</Quantity> <Price>89.99</Price> </Data> 26
 27. 27. <Data> <Quantity>10</Quantity> <Price>.99</Price> </Data> <Data> <Quantity>8</Quantity> <Price>6.99</Price> </Data> </Group></Root> 27
 28. 28. 5. Những thao tác biến đổi trên cây XML: 5.1.Thêm phần tử, thuộc tính và nút vào một cây XML:Thêm nút vào cuối cây hoặc đầu cây dùng phương thức .Add và .AddFirst .C#XElement xmlTree = new XElement("Root", new XElement("Child1", 1), new XElement("Child2", 2), new XElement("Child3", 3), new XElement("Child4", 4), new XElement("Child5", 5));xmlTree.Add(new XElement("NewChild", "new content"));Console.WriteLine(xmlTree);<Root> <Child1>1</Child1> <Child2>2</Child2> <Child3>3</Child3> <Child4>4</Child4> <Child5>5</Child5> <NewChild>new content</NewChild> 28
 29. 29. </Root> 29
 30. 30. 5.2.Thay đổi phần tử, thuộc tính và nút của một cây XML:Sử dụng phương thức XAttribute.SetValue thay đổi giá trị thuộc tính "Att" từ"root"thành"new content".C#XElement root = new XElement("Root", new XAttribute("Att", "root"), (“Root”));Console.WriteLine(root);Console.WriteLine(“---------------”)XAttribute att = root.Attribute("Att");att.SetValue("new content");root.SetValue("new content");Console.WriteLine(root);<Root Att="root">Root</Root><--------------><Root Att="new content">new content</Root>Sử dụng phương thức XNode.ReplaceWith thay đổi nút có tên "Child3"có nội dung"child3 content" thành "NewChild" nội dung "new content" .C#XElement xmlTree = new XElement("Root", new XElement("Child1", "child1 content"), new XElement("Child2", "child2 content"), new XElement("Child3", "child3 content"), new XElement("Child4", "child4 content"), new XElement("Child5", "child5 content"));XElement child3 = xmlTree.Element("Child3");child3.ReplaceWith( new XElement("NewChild", "new content")); 30
 31. 31. Console.WriteLine(xmlTree);Xml<Root> <Child1>child1 content</Child1> <Child2>child2 content</Child2> <NewChild>new content</NewChild> <Child4>child4 content</Child4> <Child5>child5 content</Child5></Root>Thiết lập giá trị của lớp con bằng hàm XElement.SetElementValue.C#// Create an element with no contentXElement root = new XElement("Root");// Add some name/value pairs.root.SetElementValue("Ele1", 1);root.SetElementValue("Ele2", 2);root.SetElementValue("Ele3", 3);Console.WriteLine(root);// Modify one of the name/value pairs.root.SetElementValue("Ele2", 22);Console.WriteLine(root);// Remove one of the name/value pairs.root.SetElementValue("Ele3", null);Console.WriteLine(root);<Root> <Ele1>1</Ele1> <Ele2>2</Ele2> <Ele3>3</Ele3></Root><Root> 31
 32. 32. <Ele1>1</Ele1> <Ele2>22</Ele2> <Ele3>3</Ele3></Root><Root> <Ele1>1</Ele1> <Ele2>22</Ele2></Root> 32
 33. 33. 5.3.Xóa phần tử, thuộc tính và nút từ một cây XML:Ví dụ sau dùng phương thức XElement.RemoveAll xóa những phần tử con và thuộc tính của mộtcây XMLC#XElement root = new XElement("Root", new XAttribute("Att1", 1), new XAttribute("Att2", 2), new XAttribute("Att3", 3), new XElement("Child1", 1), new XElement("Child2", 2), new XElement("Child3", 3));root.RemoveAll(); // removes children elements andattributes of rootConsole.WriteLine(root);Xml<Root />Ví dụ tiếp theo dùng phương thức XElement.RemoveAttributes xóa toàn bộ thuộc tính của mộtcây XML.C#XElement root = new XElement("Root", new XAttribute("Att1", 1), new XAttribute("Att2", 2), new XAttribute("Att3", 3), new XElement("Child1", 1), new XElement("Child2", 2), new XElement("Child3", 3));root.RemoveAttributes();Console.WriteLine(root);Xml 33
 34. 34. <Root> <Child1>1</Child1> <Child2>2</Child2> <Child3>3</Child3></Root>Dùng phương thức XNode.Remove xóa một nút của cây XMLC#XElement xmlTree = new XElement("Root", new XElement("Child1", "child1 content"), new XElement("Child2", "child2 content"), new XElement("Child3", "child3 content"), new XElement("Child4", "child4 content"), new XElement("Child5", "child5 content"));XElement child3 = xmlTree.Element("Child3");child3.Remove();Console.WriteLine(xmlTree);Xml<Root> <Child1>child1 content</Child1> <Child2>child2 content</Child2> <Child4>child4 content</Child4> <Child5>child5 content</Child5></Root> 34

×