Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.
EDU 3101
Kumpulan 4
ANBARASI A/P
VARATHARAJOO

REVATHI A/P RAJENDRAN

SARATHA A/P RAJA RAHMAN
TAJUK TUGASAN
4
Huraikan elemen-elemen dalam Falsafah
Pendidikan Kebangsaan. Jelaskan cara-cara
pengurusan kurikulum yang ...
Dengan berpandukan kepada pernyataan FPK,
adalah difahamkan bahawa:
 (1.Pendidikan di Malaysia merupakan suatu usaha
bert...
Berlandaskan pernyataan Falsafah Pendidikan Kebangsaan tersebut,
maka dapat diringkaskan seperti berikut:
Elemen – elemen ...
 Pendidikan ialah proses pemerolehan ilmu pengetahuan dan
kemahiran, serta penyerapan nilai murni supaya menjadi
insan ya...
 Pendidikan secara berterusan ini adalah bermula sebagai
pendidikan asas dalam peringkat awal kanak-kanak di rumah
dan ta...
 Mengikut kajian, individu memiliki pelbagai keupayaan, bakat dan
potensi seperti intelek, jasmani, emosi dan rohani seja...
 Pendidikan memainkan peranan utama dalam
memperkembang potensi individu.
 Setiap potensi boleh berkembang ke tahap ceme...
 Perkembangan unsur intelek
Memberi tumpuan kepada
ciri-ciri daya berfikir, seperti menguasai kemahiran asas 3M
(membaca,...
 Perkembangan unsur emosi
Emosi memberi tumpuan kepada perasaan jiwa yang sihat dan kuat,
iaitu memperoleh perasaan tenag...
 Perkembangan potensi individu tidak lengkap dan
sempurna jika dilakukan secara berasingan.
 Ia harus diperkembangan sec...
 Insan yang seimbang dan harmonis merupakan insan yang

Berilmu pengetahuan

Bertenaga mahir

Mempunyai jiwa dan
fikiran ...
 Selain itu, insan yang seimbang dan harmonis merupakan
potensinya, iaitu intelek, jasmani, emosi, sosial dan rohani,
tel...
 Kepercayaan ini merupakan keyakinan bahawa manusia dan
alam sekitar tidak terjadi secara sendiri tetapi ada Penciptanya,...
 kepercayaan dan kepatuhan kepada Tuhan memberi tumpuan
seperti mengakui wujudnya Pencipta
- mengakui manusia dan alam di...
Elemen ini menyaran rakyat yang memiliki sikap suka membaca,
cintakan ilmu pengetahuan serta akan menggunakannya untuk
ma...
rakyat yang mempunyai ilmu pengetahuan dan kemahiran
sentiasa rela memberi sumbangannya demi kemajuan negara
dengan cekap...
menyaran rakyat perlu memiliki tingkah laku yang bersopan
santun, berdisiplin dan bersepadu, dan mengamalkannya dalam
keh...
rakyat yang mempunyai tanggungjawab yang sempurna tehadap
Tuhan, bangsa dan negara, akan melaksanakan tugasnya dengan
cek...
Melalui perkembangan potensi individu secara menyeruluh,
rakyat akan dapat memiliki jiwa yang tenteram untuk memahami
kep...
 Sebenarnya, melalui latihan, rakyat boleh menggunakan
tenaganya yang mahir, produktif dan inovatif untuk
mempertingkatka...
Pentaksiran kurikulum harus
berdasarkan aspek-aspek
berikut:
 Objektif-objektif
 Pengetahuan
 Pengalaman Pembelajaran
...
ALAT BANTU
MENGAJAR

BIMBINGAN
DAN
KAUNSELING

STRATEGI
PEMBELAJARAN

GURU
KAITKAN
DENGAN
PENGALAMAN

NILAI MORAL

MENGADA...
Alat Bantu Mengajar
Dalam pelaksanaan kurikulum, guru harus menggunakan alat
bantu mengajar yang lebih menarik dan berinov...
Strategi Pembelajaran
Dalam perancangan pengajaran, strategi pengajaran harus
dipilih dengan baik agar dapat membina dan m...
Kaitkan Dengan Pengalaman
Guru juga membimbing murid-murid supaya mereka
memahami topik yang diajar.
Guru seharusnya menga...
Mengadakan Penilaian
Penilaian dilakukan untuk meninjau keberkesanan
pengajaran dan pencapaian objektif pembelajaran.
Mene...
Nilai Moral
Guru harus melahirkan
para pelajar seperti:

Bersatu padu, demokratik

Progresif dan berdisiplin
yang berseimb...
Bimbingan Dan Kaunseling
Tanggungjawab utama guru:

Mengawal disiplin pelajar supaya proses pembelajaran berjalan lancar.
...
Pendidikan merupakan acuan bagi melahirkan masyarakat yang

berjaya membentuk dan membina negara serta mampu
memajukan dan...
Rujukan
Buku
• (2012). In L. K. Noriati A.Rashid, Falsafah Pendidikan di Malaysia (p. 206). Kuala
Lumpur: OXFORD FAJAR.
•
...
Huraikan elemen-elemen dalam Falsafah Pendidikan Kebangsaan. Jelaskan cara-cara pengurusan kurikulum yang boleh dilakukan ...
Huraikan elemen-elemen dalam Falsafah Pendidikan Kebangsaan. Jelaskan cara-cara pengurusan kurikulum yang boleh dilakukan ...
Huraikan elemen-elemen dalam Falsafah Pendidikan Kebangsaan. Jelaskan cara-cara pengurusan kurikulum yang boleh dilakukan ...
Huraikan elemen-elemen dalam Falsafah Pendidikan Kebangsaan. Jelaskan cara-cara pengurusan kurikulum yang boleh dilakukan ...
Upcoming SlideShare
Loading in …5
×

Huraikan elemen-elemen dalam Falsafah Pendidikan Kebangsaan. Jelaskan cara-cara pengurusan kurikulum yang boleh dilakukan oleh guru untuk merealisasi hasrat tersebut.

30,124 views

Published on

Published in: Education
 • Be the first to comment

Huraikan elemen-elemen dalam Falsafah Pendidikan Kebangsaan. Jelaskan cara-cara pengurusan kurikulum yang boleh dilakukan oleh guru untuk merealisasi hasrat tersebut.

 1. 1. EDU 3101 Kumpulan 4
 2. 2. ANBARASI A/P VARATHARAJOO REVATHI A/P RAJENDRAN SARATHA A/P RAJA RAHMAN
 3. 3. TAJUK TUGASAN 4 Huraikan elemen-elemen dalam Falsafah Pendidikan Kebangsaan. Jelaskan cara-cara pengurusan kurikulum yang boleh dilakukan oleh guru untuk merealisasi hasrat tersebut.
 4. 4. Dengan berpandukan kepada pernyataan FPK, adalah difahamkan bahawa:  (1.Pendidikan di Malaysia merupakan suatu usaha berterusan) ke arah (2.memperkembangkan lagi potensi individu) (3.secara menyeluruh dan bersepadu) untuk mewujudkan (4.insan yang seimbang dan harmonis) dari segi JERI berdasarkan (5.kepercayaan dan kepatuhan kepada Tuhan.)  Usaha ini adalah bagi melahirkan rakyat Malaysia yang (6.berilmu pengetahuan), (7.berketrampilan), (8.berakhlak mulia), (9.bertanggungjawab) dan (10.berkeupayaan mencapai kesejahteraan diri) serta (11.memberi sumbangan) terhadap keharmonian dan kemakmuran keluarga, masyarakat dan negara.
 5. 5. Berlandaskan pernyataan Falsafah Pendidikan Kebangsaan tersebut, maka dapat diringkaskan seperti berikut: Elemen – elemen dalam FPK Pendidikan suatu usaha berterusan Memperkembang potensi individu Perkembangan potensi secara menyeluruh dan bersepadu Insan yang seimbang dan harmonis Kepercayaan dan kepatuhan kepada Tuhan Rakyat Malaysia yang berilmu pengetahuan Rakyat Malaysia yang berketrampilan Rakyat Malaysia yang berakhlak mulia Rakyat Malaysia yang bertanggungjawab Rakyat Malaysia yang berkeupayaan menikmati kesejateraan diri Rakyat Malaysia yang dapat memberi sumbangan
 6. 6.  Pendidikan ialah proses pemerolehan ilmu pengetahuan dan kemahiran, serta penyerapan nilai murni supaya menjadi insan yang berilmu pengetahuan, bertenaga mahir serta berahlak mulia.  Proses pendidikan ini merupakan proses secara berterusan sepanjang hayat.
 7. 7.  Pendidikan secara berterusan ini adalah bermula sebagai pendidikan asas dalam peringkat awal kanak-kanak di rumah dan tadika, disambungkan di sekolah rendah dan sekolah menengah dalam peringkat kanak-kanak dan remaja, sekolah dan diteruskan di peringkat selepas institut pendidikan tinggi, tempat bekerja dan komuniti, atau dengan pembelajaran secara kendiri berbentuk ICT, secara on-line dan melalui media massa.  Pendidikan sepanjang hayat membolehkan kita menghadapi dan menangani pelbagai pembangunan yang pesat, khasnya perkembangan k-ekonomi dalam Teknologi Maklumat dan Komunikasi.  Pendidikan secara berterusan ini merupakan hasrat utama FPK.
 8. 8.  Mengikut kajian, individu memiliki pelbagai keupayaan, bakat dan potensi seperti intelek, jasmani, emosi dan rohani sejak lahirnya.  Keupayaan dan bakat ini boleh dikembangkan melalui interaksi dengan persekitaran dan pendidikan yang berkualiti.  Kebanyakan potensi ini adalah terpendam dalam kendiri.  Usaha perlu dijalankan bagi mencungkil, memupuk, memperkembangkan dan meningkatkan bakat serta keupayaan.
 9. 9.  Pendidikan memainkan peranan utama dalam memperkembang potensi individu.  Setiap potensi boleh berkembang ke tahap cemerlang jika diberikan peluang yang secukupnya.  Usaha untuk memperkembang potensi individu perlu dirancang dan dilaksanakan dengan teratur dan bersungguhsungguh.
 10. 10.  Perkembangan unsur intelek Memberi tumpuan kepada ciri-ciri daya berfikir, seperti menguasai kemahiran asas 3M (membaca, menulis dan mengira), menguasai kemahiran untuk memperoleh, meningkat dan menyebarkan ilmu dan dapat berfikir secara kritis dan kreatif (KBKK) serta dapat memanfaatkan ilmu dan kemahiran untuk diri dan orang lain, termasuk kemajuan negara.  Perkembangan unsur jasmani Penekanan tumpuan adalah kepada kesihatan tubuh badan individu, seperti memperkembang kepada tahap keupayaan seperti menjaga kesihatan tubuh badan diri ataupun melakukan riadah dengan sempurna; Menggunakan bakat dan kemahiran teknikal/manipulatif dengan cekap, memanfaatkan tenaga fizikal secara berdikari dan untuk kepentingan masyarakat dan akhir sekali ialah meningkatkan daya pengeluaran, demi memberi sumbangan kepada kemajuan negara.
 11. 11.  Perkembangan unsur emosi Emosi memberi tumpuan kepada perasaan jiwa yang sihat dan kuat, iaitu memperoleh perasaan tenaga dan tingkah laku yang terkawal, memiliki perasaan kasih sayang, memiliki semangat kekitaran yang muhibbah, kerjasama dan perpaduan serta mempunyai kemahiran menilai dan menghargai keindahan dan kesenian.  Perkembangan unsur rohani Penekanan tumpuan ialah kepada sifat kejiwaan dan kebatian, iaitu mempunyai perasaan menyedari dan mengingati adanya Pencipta, menghargai dan mensyukuri pemberian Pencipta dan dapat memupuk dan membina disiplin kendiri serta membentuk akhlak yang mulia.
 12. 12.  Perkembangan potensi individu tidak lengkap dan sempurna jika dilakukan secara berasingan.  Ia harus diperkembangan secara menyeruluh dan bersepadu.  Maka, untuk membentuk insan yang berilmu pengetahuan, bertenaga mahir serta berakhlak mulia dengan sempurna, aktiviti kokurikulum harus juga diberi penekanan, di samping kurikulum akademik yang dilaksanakan dalam bilik darjah.  Potensi yang ada pada diri individu hendaklah diperkembangkan ke peringkat optimum dengan cara mengintegrasi bakat dan kebolehannya yang saling berkait di antara satu sama lain.
 13. 13.  Insan yang seimbang dan harmonis merupakan insan yang Berilmu pengetahuan Bertenaga mahir Mempunyai jiwa dan fikiran yang tenteram Mempunyai kepercayaan kepada Tuhan Kematangan emosi dan sosial Tubuh badan sihat dan cergas Berakhlak mahir
 14. 14.  Selain itu, insan yang seimbang dan harmonis merupakan potensinya, iaitu intelek, jasmani, emosi, sosial dan rohani, telah diperkembangkan secara menyeruluh, bersepadu dan dalam tahap optimum.  insan ini juga adalah individu yang memiliki kesedaran dan keinsafan terhadap tanggungjawab diri, keluarga dan negara.  Individu ini akan sentiasa beriktiar dan berusaha menyelesaikan masalah yang dihadapi, dan melaksanakan tangungjawab sebagai anggota masyarakat yang berguna, demi kemajuan diri, keluarga, bangsa dan negara.
 15. 15.  Kepercayaan ini merupakan keyakinan bahawa manusia dan alam sekitar tidak terjadi secara sendiri tetapi ada Penciptanya, dan hukum-hukum alam adalah hukum-hukum Tuhan.  Manusia harus patuh kepada Tuhan dengan memikul amanah dan bertanggungjawab kepada Tuhan dalam usaha mentadbir dan memakmurkan alamnya.
 16. 16.  kepercayaan dan kepatuhan kepada Tuhan memberi tumpuan seperti mengakui wujudnya Pencipta - mengakui manusia dan alam dijadikan oleh penciptanya, - mengetahui hukum dan fenomena alam adalah peraturan yang ditetapkan oleh Pencipta, -menyedari manusia dijadikan untuk memajukan alam atau menyedari manusia bertanggungjawab sepenuhnya ke atas perbuatan diri sendiri - melakukan kebaikan dan menghindari perbuatan kejahatan.
 17. 17. Elemen ini menyaran rakyat yang memiliki sikap suka membaca, cintakan ilmu pengetahuan serta akan menggunakannya untuk manfaat diri dan orang lain. Rakyat Malaysia yang berilmu pengetahuan merupakan rakyat yang memiliki ciri-ciri seperti : mencintai ilmu pengetahuan (gemar membaca) menambah ilmu pengetahuan meningkatkan dan menyebarkan ilmu pengetahuan. berfikiran terbuka luas dan mendalam.
 18. 18. rakyat yang mempunyai ilmu pengetahuan dan kemahiran sentiasa rela memberi sumbangannya demi kemajuan negara dengan cekap dan sempurna. Rakyat Malaysia yang berketrampilan merupakan rakyat yang memiliki ciri-ciri seperti: berilmu pengetahuan berkelayakan yang sesuai dengan tugas yang dipertanggungjawabkan kemahiran yang sesuai dalam perlaksanaan tugasan secara cekap dan sempurna
 19. 19. menyaran rakyat perlu memiliki tingkah laku yang bersopan santun, berdisiplin dan bersepadu, dan mengamalkannya dalam kehidupan harian. Secara umumnya, rakyat Malaysia yang berakhlak mulia ialah rakyat yang memperoleh ciri-ciri seperti : mengetahui yang mana nilai baik dan mana yang buruk keyakinan terhadap nilai murni dan menghayati nilai kerohanian kemanusian serta kewarganegaraan mengamalkan perlakuan baik dan mengelakkan perbuatan buruk.
 20. 20. rakyat yang mempunyai tanggungjawab yang sempurna tehadap Tuhan, bangsa dan negara, akan melaksanakan tugasnya dengan cekap, bersih dan amanah. Rakyat Malaysia yang bertanggungjawab ialah rakyat yang memiliki ciri-ciri seperti: menyedari tugas dan tanggungjawab harus dilaksanakan dengan sempurna berusaha meningkatkan daya pengeluaran mematuhi peraturan dan undang-undang negara berusaha memajukan diri, keluarga dan masyarakat
 21. 21. Melalui perkembangan potensi individu secara menyeruluh, rakyat akan dapat memiliki jiwa yang tenteram untuk memahami keperluannya sendiri, keluarga, masyarakat, agama dan negara. Rakyat Malaysia yang berupaya mencapai kesejahteraan diri ialah rakyat yang memiliki keupayaan seperti : daya katahanan diri yang kuat untuk menangani cabaran hidup berfikiran waras dengan jiwa tenang, tubuh badan yang sihat serta perhubungan yang baik.
 22. 22.  Sebenarnya, melalui latihan, rakyat boleh menggunakan tenaganya yang mahir, produktif dan inovatif untuk mempertingkatkan daya pengeluaran ke arah pembangunan negara. Rakyat malaysia yang dapat memberi sumbangan terhadap keharmonian dan kemakmuran keluarga, masyarakat dan negara ialah rakyat yang memeroleh keupayaan seperti : memupuk keharmonian keluarga, semangat kerjasama dan perpaduan menguasai kemahiran sains dan teknologi untuk perkembangan negara.
 23. 23. Pentaksiran kurikulum harus berdasarkan aspek-aspek berikut:  Objektif-objektif  Pengetahuan  Pengalaman Pembelajaran  Penilaian
 24. 24. ALAT BANTU MENGAJAR BIMBINGAN DAN KAUNSELING STRATEGI PEMBELAJARAN GURU KAITKAN DENGAN PENGALAMAN NILAI MORAL MENGADAKAN PENILAIAN
 25. 25. Alat Bantu Mengajar Dalam pelaksanaan kurikulum, guru harus menggunakan alat bantu mengajar yang lebih menarik dan berinovatif. Guru perlu mempelbagaikan alat bantu mengajar yang sejajar dengan kehendak objektif pelajaran. Guru perlu mempunyai kreativiti untuk mereka mengajar dan menggunakkan bahan yang sedia ada. CONTOH BAHAN PENGAJARAN : Buku teks, buku rujukan Slaid, pita rakaman Kad imbasan, carta Modul pengajaran
 26. 26. Strategi Pembelajaran Dalam perancangan pengajaran, strategi pengajaran harus dipilih dengan baik agar dapat membina dan mengukuhkan minat pelajar. Pembelajaran yang sesuai dapat membolehkan pelajar melibatkan diri secara aktif dalam pelbagai aktiviti pelajaran. Seterusnya, pelajar menguasai kemahiran yang hendak disampaikan dan akan mengalami suatu pelajaran yang bermakna. CONTOH TEKNIK PEMBELAJARAN BERDASARKAN SITUASI: BERCERITA PERBINCANGAN SIMULASI, LAKONAN
 27. 27. Kaitkan Dengan Pengalaman Guru juga membimbing murid-murid supaya mereka memahami topik yang diajar. Guru seharusnya mengaitkan tajuk yang diajar dengan pengalaman-pengalaman murid untuk membolehkan mereka memahami konsep-konsep dengan lebih mudah lagi. Perkataan-perkataan yang diguna pakai oleh guru sepatutnya mudah difahami dan penerangannya jelas dan padat.
 28. 28. Mengadakan Penilaian Penilaian dilakukan untuk meninjau keberkesanan pengajaran dan pencapaian objektif pembelajaran. Menentukan sejauh mana pelajar Memperoleh dan menguasai pengetahuan Kemahiran yang disampaikan Perkaraperkara yang diambil kira dalam penilaian Menguji perkara-perkara yang telah disampaikan Mengukur keseluruhan pembelajaran Mempelbagaikan bentuk penilaian
 29. 29. Nilai Moral Guru harus melahirkan para pelajar seperti: Bersatu padu, demokratik Progresif dan berdisiplin yang berseimbang dari segi JERI seperti dalam FPK. Ini bermaksud guru bertanggung jawab bagi melahirkan anak murid yang memiliki sikap kenegaraan serta sikap patriotisme. Ini boleh diterapkan dalam pelajaran moral.
 30. 30. Bimbingan Dan Kaunseling Tanggungjawab utama guru: Mengawal disiplin pelajar supaya proses pembelajaran berjalan lancar. Memastikan pelajar mematuhi peraturan dan arahan yang diberikan, dan mengawal tingkah laku mereka. Disiplin dibentuk berdasarkan kesedaran terhadap keperluan dan tanggungjawab kepada pelajar. Jika, segala nilai-nilai disiplin dan bimbingan ditanam di dalam jiwa pelajar sejak Di sekolah, masalah dapat dikawal.
 31. 31. Pendidikan merupakan acuan bagi melahirkan masyarakat yang berjaya membentuk dan membina negara serta mampu memajukan dan meletakkan negara ke tahap yang paling baik. Hanya pendidikan mampu mengubah sikap masyarakat. Falsafah Pendidikan sebenarnya ialah resipi yang digunakan untuk membentuk masyarakat di sesebuah negara. Resipi pendidikan ini haruslah sesuai dengan keadaan sesebuah negara. Masyarakat dan ekonomi merupakan impak yang besar bagi melahirkan resipi ini.
 32. 32. Rujukan Buku • (2012). In L. K. Noriati A.Rashid, Falsafah Pendidikan di Malaysia (p. 206). Kuala Lumpur: OXFORD FAJAR. • (2008). In C. L. Phd, Falsafah dan Pendidikan Di Malaysia untuk program ijazah sarjana muda perguruan (p. 228). Shah Alam: U.G Press Sdn Bhd. • (2008). In B. P. Ying, pedagogi 1 ( semester 2) (p. 152). Shah Alam: Penerbit Fajar Bakti Sdn.Bhd. Internet • http://zackzahran.blogspot.com/2010/03/1.html • http://limineddie.blogspot.com/2013/03/bagaimana-guru-dapatmenjayakan.html • http://pelangipetang89.blogspot.com/2010/03/peranan-sekolah-dalammerealisasikan.html • http://oh-cikgu.blogspot.com/2009/04/peranan-sekolah-dalammerealisasikan.html

×