ΕΙΣΗΓΗΣΗ ΣΤΑ ΤΕΧΝΗΤΑΧΑΟΤΙΚΑ ΝΕΥΡΩΝΙΚΑ ΔΙΚΤΥΑ  ΑΝΑΞΑΓΟΡΑ΢ ΦΩΣΟΠΟΤΛΟ΢              1
Ο ΜΙΜΗΣΙ΢ΜΟ΢ ΣΩΝ ΣΕΧΝΗΣΩΝ   ΝΕΤΡΩΝΙΚΩΝ ΔΙΚΣΤΩΝΣα νευρωνικά δίκτυα προςπαθοφν ναμιμηθοφν ακριβζςτερα τηνδραςτηριότητα το...
Ο ΜΙΜΗΣΙ΢ΜΟ΢ ΣΩΝ ΣΕΧΝΗΣΩΝ       ΝΕΤΡΩΝΙΚΩΝ ΔΙΚΣΤΩΝ              Αίτιο• Σάςθ μιμθτιςμοφ        ...
Η ΘΕΩΡΙΑ ΣΟΤ ΦΑΟΤ΢Σο φαινόμενο αυτό χαρακτθρίηεται: Από τθν ευαίςκθτθ εξάρτθςθ από τισ αρχικζσ  ςυνκικεσ (ζχει επικρατις...
ΠΟΣΕ ΕΝΑ ΢Τ΢ΣΗΜΑ ΦΑΡΑΚΣΗΡΙΖΕΣΑΙ  ΦΑΟΣΙΚΟ? [ΚΑΣA DEVANEY] Για να χαρακτθρίςουμε τθν ςυμπεριφορά ενόσ ςυςτιματοσ ωσ χαοτικ...
ΟΠΣΙΚΗ ΑΠΕΙΚΟΝΙ΢Η ΣΟΤ ΦΑΟΤ΢• Η οπτικι απεικόνιςθ τθσ χαοτικισ κίνθςθσ γίνεται μζςω τθσ καταςκευισ διαγράμματοσ φάςθσ τθσ ...
ΟΠΣΙΚΗ ΑΠΕΙΚΟΝΙ΢Η ΣΟΤ ΦΑΟΤ΢     Ο ελκυςτισ του Lorenz.    (Φαινόμενο τθσ Πεταλοφδασ)
ΣΟ ΦΑΟ΢ ΢ΣΟΝ ΑΘΡΩΠΙΝΟ ΕΓΚΕΥΑΛΟ• Εν αντικζςει με τισ μζχρι πρότινοσ πεποικιςεισ ότι το χάοσ αντιπροςϊπευε μια πικανι πθγι ...
ΣΟ ΦΑΟ΢ ΢ΣΟΝ ΑΘΡΩΠΙΝΟ ΕΓΚΕΥΑΛΟ• Οι Skarda και Freeman το 1987 διαπίςτωςαν ότι υπάρχει ςτακερι δραςτθριότθτα ςτον οςφρθτικ...
ΣΟ ΦΑΟ΢ ΢ΣΟΝ ΑΘΡΩΠΙΝΟ ΕΓΚΕΥΑΛΟ• Γενικά ζνα χαοτικό ςφςτθμα και το χάοσ του ανκρωπίνου εγκεφάλου εναλλάςςονται ςυχνά με ζ...
ΣΟ ΦΑΟ΢ ΢ΣΟΝ ΑΘΡΩΠΙΝΟ ΕΓΚΕΥΑΛΟΕάν θ είςοδοσ δεν ςτζλνει το ςφςτθμα ςεζνα από αυτά τα φτερά κεωρείται νζαειςαγωγι (πχ. μια ...
SPIN [ΚΤΚΛΙ΢Η] ΢ΣΟΝ     ΑΝΘΡΩΠΙΝΟ ΕΓΚΕΥΑΛΟ•Αυτο–εποπτευόμενθ εκπαίδευςθ: Tο δίκτυο ελζγχει τον εαυτότου και διορκϊνει...
SPIN [ΚΤΚΛΙ΢Η] ΢ΣΟΝ     ΑΝΘΡΩΠΙΝΟ ΕΓΚΕΥΑΛΟΗ ειςαγωγι όμωσ κα ιτανικανι αρκετά ϊςτε ναανατροφοδοτιςει τον εαυτότου (ο ν...
SPIN [ΚΤΚΛΙ΢Η] ΢ΣΟΝ    ΑΝΘΡΩΠΙΝΟ ΕΓΚΕΥΑΛΟ           Σο προθγοφμενο            ςφςτθμα που     ...
ΣΟ ΦΑΟ΢ ΢ΣΑ ΣΕΦΝΗΣΑ ΝΕΤΡΩΝΙΚΑ ΔΙΚΣΤΑ    Αρχικά οι επιςτιμονεσ χρθςι-    μοποίθςαν το χάοσ ςτα τεχνθτά    νευρωνικ...
ΣΟ ΦΑΟ΢ ΢ΣΑ ΣΕΦΝΗΣΑ      ΝΕΤΡΩΝΙΚΑ ΔΙΚΣΤΑ•  Σο 1990 αρκετοί ερευνθτζσ αναπαρζςτθςαν τθν χαοτικι  ςυμπεριφορά μζςω ...
ΣΟ ΦΑΟ΢ ΢ΣΑ ΣΕΦΝΗΣΑ ΝΕΤΡΩΝΙΚΑ ΔΙΚΣΤΑΧαοτικι τροχιζσ που δθμιουργοφνται από ζνα  επαναλαμβανόμενο (recurrent) νευρωνικό  ...
ΣΟ ΦΑΟ΢ ΢ΣΑ ΣΕΦΝΗΣΑ    ΝΕΤΡΩΝΙΚΑ ΔΙΚΣΤΑ• Σο 1990 οι Fukai και Shiino βρικαν παρόμοια αποτελζςματα ανακζτοντασ ςε ςυγκ...
ΣΟ ΦΑΟ΢ ΢ΣΑ ΣΕΦΝΗΣΑ    ΝΕΤΡΩΝΙΚΑ ΔΙΚΣΤΑ• Οι προςπάκειεσ για τθν εκμετάλευςθ του χάουσ ςτα τεχνθτά νευρωνικά δίκτυα γι...
ΣΟ ΦΑΟ΢ ΢ΣΑ ΣΕΦΝΗΣΑ    ΝΕΤΡΩΝΙΚΑ ΔΙΚΣΤΑ• Οι προςπάκειεσ για τθν εκμετάλευςθ του χάουσ ςτα τεχνθτά νευρωνικά δίκτυα γι...
ΣΟ ΤΠΑΡΞΙΑΚΟ ΑΙΝΙΓΜΑ ΣΟΤ ΦΑΟΤ΢ ΢ΣΑ  ΣΕΦΝΗΣΑ ΝΕΤΡΩΝΙΚΑ ΔΙΚΣΤΑ • Μερικοί επιςτιμονεσ αναρωτιοφνται  κατά πόςο είναι χρι...
ΓΙΑΣΙ ΦΑΟΣΙΚΑ ΝΕΤΡΩΝΙΚΑ ΔΙΚΣΤΑ ΚΑΙ ΟΦΙ «ΑΠΛΑ» ΣΕΦΝΗΣΑ ΝΕΤΡΩΝΙΚΑ ΔΙΚΣΤΑ ?  • Μεγαλφτερθ ταχφτθτα  • Ακριβζςτερθ αναγνϊ...
ΕΥΑΡΜΟΓΕ΢ ΣΕΦΝΗΣΩΝ ΦΑΟΣΙΚΩΝ  ΝΕΤΡΩΝΙΚΩΝ ΔΙΚΣΤΩΝ –Η ΑΡΦΗ-• Σο 1991 ζνα χαοτικό νευρωνικό ςφςτθμα ςχεδιάςτθκε για τθν ανα...
ΕΥΑΡΜΟΓΕ΢ ΣΕΦΝΗΣΩΝ ΦΑΟΣΙΚΩΝ ΝΕΤΡΩΝΙΚΩΝ ΔΙΚΣΤΩΝ –Η ΑΡΦΗ-• Αναγνϊριςθ ψθφιακισ ομιλίασ• Αποκρυπτογράφθςθ ψθφιακϊν μθνυμάτω...
ΣΕΛΟ΢[Bower 1988] «Σο χάοσ είναι θποιότθτα που κάνει τθν διαφορά ςτθνεπιβίωςθ μεταξφ ενόσ πλάςματοσ μεεγκζφαλο ςτον πραγμα...
ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΥΙΑ•  The Importance of Chaos Theory in the Development of Artificial Neural Systems, Dave Gross•  Bower, B. C...
Upcoming SlideShare
Loading in …5
×

Eισήγηση στα χαοτικα τεχνητα νευρωνικα δικτυα

303 views

Published on

Published in: Technology
 • Be the first to comment

Eισήγηση στα χαοτικα τεχνητα νευρωνικα δικτυα

 1. 1. ΕΙΣΗΓΗΣΗ ΣΤΑ ΤΕΧΝΗΤΑΧΑΟΤΙΚΑ ΝΕΥΡΩΝΙΚΑ ΔΙΚΤΥΑ ΑΝΑΞΑΓΟΡΑ΢ ΦΩΣΟΠΟΤΛΟ΢ 1
 2. 2. Ο ΜΙΜΗΣΙ΢ΜΟ΢ ΣΩΝ ΣΕΧΝΗΣΩΝ ΝΕΤΡΩΝΙΚΩΝ ΔΙΚΣΤΩΝΣα νευρωνικά δίκτυα προςπαθοφν ναμιμηθοφν ακριβζςτερα τηνδραςτηριότητα του εγκεφάλου: ΢ε μικροςκοπικό επίπεδο (βιολογικοί νευρώνεσ) ΢ε μακροςκοπικό επίπεδο (γενική λειτουργία και δραςτηριότητα του ανθρωπίνου εγκεφάλου).
 3. 3. Ο ΜΙΜΗΣΙ΢ΜΟ΢ ΣΩΝ ΣΕΧΝΗΣΩΝ ΝΕΤΡΩΝΙΚΩΝ ΔΙΚΣΤΩΝ Αίτιο• Σάςθ μιμθτιςμοφ • Η κεωρία του των βιολογικϊν • ΢υνεχισ Χάουσ ςτα νευρωνικϊν αναηιτθςθ νζων νευρωνικά δίκτυα δικτφων τεχνικϊν Αρχι Αποτζλεςμα
 4. 4. Η ΘΕΩΡΙΑ ΣΟΤ ΦΑΟΤ΢Σο φαινόμενο αυτό χαρακτθρίηεται: Από τθν ευαίςκθτθ εξάρτθςθ από τισ αρχικζσ ςυνκικεσ (ζχει επικρατιςει να αποκαλείται θ ςυγκεκριμζνθ εξάρτθςθ ωσ φαινόμενο τθσ πεταλοφδασ) Και από μθ περιοδικότθτα.  Η ευαιςκθςία αυτι προκαλεί τθν φαινομενικι τυχαιότθτα τθσ παρατθροφμενθσ ςυμπεριφοράσ των ςυςτθμάτων, χωρίσ ιδιότθτα αυτι να επθρεάηεται από τθν αιτιοκρατικότθτα του ςυςτιματοσ κεωρϊντασ ότι οι νόμοι τθσ εξζλιξθσ τουσ είναι οριςμζνοι ςε ορκι βάςθ και δεν περιζχουν τυχαίεσ παραμζτρουσ.  ΢υςτιματα που παρουςιάηουν μακθματικό χάοσ είναι αιτιοκρατικά (ντετερμινιςτικά) και επομζνωσ εφτακτα Ο όροσ χάοσ ζρχεται ςε αντίκεςθ με τθν κακομιλουμζνθ όπου με τθν λζξθ χάοσ υποδθλϊνεται θ παντελι ζλλειψθ τάξθσ
 5. 5. ΠΟΣΕ ΕΝΑ ΢Τ΢ΣΗΜΑ ΦΑΡΑΚΣΗΡΙΖΕΣΑΙ ΦΑΟΣΙΚΟ? [ΚΑΣA DEVANEY] Για να χαρακτθρίςουμε τθν ςυμπεριφορά ενόσ ςυςτιματοσ ωσ χαοτικι το ςφςτθμα κα πρζπει ζχει τισ παρακάτω ιδιότθτεσ: Να παρουςιάηει ευαίςκθτθ εξάρτθςθ από τισ αρχικζσ ςυνκικεσ. Να είναι μεταβατικό ςε τοπολογικό επίπεδο. Να παρουςιάηει πυκνό ςφνολο περιοδικϊν τροχιϊν.
 6. 6. ΟΠΣΙΚΗ ΑΠΕΙΚΟΝΙ΢Η ΣΟΤ ΦΑΟΤ΢• Η οπτικι απεικόνιςθ τθσ χαοτικισ κίνθςθσ γίνεται μζςω τθσ καταςκευισ διαγράμματοσ φάςθσ τθσ κίνθςθσ.• Ζνα τζτοιο παράδειγμα είναι αυτό τθσ κζςθσ ενόσ εκκρεμοφσ ςε ςχζςθ με τθν ταχφτθτα του.• Σο εκκρεμζσ ςε ακινθςία κα ςχεδιαςτεί ωσ ζνα ςθμείο και το εκκρεμζσ που βρίςκεται ςε κατάςταςθ περιοδικισ κίνθςθσ κα ςχεδιαςτεί ωσ μια απλι κλειςτι καμπφλθ.• Όταν το ςχζδιο ςχθματίηει κλειςτι καμπφλθ θ καμπφλθ αυτι λζγεται τροχιά.• Σο εκκρεμζσ παρουςιάηει άπειρεσ τζτοιεσ τροχιζσ.• Σελικά το ςφςτθμα εκτελεί τθν ίδια κίνθςθ για τισ αρχικζσ καταςτάςεισ ςε μια περιοχι γφρω από τθν κίνθςθ ςχεδόν ςαν να ζλκεται το ςφςτθμα ςε αυτι τθν κίνθςθ.• Μια τζτοια ελκυςτικι κίνθςθ καλείται ελκυςτισ του ςυςτιματοσ.
 7. 7. ΟΠΣΙΚΗ ΑΠΕΙΚΟΝΙ΢Η ΣΟΤ ΦΑΟΤ΢ Ο ελκυςτισ του Lorenz. (Φαινόμενο τθσ Πεταλοφδασ)
 8. 8. ΣΟ ΦΑΟ΢ ΢ΣΟΝ ΑΘΡΩΠΙΝΟ ΕΓΚΕΥΑΛΟ• Εν αντικζςει με τισ μζχρι πρότινοσ πεποικιςεισ ότι το χάοσ αντιπροςϊπευε μια πικανι πθγι επιβλαβοφσ διαταραχισ για τον εγκζφαλο οι επιςτιμονεσ κατζλθξαν ςτο ςυμπζραςμα ότι το χάοσ ιταν ουςιαςτικό για τθν ορκι λειτουργία του ανκρωπίνου εγκεφάλου• «Ένα άτομο αναγνωρίηει ζνα γνωςτό πρόςωπο ι τθν μυρωδιά τθσ ςχάρασ ι τθν γεφςθ μιασ ςοκολάτασ ςχεδόν μόλισ παρουςιάηεται εκείνο το ερζκιςμα… Πωσ μια τζτοια αναγνώριςθ ςυμβαίνει με τόςθ ακρίβεια και ταχφτθτα ακόμα και όταν τα ερεκίςματα είναι ςφνκετα και το πλαίςιο ςτο οποίο προκφπτουν ποικίλλει» [Freeman et.al. 1991]
 9. 9. ΣΟ ΦΑΟ΢ ΢ΣΟΝ ΑΘΡΩΠΙΝΟ ΕΓΚΕΥΑΛΟ• Οι Skarda και Freeman το 1987 διαπίςτωςαν ότι υπάρχει ςτακερι δραςτθριότθτα ςτον οςφρθτικό φλοιό και αυτι θ δραςτθριότθτα είναι χαοτικι• Είναι πικανό το υπόλοιπο μζροσ του εγκεφάλου να ςυμπεριφζρεται με παρόμοιο τρόπο και για τθν υποςτιριξθ τθσ κζςθσ του αυτι ειςθγικθκε ότι το χάοσ αποτελεί τθν βαςικι μορφι ςυλλογικισ νευρωνικισ δραςτθριότθτασ για όλεσ τισ αντιλθπτικζσ διαδικαςίεσ και λειτουργεί ωσ ελεγχόμενθ πθγι κορφβου ωσ μζςο για τθν εξαςφάλιςθ τθσ ςυνεχοφσ πρόςβαςθσ ςτα προθγοφμενα (από πλευράσ χρόνου) εκμακθμζνα αιςκθτθριακά πρότυπα.
 10. 10. ΣΟ ΦΑΟ΢ ΢ΣΟΝ ΑΘΡΩΠΙΝΟ ΕΓΚΕΥΑΛΟ• Γενικά ζνα χαοτικό ςφςτθμα και το χάοσ του ανκρωπίνου εγκεφάλου εναλλάςςονται ςυχνά με ζνα ΦΑΙΝΟΜΕΝΙΚΑ τυχαίο τρόπο μεταξφ των διαφόρων περιοχϊν (ι των ομάδων ςυμπεριφορϊν) του φαςικοφ διαςτιματοσ.• Αυτζσ οι περιοχζσ είναι όπωσ αναφζρκθκε προθγουμζνωσ είναι οι χαοτικοί ελκυςτζσ. (βλ. φωτ. Ελκυςτισ του Λορενη).• Ο τρόποσ που ο εγκζφαλοσ χρθςιμοποιεί το χάοσ για να εξαςφαλίςει τθν ςυνεχι πρόςβαςθ ςτα προθγοφμενα (από πλευράσ χρόνου) εκμακθμζνα αιςκθτθριακά πρότυπα είναι να «αναπτφξει» αυτά τα φτερά για διαφορετικά εκμακθμζνα πρότυπα ειςόδου.
 11. 11. ΣΟ ΦΑΟ΢ ΢ΣΟΝ ΑΘΡΩΠΙΝΟ ΕΓΚΕΥΑΛΟΕάν θ είςοδοσ δεν ςτζλνει το ςφςτθμα ςεζνα από αυτά τα φτερά κεωρείται νζαειςαγωγι (πχ. μια άγνωςτθ μυρωδιά) Αντί για τθν παραγωγι ενόσ από τα προθγοφμενα εκμακθμζνα αιςκθτθριακά πρότυπα το ςφςτθμα τίκεται ςε χαοτικι κατάςταςθ υψθλοφ επιπζδου. Αυτι θ διαδικαςία επιτρζπει ςτο ςφςτθμα να αποφεφγει προθγοφμενα αιςκθτθριακά πρότυπα και να παράγει καινοφργια.
 12. 12. SPIN [ΚΤΚΛΙ΢Η] ΢ΣΟΝ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟ ΕΓΚΕΥΑΛΟ•Αυτο–εποπτευόμενθ εκπαίδευςθ: Tο δίκτυο ελζγχει τον εαυτότου και διορκϊνει τα ςφάλματα ςτα δεδομζνα με ζνα μθχανιςμόανάδραςθσ .• Μια αρχικι ειςαγωγι ςε ζνα τζτοιο ςφςτθμα κα προκαλοφςεμια πυροδότθςθ θ οποία δεν κα ιταν αρκετι ζτςι ϊςτε ναδιεγείρει (trigger) τθν πυροδότθςθ οποιοδιποτε νευρϊναειςόδου του δεφτερου επιπζδου
 13. 13. SPIN [ΚΤΚΛΙ΢Η] ΢ΣΟΝ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟ ΕΓΚΕΥΑΛΟΗ ειςαγωγι όμωσ κα ιτανικανι αρκετά ϊςτε ναανατροφοδοτιςει τον εαυτότου (ο νευρϊνασ του πρϊτουεπιπζδου) ϊςτε ναεπαναπυροδοτθκεί.Λειτουργϊντασ ζτςιαναδραςτικά.Σϊρα ασ υποκζςουμε ότι ςτο ςφςτθμα δϊςουμε τθν ίδιαείςοδο για δεφτερθ φορά. ΢ε αυτιν τθν χρονικι ςτιγμι ονευρϊνασ δεν κα πάρει μόνο το νζο ερζκιςμα ειςόδου αλλά καπάρει και το ερζκιςμα τθσ προθγοφμενθσ χρονικισ ςτιγμισ πουπροζρχεται από τθν κυκλικι ανατροφοδότθςθ
 14. 14. SPIN [ΚΤΚΛΙ΢Η] ΢ΣΟΝ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟ ΕΓΚΕΥΑΛΟ Σο προθγοφμενο ςφςτθμα που μελετιςαμε δεν είναι τίποτα άλλο από μια απλι προςομοίωςθ τθσ λειτουργίασ του ανκρωπίνου εγκεφάλου Η αναδραςτικιαυτι κφκλιςθ τθσ Η φπαρξθ χάουσ ςτα πλθροφορίασ βιολογικά νευρωνικά παρουςιάηει δίκτυα του ανκρϊπινου χαοτικι εγκεφάλου ιταν μια ανακάλυψθ που ζγειρεςυμπεριφορά (βλ. το ενδιαφζρον αρκετϊν Ελκυςτι Lorenz) επιςτθμϊν που αςχολικθκαν με τα τεχνθτά νευρωνικά δίκτυα.
 15. 15. ΣΟ ΦΑΟ΢ ΢ΣΑ ΣΕΦΝΗΣΑ ΝΕΤΡΩΝΙΚΑ ΔΙΚΣΤΑ Αρχικά οι επιςτιμονεσ χρθςι- μοποίθςαν το χάοσ ςτα τεχνθτά νευρωνικά δίκτυα για να προςο- μοιϊςουν το χάοσ ςτα βιολογικά δίκτυαΣο 1988 ο Freeman ζκανε τθν αρχι μεμια προςομοίωςθ του οςφρθτικοφφλοιοφ (ο οποίοσ είχε αποδειχτεί ότι είχεχαοτικι ςυμπεριφορά) ςτον υπολογιςτιμε 8 τεχνθτοφσ νευρϊνεσ
 16. 16. ΣΟ ΦΑΟ΢ ΢ΣΑ ΣΕΦΝΗΣΑ ΝΕΤΡΩΝΙΚΑ ΔΙΚΣΤΑ• Σο 1990 αρκετοί ερευνθτζσ αναπαρζςτθςαν τθν χαοτικι ςυμπεριφορά μζςω τεχνθτϊν νευρωνικϊν δικτφων με ςχετικά απλά τεχνθτά νευρωνικά δίκτυα.• Μακροςκοπικά θ χαοτικι ςυμπεριφορά μπορεί να αναπαραςτακεί από πιο παραδοςιακά πρότυπα τεχνθτϊν νευρωνικϊν δικτφων, με καλφτερο τρόπο ςε ςχζςθ με τα απλοϊκά μοντζλα που αρχικά αναπτφχκθκαν.• Επόμενεσ ζρευνεσ ςτθν μακροςκοπικι χαοτικι ςυμπεριφορά ςτα τεχνθτά νευρωνικά δίκτυα αναηθτοφςαν πωσ κα μποροφςαν να «καλλιεργιςουν» το χάοσ ωσ ζνα ακοφςιο υποπροϊόν ενόσ μοντζλου εμπροςκοδιάδοςθσ (feedforward) και οπιςκοδιάδοςθσ(feedback), όπωσ για παράδειγμα ζνα δίκτυο Hopfield.• Διαπιςτϊκθκε ότι αυτοφ του είδουσ τα ςυςτιματα ζχουν ςυγχρόνωσ ενιςχυτικζσ και αναςταλτικζσ ςυνδζςεισ μεταξφ των νευρϊνων και μποροφν να επιδείξουν χαοτικι ςυμπεριφορά
 17. 17. ΣΟ ΦΑΟ΢ ΢ΣΑ ΣΕΦΝΗΣΑ ΝΕΤΡΩΝΙΚΑ ΔΙΚΣΤΑΧαοτικι τροχιζσ που δθμιουργοφνται από ζνα επαναλαμβανόμενο (recurrent) νευρωνικό δίκτυο με τρεισ νευρϊνεσ.
 18. 18. ΣΟ ΦΑΟ΢ ΢ΣΑ ΣΕΦΝΗΣΑ ΝΕΤΡΩΝΙΚΑ ΔΙΚΣΤΑ• Σο 1990 οι Fukai και Shiino βρικαν παρόμοια αποτελζςματα ανακζτοντασ ςε ςυγκεκριμζνουσ νευρϊνεσ τθν λειτουργία είτε τθσ διζγερςθσ(excitation) είτε τθσ παρεμπόδιςθσ(inhibition).• Αυτι θ μζκοδοσ προτιμικθκε από το να κρατιςουν του νευρϊνεσ ουδζτερουσ και να αποδϊςουν ςτα ςτα βάρθ ενιςχυτικι ι αναςταλτικι ςυμπεριφορά.• Η όλθ διαδικαςία βαςίςτθκε ςτθν υπόκεςθ Dale (Dale hypothesis) περιζχομενο τθσ οποίασ ιταν ότι «ςτον ανκρϊπινο εγκζ- φαλο ο κάκε νευρϊνασ ζχει ενιςχυτικι θ αναςταλτικι ςυμπεριφορά».
 19. 19. ΣΟ ΦΑΟ΢ ΢ΣΑ ΣΕΦΝΗΣΑ ΝΕΤΡΩΝΙΚΑ ΔΙΚΣΤΑ• Οι προςπάκειεσ για τθν εκμετάλευςθ του χάουσ ςτα τεχνθτά νευρωνικά δίκτυα για τθν παραγωγι αποτε- λεςμάτων παρόμοια με αυτά του Freeman είχαν αρκετι επιτυχία.• Σο 1990 ο Sandler ανακάλυψε ότι προςκζτοντασ χάοσ ςε ζνα δίκτυο τφπου Hopfield ιταν δφνατθ θ αναγνϊριςθ ςυγκεκριμζνων ειςόδων και όχι ολόκλθρων προτφπων(form patterns), μια κεωρία που ςυνζβαλε ςτθν εκλεκτικι μάκθςθ των νευρωνικϊν δικτφων.
 20. 20. ΣΟ ΦΑΟ΢ ΢ΣΑ ΣΕΦΝΗΣΑ ΝΕΤΡΩΝΙΚΑ ΔΙΚΣΤΑ• Οι προςπάκειεσ για τθν εκμετάλευςθ του χάουσ ςτα τεχνθτά νευρωνικά δίκτυα για τθν παραγωγι αποτε- λεςμάτων παρόμοια με αυτά του Freeman είχαν αρκετι επιτυχία.• Σο 1990 ο Sandler ανακάλυψε ότι προςκζτοντασ χάοσ ςε ζνα δίκτυο τφπου Hopfield ιταν δφνατθ θ αναγνϊριςθ ςυγκεκριμζνων ειςόδων και όχι ολόκλθρων προτφπων(form patterns), μια κεωρία που ςυνζβαλε ςτθν εκλεκτικι μάκθςθ των νευρω- νικϊν δικτφων.
 21. 21. ΣΟ ΤΠΑΡΞΙΑΚΟ ΑΙΝΙΓΜΑ ΣΟΤ ΦΑΟΤ΢ ΢ΣΑ ΣΕΦΝΗΣΑ ΝΕΤΡΩΝΙΚΑ ΔΙΚΣΤΑ • Μερικοί επιςτιμονεσ αναρωτιοφνται κατά πόςο είναι χριςιμθ θ κεωρία του χάουσ ςτα τεχνθτά νευρωνικά ςυςτι- ματα που επιδιϊκουν να αναπαράγουν τισ δυνατότθτεσ του ανκρωπίνου εγκεφάλου • Μζχρι ποιο ςθμείο το χάοσ μπορεί να χρθςιμοποιθκεί για τθν βελτίωςθ τθσ απόδοςθσ των τεχνθτϊν νευρωνικϊν ςυςτθμάτων(?) • Σο κατά πόςο είναι απαραίτθτο το χάοσ ςτα τεχνθτά νευρωνικά δίκτυα ςαν ερϊτθμα δεν ζχει απαντθκεί ακόμα...
 22. 22. ΓΙΑΣΙ ΦΑΟΣΙΚΑ ΝΕΤΡΩΝΙΚΑ ΔΙΚΣΤΑ ΚΑΙ ΟΦΙ «ΑΠΛΑ» ΣΕΦΝΗΣΑ ΝΕΤΡΩΝΙΚΑ ΔΙΚΣΤΑ ? • Μεγαλφτερθ ταχφτθτα • Ακριβζςτερθ αναγνϊριςθ προτφπων • Καλφτερθ προςομοίωςθ και επίλυςθ προβλθμάτων που χρθςιμοποιοφν χαοτικά και ντετερμινιςτικά ςυςτι- ματα • Πικανά καλφτερθ προςομοίωςθ λει- τουργίασ ανκρωπίνου εγκεφάλου ςε ςχζςθ με τθν ςυμβατικι κεωρία των τεχνθτϊν νευρωνικϊν δικτφων
 23. 23. ΕΥΑΡΜΟΓΕ΢ ΣΕΦΝΗΣΩΝ ΦΑΟΣΙΚΩΝ ΝΕΤΡΩΝΙΚΩΝ ΔΙΚΣΤΩΝ –Η ΑΡΦΗ-• Σο 1991 ζνα χαοτικό νευρωνικό ςφςτθμα ςχεδιάςτθκε για τθν αναγνϊριςθ τεςςάρων διαφορετικϊν τφπων βιομθχανικϊν εξαρτθμάτων με ςκοπό τθν απόκριςθ για το αν είναι ελαττωματικό θ όχι το κάκε εξάρτθμα.• Για τθν μελζτθ τθσ επίδοςθσ θ τεχνικι αυτι ςυγκρίκθκε με μθ-χαοτικζσ τεχνικζσ.• Σο αποτζλεςμα ιταν ότι τα χαοτικά τεχνθτά νευρωνικά δίκτυα είχαν καλφτερθ επίδοςθ ςε ςχζςθ με τα μθ-χαοτικά, τόςο ςτθν εφρεςθ ελαττωματικϊν όςο και αποδεκτϊν από τον ζλεγχο βιομθχανικϊν εξαρτθμάτων.
 24. 24. ΕΥΑΡΜΟΓΕ΢ ΣΕΦΝΗΣΩΝ ΦΑΟΣΙΚΩΝ ΝΕΤΡΩΝΙΚΩΝ ΔΙΚΣΤΩΝ –Η ΑΡΦΗ-• Αναγνϊριςθ ψθφιακισ ομιλίασ• Αποκρυπτογράφθςθ ψθφιακϊν μθνυμάτων• Αναγνϊριςθ προςϊπων• Αυτόνομθ κατθγοριοποίθςθ δεδομζνων ςειςμολογικϊν μετριςεων & ςτοχαςτικι πρόγνωςθ ςειςμϊν• Προςομοίωςθ χαοτικοφ ςκεδαςμοφ ςωματιδίων
 25. 25. ΣΕΛΟ΢[Bower 1988] «Σο χάοσ είναι θποιότθτα που κάνει τθν διαφορά ςτθνεπιβίωςθ μεταξφ ενόσ πλάςματοσ μεεγκζφαλο ςτον πραγματικό κόςμο καιενόσ ρομπότ που δεν μπορεί ναλειτουργιςει ζξω από ζνα ελεγχό-μενο περιβάλλον»…
 26. 26. ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΥΙΑ• The Importance of Chaos Theory in the Development of Artificial Neural Systems, Dave Gross• Bower, B. Chaotic Connections (1988) Science News, 133 58-59• Yao, Y., Freeman, W. J., Burke, B., & Yang, Q. (1991) Pattern Recognition by a Distributed Neural Network: An Industrial Application• Sandler, Yu. M. (1990) Model of neural networks with selective memorization and chaotic behavior Physics Letters A, 144 462-466• Fukai, T. & Shiino, M. (1990) Asymmetric Neural Networks Incorporating the Dale Hypothesis and Noise-Driven Chaos Physical Review Letters, 64, 1465-1468• Choi, M.Y. & Huberman, B.A. (1983) Dynamic behavior of nonlinear networks Physical Review A, 28, 1204-1206• Aihara, K., Takabe, T., & Toyoda, M (1990) Chaotic Neural Networks Physics Letters A, 144, 333- 340• Eisenberg, J., Freeman, W. J., & Burke, B. (1989) Hardware Architecture of a Neural Network Model Simulating Pattern Recognition by the Olfactory Bulb Neural Networks, 2 315-325• Skarda, C. A. & Freeman, W. J. (1987) How brains make chaos in order to make sense of the world Behavioral and Brain Sciences, 10, 161-195 with Open Peer Commentary• Freeman, W. J. & Yao, Y. (1990) Model of Biological Pattern Recognition with Spatially Chaotic Dynamics Neural Networks, 3, 153-170• Guevara, M.R., Glass, L., Mackey, M.C., & Shrier, A. (1983) Chaos in Neurobiology IEEE Transactions on Systems, Man, and Cybernetics, SMC-13, 790-798 ]• Freeman, W. J. & Yao, Y. (1990) Model of Biological Pattern Recognition with Spatially Chaotic Dynamics Neural Networks, 3, 153-170• ON DEVANEY’S DEFINITION OF CHAOS J. Banks, J. Brooks, G. Cairns, G. Davis and P. Stacey Department of Mathematics, La Trobe University, Melbourne, Australia• R.L. Devaney, An Introduction to Chaotic Dynamical Systems, Addison-Wesley, 1989• J-P. Eckmann and D. Ruelle, Ergodic theory of chaos and strange attractors, Rev. Mod. Phy. 57 (1985), 617–656

×