Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

תום שנת המס סוגיות

791 views

Published on

 • Be the first to comment

 • Be the first to like this

תום שנת המס סוגיות

 1. 1. נובמבר 2005 מרצה : ארז שגיב , עו " ד ורו " ח לקראת תום שנת המס
 2. 2. קורות <ul><li>לשעבר מפקח מס חברות בפקיד שומה ת &quot; א 1 ( התמחות בנדל &quot; ן ); </li></ul><ul><li>התמחות בלשכה המשפטית בנציבות מס הכנסה ; </li></ul><ul><li>רפרנט מקצועי ( מס הכנסה וקבלנים ) – ת &quot; א 1, ת &quot; א 5, ת &quot; א 4, פתח - תקווה , כפר - סבא , חיפה , רחובות , נתניה ; </li></ul><ul><li>לשעבר מנהל תחום קבלנים ונדל &quot; ן בנציבות מס הכנסה . </li></ul><ul><li>לשעבר מנהל המחלקה המקצועית ברשות המיסים בישראל . </li></ul><ul><li>שותף בכיר לניסוח תיקוני חקיקה הקשורים ברפורמות במס הכנסה ובמיסוי מקרקעין ; </li></ul><ul><li>יו &quot; ר וחבר בועדות מקצועיות רבות במסגרת עבודתו ברשות המיסים ; </li></ul><ul><li>מחברם של עשרות חוזרים מקצועיים , הוראות ביצוע , הנחיות מקצועיות והחלטות מיסוי ; </li></ul><ul><li>מרצה בדיני מיסים במכללה למינהל , אוניברסיטת ת &quot; א , אוניברסיטת בר - אילן ובפורומים מקצועיים שונים ( לשכת רואי חשבון , לשכת יועצי מס , לשכת עורכי הדין , מי &quot; ל , לה &quot; ב , ועידת העיר ); </li></ul><ul><li>מרכז קורסים המכינים יועצי מס ורואי חשבון לבחינות הסמכה ובעבר מרצה בקורסי מפקחים במסגרת הכשרות מקצועיות של רשות המיסים ; </li></ul><ul><li>מחברם של מאמרים מקצועיים בדיני מיסים בעיתונות ובספרות מקצועית . </li></ul>
 3. 3. על הפרק – תכנוני מס <ul><li>שלוש דרכים לרכישת חברה והפקת יתרון מס </li></ul><ul><li>מכירת חברה בהקצאה – אי חיוב במיסי מקרקעין ; </li></ul><ul><li>רכישת מוניטין והפחתת עלויות רכישה ; </li></ul><ul><li>רכישת חברה בהפסדים והמחאת הלוואה ; </li></ul><ul><li>מחיקת חוב בעלי מניות ; </li></ul><ul><li>שתי דרכים להפחתת מיסוי הכנסות שמקורן בחו &quot; ל </li></ul><ul><li>הוצאת שליטה וניהול מחוץ לישראל ; </li></ul><ul><li>&quot; יבוא &quot; הון שמקורו בהכנסות פאסיביות בשיעורי מס מופחתים ; </li></ul><ul><li>ועוד יתרונות מס מתכנונים נוספים </li></ul><ul><li>קיזוזי הפסדים בחברה משפחתית ; </li></ul><ul><li>התארגנות משותפת לבניה ומכירת דירות בפטור ממס ; </li></ul>
 4. 4. מכירת חברה בהקצאה – אי חיוב במיסי מקרקעין <ul><li>ביום 12.4.05 פורסם בספר החוקים תיקון 55 לחוק מיסוי מקרקעין ( להלן - החוק ) ובהם תיקון רחב למיסוי פירוקי איגודים . במסגרת האמורה , נערך תיקון משולב גם בסעיף 71 לחוק ובסעיף 93 לפקודת מס הכנסה לצד הוספת סעיף 71 א לחוק . </li></ul><ul><li>טרם לתיקונים הנדונים , ביום 15.4.04, תוקנו שתי תקנות נוספות הקשורות באותו נושא אשר משנות את הגדרת &quot; נכס &quot; לעניין סעיף 93 לפקודה , קובעות תיאומים מיוחדים למחיר מקורי של מניה בפירוק לפי סעיף זה ומרחיבות ביחד עם התיקון הנוכחי את תחולת סעיף 93 לפקודה לכל איגוד , לרבות איגודי מקרקעין . </li></ul>
 5. 5. מכירת חברה בהקצאה – אי חיוב במיסי מקרקעין <ul><li>בתיקון 50 לחוק , תוקנה הגדרת &quot; פעולה באיגוד &quot; והוצאה מתחולתה כל הקצאה ובלבד שמדובר בהנפקה של זכויות באיגוד שלא נרכשו על - ידי האיגוד קודם לכן ואשר תמורתה , כולה או חלקה , לא שולמה למי מחברי האיגוד , במישרין או בעקיפין . </li></ul><ul><li>כתוצאה משינוי זה , יש לומר , כי הקצאה ברוב המקרים , לא תהווה עוד אירוע מס ולפיכך היא לא תגרור חיוב במס . </li></ul>
 6. 6. מכירת חברה בהקצאה – אי חיוב במיסי מקרקעין <ul><li>הקצאת מניות למשקיע ובמיוחד כאשר שווי החברה שלילי ( לא הכרחי לפי הוראות החוק ), תוך דילול בעלי המניות הקיימים עד לשיעור החזקה אפסי והעברת תקבולי ההקצאה לנושים , הגם שבתוכם קיימים חברות קשורות , הינה תכנון מס אפקטיבי הן לרוכש והן למוכר . </li></ul><ul><li>המוכר - אינו נחשב כזה לעניין חוק מיסוי מקרקעין מאחר ואינו עונה להגדרה &quot; עושה פעולה באיגוד מקרקעין &quot; ואילו הרוכש – אינו רוכש זכות במקרקעין או באיגוד מקרקעין , כיוון שההקצאה כאמור אינה מהווה &quot; פעולה באיגוד &quot; ( לכן גם אינה מהווה רכישה אצל הצד השני לעסקה ) ולכן , אינה חייבת במס רכישה . </li></ul><ul><li>יש לציין , כי בעבר הקצאה שהיה בה שינוי בזכויות , על פי חוק מיסוי מקרקעין , בשונה מהפקודה , נחשבה כאירוע מס ולפיכך ביצוע עסקאות במבנה המתואר לעיל לא היה אפשרי . </li></ul>
 7. 7. מכירת חברה בהקצאה – אי חיוב במיסי מקרקעין <ul><li>בתיקון 55 לחוק נקבעה הוראה המחייבת בדיווח לרשויות מס שבח אודות כל הקצאה באיגוד מקרקעין הגם שזו אינה בבחינת פעולה באיגוד ואינה חייבת כלל במס . </li></ul><ul><li>לא זו אף זו , תחילתן של הוראות אלה נקבעה באופן רטרואקטיבי , גם לגבי הקצאות שהיו בתקופה שתחילתה ביום 7.11.2001 וסיומה ביום 12.4.05, מועד פרסומו של תיקון 55, כשלצידן חובת מסירת הודעה למנהל מס שבח עד ליום 12.6.05. </li></ul><ul><li>כיוון שטרם יצאו טפסים מתאימים כמצוות החוק , את ההודעה אודות ההקצאה יש להגיש במכתב שימוען למנהל מס שבח אשר יכלול את פרטי החברה בה נעשית ההקצאה , פרטי בעלי המניות , לרבות בעל המניות שהוקצו לו מניות וכן ציון העובדה כי אין מדובר בפעולה באיגוד . </li></ul>
 8. 8. מכירת חברה בהקצאה – אי חיוב במיסי מקרקעין <ul><li>תיקון 55, מתקן כאמור גם את הוראותיו של סעיף 71 לחוק , מקום שם נקבע שפטור לפי הסעיף הנדון יינתן רק אם בתקופה של ארבע שנים שסיומה ביום שבו התחיל הפירוק לא הייתה באיגוד המתפרק &quot; הקצאה מטיבה &quot; ( למעט הקצאה במועד התאגדותו של איגוד ) שהיא הקצאה שמתקיימים לגביה שני תנאים במצטבר : האחד - ההקצאה היא לבעלי זכויות או למי שכתוצאה ממנה הפך להיות בעל זכויות . השני - בעקבות ההקצאה שונו זכויותיהם של מי מבעלי הזכויות באיגוד בשיעור של 10% או יותר . </li></ul>
 9. 9. מכירת חברה בהקצאה – אי חיוב במיסי מקרקעין <ul><li>תחולתו של הסעיף הנדון , על - פי הוראות החוק , משתרעת לכל זכות במקרקעין שהוקנתה לבעל הזכות באיגוד בפטור ממס לפי סעיף 71 לאחר יום פרסומו של החוק המתקן שהוא 12.4.05, ומטרתו למנוע פירוק איגודי מקרקעין בתכוף להקצאה , כפי שציינתי לעיל , אשר כאמור אינה מהווה אירוע מס , ובדרך זו לבצע מכירה בעקיפין של חלק או מלא הזכויות במקרקעין וחלוקת תמורת ההקצאה לבעלי המניות , לרבות בעל המניות שלו הוקצו המניות , וזאת ללא חיוב במס נוסף ( תכנוני מס שנקטו בהם בעבר ). </li></ul>
 10. 10. מכירת חברה בהקצאה – אי חיוב במיסי מקרקעין <ul><li>כמסקנה - שניים ניתן ללמוד מהאמור לעיל : אחד – פירוק שלאחר תום התקופה הנדונה , לא תעמוד כנגדו טענה כלשהי מצד רשות המיסים ואף כי מדובר בתקופה ארוכה , משתלם לכל בעל מניות שלא לפרק באופן רשמי את החברה ( הפסיקה קובעת שאין דין הפסקת פעילות חברה כדין פירוקה ). שניים – הוראה זו , באופן דיספוזיטיבי , הופכת כל הקצאה לתכנון מס &quot; לגיטימי &quot; ( אף כי השימוש בתווי לשון זה הוא בעייתי ), גם אם תוצאתה היא הדחת כל המניות שהיו בידי בעלי המניות הקודמים , שהרי אם לא כן , מדוע יחפוץ המחוקק ליתן הוראה המונעת תכנון מס מאוחר המבוסס על אירוע תכנוני אחר שקדם לו ואשר קיבל &quot; הכשר חוקי בדיעבד &quot;. </li></ul>
 11. 11. יתרות חובה בעלי מניות <ul><li>כשהחברה משפחתית – מחילת חוב בחברה המשפחתית , הפסד הוני בחברה המשפחתית שמיוחס לנישום המייצג , במקביל הכנסה חייבת הונית במישור היחיד – קיזוז ביניהם . </li></ul><ul><li>פירעון החוב ע &quot; י סגירת ופתיחת יתרות – פתרון טוב לזמן קצר . </li></ul><ul><li>העברת נכסים פרטיים ממישור היחיד למישור החברה . </li></ul><ul><li>העברת מניות לפי סעיף 104 לצורכי מחיקת החוב – בעיית שוויים , בעיית עמידה בתנאים של הפקודה – צריך לנצל רווחים ראויים לחלוקה באופן מושכל . </li></ul>
 12. 12. יתרות חובה בעלי מניות <ul><li>מפקחי המס &quot; אוהבים &quot; לטפל בסוגייה . </li></ul><ul><li>אפשרויות סגירת החוב בפשרה : פירוק החברה והנאה מרר &quot; ל עד 1.1.2003 ב -10% מס , הפיכת החוב להלוואה מסודרת עם תאריכי פירעון ברורים תוך הוכחת הקטנת החוב . </li></ul><ul><li>הפיכת החברה למשפחתית ב -2006 ( נדרש לבקש עד ליום 31.11.2005, בפרשנות גם עד 31.12.05) – אין וכנראה לא תהיה חברה שקופה . </li></ul>
 13. 13. יתרות חובה בעלי מניות <ul><li>כשהחברה משפחתית – מחילת חוב בחברה המשפחתית , הפסד הוני בחברה המשפחתית שמיוחס לנישום המייצג , במקביל הכנסה חייבת הונית במישור היחיד – קיזוז ביניהם . </li></ul><ul><li>פירעון החוב ע &quot; י סגירת ופתיחת יתרות – פתרון טוב לזמן קצר . </li></ul><ul><li>העברת נכסים פרטיים ממישור היחיד למישור החברה . </li></ul><ul><li>העברת מניות לפי סעיף 104 לצורכי מחיקת החוב – בעיית שוויים , בעיית עמידה בתנאים של הפקודה – צריך לנצל רווחים ראויים לחלוקה באופן מושכל . </li></ul>
 14. 14. שכירים – אופציות <ul><li>פס &quot; ד כץ – פשרות על הקצאות של 102. </li></ul><ul><li>גם מסלול 3( ט ) ניתן להגיע לפשרות בעקבות פ &quot; ד כץ . </li></ul><ul><li>ניתן לבצע פריסה לאחור של הכנסה מכח 3( ט ), לתקופה שהנישום היה תושב חוץ relocation- ולטעון לאי חבות במס . </li></ul>
 15. 15. סיווג עסקאות <ul><li>סיווג הכנסה מדיבידנד , להכנסה מריבית – שיעור מס זהה , הוצאה מוכרת בחברה . </li></ul><ul><li>בעל מניות לא מהותי (10%) משלם מס על ריבית 20%. </li></ul><ul><li>בעל מניות מהותי – הלוואת בעלים – יכול למשוך הצמדה או הפרשי שער כגבוה מביניהם בפטור ממס והוצאה מוכרת לחברה ( סעיף 9(13) החדש לעומת 18( ב 1) הישן ). </li></ul><ul><li>פעילות בניירות ערך – סיווג פירותי ( ניהול ספרים , פתיחת תיק ) - שיעור מס גבוה , קיזוזי הפסדים , לעומת סיווג הוני – שיעור מס מוקטן . </li></ul><ul><li>מס שבח – מכירת 2 דירות במשך 4 שנים : עיסקת מכר ועיסקת הלוואה . </li></ul>
 16. 16. המשך <ul><li>שימוש בחברת חנ &quot; ז לצורך הפחתת שיעורי מס – הכנסה פירותית שמופקת בחו &quot; ל ( תמלוגים למשל ) במקום מס שולי , 25%. </li></ul><ul><li>עולים חדשים : הקמת חברה לפני העלייה – קבלת דיבידנד פטור ממס במשך 5 שנים , או קיצבה . מכירת המניה - פטור במשך 10 שנים ולינאריות . </li></ul><ul><li>פרישות למיניהן : שימוש בסעיף 9 ב – ללא תקרה . </li></ul><ul><li>העברת אחזקה במניות לחברה תושבת ישראל לפי 104, ולאחר מכן שינוי תושבות אפקטיבי למדינת אמנה דלת מס - המרת רווח חייב בלינאריות לרווח חייב ב -25%. </li></ul><ul><li>פטור לנכה – גם אם לנכה פטור נמוך מ -185 יום מגיע לו פטור על הכנסות שלא מיגיעה אישית . </li></ul>
 17. 17. המשך <ul><li>הכנסות מימון חייבות בשיעור מס של 10% - ניתן לתבוע כנגדן הוצאות מימון – 125 ג ( ב ). שכירים שחייבים בהגשת דו &quot; ח – האם חל סעיף 160 ? שאלה פרקטית ותיאורטית כאחד . </li></ul><ul><li>העברות לחו &quot; ל – לא כל העברה לחו &quot; ל חייבת במס , הו &quot; ב של רשות המיסים חורגת מההסמכה בדין ( למשל : שירותים מקצועיים בחו &quot; ל ). </li></ul><ul><li>חישוב זיכוי לעובד שעבד בחו &quot; ל אצל מעביד ישראלי – ההגבלה בתקנות על גובה הזיכוי חורגת מסמכות ואינה חוקית – אין להגביל את גובה הזיכוי לפי גובה ההוצאות שנדרשו . </li></ul><ul><li>הגרלות – הטלת שיעור מס אחיד ללא זכות קיזוז , או זכות הכרה בהוצאות –פוגעת בחופש הקניין , ומעוותת כלכלית – בהיעדר אלטרנטיבה כמו בהשכרה למגורים . </li></ul>
 18. 18. סוף השנה מתקרב <ul><li>הכרה בהוצאות בגין עבודה מהבית </li></ul><ul><li>1. פ &quot; ד מעונות רוטשילד ( מחוזי ) – ניתן להתיר בניכוי הוצאות יחסיות כל עוד יש מפתח או ייחוס ספציפי . </li></ul><ul><li>פ &quot; ד אינטרבילדינג ( עליון ) – ניתן שלא להשתמש במנגנון הקבוע בחוק , אם יוכיח הנישום כי הוא זכאי לניכוי ההוצאה באופן אחר . </li></ul><ul><li>הו &quot; ב מיסוי מקרקעין מספר 16/2003 – התרת הוצ ' ריבית . </li></ul><ul><li>פ &quot; ד מ . ל . השקעות ( עליון ) - התרת הוצאות מכל הסוגים , לאו דווקא הוצ ' מימון . </li></ul><ul><li>זהירות – מדרון חלקלק – על פי סעיף 130 ( החל מיום 1.7.2003) דרישת הוצאות פרטיות עלולה להביא לפסילת ספרים . </li></ul><ul><li>עצם מתן נקודות הזיכוי בגין לימודי התואר , אינו שולל הכרה בהוצאות הלימודים – אפילו מחזק משפטית . </li></ul>
 19. 19. סוף השנה מתקרב <ul><li>דחיית הכרה בהכנסות לשנים הבאות </li></ul><ul><li>1. מדרגות המס מרווחות יותר כבר ב -2006, ושיעור מס שולי קטן עם השנים . </li></ul><ul><li>שיעור המס על ההון הולך ופוחת – ליחיד – 20%: סיווג ההכנסה כהוני תופס משנה חשיבות ( פיצויים , מכירת מוניטין ולא תיקי לקוחות ). </li></ul><ul><li>אין לינאריות משולשת – אלא רק שיעור מס שולי ושיעור מס מופחת חדש . </li></ul><ul><li>כנ &quot; ל לגבי חברה . </li></ul><ul><li>התאגדות כיחיד או כחברה – מס על רווח הון בחברה , ואח &quot; כ דיבידנד מביא לשיעור מס יותר מכפול (43.75) ממצב שבו היחיד היה מוכר בעצמו (20%). </li></ul><ul><li>בסיס מזומן מצטבר – אין הכרעה משפטית עדיין . </li></ul>
 20. 20. אחריות פלילית וגבולות תכנון המס <ul><li>תכנוני המס : </li></ul><ul><li>1. על פי הרפורמה החדשה : תהא רשימה של רשות המיסים ( שתעודכן על ידיה ) בדבר תכנוני המס האגרסיביים שמחייבים דיווח של הנישום . ( עסקה ששולם בה שכ &quot; ט ליועץ המס בסכום גבוה , שימוש בחברות OFFSHORE , שימוש בנאמנויות , עסקת רווח הון גדולה ועוד ). </li></ul><ul><li>2. גילוי , חוות דעת או אישור מהרשות – פוטרים מאחריות פלילית . </li></ul><ul><li>עסקה מלאכותית לעומת עסקה בדויה לעומת סיווג עסקה מחדש – אבחנה דקה . </li></ul>

×