Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

Practica prezi

Related Audiobooks

Free with a 30 day trial from Scribd

See all
 • Be the first to comment

 • Be the first to like this

Practica prezi

 1. 1. DISSENY CURRICULAR I AULES DIGITALSAna García-Varcárcel i Ángel Domingo González Treball realitzat per: Ana Rosa Casanova Navarro
 2. 2. ÍNDEX1. Per què?2. Per què llengua i matemàtiques ?3. Fonamentació teòrica.4. Les TIC a l‟àrea de Llengua.5. Les TIC a l‟àrea de Matemàtiques.6. Guia didàctica.7. Aportacions.8. Bibliografia.
 3. 3. • PER QUÈ? Constitueixen una necessitat en tots els àmbits de la societat.El desconeixement dels seus aspectes bàsics, comportala discriminació funcional en la vida quotidiana. Aporten recursos didàctics per a docents i alumnat.
 4. 4. Recursos interessantsLes editorials Pissarres digitals, InternetAmplia l‟oferta de forma exponencial.
 5. 5. • Per què llengua i matemàtiques ? Són pilars de la formació d‟aquesta etapa educativa La comunicació oral, l‟escriptura i la Llengua lectura són objectiu de les diferents àrees de l‟educació obligatòria. Pilar fonamental del quefer quotidià Matemàtiques dels estudiants: seqüències, raonament lògic, mesures del temps i de l‟espai…
 6. 6. • FONAMENTACIÓ TEÒRICA.Les Tic ofereixenun aprenentatge  Més significatiu.  Més situat a la realitat.  Més estimulant.
 7. 7.  Classificació que descriu tres grans tipus d‟activitats a desenvolupar a l‟aula mitjançant les TIC. Prats (2003) :  Activitats simples: puntuals i complementàries a altres activitats de l‟aula ( participació al Chat, Trobar informació a la ret...).  Activitats complexes: requereixen més temps i major organització, i que els alumnes desenvolupen diverses habilitats i competències cognitives (WebQuest, Caceres del tresor...).  Activitats desenvolupades en entorns virtuals: exigeixen el domini de la capacitat dexpressió i comunicació mitjançant recursos més complexos ( elaborar un bloc, tutoria electrònica...).
 8. 8. • LES TIC A L‟ÀREA DE LLENGUA El disseny curricular a Espanya ofereix les competències comunicatives estructurades en quatre blocs de continguts: 1)Escoltar, parlar i conversar. 2)Llegir i escriure. 3)Educació literària. 4)Coneixement de la llengua. Al desenvolupament de les TIC, la l„àrea de llengua contribueix:  Tractament de la informació i competència digital. Intercanvi comunicatiu en la composició de textos dus personal i social.
 9. 9. Al món de l‟ensenyança La capacitat deno és possible prescindir representació audiovisual delsde la comunicació a través missatges mitjançant diversesde les TIC. No sols és un tecnologies, permet viure la riquesa de les manifestacionsrecurs per a la transmissió lingüístiques i culturals.de continguts, sinó tambéés un contingut específicper a l‟aprenentatge.
 10. 10.  La llavor pedagògica deurà de comptaramb les TIC per apropar el consum deformats literaris tradicionals. L‟aparença estètica dels textos ésdiferent, ja que tenen imatge i so, el quees fa més motivadors. El domini de la lectura i l‟escripturarequereixen la capacitat de manipulardiverses fons d‟informació. El que fa que elsalumnes adquirisquen les competències debusqueta, recopilació i processament de lainformació.
 11. 11. • LES TIC A L‟ÀREA DE MATEMÀTIQUES Objectiu Alfabetització numèrica principal de l’àrea de (capacitat per utilitzar i fer matemàtiques matemàtiques en situacions reals). Competència matemàtica (LOE): habilitat per emprar números i operacions, formes dexpressió i raonament matemàtic per produir i interpretar diferent tipus d’informació, conéixer aspectes qualitatius i espacials i resoldre problemes de la vida quotidiana.
 12. 12.  Les TIC per a l‟adquisició de competències matemàtiques: Influeixen en el que s’ensenya i milloren el procés d’aprenentatge.. Transmissores i generadores d’informació i coneixement. Han de ser emprades des de una perspectiva constructivista: com a eines de suport, com a mitjans de construcció i com a potenciadores del processament cognitiu i la memòria.
 13. 13.  Les matemàtiques contribueixen a l‟adquisició de lacompetència en tractament de la informació i competènciadigital:  Destreses numèriques: comparació, aproximació i les diferents formes dexpressar-ho.  Llenguatge gràfic i estadístic.  Lús de calculadora.
 14. 14. • OBJECTIU FINAL Elaborada per al tercer cicle de Primària. Ha suposat; Analitzar i redefinir els blocs de continguts del currículum. Determinar les competències en TIC que deurien adquirir els alumnes . Seleccionar recursos TIC i dissenyar activitats respecte als continguts. Oferir als docents un material de suport, complementari als llibres de text. Resultats:han sigut valorats 75 recursos dellengua i 161 de matemàtiques,.Seleccionantsols els de alt potencial pedagògic.
 15. 15. L‟entorn del llenguatge L‟entorn del llenguatge Llengua escrit L‟entorn L‟entorn de literari la llengua L‟entorn delsExemple dels parlants blocs de recursos Números i Operacions La mesura: estimació i càlcul Matemàtiques de magnituds Geometria Tractament de la informació: Atzar i probabilitat
 16. 16. • APORTACIONS• AVANTATGES I INCONVENIENTS DE LES TIC EN L‟ AULAMotivació Fàcil d‟utilitzar i aprenen jugantInterès Pedre la por al concepte inicial de l‟àrea de matemàtiquesInteractivitat Enriqueix en gran mesura l‟aprenentatge de l‟alumne.Cooperació És més fàcil treballar junts, aprendre junts i inclòs ensenyar junts.Aprenentatge en “FEED BACK” Retroalimentació: més fàcil corregir les errades que es produeixen en l‟aprenentatge.Iniciativa i creativitat Aprenentatge per si mateixComunicació Relacions entre alumnes i docents més estreta.Autonomia Internet avarca infinits nombre de canals i gran quantitat d‟informació
 17. 17. Distracció El docent ha de prevenir que es confonga aprenentatge i joc.Temps per seleccionar informació El docent ha d‟ensenyar els diferents sistemes de busqueta avançada.Fiabilitat de la informació Aprendre quines són les fonts que donen garantia de la validesa del coneixement que es transmet.Aïllament No podem interposar la relació virtual a la personal. Les TICs aplicades al procés d‟ensenyança/aprenentatge aporten un caràcter innovador i creatiu, ja que donen accés a noves formes de comunicació .
 18. 18. • RECURSOS BIBLIOGRÀFICS -http://www.youtube.com/watch?v=n1h1zGhdTx4 -http://www.eumed.net/rev/ced/09/emrc.htm

×