Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

Joe vitalle zero-limite

36,427 views

Published on

Zero limite va prezinta o cale testata de a depasi limitele autoimpuse pentru a realiza in viata mai mult decat ati visat vreodata. Priviti exemplul lui Joe Vitale, milionar si autor a numeroase carti de succes, un guru al marketingului online. Doar cand a descoperit sistemul hawaiian stravechi Ho'oponopono, a gasit si succesul fara limite. Actualizata pentru epoca moderna, Ho'oponopono este o metoda de autoajutor care elimina obstacolele mentale, eliberandu-va mintea pentru a gasi cai noi, neasteptate de a obtine ceea ce vreti.

Published in: Spiritual
 • Dating for everyone is here: ♥♥♥ http://bit.ly/2F90ZZC ♥♥♥
     Reply 
  Are you sure you want to  Yes  No
  Your message goes here
 • Follow the link, new dating source: ❶❶❶ http://bit.ly/2F90ZZC ❶❶❶
     Reply 
  Are you sure you want to  Yes  No
  Your message goes here

Joe vitalle zero-limite

 1. 1. Z.r,) lillite lw, i ** lM*it . ,-;nt6 o cale testati de a depS;i aceste frontiere pentru a realiza in viali mai mult decdt agi visat vreodati. Privili exemplul lui Joe Vitale. Mai demult nu avea adipost. Acum este milionar li autor a numeroase cirli de succes, un guru al marketingului online. Ce s-a intimplat de are asemenea succes? Rispunsul s-ar putea si vd surprindi. Doar cind a descoperit sistemul hawaiian strivechi Ho'oponopono, a gdsit;i succesul fari limite. Actualizatd pentru epoca modernd, Ho'oponopono este o metode de autoajutor care elimini obstacolele mentale, eliberAndu-vi rnintea pentru a gasi cai noi, neatteptate, de a obline ceea ce vreli. Vitale a simlit ci trebuie si impdrtigeasci metoda respectivd lumii intregi pentru ca gi alJii si experimenteze implinirea;ifericirea pe care ie simte elin fiecare zi. Aceastd carte este ca dinamita; in momentul in care incepeli si o citili aprindeli fitilul. indepirteazi toate paradigmele complexe 9i ambigue ale trecutului gi dezvdluie o cale relaxante gi clare de a vd transforma viala fic6nd doar un singur pas. Pe misurd ce o veli citi gi explora, pregdtili-vd pentru o cSlStorie care vi va provoca ;i vi va inspira mai mult decit v-ali fi putut imagina vreodata. Craig Perrine este pregedinte al companiei de consultantd in marketing Hypnotic Marketing Inc. A fost supranumit ,,Buddha al internetului" pentru felul in care imbina priceperea in marketing cu cea dovediti in domeniile spirituale. Printre c6rfile scrise de el se numiri Factorul de atruclie, Manual pentru viaya gi Cheia, apdrute in limba rom8nd la editura Meteor Press. p e n t r u at i n s e r ea u n u i " J? :'f :f ::"il:::::'ffi [:[11 : il?;:r El a lucrat cu mii de oameni, inclusiv cu grupuri ale Naliunilor Unite, UNESCO, World Peace Conference. ,ltilliililltlililil Lril lltll d . !r.=t =-rJ ltffi-' I
 2. 2. [;s ?lf ')i {o*Tirfn/p,gi dr.lhaleakala Hew Len Z,E,RO LIMITE srsnMut sKntr ptNIru AililGtRf uilul NlvEtlilAtT mruulsnnEsluinrrgmct
 3. 3. Pentru Morrnah gi Ka'i Dr. Hew Len Pentru Mark Ryan pi Nenssa Dr. Vitale {o*Wgi dr. lhaleakala Hew Len ZERO LIMITE slsltfrtut st(nEf pt]fiRu AI|IiGIRH UilUt ilnmlrnu Dt B ultAsrAnt, siunnn g mcr Traducere din limba englezl,de Simona Stan tutEIE0ntTil PRESSIAJ
 4. 4. ftlrf:rr trrr l'.tttttttttrltt.lullni-Soimaru f i'f trrort'rfirt'f or'. Mrtriurut Rulu ( 'olrt'r f ;i: Itr itt I)tttni!ratcu ( ir|yri1llrt (r .l(X)7 hy llipnotic Markcting and I)r. lhaleakala IJcw Len. A ll r rlilrts rr:sr.rvr:rl. 'I lrs trilrslirtion prrblishcd under licensr:. l'ublrslrcrl by Jolrn Wilcy & Sons, Inc., Ilobtrken, Ncw Jers(:y. ( ') ,t( X )r), I rc(litirrc 20 I 0 'liratr: clreplrrri le asupra accstei cdilii sunl rczcrvale ctltlttrri lr'llil l,l()R I'RIISS ( i)illit(.1: ('.t,.'lI Illt 'li'1./lr;rx: Ol l.ll?.33. ll l: nrirrl t:rlilrrr;r(,rnlclcorprcss.r() | )istr rlrrrIir. lir: 'li l./lrux: ()l |.222.33. I2 I i rrrriL r'orrrt.nzi (dlttelcorprcss.ro wwW nx'll'rlt l)f(:ss.I() !)tstr'lrrr.n ('ll' a llilllioteeii Na{ionale a Ront6nitri vr'r'At.t,t,.l( )r,l Zcro linrilr' : sislrnrul socrcl pentr[ atingorca unui nivel inalt dc sinitatc, lrtlrr:islurt;i p:rce /.hr Vitalii, dr. lhaleakala llew l-en ; It;ul.: Sirrrorr;r Starr. - llrrcrrrc5ti : Mctcor Prcss,2(X)9 lsBN ()/u ')7 r-7?.ti-3tt7-{) l. I lcw l.t rr, lhllt'irktrlu ll. Slarr, Sirrorr:t (lrirl.) | 59.921.:: Mulfumiri Doi oameni-cheie meriti mulgumiri Pentru aceastd carte: Mark Ryan este un prieten nePretuit care mi-a sPus pentru prima dati povestea ciudatului doctor despre care veti citi gi dumneavoastrd, iar dr. Ihaleakala Hew Len este acel neobiqnuit terapeut care avea si devini mai tArziu un prieten extraordinar. Nerissa, dragostea mea, este sprijinul meu principal Ei partenera mea de viagi. Matt Holt qi prie- tenii mei dragi de la fohn Wiley&Sons sunt ni$te oameni cu care este extraordinar si lucrezi. Suzanne Burns este asis- tenta mea qi editorul meu $i ea a frcut $i o corecturd a va- riantei inigiale a acestei c54i. Grupul meu master mind (de mingi strilucite) m-a sPriiinit de asemenea pe parcursul acestui proiect, inclusiv |illian Coleman-Wheeler, Cindy Cashman, Craig Perrine, Pat O'Bryan, Bill Hibbler gi Ne- rissa Oden. Printre primii cititori ai acestei cl4i, care m-au aiutat se o structurez Si si o perfecfionez, se numXrd Mark Weisser gi Mark Ryan. Vreau, de asemenea, sX mulqumesc Cerului pentru indrumarea Pe care mi-a dat-o in procesul scrierii ci4ii. Le sunt recunoscdtor tuturor.
 5. 5. Ilo'oponopono este un dar profund care vi permite si vI imbuntrtiligi relagia interioari cu Divinitatea qi vI inva{i t'unr s5 cerc{i, in fiecare moment, ca gregelile cu gAndul, cu- viintul sau cu fapta si fie purificate. Procesul se bazeazi in principiu pe eliberare, pe eliberarea completi de trecut. Morrnah Nalamaku Simeona Principalul instructor aI metodei Ho'oponopono, crcator al Identitdgii Ho'oponopono, numit5 cetXfean de onoare al statului Hawaii in 1983 de c[tre Hongwanji Mis- sion of Honolulu gi Hawaii State Legislature Cuprins Prefali: [Jnde incepe pacea............... .......9 Introduce r e: Secretul universului .....'.................... 1 1 Aventura incepe ..'.....'...........19 Descoperirea celui mai neobi$nuit terapeut din lume .............27 Prima noastre conversafie .............. ....'..34 Adev[rul gocant despre intengii ............39 Care sunt excep$ile? .......,.....49 Te iubesc ..........-.---62 CinAnd cu Divinitatea.......... ..................77 Dovada ...-.-...........-87 Cum sX oblineli rezultate mai rapide ...........'....... 1 30 Cum si primigi boglqii mai multe .......138 Minqile sceptice vor si gtie .......... ......'.151 Alegerea este o limitare ......160 Trabucuri, hamburgeri gi uciderea Divinitiqii ......177 Adevdrul din spatele poveqtii ..............190 Epilog: CeIe trei etape ale trezirii ........200
 6. 6. ZEROI,MITE Agrr.rrrlit'r.le A: Irrincipiile de bazd tlc tncttxlci zero limite....... ...............206 Alrr.rrrliccle B:Cum sd vd vindecagi (satr crtnt si-i vindecagi pe algii), cum sit vl bucura;i de sdndtate, bundstare Si fcricire ..........209 A;rendicele C: Crne se afld Ia conducere? ............211 l.egca cauzi-efect: modelul fi zic .......... ..............212 l.cgea cauzi-efect: Identitatea Ho'oponopono....213 Bibliografie ............... ...........229 Resursc online...... ...............222 Despre autori....... ................233 Index....... ............226 Prefald Unde incepe pacea Scumpa Morrnah Nalamaku Simeona, creatoarea gi prima profesoari a practicii Identitigii Ho'oponopono, avea pe biroul siu inscripqia: ,,Pacea incepe cu mine." Am fost martor al pdcii acesteia dincolo de orice capa- citate de inqelegere in timp ce am lucrat gi am cll5torit cu ea din decembrie 1982 pin5 in aceazifatali din februarie 1992, din Kirchheim, Germania. Chiar cAnd zdcea pe patul de moarte, inconjuratd de haos, fiinqa ei exprima o stare de li- nigte dincolo de orice inqelegere. A fost marele meu noroc qi o mare onoare si fiu indru- mat de Morrnah in noiembrie 1982 qi sd mi aflu in prezenfa ei timp de un deceniu. De atunci, am aplicat practica lden- titigii Ho'oponopono. Sunt incAntat ci acest mesaj poate fi impdrtdgit lumii cu ajutorul prietenului meu, dr. foe Vitale. Dar adevSrul este ci mesajul trebuie si ajungi doar la dumneavoastri, prin mine, pentru ci toqi suntem una gi pen- tru ci totul se petrece in interior. Pacea eului, Dr. Ihaleakala Hew Len Pregedinte de onoare, The Foundation of I, Inc. Freedom of the Cosmos www.hooponopono.org www.businessbyyou.com
 7. 7. lntroducere Secretul universului in 2006, am scris un articol cu titlul,,Cel mai neobig- nuit vindecEtor din lume". in acesta era vorba despre un psiholog care a vindecat un pavilion intreg de infractori bol- navi mintal - frrd s5 ii consulte pe vreunul dintre ei. El a fo- losit o metodd neobignuit5 de vindecare, originar[ din Hawaii. PinI in 2004 nu auzisem nici de el, nici de metoda aceea. L-am ciutat doi ani pini s[-l gisesc. Apoi am inv5lat metoda lui gi am scris un articol devenit celebru. Acel articol a ftcut inconjurul internetului. Era afigat in topul listei de gtiri gi era trimis prin e-mail unui numir uriag de oameni din toate categoriile sociale. Prietenii din propria mea list[ de pe site-ul www.mrfire.com au adorat aceast[ metodi gi a trimis-o mai departe altor mii de oameni' La rAndul lor, acegtia au transmis-o familiei 9i prietenilor' Am estimat ci aproape cinci milioane de oameni au vdzut articolul respectiv. Tufuror celor ce l-au citit le-a venit greu s[ creadl ci era adevirat. Unii au fost inspirali de el. Algii au fost scep- tici. Cu to[ii vroiau s[ gtie mai mult. Aceasti carte este re- zultatul dorinqei lor gi al ciutXrilor mele. Chiar daci sunteqi expe4i in cunoa$terea celor cinci pagi din cartea mea anterioatil Factorul de atracgie*, s-ar 'Factorul de atracgie. Cinci paSi simpli pentru obginerea prospe- ritdgii prin utilizarea puterii interioare, |oe Vitale, Editura Meteor Press, Bucuregti, 2008 (n.red')
 8. 8. ZENO UMITE l)ut('l sii nu lili capabili si inqelegegi principiile incredibile lx' carc vi le voi dezvilui aici, cel pulin nu de la inceput. l)rocesul simplu pe care md pregdtesc si vi-l prezint in aceasti carte vA va ajuta si vd explicagi de ce afi fosr capabili si aveqi cAteva realizSri uriage ftrX si fi incercat, practic, si le obgineqi. IatI cAteva dintre ele: I Timpul necesar programului audio de Ia Nightingale- Conant, numit Puterea marketingului neobignuir, mi-a fost alocat dupd ce am renunfat si mai bat la uqa lor dupi zece ani de insistenEs. I Cum am ajuns, de la un s5rman ce locuia pe strizi, si fiu un scriitor implicat inigial in lupta penrru publicare, apoi autor de succes, apoi guru al marketingului pe in- ternet frrd sd planific acest hucru? I DorinEa mea de a avea o magini sporr BMW Z3 mi-a inspirat o idee de marketing pe internet Ia care nimeni nu se gAndise pini atunci, idee care, in prima zi a apli- cirii ei, mi-a adus 22 500 de dolari gi peste un sfert de milion de dolari in decurs de un an. I Dorinqa mea de a md muta intr-o zoni deluroasi din statul Texas atunci cind eram falit gi treceam printr-un divorE m-a condus spre crearea unei noi afaceri care mi-a adus 50 000 de dolari intr-o singurd zi. I Uriaga pierdere in greutate de 40 de kilograme s-a rea- lizat dupd ce am renuntat la dietb qi m-am deschis spre o alt[ cale de a-mi implini aceasti nizuinqX. I Dorin{a mea de a fi autorul unei c[4i de top m-a con- dus spre scrierea unei c54i care a devenit numdrul unu, degi nu pldn uisem niciodati sd, scriu gi nici micar nu fu- sese ideea mea. I Rolul meu in filmul de succes Secrerulmi-a fost dat ftri si il cergesc, fXr[ sd il cer, frri s[ planific sau sd inren- fionez absolut nimic. Introdueerc Participarea in emisiunea Larry King Live din noiem- brie 2006 gi apoi din martie 2007 a venit ftri intenqia mea. in timp ce scriu aceste rAnduri, regizorii de la Holy- wood se gindesc si transforme cartea mea Factorul de atraclie intr-un film gi, mai mult, alfi negociazi ca eu si am propriul post de televiziune. Lista ar putea continua, dar a{i prins ideea. in viaqa mea se intAmpld multe minuni. Dar de ce se intAmpl5? Cindva locuiam pe str5zi. AstXzi sunt autor de suc- ces, o celebritate in lumea internetului qi multimilionar. Ce mi s-a intAmplat de am atAta succes? Da, mi-am urmat visele. Da, am actionat. Da, atn fost perseverent. Nu au fost gi al$i care au frcut aceleagi lucruri gi to- tugi nu au ajuns si aibl succes? Atunci, ce este diferit? Daci veli privi cu un ochi critic la realizlrile pe care le-am enumerat, ve[i observa ci nici una dintre ele nu a fost determinati de mine. De fapt, ceea ce au toate in comun este intervenlia planului divin, eu fiind uneori un participant frri voie. L[sati-mi si vd explic altfel spre sfhryirul anului 2006 am condus un seminar cu titlul Dincolo de manifestare (www.BeyondManifestation.com), seminar ce este pu- ternic influengat de ceea ce am invlpt dupi ce l-am des- coperit pe misteriosul medic havaian gi metoda sa. in timpul acelui seminar i-am rugat pe participangi si in- tocmeasci o listi cu toate modalitigile Pe care le cunosc pentru a realiza sau a atrage ceva in viall. Ei au spus ceva de genul: afirmare, vizualizare, intenqii, metode
 9. 9. d e co ncen trare asupra senzatiilor fizice, triirea rezulta- tului final, planificare atenti, Tehnica Eliber5rii Emo_ qionale (TEE) 9i multe, multe altele. CAnd grupul a terminat de trecut in revistl toate metodele, i-am intre_ bat pe membrii lui daci ele funclionau oricAnd, fdr[ ex- cepgii. Cu tolii au fosr de acord ci ele nu func$oneazi in_ totdeauna. ,,Ei bine, de ce nu?" i-am intrebat. Nimeni nu mi-a putut da un rispuns sigur. Apoi i-am surprins pe cei din grup cu observagia mea: ,,Toate aceste cdi au limite", le-am spus. ,,Ele sunt jucdrii pe care mintea voastri le folosegte pentru a vi face si credeli cI avegi conrrolul. Adevirul este ci nu degineEi controlul qi ci adevirata minune se petrece cAnd renunfafi la jucirii gi aveqi incredere in acel loc din fiinla voastri unde limitele sunt zero," - Apoi le-am spus cI, in viaqd, cu totii ne dorim de fapt sI depSgim acel stadiu al juclriilor, sI ajungem intr-un loc care se aflI dincolo de plllvrigeala minqii noastre gi si fim acolo unde se afli ceea ce noi numim Divinitatea. Am continuat explicAndu-le cI existi cel puEin trei ipostaze ale viegii, in- cepAnd cu cea in care suntem victime, evoluAnd apoi spre a fi creatorii propriilor vieqi qi, in cele din urmd, - dacl sun- tem norocoqi - ajungem la cea in care devenim slujitorii Di_ vinitiqii. in aceasti ultimi etapE, pe care o voi detalia mai tArziu in cartea de fa1i, se intAmpli minuni uimitoare -aproape fXrd sd te chinui. Ceva mai devreme i-am pus citeva intrebiri unui ex- pert in stabilirea scopurilor pentru programul de membru Hypnotic Gold (vezi www.HypnoticGold.com). Et a scris numeroase cX4i gi le-a vAndut in milioane de exemplare. El Stie cum si indrume oarnenii ca sd iqi implineascl scopurile. O buni parte din filozofia lui se invArte in jurul unei do_ zEnou[nE Introducerc ringe puternice pe care trebuie si o aibX cineva. Dar aceasta este o strategie incompletl. L-am intrebat ce se intampli atunci cAnd cineva nu este suficient de motivat pentru a-gi stabili un scop, ca si nu mai vorbim de indeplinirea lui. - Dacd a$ gti asta, a inceput el, ag fi in stare sd rezolv majoritatea problemelor din lume. Apoi a continuat spunAnd c[ trebuie s[ fii practic flI- mAnd s[-1i impline$ti un scop anume. Dac[ nu vei fi aga, nu te vei disciplina atAt de mult incAt sI te concentrezi gi si muncegti pentru indeplinirea lui. - Dar dac[ nu e$ti su-ficient de ,,fl5mAnd"? l-am intrebat. - Atunci nu igi vei realiza scopul. - Dar cum faci sX fii motivat? Nu mi-a putut rXspunde. Aici apare dificultatea. La un moment dat, toate Pro- gramele de automotivare gi stabilire a scopurilor egueazl. Oamenii ajung in punctul in care realizeazi ci, dac[ nu sunt dispugi si obqini ceva cu orice pre{, atunci nu vor investi energia necesarl pentru ca lucrul respectiv si se materiali- zeze. Acegti oameni vor renunfa. Cu togii gtim asta Pentru cI ne-am propus diverse lucruri de Anul Nou qi le-am uitat in ziua urmitoare. Intengiile bune au existat. Dar ceva situat la un nivel mai adinc al fiinqei nu era in acord cu aceste do- rin{e congtiente. Atunci, cum ai griji de acea stare mai adinc[ ce nu este ,,flimAnd6"? in acest punct, devine utild metoda havaian6 pe care o veti invila in cartea de fag[. Ea vi ajutd s[ vi purifica{i sub- conEtientul, adicl locul unde sunt depozitate blocajele. Ea vi va ajuta si dizolvali programele ascunse care vX impiedicd si vd implinigi dorinqa, fie ea legati de s[nitate, bundstare, fericire sau de orice altceva. Torul se intAmpli in interiorul dumneavoastri.
 10. 10. r ZERO TIUTIT Vi voi explica toate acestea in cartea pe care o aveli acum in mAni. Deocamdatd, qineli minte un lucru: Existi un citat din cartea lui Tor Norretranders, Tfte User lllusion (Iluzia utilizatorulur), care concentreazi esenga caruselului mental in care sunteti pe cale s[ vi urcagi: ,,Ur-r1: versul a ap5rut cAnd nimicul.sj-@" -Pe scttrt, Zero ft'mjre vorbegte despre intoarcerea la acea stare zero, unde nu existi nimic gi totugi totul este posibil. in starea zero nu sunt ganduri, cuvinte, fapte, amintiri, pro- grame, convingeri sau orice altceva. Nu exist[ nimic. intr-o zi insl, nimicul s-a vizut pe sine in oglindfl ;i ast- fel ne-am nlscut noi. Din acel punct, noi am creat gi, in- congtient, am absorbit qi acceptat convingeri, programe, amintiri, gAnduri, cuvinte, fapte gi altele. Multe dintre aceste programe se intorc adesea la acel inceput al existenlei in- seqi. Scopul prezentei ci4i este de a vi ajuta s[ experimen- tagi minuni clip[ de clipd. Din acest punct, minuni precum cele pe care vi le-am descris anterior vi se vor intAmpla gi dumneavoastri. Ele vor fi unice. Vor fi de-a dreptul extra- ordinare, magice, miraculoase. Experienga mea de imbarcare in aceastl rachetd cu des- tinagia spre puterea aflati dincolo de limitele rationale a fost ceva de nedescris. Am atins un nivel de succes ce intrece qi cele mai sllbatice vise ale mele. Am c[pitat noi aptitudini, gi nivelul de dragoste resimgitl pentru mine insumi Ei pen- tru lume este unul pe care cuvintele nu sunt suficiente pen- tru a-l descrie. Triiesc intr-o stare de continui uimire plini de teami. Permitegi-mi si mi exprim altfel fiecare dintre noi are o lentili prin interrnediul c[reia vede lumea. Oameni reli- giopi, filozofi, vindecitori, autori, conferenliari, guru, fabri- canti de lumAniri, fiecare percepe lumea prin intermediul unei mentalit5gi anume. Citind aceasti carte, vefi invEla si Introducerc Iblosiqi o lentili noui care le va face inutile pe celelalte. in momentul in care veqi reuqi, veli aiunge in punctul pe care eu il numescZero limite. Jinegi cont gi de faptul c[ lucrarea de fagd este prima din lume care dezviluie, actualizAnd-o, aceasti metodi de vindecare a Identitdgii Ho'oponopono. Dar vi rog sd ingelegeli gi c[ aici este vorba doar despre experimentarea metodei de cdtre un singur om: de mine. Degi cartea este scrisi cu bine- cuvAntarea terapeutului care m-a inv[qat uimitoarea me- todd, tot ceea ce va urma este relatat prin prisma modului in care eu v[d lumea. Pentru a ingelege pe deplin practica lden- tit5lii Ho'oponopono, va trebui si participagi la un seminar de weekend gi si experimentafi metoda pe cont propriu. (In- scrierea la seminar se face pe www.hooponoPono.org sau pe www.zerolimits.info.) in cele din urmi, esenga cX4ii poate fi concentrati in- tr-o singuri expresie - una pe care veli inviga sI o folosigi, una ce dezviluie cel mai mare secret din univers, una pe care vreau si v-o adresez dumneavoastr[ 9i Divinitdqii chiar acum: ,,Te iubesc." Procuragi-vi un bilet 9i luagi loc. Trenul citre sufletele dumneavoastr[ este gata de plecare. finegi-vi bine piliria. Te iubesc Aloha no wau ia oe. Dr. |oe Vitale (Ao Akua) Austin, Texas www.mrfire.com t7
 11. 11. Universul a apdrut cAnd nimicul s-a vdzut pe sine in oglindd. Tor Norretranders, The User lllusion AvnNrunn iNcEPE Pacea si fre cu tine, toatd Pacea mea. O ka Maluhia no me oe, Ku'tt Maluhia a pau loa. in august 2004, suslineam dezbateri pi lucr[ri la confe- ringa anuall a Asociagiei Nalionale a Hipnotizatorilor. imi pl[ceau oamenii, imi pl[ceau evenimentul, energia gi rela- file stabilite. Dar nu eram pregdtit Pentru evenimentul in stare si-mi schimbe via[a, care avea si inceapd in acea zi. Prietenul meu Mark Ryan lucra alSturi de mine- Mark este gi el hipnoterapeut. Este un om cu viziuni foarte largi, este curios, o persoani distinsi qi profund interesat cand vine vorba de explorarea vielii 9i a tuturor misterelor ei' Adesea am avut cu el conversafii care au durat ore intregi' Vorbeam despre terapeuqi de marci, de la Milton Erickson la gamani mai pulin cunoscufi. in timpul unei astfel de con- versalii, Mark m-a surprins cu intrebarea: - Ai auzit weodat[ de terapeutul care vindec[ oamenii IXri ca m[car s6-i vad6? intrebarea m-a lisat perplex. Am auzit de vindec[- tori-medium, de vindecdtori la distanl[, dar Mark p[rea si vorbeascfl de cu totul altceva. - Este un psiholog care a vindecat un spital intreg de bolnavi mintal, de nebuni patentati, dar nu a vizut nici mlcar un singur pacient.
 12. 12. ZERO LMN'B - Ce a llcut? - A folosit un sistem havaian de vindecare numit Ho'opo_ nopono. - Ho-o-ce? am intrebat. L-am rugat pe Mark si repete termenul de zeci de ori. Nu-l mai auzisem pAni atunci. Mark nu cuno$tea destul de bine metoda, astfel incAt si imi povesteasci mai mult. Re- cunosc cd eram curios, dar mirnrrisesc ci eram de asemenea sceptic. Mi gAndeam cI este un soi de legendi. Si vindeci oamenii ftri sI ii vezi? Da... sigur. Mark a continuat gi mi-a spus urmitoarea poveste: - Timp de ;aisprezece ani am mers la Mount Sasha in Ca_ lifornia in ciutarea sinelui. Un prieten de acolo mi-a dat o brogurl pe care n-o s-o uit niciodati. Era scrisl cu albastru pe alb. Era un articol despre un terapeut havaian qi metoda sa. Am citit acel articol de nenum[rate ori timp de cAEiva ani de zile. Nu descria amdnungit ce a lHcut terapeutul, dar se spunea acolo ci a vindecat oamenii cu metoda sa. - Unde este acel articol acum? l-am intrebat. Vroiam si eu si il citesc. - Nu il pot glsi, mi-a spus Mark. Dar ceva m-a ftcut si igi spun despre asta. $tiu cd nu mi crezi, dar sunt la fel de fascinat ca gi tine de subiect. $i eu ag vrea si Etiu mai multe. A trecut un an pAni la urmltoarea conferinqi. in timpul scurs intre aceste conferinle am tot cercetat pe internet, dar nu am putut gdsi nimic despre niciun terapeut care a vin_ decat oamenii fHrd sI ii vadi. Desigur, existd informaqii des_ pre vindecarea la distanfi, cAnd cineva vindeci o persoani fXri ca ea si fie de fa$, dar am ingeles cI acel rerapeut havaian nu frcuse asta. A;a cum aveam si aflu mai tArziu, nici nu este vorba de distanld in tipul de vindecare pe care il prac_ ticd el. Mai mult ca orice, nu stiam cum se scrie Ho'opono- pono ca si pot cluta online. AEa c[ am renun[ar. AYenturaincepe Apoi, in 2005, la urmitoarea conferingi de hipnozi, Mark mi-a amintit din nou despre acel terapeut. - Ai aflat ceva despre el? m-a intrebat. - Nu ii gtiu numele qi nu Etiu cum si scriu acel ho-oricum se cheam5, i-am explicat eu. Aga ci nu am putut gisi nimic. Mark este extrem de ambi$os. Am fEcut o pauzd, am scos laptopul, am gisit o conexiune la internet si ne-am pus pe clutat. Nu a durat mult pAni ce am gisit singurul site ofi- cial pentru Ho'oponopono la www.hooponopono.org. Am cercetat putin $i am citit cAteva articole. Mi-am ftcut o idee sumari asupra a ceea ce aveam sX aflu. Am gisit o definigie a Ho'oponopono: ,,Ho'oponopono este un proces de eliminare a energiilor toxice din interio- rul dumneavoastr[, astfel incAt si vi puteqi supune gAndu- rilor, vorbelor, faptelor pi acgiunilor divine." Habar nu aveam ce insemna asta, asa cI am cXutat in continuare. Iati ce am g[sit: ,Pe s"utt, Eq'oporqporo irs potrivit, sau (a corecta o gre$eatIffi:_-----.:-ieni, gregelile sunt cauzate de gAnduri care sunt declanqate Ae an L r U t.l caldZe a vi elibera de energia acestor gAnduri sau qregeli .I cr.ureroase care cauzeaza Dolr sau oezecnuibre." exact? Pe misurd ce am explorat site-ul, cdutAnd informaqii despre misteriosul terapeut care trata oameni frri sI ii vadi, am ingeles ci existd o formi actualizatl a metodei respec- tive numiti Identitatea Ho'oponopono (IH). Nu am avut pretengia ci gtiam ce inseamni toate aces- tea. Nici Mark. Noi eram camarazi exploratori. Laptopul era calul pe care cdliream in sdlbiticia noului ginut. Eram in cdutare de rlspunsuri. Tastam inainte cu interes. Am gisit un articol care ne-a ajutat acum si ne explicim cAteva lucruri:
 13. 13. r zBn0 uunts Identitatea Ho'oponopono A fi 10096 responsabil penrru problemele clienlilor mei De dr.Ihaleakala Hew Len Si Charles Brown in abordarea tradifonali a rezolvdrii problemelor gi a vindecdrii, terapeutul porne$te de la convingerea ci sursa problemei este in interioruI pacientului, nu in interiorul propriei persoane. Terapeutul crede cI este de datoria sa a-l sprijini pe pacient in procesul de rezolvare a problemelor. S-ar putea ca aceste convingeri si fi dus la distrugerea com- pleti gi sistematici a strucrurii vindecirii? Pentru a putea solugiona problemele cAt mai eficient, terapeutuJ trebuie sd fie dispus 100o/o sd igi asume responsa- biktatea de a fi creat situa;ia problemd; asta inseamnd cd tre- buie sd fie dispus sd vadd cd sursa problemei o reprezintd gAndurile gre;ite din interiorul sdu, nu cele din interiorul pacientului. Terapeu;ii par sd nu observe cd atunci cAnd existd o problemd ei sunt intotdeauna prin preajmd! A fi 100o/o responsabil pentru existenla problemei ii per- mite terapeutului s[ fie l00o/o responsabil qi pentru rezol- varea ei. Folosind metoda actualizat[ Ho'oponopono, un proces de c5inq6, iertare $i transmutare proiectat de Kahuna Lapa'au Morrnah Nalamaku Simeona, un terapeut este ca- pabil si transforme gAndurile gregite din interiorul sHu gi din interiorul pacientului s[u in gAnduri totale de DRAGOSTE. Ochii ei erau plini de lacrimi. Riduri adAnci ii incadrau colEurile gurii. ,,Sunt ingrijorati pentru fiul meu", a suspinat uqor Cynthia. ,,A inceput din nou sI ia droguri." in timp ce ea imi spunea povestea sa dureroasl, am inceput purificarea gindurilor negative care s-au manifestat in exterior ca o problemd a Cynthiei. AYsnnEaincepe CAnd gdndurile negre sunt inlocuite de unele pline de tlragoste in mintea terapeutului, a familiei sale, a rudelor gi a strimosilor, ele sunt de asemenea transformate gi in inte- riorul clientului, a familiei acestuia, a rudelor qi strimoqilor sii. Forma actualizati a Ho'oponopono ii permite vindecd- torului si lucreze direct cu Sursa originarfl care poate si transforme gAndurile gregite in DRAGOSTE. Ochii i s-au uscat. Ridurile din colEurile gurii s-au mai atenuat. A zimbit, avAnd pe fagi o expresie de eliberare. ,,Nu gtiu de ce, dar mi simt mai bine." Nici eu nu $tiam de ce. Serios. Viaga este un mister, in afari de DRAGOSTE, care le qtie pe toate. Am lXsat acea problemi in urmi gi doar i-am mulqumit IUBIRII, din care ne vin toate binecuvAntirile. in rezolvarea problemelor folosind tehnica actualizati Ho'oponopono, terapeutul igi abordeaz[ intAi Mintea sa, ldentitatea sa Ei le conecteaz[ la Sursa originari, pe care algii o numesc DRAGOSTE sau DLIMNEZEU. Cind s-a realizat conectarea, terapeutul face apel la DRAGOSTE, ca ea sX co- recteze toate gAndurile greqite din interiorul siu, gAnduri ce se manifesti ca probleme mai intii pentru el gi apoi pentru clienlii s5i. Rezultatul este un proces de ciingi ;i iertare din partea terapeutului -,,imi pare rdu pentru gAndurile gre- gite din interiorul meu care au cauzat probleme mai intAi pentru mine;i apoi pentru clienqii mei; te rog si mi ie4i." Drept urmare a ciingei qi a iertirii invocate de terapeut, DRAGOSTEA incepe un proces mistic de transformare a gdndurilor gregite. in acest proces de coreclie spirituald, DRAGOSTEA neutralizeaz[ mai lntAi sentimentele gregite care au cauzat problema, fie ele resentimente, furie, vin[ sau confuzie. in urmltoarea etapI, DRAGOSTEA elibereazd energiile neutralizate din g6nduri,lisAndu-le intr-o stare de vid, de gol, de adevirati eliberare.
 14. 14. 7 zEn0LunE Cu gAndurile astfel golite, libere, DRAGOSTEA vine apoi gi le umple. Rezultatul? Terapeutul este improspdtar, resraurat prin DRAGOSTE. CAnd terapeurul este reinnoir, la fel se intimpli si cu pacientul, si cu tofi cei implica;i in problema respectivX. Daci in interiorul pacientului fusese inainte disperare, acum va fi DRAGOSTE. DacE in suflerul siu fusese intuneric, acum va fi vindecarea dati de lumina DRAGOSTEI. Instruirea pentru metoda Identitiqii Ho'oponopono ii invagi pe oameni cine sunt, cum igi pot rezolva problemele in fiecare clipd gi cum, prin acest proces, pot sd fie innoigi qi regenerafi de DRAGOSTE. Cursul incepe cu o prelegere de doui ore. Cursangilor li se explici cum gAndurile din inte- riorul lor se transformi in probleme spirituale, mentale, emolionale, fizice, financiare gi de relagionare, in vielile lor gi in cele ale familiei lor, ale rudelor, pirinqilor, prietenilor, vecinilor qi partenerilor de afaceri. in timpul cursului de in- struire la sfArgit de siptlmflni, cursangii sunt inv5tati ce este o problem5, unde sunt localizate problemele gi cum sI re- zolve diferite tipuri de probleme folosind peste 25 de tehnici de solugionare gi, mai mult, cum si aibl griji de ei cu ade- virat. in timpul cursului accentul cade pe a fi 100o/o res- ponsabili pentru sine, pentru ceea ce;i se intAmpll gi pentru modul in care pot sI se rezolve problemele ftri efort. La$ra extraordinarl a tehnicii actualizate Ho,opono- pono esre cI avefi oportunitatea si vh reinnoigi fiinga in mod continuu si sI apreciagi mai mult procesul de regenerare mi- raculoasi a DRAGOSTEI, odati cu fiecare aplicare a tehnicii respecdve. Avontafa incepe Am citi articolul impreuni cu Mark Ei ne intrebam cine cste terapeutul: Charles Brown sau acest dr. Hew Len. Nu $tiam. Nu ne puteam da seama. $i cine era acea Morrnah de care pomenea articolul? Ce era aceasti Identitate ho-o-vd rofl Am citit in continuare. Am mai gisit cAteva articole care au ftcut lumind in chestiunea pe care o cercetam. Printre ele am descoperit gi afirmaqii ca: *Metoda Identit5tii Ho'oponopono vede fiecare problemi nu ca pe un chin, ci ca pe o oportunitate. Proble- .mele sunt de fapt amintiri ale trecutului care apar din nou pentru a ne da o pamn du " pti"i.r o +-- .- E-Ec diidfre suF-rmperiul i nspi raf i e i " --*-Tli566i6s-mcurios, clar inci nu pricepeam. Problemele erau ,,amintiri ale trecutului"? Ce? Ce incercau acesti autori si explice? Cum l-a ajutat acest ho-ceva pe terapeut s[ vindece oamenii? Pin[ la urmI, cine era acest terapeut? ai t. '). tmighidez viap g relajiile potrivit umltoardor principii: Universul fizic este o actualizare a gdndurilor mele. DacX gAndurile mele sunt infestate de cancer, vor 4. Sunt 100o/o responsabil pentru crearea universului 5. Sunt 100o/o responsabil pentru vindecarea gffnduri- lor bolnave care genereaz[ o realiiate]nEstaiEl- 6. Nu exist[ e*teriori@- durllor dln mrntea mea. Daci gAndurile mele sunt perfecte, vor crea o
 15. 15. zERo LIunts Am mai gisit inci un anicol, scris de un reporter numit Darrell Sifford, care a intAlnit-o pe creatoarea procesului de ho-opo-cum-ii-spune. Numele ei esre Morrnah ;i este o ka- huna, sau o pistritoare a secretelor. De fapt, aceasti Mor- rnah ii vindeci pe oameni prin ,,apelul cdtre creatorul divin al alegerii noastre <prin inrermediul Divinitdgii care existl in fiecare dintre noi... care este de fapt o extensie a creatoru- lui divinu". Poate ci dumneavoastri inEelegegi asta. Eu nu am inqe- les in acel moment. Nici Mark nu a ingeles. Se pare cX aceasti Morrnah spunea citeva cuvinte ca un fel de rugi- ciune pentru a-i ajuta pe oameni. Am incercat si regin cAte ceva pentru a afla mai uqor acea rug5ciune, dar acum efor- turile mele erau indreptate spre o noul misiune: de a-l gXsi pe acel terapeut qi de a invlqa metoda sa de vindecare. Am- bigia mea de a gti mai mulre gi de a-l intdlni pe acest gaman devenea din ce in ce mai puternici. Degi Mark gi cu mine trebuia si ne intoarcem la lucririle de la conferinli, le-am lisat pe toate deoparte gi ne-am continuat ciutarea. BazAndu-ne pe articole gi pe informagiile furnizate de site, am presupus ci vindecitorul pe care il cdutam se numea Ihaleakala Hew Len. Cel pugin acesta era primul nume. Nu aveam habar nici cum se pronun[a, cu at6t mai puqin cum se scria. Nu gtiam nici cum si il gisesc. Pe site nu erau trecure niciun fel de date de contact. Eu gi Mark am incercat sd mai clutim pe Google, dar nu am gdsit niciun rezulrat. incepeam si ne intrebim daci acest terapeut nu este doar un personaj ficgional sau poate o persoanl retrasd din afacere sau dece- dati. Am inchis laptopul gi ne-am intors la confering[. Dar aventura incepuse deja. DSScoPERIREA CELUI MAI NEOBISNUIT 'I]ERAPEUT DIN LUME Cine priveste in exterior viseazd; cirtgp'r*Slte, in interior se trezeste. Carl |ung Ajuns acas[ in Austin, Texas, nu puteam si scap de po- vestea terapeutului care vindeca oamenii frri sI ii vadi. Care cra metoda lui? Cine era el? Povestea aceea era o farsi? AvAnd in vedere cei peste 20 de ani de implicare in do- rneniul dezvoltirii personale, ilustraqi in mare parte in cirlile mele Adven tures Within (Aventuti interioare) 9i Iiactorul de atracgie, nu trebuie sX vi mire ci vroiam si gtiu mai multe despre subiect. Dintotdeauna am fost un tip curios' Mi-am petrecut gapte ani din viaqi alituri de un guru con- I roversat. Am discutat cu o mulgime de rnentori 9i de inge- lepqi ai domeniului motivalional, cu autori 9i oratori, mistici yi magicieni ai mingii. Datoriti succesului de care s-au bucu- rat cirqile mele, ii pot numi prieteni pe mulgi dintre ex- perqii din domeniul dezvoltirii personale. Dar nu Puteam scipa de povestea terapeutului. Era ceva cu totul diferit' Era () noutate.
 16. 16. ZEBOI,ilITE Trebuia si gtiu mai multe. Aga cd am inceput din nou si caut. in trecut, angajasem detectivi particulari penrru a gisi oameni dispiruqi. Am Ibcut asta cAnd am vorbit in cartea mea lie Seven Lost Se- crets ofSuccess (Cele Fapte secrete pierdute ale succesulul despre geniul publicitlqii Bruce Barron. Eram gara sd anga- jez un detectiv profesionist pentru a-l gdsi pe dr. Hew Len, cAnd s-a intAmplat un lucru ciudat. intr-o alti zi, cAnd ciutam din nou pe internet ceva des- pre el, am gisit numele sdu asociat cu un site. Nu am idee de ce asta nu mai ap5ruse pin[ atunci, in ciutirile anterioare. Dar iati ci acum glsisem ceva. Nu am putut afla un numbr de telefon. Dar prin e-mail puteam si il contactez pe dr. Hew Len pentru o consulta$e personalh. Era un mod ciudat de a face terapie, dar in epoca actuali a internetului totul este posibil. G6ndindu-m5 ci aceasta ar fi cea mai bun6 cale de a-l g[si, i-am trimis un e-mail prin intermediul site-ului respectiv. Eram incAntat peste poate. Abia agteptam un rispuns. Ce avea si spuni? Avea sd-mi scrie ceva care si m[ lumineze? Urma sd mi vindece prin e-mail? Abia am putut dormi in acea noapte, atet eram de ne- rdbditor si primesc ve$ti de la el. in dimineaqa urmitoare mi-a scris: Joe, i1i mullumesc pentru cd ai cerut o consultafie. Acestea se fac de obicei prin internet sau fax. Persoana care solicitd con- sultalia imi furnizeazi informalii cu privire la naturaconsulta!iei, adica imi descrie o problemd sau o griji a sa. Eu procesez acele informafii 9i meditez la ele prin intermediul directivelor date de Divinitate. Apoi ii transmit persoanei, prin e-mail, ce mi s-a re- velat prin medita!ie. Astazi, cAnd luam prdnzul, un client, avocat din Hawaii, mi-a trimis un fax cu infoimafii pe care sd le analizez. Dupd ce Italcoperlrea celul nal neobls il voi ,,procesa", ii voi trimite un rdspuns cu ceea ce am primit de la Divinitate. Informafii despre natura muncii mele pot fi gisite la www.hooponopono.org. Simte-te liber sd md conlactezi pentru a vedea ce funcfio- neazd in cazul tdu. lfi doresc Pace dincolo de orice infelegere. Pacea eului. Dr. lhaleakala Hew Len A fost un e-mail ciudat.Vorbe$te cu Divinitatea? Avo- cagii il angajeaz[? Nu Etiam destul ca s[ pot sI-l judec pe el sau metodele lui, dar eram sigur ci vroiam s[ qtiu mai mult' M-am decis pe loc s[ iI angajez Pentru o consultaqie prin e-mail. Avea si m[ coste 15 dolari. Pentru mine, asta era foarte pugin. IJrma, in sfArgit, s[ aflu mai multe despre foarte ciutatul psiholog care frcea miracole, eram incffntat! Mi gAndeam la cAteva intreblri pe care a9 fi putut si i le pun. Realizasem cAte ceva in viagd. Scrisesem ci4i, aveam succes, aveam maqini, case, o partenerd de viag5, sdnitatea ;i fericirea pe care majoritatea oamenilor le cauti. Slibisem 40 de kilograme gi m[ sim[eam groz v, dar mai aveam inci vreoT kilograme de dat jos. Pentru c[ inci md confruntam cu problema kilogramelor in plus, m-am hotdrfft s[ vorbesc cu dr. Hew Len. Aga am fHcut. Mi-a rlspuns in 24 de ore prin urmitorul e-mail: i1i mullumesc, Joe, pentru rdspunsul tdu. Cdnd l-am citit, mi-am spus: ,Este in regul6." tdu! lungul zilei exploreazd-ti corpul. Ex- plorarea ta trebuie si fie una plind de dragoste 9i recunoptinlA- ,,i!i mullumesc ca imi comunici. ili mullumesc pentru respiralie, vreun tel, le rog pentru bdtiile inimii."
 17. 17. il) ZEf,O UUIru Privegte{i corpul ca pe un partener, nu ca pe o slugi. Vor_ begte-i corpului tiu a9a cum i_ai vorbi unui copil. Fii prLt"n ",el. Are nevoie de multd, multd api ca s6 functioneze. poate simfi cd ii este foame, totugi, s-ar putea si-!i spund ci ii este sete. CAnd beiApi Solard Albastre ifi transformi amintirile, ree_ valudnd problemele in subcongtient (Copilut), ceea ce ili ajuta corpulsi depigeascd momentele grele gi s6_limbriligeze pe Dumnezeu. la o sticli albastrd. Umple_o cu apd platd. pune_i un dop sau inveregte-i gura cu cerofan. pune sticla ra soare sau sub o lampd puternici cel pulin o ori. Apoi bea apa; stropegte-li corpul cu ea dup6 ce ai tdcut baie sau dug. Folosegte Apa Al_ bastri Solari pentru a gdti, pentru a{i spala hainele gi pentru orice are nevoie de ap6 in mod normal. igi poli face cafeaua sau ciocolata caldi cu Apd Albastri Solari. E-mailultdu are ceva din eleganfa simplitifii, fiind un dar fdrd egal. Poate ne vom vedea in ipostaza de parteneri de cdldtorie inspre Acasd. lfi doresc pace dincolo de orice infelegere. Pacea eului. lhaleakala in timp ce savuram linigtea oferitl de acest mesaj, m-am trezit ci vroiam mai mult. Aga consulta el oamenii? Aqa ii vindecase el pe acei bolnavi mintal? Dach astfel std- teau lucrurile, ceva important lipsea. Mi indoiesc ci cineva ar fi acceptat acest e-mail "^ p",rn verdict final asupra pier_ derii in greutate. Faptul c5-mi spunea mie,,egti bini,, ni era exact solugia pentru tot. I-am scris inapoi, cerAndu-i mai multe informaqii. IatI ce mi-a rispuns: Joe: Pacea incepe cu mine. Problemele mele sunl amintiri reluate in subcongtientul meu. Problemele mele nu au nimic de_a face cu altcineva, cu un loc sau cu o situalie. Ele sunt ceea ce Shakespeare exprima ItoncopBrtea ceM mal neobl$nultterapeat dln lwe il atdt de poetic intr-unul dintre sonetele sale: "$i riscolesc prin amintiri firesc/ $i-addnc...". CAnd am de-a face cu probleme generate de amintiri re- curente, trebuie si aleg. Pot si rimAn blocat sau il pot ruga pe Dumnezeu si md elibereze de ele transformAndu-le, readu- cAndu-mi astfel mintea in starea sa originari, acea de zero, de vid... al memoriei libere. Cdnd memoria mea este liberi, eu devin un Sine Divin pentru cd Divinitatea m-a creat dupi chipul gi asemdnarea sa. Cdnd subcongtientul meu intrd in acea stare zero, se alld dincolo de timp, dincolo de limite, se afl6 intr-o zoni a nemuri- rii, a infinitului. Atunci cdnd amintirile md ghideazi, subcon- gtientul meu este prizonier al timpului, al locului, problemelor, nesiguranfei, haosului, gAndirii, confruntirii cu problemele gi al rezolvdrii lor. CAnd le dau voie amintirilor si md conduca, renunl la claritatea minfii, precum gi la alinierea cu voia Divinitdfii. Fdri aceasti aliniere nu existd inspirafie. Fdri inspirafie nu existd un scop. in munca pe care o fac pentru oameni cer intotdeauna Di- vinitdtii sd transforme amintirile din subcongtientul meu care se manifesti ca percepfii, gdnduri gi reacfii. in starea zero, Divini- tatea imi umple mintea congtientd gi pe cea subcongtientd cu inspiralie, permifAndu-i sufletului meu si vadd oamenii aga cum ii vede Dumnezeu. LucrAnd impreuni cu Divinitatea, amintirile care se trans- formd in subcongtientul meu se modifici 9i in subcongtientul tuturor minlilor, nu doar in cele ale oamenilor, dar 9i in subcon- gtientul mineral, animal gi vegetal gi in cel al tuturor formelor de existenfd vizute sau nevdzute. Ce minunat este cdnd imi dau seama cd Pacea 9i Libertatea incep cu mine. Pacea eului, lhaleakala ' Sonet )ffi(,William Shakespeare, traducere 9i adaptare de Cristian Vasiliu, www.poezie.ro (n.red.)
 18. 18. zEn0uunE Ei bine, inci nu inEelegeam. M-am hotirAt si il intreb dacl pot lucra cu el pentru a scrie o carte despre ceea ce face. Imi pXrea o cale logici si-l determin sX dest[inuie roate se- cretele despre metoda sa qi despre anii in care lucrase la spi- talul pentru boli rnintale. M-am gAndit cd asra ii va ajuta qi pe algii. Mi-am spus ci eu voi face cea mai mare parte a muncii. I-am trimis un e-mail gi am agteptat. Mi-a rlspuns dupi cum urmeaz[: Joe: ,,Pacea incepe cu mine." Umanitatea a acumulat amintiri care dau dependenfd in ceea ce privegte perceperea altora ca av6nd nevoie de ajutor. Tehnica ldentitdtii Ho'oponopono (lH) inseamni sd te eliberezi de amintirile din subcongtient care reiau percepfiile ce spun cd problemele sunt,,acolo", nu in interior. Fiecare dintre noi a venit pe lume cu acea predispozilie deja existentd citre ,,riscolirea addnci prin amintiri". Amintirile problemd nu au nimic de-a face cu oamenii, lo- curile sau situaliile. Ele sunt oportunitdli de a te elibera. Scopul lH este restaurarea eului, restaurarea ritmului na- tural in acord cu lnteltrda !jv!nd. prin restabilirea acestui ritm, -:-stEiTEa zero se deschide Si sufletul e@-r tora despre asta cu intenfia de a-i ajuta. A scdpa de aceastd ten- din[d de ,,ajutorare" este destul de greu. A exptica tH a]tora nu ii elibereazi pe acegtia de problema amintirilor. in schimb, a prac- tica lH iipoate ajuta. Dacd suntem dispugi sd ne purificdm de ideile preconce- pute, vom fi vindecali, gi la fel vor fi gi ceilalfi din jur. lat6 de ce nu-i incurajez pe alfii sd explice lH; in schimb, ii incurajez s6 se elibereze de interesul prea mare pentru treburile altora, sd se elibereze intai pe eigiapoi pe altii. ,,Pacea incepe cu mine." PE, lhaleakala lroscopertea celul mal neoblinult terapeut dln lune B Ei bine, fof nu am ingeles. I-am scris din nou, intrebAndu-l daci putem vorbi la te- It'fbn. I-am spus ci weau si realizez un interviu cir el. A fost rlc acord gi cu asta. Am stabilit o intAlnire in vinerea ce rrrma, cdteva zile mai tArziu. Eram aga de incdntat, incAt i am scris lui Mark si-i transmit vestea ci urma in sfArqit si vorbesc cu misteriosul gaman havaian despre care imi po- vt'stise cu ce$va ani mai deweme. Era qi el incAntat. Eram amAndoi curiogi cu privire la ce putea si ne spuni. Habar nu aveam ce unna si experimentdm.
 19. 19. Pruue ruoesrnA CONVERSATIE Fiecare om crede cd limita on?qnru1ui sdu esfe ;i limita lumii. Arthur schopenhauer ,"-#ii;f:si vorbesc in sfarsit cu dr' 1'"* Len pe 2r oc- Numele lui intreg era Ihaleakala Heu,, si ii spun,,E". Da, J;;il;;;#l::#;T;iliHfac asta. Prima datl, eu si ,,E" am vorbit el' rugat si imi poveste"r.e r."rr a"ro;;;;p-t*pe o or5' L-am Mi-a explic"t cd;;,,"-iI;; ffi;il:'a sa de terapeut. timp de trei ani. A,tp;;;;;;;il;f:_t:_T1i1, HTvaii una periculoasi. Psihologii renunta' drr-io-"-l mlntAlr era Membrii personalului';."*t ;;;;;; ;il o luni de munc i' si simpru demisionau."dilff;;;int bolnavi sau pur cu spaiele la perete, d; il#;$;i;.t_ftT:1,r"il'H: tre pacienqi. Nu era un mediu deloc pllcqitde tr'it, de mun_cit in el sau de vizitat. Dr. Hew Lean sau,,E" mi-a sDus cX n, tic paciengii. Nu a rd;;;i;r-";;;u: consultat prac- sr le srudieze dosarele. in timp ce lhcea .l_tot'rnsa de acord asupra propriei persoane. ca"a , h;;ili':' se concentra gi propriei p"rro"r", 9i p""i"rqii *l;.d;U:jffi::::"t* tt l,n a n o as,t..d c ony etx afle I)ovestea a devenit gi mai interesanti cAnd mi-a spus ur- r r rIl <larele: - Dopn cAteva luni, paciengi care erau linuqi in cdmagi de lirrll au primit permisiunea de a se plimba liber. Altora care Prirncau tratarnente foarte puternice li s-a redus medica- rrrcnta[ia. Si cei care plreau s[ nu aibi weo gansi de vindecare r.ruu vindecali. Eram de-a drepnrl gocat. - $i nu a fost doar atit, a continuat el, dar asisten$lor gi rrrcdicilor a incspul sX le placi si vini la munc[. Absengele gi irrvoirile au luat sfrrqit. Am ajuns chiar si avem un surplus de Pcrsonal, pentru c[ unii pacienli erau externatri gi pentru cd ir('um tot personalul venea la lucru. Astizi, pavilionul acela r.stc inchis. $i aici am lansat intrebarea bombi: - Ce s-a intAmplat in sinea ta de ai reuqit si schimbi oa- rnr.nii? - Pur Ei simplu, am purifrcat acea parte din viaga mea ( irrc avea de-a face cu ei. - Ce? Nu infelegeam. Dr. Hew Len mi-a explicat ci a fi total responsabil pen- t ru via[a mea inseamni ci roru,l in viagi - pur qi simplu pen- tru ctr face pane din viaga mea - este responsabilitatea mea. lntr-un sens mai strict, intreaga lume este creafia mea. Vai de mine. Asta era destul de greu de acceptat. A fi rt'sponsabil pentru ceea ce spun sau fac este una. A fi res- lxrnsabil pentru ce fac sau spun togi oamenii care fac parte rlin viaga mea e cu tonrl altceva. Totugi, adevirul este c[, daci imi asum responsabilitatea lx'ntru viala mea, atunci tot ceea ce vid, aud, gust, ating sau t riliesc in weun fel sau alhrl esre responsabilitatea mea pentu t'ii fhce parte din viaga mea. Asta inseamni c[ terorismul, pregedintele, economia, t()l ceea ce triiesc gi nu imi place, depind de mine ca si fre 35
 20. 20. zmo[IunE schimbate. Aceste lucruri nu exist[, ca si spunem aqa, decAt ca proiecgii ale interiorului meu. Problema nu sunt ei, problema sunt eu. $i pentru a-i schimba pe ei trebuie sX m[ schimb pe mlne. pentru metoda Ho'oponopono a te iubi pe tine insuqi. Daci weti si vd imbunitdqiF viaqa, trebuie intii si vi vindecaqi. Dac[ weli si vindecagi pe cineva - chiar qi pe un criminal cu probleme psihice - pureti face asta doar vindecAndu-vi pe dumneavoastri inEivd. L-am intrebat apoi pe dr. Hew Len cum a continuat sI se vindece pe sine. Mai exact, ce a fXcut atunci cdnd a studiat dosarele acelor paciengi? -Am spus incontinuu,,imi pare rXu" gi,,te iubesc", mi-a explicat el. - Asta a fost tot? - Da, asta a fost tot. este ceea ce spuneam ci se cheaml Identitatea Ho'opono- pono. Se pare ci existl si o variantfi mai veche a practicii Ho'oponopono care a fost influenfatd de venirea misionarilor -eA;a-a;Hu* f"n sau ,,E" lucra in spital, tot ceea ce ajungea la eI transmitea mai departe Divinitdqii qi ii cerea sd fie eliberat de acel lucru. intotdeauna, avea incredere cI va fi aga. intotdeauna, metoda func1iona. Dr. Hew Len se intreba mereu: ,,Ce se intAmpli in interiorul meu de am dat nastere ..-'acestei probleme, $i cum imi pot repara greseala?" Aceasti metodl de virrdecare din interior spre exterior . Dar, vorbind cu dr. , mi-am dat seama cd insemna pentru el gi lhlna no astrf conversatle irr llawaii. Metoda presupunea ca oamenii sI fie vindecagi pr irr discutarea problemelor cu un intermediar care-i asculta. t,lind puteau t[ia sursa problemei, aceasta dispirea. Dar in rrrr'toda Identitlqii Ho'oponopono nu este nevoie de un in- tr.rn.rediar. Totul este realizat de persoana in cauzi. Eram cu- r urs, dar qtiam ci voi ingelege mai bine totul odat[ cu trecerea tirnpului. Dr. Hew Len nu are inci materiale despre metoda sa. M am oferit si-I ajut si scrie o carte, dar nu a pIrut prea in- r('rcsat. Existi un material video mai vechi pe care l-am im- l,rtrmutat. El a spus, de asemenea, cd citise cartea lui Tor N<rrretranders Tlre User Illusion Pentru ci sunt un cititor irrrpitimit, am intrat imediat pe internet gi am ftcut comandi 1x. Amazon. Cind cartea mi-a fost livrati, am devorat-o. Cartea sustine ci mintea noastri con$tienti habar nu are r'r, se intAmpli. Norretranders scrie: ,,in fiecare secundi, mi- lioane de informagii ne inundl fiinla prin simguri. Dar con- ;t ientul nostru proceseazi poate cel mult 14 informagii pe sct:undi. Milioane gi milioane de informalii se evaporl gi ex- pcriengele noastre congtiente nu congin practic informagii irproape deloc." Dac[ am inleles bine, dr. Hew Len sPunea ci, de weme ( c nu suntem congtien[i cu adevirat de ceea ce se intAmpli la un moment dat, tot ce putem si facem este sA nu ne mai lup- tim, ci sX avem incredere. Este vorba despre a ne asuma res- f ung, in sensul ci lumea exterioari perceptibill este doar rrmbra propriilor vieli, ceea ce spunea el in final era diferit. lil pirea s[ transmiti ci totul este o oglindire a propriei per- soane, dar gi ci noul ne revine responsabilitatea si repar5m gl rrelui. AstaEste tot. Cind terapeutul se purifici pe sine, ta. *
 21. 21. ZERO TIUIB tot ceea ce experimentim prin conectarea fiingei interioare la Divinitate. Pentru el, singura posibilitate de'" repa." e*tu_ riorul este de a-i spune DivinitdEii,,te iubesc,,, Divinitate care poate fi Dumnezeu, viap, universul sau orice alti entitate care simbolizeazi. puterea zuperioarl. Uau. A fost o conversafie serioasi. Dr. Hew Len nu imi cuno$tea toati istoria personal5, dar mi_a acordat destul de mult timp. $i m-a zlpicit tot timpul cAt am discutat. El are aprgape 70 de ani gi este pentru unii un guru, iarpentru algii, probabil, doar un nebun. Am fost incAntat ci am putut vorbi cu dr. Hew Len pen_ tru prima datI, dar woiam mai mult. in mod sigur, ,ro "- irr_ geles tot ce a clutat si imi spunl Era foarte ugorpentru mine sI uit toatl istoria asta sau si scap de el. Dar mI urmirea po_ vestea folosirii acestei noi metode pentru a rezolva cazuri ire- parabile, cum ar fi cel al bolnavilor mintal. $tiam ci Hew Len urma si indrume lucririle unui semi_ nar in scurt timp, aga cX l-am intrebat despre asta: - Ce voi cAgtiga din asta? Viaga interioard subiectivd este cea care con- rcazi pentru noi ca fiinge umane. Totugi, gtim gi in- plegim puline despre aparigia ei Si despre felul cum fincgioneazd la nivelul voingei de a ac;iona' Benjamin Libet, Vremea min;ii Dupi acea priml disculie cu dr. Hew Len am vrut cu tot ,linadinsul s[ gtiu mai multe. L-am intrebat despre semi- rrlrul pe care avea si-l coordoneze cAteva siptimAni mai tirziu. Nu a incercat sd-gi fac[ reclami' A spus cd trecea l)rintr-un proces constant de purificare, ca si vini la semi- ,ru. ou-"riii potrivi[i. Nu vroia o mulqime' Vroia doar inimi ,lt,schise. Avea incredere ci Divinitatea - termenul lui pre- l(,rat pentru acea putere care este deasupra ruturor - avea si lirci astfel incAt totul si fie perfect. L-am intrebat pe Mark Ryan, cel care imi spusese prima oar[ despre dr. Hew Len, dacfl ar vrea s[ meargd' M-am ol'erit s[-i plitesc drumul, in semn de recunogtinql pentru cir mi-a povestit despre acest teraPeut care ftcea minuni' l)esigur c[ Mark a fost de acord. inaintea cil5toriei am mai f[cut unele cercetiri' M-am intrebat daci metoda acestui terapeut avea ceva de-a face cu huna, otehnic[ de vindecare din Hawaii' Din cAte am citit' AnnvARuL socANT I)IISPRE INTENTII - Vei cAgtiga tot ceea ce wei, mi-a Suna ca un vechi refren al anilor trebuie si primegti. - CAgi oameni vor participa trebat. - Imi continui purificarea, astfel incAt sE fie acolo doar oamenii cu adevlrat preglti$, mi-a spus el. poate vor fi 30 sau 50. Niciodatl nu gtiu sigur. inainte de a incheia cJnrrersagia, l-am intrebat pe E ce inseamni semnltura din e-mailul siu. - PE inseamnd pacea eului, mi_a explicat el. Este pacea care intrece orice inEelegere. Nu am inqeles atunci ceea ce astlzi imi este absolut clar. raspuns. 1970: prime$ti ror ce la seminarul tiu? l-am in-
 22. 22. mi-am dat seama ci nu aveau nimic de-a face una cu cealalti. Iluna este numele pe care fostul afacerist, acum scriitor, Max Freedom Long l-a dar versiunii de spiritualitate havaiani. El susline ci a invilat o tradiEie secreri de la nigte prieteni ha- vaieni in timp ce lucra ca profesor in Hawaii. El a pus bazele Fr5liei Huna in 1945 ;i mai tArziu a scos pe piag[ o serie de c54i, una dintre cele mai cunoscute fiind T/re Se cret Science Behind Miracles($tiinga secreti din spatele miracolelor). Degi era fascinantX, opera Iui Long nu avea nicio legdturl cu tera- peutul pe care il cXutam. Din cAte mi-am dat seama, acesta practica ceva de care Long nici m[car nu auzise, cel pugin nu in forma care ii era caracteristici lui Hew Len. Pe misur5 ce citeam qi cercetam, curiozitatea mea a crescut. Abia aqteptam ziua cAnd aveam si il cunosc in per- soand pe vindecltor. Am zburat spre Los Angeles, m-am intAlnit cu Mark gi apoi ne-am indreptat spre Calabasa, California. inainte de a pleca, Mark mi-a aritat oraEul Los Angeles si ne-am distrat de minune. Dar amAndoi eram nerdbdltori si il intAlnim pe cel despre care auzisem atetea. Deqi in timpul micului-dejun avusesem discugii profunde gi stimulante, atit eu, cAt Ei Mark vroiam de fapt si parricipim la seminar. CAnd am glsit sala in care urma s[ se desfEqoare eve- nimentul, la intrare era o coadi de 30 de oameni. M-am ri- dicat pe vArfuri ca sd pot ziri ceva. Vroiam sd il vid pe terapeut. Vroiam si il vid pe omul misterios. Vroiam si il v5d pe dr. Hew Len. CAnd am ajuns la ug[ in sfArgit, dr. Hew Len m-a salutat. - Aloha, foseph, mi-a spus intinzAndu-mi mAna. Vorbea blAnd, totugi avea o carismi puternicfl gi multi autoritate. Purta o pereche de blugi, adidagi, o cimagl des- chisi gi o geaci inchis5 la culoare. purta gi o gapcH de base- ball despre care aveam si aflu mai tArziu cd este articolul de imbrdciminte de care nu se desparte niciodat5. ZEBO UUTIT AdoYllrul socant desnre Intendl Aloha, Mark, i-a spus prietenului meu. Ne-a intrebat cum a fost zborul, cit a durat sI ajung din l'r.xus la Los Angeles, gi aga mai departe. Mi-a pldcut pe loc .rr'(.sl om. Ceva din stilul siu increzXtor, ceva din aerul siu ,h. lrrrnic bun m-a ftcut si m[ apropii de el. Dr. Hew Len ii place sd inceapd la timp. Imediat ce eve- rrrrrrt'ntul a demarat, m-a interpelat: - Joseph, cAnd qtergi ceva din calculator, unde ajunge .r, r'l figier? - N-am nici cea mai micd idee, i-am rispuns. 'fogi au rAs. Sunt sigur cd nici ei nu gtiau. - CAnd $tergeti ceva din calculator, unde ajunge acel fi- 1;rcrl i-a intrebat pe cei din sali. - La cogul de gunoi, a rispuns cineva. - Exact, a spus dr. Hew Len. Este inc[ in calculator, dar .rs('uns vederii voastrerAmintirile sunt la fel. Ele existi inci irr voi, doar ci nu in raza voastri vizuali. Ceea ce vreti voi ,'*, " Mi s-a p5rut fascinant, dar nu aveam nici cea mai mici rrk.c ce insemna asta qi unde vroia sd ajung5. De ce ag vrea r:r amintirile mele sd fie complet gterse? - V[ putegi tr5i viaga in doui feluri, a continuat Hew [en. I'rin intermediul amintirilor sau prin intermediul inspira- 1ir.i. Amintirile sunt programe vechi recurente. Inspiraqia ('sre mesajul dat de Divinitate. Vreli s[ trii$ cilduziqi de in- spirafie. Singura cale de a auzi vocea Divinitiqii gi de a primi rrrspiratia este prin gtergerea tuturor amintirilor. Trebuie rkrar sX facegi curl1enie. Dr. Hew Len a explicat o buni bucatd de timp cum Di- virritatea este starea noastrl zero - ca atunci cAnd nu avem rric'iun fel de limite. Niciun fel de amintiri. Nicio identitate. Nirnic altceva decAt Divinitatea. in viagi, avem cu tofii mo- nrcnte in care vizitdm acea stare zero, dar in cea mai mare Pilrte a timpului suntem plini de gunoaie - pe care noi le rrrrmim amintiri - care ies la suprafali. 4l
 23. 23. 42 - Cind am lucrar la acel spital de alienali mintal li pri_ veam saloanele bolnavilor, simgeam durere in interiorul meu, ne-a spus el. Aceasta era o amintire, un program care ii determina pe paciengi sd se poarte aga cum o fHceau. Nu aveau niciun control. Ei erau doarprizonierii unui program. Cind am simlit astar am inceput sI muncesc pentru a md purifica. Purificarea a devenit tema discugiei. Ne_a vorbit despre numeroase cii de purificare, dintre care multe nu pot fi ex_ pJcate aici pentru cI sunt informagii confidenEiale. Va tre_ bui si participagi la un seminar Ho'oponopono pentru a vi le insugi pe toate (www.hooponopono.org;. nar "X voi spune despre metoda de purificare p" ""r" dr.-Hew Len a folosit_o ;i o folosegte cel mai mult, metodi pe care o practic eu in_ sumi: - -ETrd parru expresii pe care trebuie sd le repetali adre_ sAndu-le Divinitiqii. ,,Te iubesc." ,,imi pare riu." ,,Te rog sd mi ie4i." ,,MulEumesc." in timpul acelui seminar, expresia,,te iubesc,, a devenit parte integrantd a vocabularului meu. Era exact ca atunci cAnd cineva se treze$te cu o melodie in minte, exact a$a era, ca gi cum m-ag fi trezit cu,,te iubesc,'in minte. Chiar dacl o spuneam congtient sau nu, expresia era acolo. Era un senti_ ment minunat. Nu aveam habar cum purifica un aspect sau altul al viegii mele, dar totugi spuneanlasta. Ce_ar fi putut sI fie r5u in acest ,,te iubesc"? La un moment dat in timpul evenimentului aceluia, dr. Hew Len m-a chemat din nou in fa4i. M_a intrebat: - foseph, cum i1i dai seama dacd ceva este amintire sau inspiraqie? Nu am ingeles intrebarea gi i-am spus asta. zEn0 HunE Aildrlrul gocant desy'tr.e Intentll Cum iqi dai seama daci cineva care are cancer il are l,r'ntrur cI el l-a declangat sau pentru ci i-a fost trimis de llrrrrrrrczeu ca o provocare? Am ticut c6teva clipe. Am incercat si analizez intrebarea. Cum igi dai searna daci orice se intimpld este din t .rrza ta sau vine din partea Divinit5lii? Habar n-am, i-am r5spuns. Nici eu, mi-a spus el. De aceea trebuie si te purifici r orrr inuu. Trebuie sd purifici tohrl, pentru c[ nu gtii ce este .rrnirrtire si ce este din inspiralie. Trebuie sI te purifici pen- tr rr l ajunge in starea zero, acea stare cu zero limite. Dr. Hew Len spune ci mintea noastr[ are o viziune in- lirrstil despre lume qi c[ acea viziune este nu numai incom- plctli, dar gi impur5. Nu am crezut cd acest concept este v:rlirbil pAni nu am citit cartea The Wayward Mind(Mintea itttortocheafri') de Guy Claxton. in acea carte, Claxton vor- lrr.stc despre experimentele care au aritat cum creierele n()rstre ne spun ce si facem inainte ca noi si decidem sd in- tn'prindem acel lucru. in cadrul unui experiment celebru, rrrr neurolog numit Benjamin Libet a legat oamenii de un ;rlxrrat ce realiza encefalograme, care aratd ce se intAmpli in r rt,ier. Experimennrl a dezviluit cI existi o activitate intensi ll nivelul creierului inc[ inainte ca o persoanl si aibi in- t('n[ia congtienti de a face un lucru, fapt ce ne determinl si , rt.dem ci intenliile vin din subcongtient gi apoi intri in lt entia con$tientului. Claxton scrie ci Libet,,a descoperit ci intenlia de mig- ( irrc apare cu o cincime de secund[ inainte de migcarea pro- priu-zis5, dar c[ o activitate cerebrali s-a manifestat cu o rr(.ime de secund[ inainte de aparigia intenliei!". Potrivit lui William lrvine, in cartea sa On Desire: Why Wc Want What We Want (Despre doringd. De ce wem ceea t't' vrem), ,,experimente ca acestea sugereazi c[ alegerile n()astre nu se formeazi intr-un mod conqtient, rafional.
 24. 24. Apar din subcongtient gi abia cAnd ajung la nivel congtienr suntem stipAni pe ele." Chiar Benjamin Libet, cel care a condus controversa_ tele experimente, a sc4is in cartea sa Mind Time (Vremea mingii):,,Aparigia incongtienti a unei intengii de a acqiona nu poate fi controlati conqtient. Doar consumarea sa final5 in act poate fi controlati in mod conqtient." Cu alte cuvinte, graba cu care aF fXcut rost de aceastl carte vi poate pirea ci a venit dintr-o alegere congtienti, dar in realitate creierul dumneavoastri a trimis mai intAi semnalul de a o lua qi apoi con$tientul a venit cu o intenlie clari de genul ,,Aceasti carte pare interesant5. Cred ci o voi lua." Poate ci agi ales si nu luagi cartea, lucru pe care l_agi congtientizat in vreun fel, dar nu ati putut contiola originea semnalului insugi care v-a impins sI acgionagi $tiu, pare greu de crezut. potrivit lui Claxton, ,,nicio in_ tengie nu se na$te in congtient; niciun plan nu zace acolo. In_ tenfiile sunt de fapt premonitii, scene care apar in weun coll al congtientului pentru a ne indica ce ar putea si se intAmple.,; De fapt, o intengie clari nu este altceva decAt o premo_ nigie clari. Dar iati ce mi chinuie pc mine: de unde vin gAndurile? Esre $ocant. Dat fiind ci am scris despre puterea inten_ giilor in cartea mea Factorul de atracgiegici am vorbit des_ pre ele in filmul Secretul,faptul de a realiza ci intenqiile nu sunt alegerea mea a insemnat un $oc pentru minq. Se pare ci ceea ce credeam ci fac c6nd stabileam o intenfie era pur gi simplu verbalizarea unui impuls deja declangat de creierul meu. intrebarea care unneazi in mod firesc este cine sau ce a fXcut ca creierul si-mi transmiti acea intengie? Chiar l_am intrebat mai tArziu pe dr. Hew Len ,,cine se afli la condu_ cere?" A rds gi mi-a spus ci-i place la nebunie intrebarea. Ei bine, care este rdspunsul? ZEBOUTIIT IttttvilruI qocant despre tntenllt 6 Itecunosc c[ incfl eram destul de nedumerit in ceea ce l,r rv(,ste intenliile. Arn slibit 40 de kilograme pentm cd am .rvtrr tirie de caracter gi pentru ci am intenlionat sl slibesc' ll,r'i, mi-am propus ceva sau pur qi simplu am rispuns la ,,'rnnalul de a sllbi dat de creierul meu? A fost vorba de in- ,iprrafie sau de amintire? [-am scris dr. Hew Len. Mi-a rds- 1'rrns explicAndu-mi: Nimic nu existi in punr-trrl -ern, An Akrra. niciun fel de nro- bleme,nicic@ Fi66clocupdrile legate de greutate sunt amintiri recurente, 9i aceste amintiri determini fisuri in starea zero, in interiorul tiu' legate vinitate gi amintirile stocate in subcongtient, inspiralia fiind ceva cu totul nou, iar amintirile fiind latura veche a eului. $tim ci lisus a zis: "Cduta[i mai intAiimpirdfia Cerurilor (Zero) 9i toate cele- lalte vi se vor adiuga (inspirafia)." Din cAte puteam vedea, dr. Hew Len ciuta intengii tre- crrte gi -"tg"i direct la sursi - starea zero, acolo unde sunt rrr: iertim qi c face este s[ ne iubim, si nga de a mdnca in Plus, care m-a lircut si fiu obez mare Parte din via1i, este un program' Apare rlin subconqtient. Dacd nu purific acest Program, va rimfrne zt ro limite. iar sI mul () avem. acest rurasca I
 25. 25. zER0 uxnE acolo $i se va manifesta din nou. Atunci cAnd apare din nou, trebuie si fiu atent la alegerea pe care urmeazi si o fac: sI minAnc sau nu. Aceasta este o luptl pe care trebuie si o port toati viata. Nu este o distracgie. Da, pot face fagi tendingei de a ceda spunAnd nu. Dar este clar cd asta imi cere o cheltuiali enormS de energie gi ribdare. in timp, a spune nu tentatiei poate deveni un nou obicei. Dar ce chin pini voi ajunge acolo! mai exista. Va rimAne acolodoarTlEeal este o biatd ln com ia. AtAt timp cAt am tr5it din intengii,-miontinuit mea s-a transformat. Incd nu eram foarte sigur dacd aga funcqiona intr-adevlr lumea gi incl eram destul de confuz in ceea ce privegte pu- terea intenfiilor. Aqa ci m-am hotirAt s[ cercetez in conti- nuare. Am luat cina cu Rhonda Byrne, autoarea gi produci- toarea filmului Secretul. Am intrebat-o ceva ce doream de mult sI qtiu: - A ta a fost ideea filmului sau !i-a fost insuflatl de alt- cineva? $tiam ci fusese inspiratX sd creeze faimosul film, de acum, care a produs o adevdratn febrl de marketing in lumea filmului (vezi www.thesecret.tv). Ea imi spusese mai demult ci ideea filmului ii venise brusc in doar cAteva secunde. E clar ci primise inspiragia care avea si ducl la producerea unuia dintre cele mai controversate filme din istorie. Dar woiam si gtiu daci ideea pentru produsul final, pen- tru filmul propriu-zis, venise din inspiragie sau daci a simqit ci l-a lHcut din alt motiv. Acesta era un punct de rXscruce in cercetarea mea asupra intenliilor. Avem noi intengii care pro_ lilnrlrulljocartdes4relntenql 47 rlrrr' o schimbare in lume sau primim idei pe care mai tArziu 1,, rrrrnrim intengii? Asta arn intrebat-o in timpul cinei' llhonda a tdcut timp indelungat' Pirea absenti anali- rllrrrlu mi intrebarea, ciutAnd in sinea ei rflspunsul' in sfrr- lrl ilri-a zis: Nu sunt siguri. Ideea mi-a fost trimisi, asta e clar' Dar r.n rrn muncit. Am creat fiImul. Aqa ci Pot sPune ci eu am l;tlrrt si existe acest film- ll5spunsul ei a fost hotdrAtor. tdeea ii fusese dat5' asta irrst'amrid c[ venise din inspiragie' Din moment ce filmul are rrrr irnpact atat de puternic, dat fiind ci este at6t de bine fHcut' ,,rit de str[lucitor Promovat, cred ci este doar revelaqie din l)irrtea Divinit[gii. tntr-adev[r, a fost nevoie de munci ;i it 1.',,,,da a frcut-o. Dar ideea in sine venise din inspiragie' Este interesant c5, dupi citeva luni de la apari$a fil- rrrrrlui pe piag[ qi dupl ce vizionarea lui atinsese cote istorice' Itlronda a trimis un e-mail tuturor actorilor spunind ci fil- rrrul are deja propria viagd. ln loc sl-gi exprime intenqia' ea ,r rispuns "iemXrii gi a valorificat opornrnitatea' Se scria deja ,, .,ort" despre acest film. Larry King frcea o emisiune ba- r:rti pe uneie idei din film. Urma sI apari qi o versiune audio ,r lilmului. Se muncea gi la o continuare' rrritc, nu mai avem r rrspiraqii gi acqion[m. Totugi, putem opri curgerea inspiraqiei' Rhonda ar fi putut sPune nu impulsului ce a impins-o sd tirci filmul. Aici pare s6 intervin[ in disculie liberul arbitru. ( liind ne apare in minte ideea de a face ceva - idee ce vine llc din insfiraqie, fie din amintire - putem alege sd actiondm sru nu, dac5 suntem conttienti de existenga imboldului' Potrivit celor scrise de |effrey Schwartz in cartea sa Tfie Mind and the Brain (Mintea 9i creierul)' voinla noastri
 26. 26. I ZENO I,IMNE corrgtienti -puterea de a alege _ se poate impotrivi impulsu- lui care a luat na$tere in zubcongti"rrr. Co alte cuvinte, p"r"_primi, si zice-m, impulsul de a cumpdra o carte, dar il putem jg."or" daci alegem si procedim "rri"l. A""rra este liberul ar_ bitru sau, dupi cum o numea Schwartz, ,,impotriuire tiberf,. El mai scrie gi cd,,in ultimii ani, el (tibe$ a considerat ci voinqa are rolul unui paznic al gAndurilor ce apar din cre_ i"t Ut-::-:" preocupi-de implicagille morale ale iroblemei.,,William James, legendarul psiholog, " .orriid"r"t 9i el cd liberul arbitru se manifesri dupn ce a aperut impulsul de a face ceva gi inainte de a realiza iractic acel lucru. Din nou subliniez ci depinde de noi si spunem da sau nu. Este nevoie de ingelepciune pentru a face al-egerea. Dr. Hew Len m-a in- vigat de fapt cd, prin purific"r""-"o.rrturrt5 a ruturor gdndu_ rilor, fie ele date de inspiragie sau de amintire, pot jege ce este mai bine intr-un anumit moment. Am inceput si realizez'ci pierderea in greutatea a api_ rut pentru cd am ales sd nu ascult de amintire" rau de obi_ ceiul care mi frcea si minAnc mai mult qi si fac _ai prrEi, sport. Alegend sd nuascult de acesre impjsuri ,rulotoritoare, mi-am pus la lucru liberul arbitru sau impotrivirea liberi. Cu alte cuvinte, nevoia de a m6nca in exces era amintire, nu inspira;ie. Venea dintr-un program al minlii mele, nu din partea Divinitigii. Avusesem capaciratea si depigesc acel program, sX il ignor. Ceea ce cred ci a vrut si_mi sugereze dr. Hew Len este si iubesc acel program preexistent al min_ tii mele pAni cAnd se va d.izolv" .o"mpf"i gi va rimAne doar Divinitatea. ,inci nu inlelegeam toful, dar am invlgat si ascult gi si nu dau la o parte orice este nou. Habar nu aveam ce putea sI urmeze. Cnnn SUNT EXCEPTIILE? Sunt povestea a ceea ce crezi cd vezi. Byron Katie, All War Belongs on paper (Rdzboaiele existd pe h6rtie) Experienqa acelui sfArgit de siptimini a fost mai pro- lrrndl decAt credeam. Dr. Hew Len a explicat cI tot ce ciu- tl-tm in interiorul nostru. Daci Dar afunci cAnd o persoani este violatd, a intrebat ci_ neva? Dar daci este un accident de magini? Nu suntem res- ponsabili gi pentru aceste situaqii, nu-i aga? ,,Ai observat vreodati cI atunci cAnd existi o problemi si tu egti prin preajmi?" a intrebat doctorul. Suntem 100o/o responsabili pentru tot. Fir[ excepfie. Nu exist5 clauze spe- ciale care si vI acorde vreo scuzi pentru ceva ce nu vI place. Suntegi responsabili pentru tot, pentru absolut tot. Chiar cflnd a lucrat la spitalul acela de boli mintale unde a vdzut criminali si violatori, doctorul si-a asumat intreaga responsabilitate. A ingeles ci ei acEionau din impulsul unui program sau al unei amintiri. Pentru a-i ajuta, trebuia sX in_ depdrteze amintirea respectivl. Singura cale prin care o
 27. 27. 50 rul sdu, ei s-au vindecat. Dr. Hew Len a mai spus: ,,Simplu spus, Ho'oponopono inseamni ua face ceea ce gste potril$' r"" ."@ h;ai""dJ{"t in3lamnb <cauzi> qi ponoponoinseaini operfecgiune>. po_ ZERO U}IIIT l:rfl snnt excepfrIle? l)ar nu a putut accepta imediat cdile sale ciudate. S-a lrr,;r'ris la un workshop condus de ea, dar a plecat dupi rrrrnriri trei ore. ,,Vorbea cu spiritele qi pirea nebuni", a spus ,.1 ,,A;a cX am plecat." S-a intors o siptEmAnH mai tArziu, a pl5tit din nou taxa ,l,.irrscriere gi a incercat si stea la un alt seminar condus de ,..r. 'l'ot nu a putut rezista. Tot ceea ce spunea ea pirea atit ,h' rrcbunesc pentru o minte normali, incAt a pirdsit din nou 'i.r l:t. ,,M-am intors a treia oari gi am reuqit si stau un wee- kr.rrrl intreg", mi-a spus. ,,Tot mai credeam c[ este nebuni, rl;rr ccva din fiinqa ei imi inmuia inima. Am stat alSturi de ea lrllnii in 1992." Metoda indreptatd spre interior a lui Morrnah ftcea mi- rrrrrri, potrivit celor spuse de dr. Hew Len gi de alqii care au r unoscut-o. Rug[ciunea ei gtergea cumva amintirile Ei pro- lpamele mentale. imi doream foarte mult sI inv5q acea ru- 1grl<'iune qi nu puteam sd imi gdsesc linigtea pAni nu aveam si o pl iu. Morrnah a ftcut ceva trimiteri la metoda sa in articolul f r(' care l-a scris pentru cartea I Am a Winner (Sunt un in- vingdtor).,,Am folosit vechiul sistem pAn[ acum doi ani, am n'lhcut procesul, dar am pistrat (esenfa inlelepciunii stri- vechio," Mabel Katz, in cartea saThe EasiestWay(Calea cea mai usoard), spunea:,,Ho'oponopono este un proces de iertare, . ilin[I Si transformare. De fiecare dati cAnd aplicim tehni- , ilg sale ne asumim r,,r" in numele orooriei Dersoane. invitim ci tot ceea ce ;rpareFnvietile noastre este doar proiecgia unor prog,rame -.:tt l)reexIsrentg:___ -1VF56-intrebat cum a reftcut Morrnah vechea metodi I lo'oponopono gi cum a transformat-o in metoda Identitd$i llo'oponopono. Iati ce mi-a explicat dr. Hew Len: 51 putea face era purificarea. Asta a vrut sI spuni cAnd ne zicea ci nu a consultat practic paciengii intr_un mediu terapeutic obignuit. Doar le-a srudiar dosarele. in timpul ""r"ui'rilo,sale, i-a spus Divinitlgii,,te iubesc,', ,,imi pare riu,,, ,,te rog si mX ie4i" gi,,mulEumesc". F5cea ceea ce giia mai bine peniru a-i ajuta pe pacien;i si ajungi din nou in starea zero, in sta_ rea cu zero limite. CAnd dr. Hew Len a fhcut asta in interio_ s"manif'est5 in urma unor amintiri dureroare- din tr"crrt.TY no opo_19?enqplgpgng i rglq de a elibera enerqia acestor gU"a"n-a iEim; Acest proces nou qi important de vindecare a fost creat de Morrnah, iubita pistritoare a secretelor, care i_a transmis metoda sa dr. Hew Len in noiembrie 19g2. Hew Len auzise despre o vindecdtoare miraculoasl care flnea discursuri la spitale, facultiqi gi chiar in faqa membrilor Nagiunilor unite. S-a intAlnit cu ea, a vizut-o vindecAndu_gi fata bolnavl de zona zoster gi apoi a renuntat la tot pentru a cilitori alXturi de ea gi a invila metoda simplificati de vindecare. Cum Hew Len trecea gi printr-o crizi familiali, gi_a lisat gi fami_ lia in urmi. Asta nu este ceva neobignuit. Au existat nume_ rogi oameni care qi-au llsat familiile pentru a invlga de la un maestru spiritual. Dr. Hew Len vroia sI invege metoda lui Morrnah. I ca atare se deslHgoarl fnE--
 28. 28. 52 Identitatea Ho'olronolrono Hobponopono tadftional zDfo uunE linro sunt exceotllle? hrcrrl unde trebuie si se faci schimbarea este in interior, nu in ('xterior, gi nici intr-o alti persoani. ,,impreuni cu procesul Ho'oponopono actualizat", a r orrtinuat dr. Hew Len, ,,Morrnah a inclus in metoda sa qi r r'lc trei pi4i ale sinelui, pirqi ce sunt calea spre propria lrlt.ntitate. Aceste trei pI4i - care existi in orice molecull a r r.rr I itXqii - sunt numite Unihipili (copiluVsubcon$tientul), I lhane (mama/congtientul) qi Aumakua (tat5l/supracon- ;rticntul). CAnd aceastX ufamilie interioari" este aliniati co- rr.spunzitor, fiinfa se afli in ritm cu Divinitatea. Datoriti ;rt'r-'stui echilibru, viala curge normal. Ho'oponopono ajuti la rr.stabilirea echilibrului mai intAi in interiorul individului yi apoi in intreaga crea;ie." A continuat furnizAnd mai multe explicalii despre acest l)roces uimitor: ,,Ho'oponopono este de fapt foarte simplu. Pentru vechii Iravaieni, toate problemele incepeau de la nivelul gindurilor. l)ar a avea un anumit gAnd nu inseamni neapdrat gi a avea o problemi. Deci, care este problema? Problema este ci toate gindurile noastre sunt saturate cu amintiri dureroase - lmintiri sub forma persoanelor, locurilor sau lucrurilor. Intelectul, pus sX lucreze singur, nu poate rezolva aceste probleme pentru ci acesta doar le gestioneazi. A le gestiona nu inseamni qi a le rezolva. Dar noi vrem si sclpim de pro- bleme. CAnd aplici metoda Ho'oponopono, Divinitatea preia gindurile dureroase qi le purific5. Nu se purific[ o persoanfl, un loc sau un lucru. Se neutralizeazd energia asociatl cu acea persoand, acel loc sau acel lucru. Agadar, prima etapl a Ho'oponopono este purificarea acelei energii. Apoi se in- timpli ceva interesant . Nu numai ci aceastl energie cste neutralizat5; ea este de asemenea qi eliberatd, astfel incAt locul rimAne complet liber. Budigtii numesc acel loc Vidul. Pasul final este atunci cAnd ii permili Divinit[qii si vini gi sd umple acel loc gol cu luminfl. Pentru a aplica Ho'oponopono l. Rezolvarea probleme lor este nropurronrte Doar eu qi sinele meu suntem implicagi. 1. Rezolvarea probleme- 2. Doar eu sunt prezent in procesul de rezol- vare a problemei. CiinEI fagl de eu. lor este interpersonald. 2. Un membru mai bdtrAn mediaz[ sesiunea de rezolvare a probleme- lor pentru toti partici- Pantii. 3. Tof cei implicaqi in problemi trebuie si fie de faE5. 4. Fiecare participant tre- buie sI simti clin$ in faga celuilalr, mediato- rul avAnd grij5 sd nu apard polemici. 5. Fiecare panicipant fte- buie sE iqi cearl ierrare de la toEi ceilalli. 3. 4. 5. Iertare din partea eului. . j" metoda Ho'oponopono tradi$onali, mediatorul, ini_ Eiat in procesul de rezolvare a problemelor, trebuie si se asigrrre ci fiecare igi poate "*pii-u pirerea cu privire la problema existentE, ceea ce constituie un impediment in metoda tradiEionali pentru ci fiecare participant vede pro_ blema diferit. Recuaosc ci imi place plocesul nou imbuni_ tI1it, pentru ci totul se petrece in interiorul propriei fiinge. Nu e nevoie de nimeni altcineva. Asta mi se pare mai nor_ mal. Pentru ci studiasem metoda unor profesolri ce urmeazl coordonatele trasate de Jung, cum ar fi "oto"r"" de succes Debbie Ford in The Dark Side of the Light Chasers (partea intunecatd a cdutdtorilor de humini), i-ngelesesem deja cI
 29. 29. zER0 uunE nu este nevoie si gtii care este problema sau gregeala. Tot ce trebuie sI faci este si con$tientizezi ci existl o problemh pe care o trliegti fizic, ernolional, mental sau altfel. CAnd con_ gtientizezi acest lucru, responsabilitatea ta este si te purifici imediat spunAnd: uimi pare riu>, <te rog sE mI ie4i.u" Clutdnd date despre Morrnah, am gisit chiar DVD_uri cu interviuri gi, in cele din urm5, am gdsit ruglciunea pe care o spunea pentru a vindeca oamenii, indiferent daci ii cunostea sau nu. Rugiciunea sa era aceasta: Creator divin, tatd, mamtr gi fiu deopotrivd...Daci eu, fa_ milia, rudele sau strlmoqii mei f-am gregit gie, familiei tale, rudelor sau strlmogilor tii prin gAnduri, cuvinte, fapte sau acliuni, de la incepunrl creafiei pAni astizi, i;i cerern iertare... FI ca toate blocajele, energiile 9i vibra$ile rele sI fie curEqate, purificate, eliberate gi transformtr aceste energii in lumind puri... Aga si fie. Nu eram foarte sigur cum metoda in sine descituga vin_ decarea in interiorul cuiva, dar puteam si vid ctr procesul se baza pe iertare. Se pare cd Morrnah, gi apoi dr. Hew Len, au simEit ci, cerAnd iertare, se elibereazi calea spre vinde_ care. de bine este Toate aceste noutlgi mi s-au p5rut fascinante. Totugi, n-u eram foarte sigur curn a$ putea si mi vindec, si vindec pe al$i sau pe un bolnav mintal prin Ho'oponopono. Dar am ascultat mai departe. Dr. Hew Len a continuat spunAnd cI trebuie si ne asumdm responsabilitatea totall pen1ru vie$le noastre - ftrd excepfii, frri scuze, frri clauze adigionale. ,,Vi puteli imagina ce ar fi dacd fiecare dintre noi ne_am asuma responsabilitatea totali?" a intrebat el. ,,in urmi cu zece ani am IIcut o ingelegere cu mine insumi cd imi voi oferi - - brnr. lertarea este cea care deschide uga pentru ca dragostea l'ff.t riunt exceDllile? 55 ,, irrghelatd imensi cu nuci gi sirop - atat de mare, incAt si ,rrr sc faci riu - dacl voi reugi si ajung la sfArgitul zilei frri .,,r ;rrclec pe cineva. Niciodatl nu am fost in stare si cAqtig .rlr.st pariu. Am observat ci reuqeam s[ rezist din ce in ce rrr;ri mult, dar niciodati pffni la sffrrgitul unei zile." in sfArqit, acum $tiam cX era gi el om. Mi regiseam in rrrirrturia lui. Deqi am lucrat mult Ia caracterul meu, inci ,irrnt iritat de oamenii sau situagiile Pe care mi le-ag dori alt- li'|. Sunt mult mai tolerant insi cu lucrurile care nu se Pe- rr(.c aga cum vreau eu, dar sunt cu totul departe de a avea o ,rt itudine iubitoare in orice moment' ,,Dar cum le pot explica asta altora - ci eu sunt 100o/o n'sponsabil pentru diverse probleme?" a intrebat el. ,,Daci vrei si rezolvi o problemd,lucreazi in tine insuqi. Daci pro- blema este a altei Persoane, intreabd-te doar: oCe asPect care se petrece in mine md face si fiu deranjat de aceasti per- soan[?> Divergi oameni apar in viaga ta doar pentru a te de- ranja. DacH gtii asta, Poqi face situagia mai bund' Cum? SpunAnd simplu: oimi pare rXu pentru ce se intAmpld.' uTe rog si mi ie4i."" A continuat spunAnd ci dacl e$ti un maseur sau chiro- rcrapeut gi cineva vine la tine cu o durere sup[r[toare de spate, intrebarea pe care trebuie si gi-o pui este aceasta: ,,Ce se petrece in minegi se manifestl ca durere de spate in viala acestui om?" Este un rnod amelitor de a vedea via1a. Aceastb viziune explicd in parte cum a reugit dr. Hew Len si-i vindece pe acei alienagi mintal. Nu a acqionat direct asupra lor. A apli- cat metoda pe sine. A continuat apoi spunind c[ noi suntem cu totii puri la baz5, firI programe, amintiri sau chiar inspiragie. Aceasta cste starea zero. Acolo sunt zero limite. Dar, pe misuri ce tr5im, acumul5m programe Ei amintiri a$a cum cineva s-ar imbolnivi de gripd. Nu suntem rii cind ne irnbolndvim de
 30. 30. ZENO UIITB riceali, dar tebuie si facem tot ce ne std in putinli ca sI sci_ pim de ea. La fel se intimpli gi cu programele preexistente. Ne molipsim. CAnd vedem aceste preconcepfii la alqii, le prelulm qi noi. Calea de scdpare esre si ne purificim. Dr. Hew Len a mai spus: ,,ExistI o cale de a scipa de probleme gi boli pentm orice persoan5 care este gata si iqi asume responsabilitatea totald de a-gi fi creat viaga aqa cum este la un moment dat. in ve- chea metodl Ho'oponopono, individul ii cere Iubirii si re- pare greqelile din interiorul sdu. putem spune: uimi pare rIu; te rog si mE ie4i pentru orice se intAmpld in interiorul meu gi face ca aceastX problemd sI existe.rr" El a mai adiugat: ,,Ho'oponopono vede fiecare problemd nu ca pe un de- zastru, ci ca pe o oportunitate. Problemele sunt doar arnin_ tiri recurente ale trecutului, care apar pentru a ne mai da o gansi de a vedea cu ochii dragostei gi de a actiona bazAn- du-ne pe inspiragie." Din nou spun ci imi este interzis si dezvllui detaliile adAnci ale acelui seminar. Vorbesc foarte serios. A trebuit si semnez un contract de confidentialitate, mai ales pentru a proteja datele celorlal! participanfi. Dar vI pot spune ater: este vorba despre asumarea totali a responsabiliti;ii pentru viaga dumneavostr5. $tiu ci a[i mai auzit asta pAnI acum. $i eu. Dar nu a[i ri- dicat-o la nivelul la care a fost dezbituti la acest seminar. Responsabilitate totali inseamnd a accepta totul - chiar oa- menii care intri in viala dumneavoastri qi problemele lor, pentru ci problemele lor sunt problemele dumneavoastri. Ei fac parte din viaga d.umneavoasrrd 9i, dacl vi asumati res- ponsabilitatea pentru aceasta, atunci inseamni ci vI asumaEi qi responsabilitatea pentru ceea ce triiesc e.r.(VI provoc si citiqi incd o dati aceasti fraz5.) a:tm Bunt oxcepflle? ncesta este un concePt ce vi deschide mintea, Provo- , .rrrrl o furnrni in creierul dumneavoastrl. A trli acest con- ' r.l)t inseamni a vi schimba viala aga cum nu agi mai ftcut-o 1,lirri acum. Dar qi faptul de a accepta ideea de asumare to- r,rlri a responsabilitdgii este mai mult decAt suntem gata sd l,rcr.m majoritatea dintre noi. Cdnd acceptati aceast[ idee, urmitoarea intrebare este , rrnl sI v[ transforma[i pe dumneavoastr[ ca si puteti ,,, lrimba apoi lumea intreagi. Singura cale siguri este de a sPune ,,te iubesc"' Acesta cstc codul care descuie seiful vindecirii. Dar trebuie folo- .irlil asupra dumneavoasrrd, nu asuPra altora. Problema lor $te problema dumneavoasfrd, nu uitaqi asta, aga c[ a aplica rrrt'toda pe ei nu vd va ajuta. Nu ei au nevoie de vindecare, , i tlumneavoasrri. Trebuie si vi vindecali. Dumneavoastri .;rr ntefi sursa rufuror experienlelor. Aceasta este esenfa variantei moderne Ho'opono- pono. MergeEi mai departe qi analizagi informaqiile aces- fea o weme. in timp ce veti face asta, eu vI voi sPune doar: ,,te iubesc." Unul dintre punctele cele mai importante invdgate in ,'adrul workshop-ului din acel weekend este ci fiecare din- tre noi actionXm bazAndu-ne pe arnintire sau inspiragie. Me- moria inseamni gindire; inspiraqia inseamnl acceptare. Cei rnai mulqi dintre noi triiesc in mare parte din amintiri. Dar nu suntem con$tien[i de asta pentru ci suntem de fapt in- congtienti in totalitate, punct. Prin felul acesta de a vedea lumea, Divinitatea ii trimite minqii noastre mesaje de sus. Dar daci amintirile degin con- trolul - ceea ce gi fac, de obicei - nu vom auzi inspiralia, dardmite si o mai lXsim sd ne ghideze. Drept urmare, Divi- nitatea nu ne poate conduce via1a. Suntem prea ocuPati cu zgomotul mingii noastre pentru a-i putea PercePe mesajul' 57
 31. 31. 58 ZERO UUNE Vidul.:----*'---- _ Inteligenfa Divind Mintea supracongtient6 (Aumakua) Mintea congtienti (Uhane) Mintea subcongtienti (Unihipiti) Dr. Hew Len a desenat ceteva schiqe pentru a ne face sI ingelegem. (yezi diagrama cu srarea vid[.) Mai intAi a 9"::ii, un triunghi. A spus cE acestia suntem noi, fiecare individ in parte. Labazinu este ahceva decat Diviniratea. Aceasta este starea zero, unde sunt zero limite. Din partea Divinitigii vom primi inspiraqia. O idee in_ spirati vine din parrea Divinitdgii, pe cani o amintire esre o idee preconceputl care exist5 in congtiinqa colectivi a uma_ nitigii. O idee preconceputi este asemenea unei mentaliti;i, un program pe care il impirtlgim cu algii. provocarea care ne este adresatl este si purificim toate acesre programe pen_ tru a ajunge inapoi in starea zero, acolo,rrrde su po"r"'_"_ nifesta inspiraqia. Dr. Hew Len.ne-a explicat mult timp ci amintirile sunt impirt5qite. CAnd vedem in algii ceva ce n-u ne place, este clar t:nru sant excepwe? , i ;rcel lucru existi gi in noi. Treaba noastrd este si ne puri- lrclm de aspectul respectiv. Cfind ne purificim, acea stare ,lrspare gi din interiorul celorlalli. Astfel, in cele din urmd va rlrsplrea din lume ca atare. ,,LJnul dintre cele mai insistente programe din lume este rrra femeilor pentru birbagi", a spus dr. Hew Len. ,,Continui procesul de purificare, dar e ca qi cum a$ scoate seminge din primAnt pe un cAmp plin cu seminge plantate. Fiecare si- rrringi este o riddcinX a acestui program. Existd o uri bine irrriddcinatd a femeilor faEd de birbaqi. Avem nevoie de dra- lioste pentru a scipa de ea." Nu am ingeles complet toate acestea. Pirea ca un model rliferit sau ca o harti a lumii complet diferit5. Fiecare psi- lrolog, fiecare filozof gi fiecare religie au cite o astfel de harti rr lumii. Dar eu eram interesat tocmai de aceasta pentru ci rni se pirea ci aga puteam ajuta intreaga planet[. Toate ca toate, dar daci dr. Hew Len a fost in stare s5. vindece un in- treg pavilion de bolnavi mintal inseamni ci orice este posi- hil. Dar dr. Hew Len ne-a atras atenfia c[ Ho'oponopono nu este uqor de aplicat. Este nevoie de hot[rAre. ,,Nu este o viziune asupra vieEii gen McDonald's", a spus cl. ,,Aceasta nu este fereastra unui fast-food unde primegti instantaneu comanda. Dumnezeu nu este un angajat care preia comenzile. Este nevoie de concentrare pe purificare, purificare qi iar purificare." Ne-a spus mai multe pove$ti despre oameni care au fo- losit metoda de purificare pentru a realiza ceea ce altora li s-ar pdrea imposibil. Una dintre povegti era despre un ingi- ner de la NASA care a venit la el din cauza unei probleme la o rachet5. ,,Din moment ce a ajuns la mine, am presupus cE eram i;i eu o parte a problemei", a explicat dr. Hew Len. ,*a cd
 32. 32. ZENO I,DTIIT m-am purificat. Am spus <te rog s[ mi ierqi> adresAndu-mi rachetei. Mai tirziu, cAnd inginerul a revenit, mi-a spus cI racheta i$i corectase cumva singuri traiectoria." A putut influenga aplicarea metoda Ho'oponopono funcqionarea rachetei? Dr. Hew Len gi inginerul acela aga cred. Am vorbit cu inginerul gi mi-a spus c[ era imposibil ca racheta s5-gi corecteze singuri traiectoria. Trebuie si se fi intimplat un miracol. Pentru el, miracolul a fost purifica- rea frcutl cu ajutorul dr. Hew Len. Nu pot spune c[ am crezut aceasti Poveste, dar recu- nosc ci nu am o alti explicalie pentru ea. in timpul unei pauze, un om a venit la mine gi mi-a sPus: - Existi pe internet un afacerist cu acelaEi nume ca al dumneavoastr[. Nu gtiam daci glumea sau nu, aga ci i-am spus: - Chiar? - Da, a scris o mulgime de cd4i gi vorbeEte despre mar- ketingul spiritual gi hipnotic. Este un tip de treabd. - Eu sunt, am spus. Omul acela a a devenit foarte stAnjenit. Mark Ryan a auzit intreaga discugie gi i s-a pirut comici. Nu conta daci oamenii ptiau sau nu ci sunt vedeti, pen- tru ci cei din salX incepeau deja si mi cunoasc5. Asta pen- tru ci dr. FIew Len mi chemase de atAtea ori in faEI in timpul evenimentului. Cineva chiar m-a intrebat: ,,,Sunte[i rudi cu dr. Hew Len?" I-am rispuns ci nu gi l-am intrebat de ce crede cd ag fi. ,,Nu gtiu", a spus el. ,,Dar pare s[ vi acorde aten$e." Niciodatl nu am simgit ci ies in eviden$ intr-un sens riu. Mi-a plicut atentia gi am presupus ci trebuia si m[ ajute in vreun fel, din moment ce dr. Hew Len gtia ci scriu cirqi gi cd sunt cunoscut pe internet. Sunt sigur ci o parte din el t:nra swt exce4&e? Gl ,,r r;r ci, dac[ voi ingelege acest mesai de vindecare' voi fi ca- 1,;rbil sd-i ajut Pe mulgi oameni' ' No qtiam atunci c[, inspirat fiind de Divinitate' se pre- 1i;itea sX m[ faci guru' Dar nu un guru Pentru lume' ci un lirrru pentru mine insumi'
 33. 33. TE tuSESC , Nu gi se poate refuza nimic din ceea ce e per_ fect, complet Si drept pentru tine atunci cAnd "r,t ru insugi. CAnd e;ti tu insugi inainte de toate, experi_ mentezi perfecgiunea sub forma gilndurilor, cuvin_ telor ;i faptelor divine. permigAnduJe gilndurilor toxice sd aibd intiietate, experimenteii "uto-"timperfecgiunea sub forma bolilor, confuziei,resen_ timentelor, depresiei, criticii gi sdrdciei. Dr. Ihaleakala Hew Len ,'6 h,hofc | )r. llew Len a accentuat in mod repetat cI doar 15 in- l,'rrrr;rlii din cele 15 milioane disponibile intr-un anumit nrrnr('nt sunt accesibile la nivel conqtient. Nu avem nicio .,,rrr.;ri rlc a inqelege toate elementele piesei. Trebuie si re- 'rrrrlIrn. Trebuie sI avem incredere. l{r'cunosc ci mare parte din ceea ce spun sun[ nebu- r rr.,,tr.. La un moment dat in timpul evenimentului, un domn ,r ,,1,rrs ci vede o ugi deschisi in perete gi oameni morfi ieqind '1,. ;rcolo. $tii de ce ii vezi? a intrebat dr. Hew Len. Pentru ci mai devreme am vorbit despre spirite, a .1,rrs altcineva. Exact, a incuviinqat doctorul. I-ai atras vorbind despre ,.r Nu ai nevoie sd privegti citre alte lumi. Ai destule de l,rlrrt in lumea in care tr[ieEti. I,lu nu vedeam niciun fel de spirite. Nu gtiam cum sX .';rr'lionez fa$ de cei care v[zuserI. Mi-a pl[cut fiImul A] y,rsr'/ea simp, dar numai ca film. Nu woiam ca spiritele si mi ,,r, :rrate gi s[ vorbeasci cu mine. 'fotuqi, se pare cI asta este ceva normal pentru dr. Hew Lr.rr. Ne-a spus ci in timp ce lucra la acel spital de boli min- r ,r k' auzea apa la toalet5 trlgAndu-se singuri la rniezul nopfii. - Locul era plin de spirite, ne-a spus el. Mulgi oameni rrrrrriseri in acel pavilion in anii anteriori, dar ei nu gtiau ci ';rrrrt morqi. Erau inc5 acolo. Erau incl acolo folosind toaleta? Se pare c[ da. $i daci asta nu vi se pare suficient de ciudat, dr. Hew l.r.n a continuat explicAndu-ne ci daci vom vorbi cu unii qi vom vedea cI ochii lor sunt aProape albi, cu marginea pu- lrilei ce[oas[, atunci sunt posedali. - Nici m[car nu incercali si mai vorbiqi cu ei, ne-a sfr- trrit el. Mai bine purificali-vn gi nidijduigi ci purificarea voastrl va alunga intunericul ce a pus stipAnire pe ei. Am asimilat mesajul dr. Hew Len cAt de bine am putur, dar erau inci atAtea lucruri pe care vroiam gi trebuia sd le gtiu. intotdeauna am fost ca un burete qi am ,,prins,'ideile doar fiind deschis citre ele. participAnd la acesr prim eve_ niment, am simlit ci slujba cea mai impoftanti pe care tre_ buia si o fac in viagi era sX spun ,,te itibesc" ori"i*i l.r"ro care imi iegea in cale, fie cI era r5u sau bun. Cu cdt voi putea dezamorsa mai mult programele limitative pe care le v5d sau le simt, cu atet voi putea si ajung mai repede la starea cu zero limite gi si aduc pacea planetei. - Mark a prins ceva mai greu mesajul seminarului. Vroia incl si integreze ceea ce auzise intr-un tipar logic. Mie imi era acum clar ci mintea nu are habar de ce se intAmpl5, aga ci a ciura mai intAi o explicaEie logicd era reteta sig.rrl a ege_ cului.
 34. 34. ZEAOUfITts t'n hil,o9c Sunt un tip destul de destupat la minte, dar aceasti dis- culie despre poseda$ gi spirite, despre fantome care folosesc toaleta noaptea a fost un pic cam mult chiar gi pentru mine. Totugi, am rimas acolo. Vroiam si gtiu toate secretele vin- decirii ca si m[ pot ajuta pe mine gi pe al$i si atingem bu- ndstarea, sinitatea 9i fericirea. Doar c[ nu m-am agteptat niciodati si plgesc intr-o lume invizibili gi sd intru intr-o zoni crepusculari pentru a ajunge acolo. in alt5 etap[ a intAlnirii stdteam pe podea fEcAnd exer- cigii pentru eliberarea energiilor corpului nostru. Dr. Hew Len m-a chemat Ia el. - CAnd mi uit la aceastl persoani, vXd foametea din Sri Lanka, mi-a spus el. M-am uitat la ea, dar nu am vlzut decAt o femeie care se intindea jos pe covor. - Avem atat de multe de purificat la ea, a spus dr. Hew Len. in ciuda nel5muririi mele, mi-am dat toatd silinla sd pun in aplicare ceea ce am inqeles. Cea mai simpli cale era de a spune tot timpul ,,te iubesc". $i chiar a$a am ftcut. Cffnd am mers la baie intr-o seari, am simgit inceputul unei in- feclii urinare. I-am spus Divinitigii ,,te iubesc", con$tienti- z6nd in acelaqi timp senzaEia infecqiei. Am uitat repede de ea gi pAni dimineaga senzaqia a trecut. Am continuat si spun mental, repetat, ,,te iubesc", in- diferent dacX ceea ce se intAmpla era bun sau rEu. imi di- deam toate silingele pentru a purifica totul in fiecare moment, indiferent dac[ eram con$tient sau nu. Dagi-mi voie sI vi ofer un exemplu. intr-o zi, cineva mi-a trimis un e-mail care m-a suplrat. in trecut, obignuiam si rezolv aceasti situalie prin contro- larea pornirilor mele sau prin incercarea de a accepta per- soana care imi trimitea mesajul. De data aceasta, am incercat si aplic metoda dr. Hew Len. Arn spus in gAnd ,,imi pare ri" $i ,,te iubesc". Nu am ,r,lrr.r;:rl aceste cuvinte cuiva anume. Pur Ei simplu invocam ,,|'r I rl u I dragostei pentru a vindeca lU -ine ceea ce crea sau ,r | | .i,'('rt respectiva circumstangd extq.io"rS negativi. in decurs de o ord am primit n alt e-mail de la acea 1',.r:;olrni. $i-a cerut scuze Pentru P{mul mesaj. Itt:qineli ci nu am intreprins icio acliune exterioar[ l'r'nlnr a prirni scuze. Nici micar AU i-am r[spuns. Totugi, .,1'rrrrind ,,te iubesc", am vindecat i mine acel program as- ' nns in care eram amindoi implicali. l)emararea acestui proces nu aQna" intotdeauna rezul- r,rrr. imediate. Ideea nu este s[ obgii rezultate, ci si ai pace. r l:irrtl ajungi si ai pace, obgii adesea gi rezultatele pe care le rrr rrrirrcai inilial. l)e exemplu, intr-o zi, unul ditre angajalii mei a dis- l,iinrl, pur gi simplu. Trebuia si tel*itr" ce avea de f5cut I(.nlru un proiect impoftant, cu un tennen limitd presant. Nrr numai c[ el nu terminase activitatea pe care trebuia s-o l.rcri, dar pirea ci dispXruse de pe fa1" pdmAnrului. Nu am reacfionat prea bine. DeEi qtiam atunci de me- torla dr. Hew Len, mi s-a pIrut greu sd spun,,te iubesc" cAnd rot ce vroiam si spun era ,,imi vine 15 te omor". CAnd m[ l1irrdeam la acel angajat, resim[eam multi m6nie. Totugi, am spus incontinuu ,t€ iubesc" , ,,te rog si mi rr.r1i" gi ,,imi pare rIu". Nu mi aqt"ru- unei persoane ,nrume. Rosteam aceste cuvinte doal "" s[ le rostesc. Cu si- 1',rrran[5 nu simleam dragoste. De fap1, mi-au trebuit trei zile ,k. aplicare a acestui proces ca sd po1 simli cAt de cit liniqte l,r1i de mine insumi. Atunci m-a contactat qi angajatl rneu. Fusese inchis. A sunat s[ ceartr ajutor. L-am aiutat gi am r ontinuat tehnica lui ,,te iubesc" cAn{ turolo'm situalia cu el. | )('pi nu am vdzut rezultate exterioare i6"6iate, faptul cd mi-am f iilsit pacea interioari a fost suficiet ca s[ mi fac[ fericit.
 35. 35. zERo uurm l'o hrbo9c $i nu gtiu cum, dar la un moment dat gi angajatul meu a sim_ fit asta. Atunci l-a intrebat pe unul dintre gardieni dacl poate sd foloseascl telefonul gi m-a sunat. CAnd am vorbit cu el la telefon, am putut afla rlspunsurile de care aveam ne_ voie pentru a termina proiectul. - _CAnd am participat la acel prim seminar Ho'oponopono, dr. Hew Len mi-a liudat cartea Factorul de atricSie.'Mi_a spus ci, pe mdsurd ce mi voi purifica, vibraEiile ci4ii mele vor cre$te gi toEi cei care o vor citi le vor simli. Mai pe scurt, pe mlsurd ce imi voi imbunltili propria persoan[, gi citito_ rii mei se vor imbunitlgi. - Dar ce se intAmpll in cazul cl4ilor deja vAndute, deja existenre pe piaEi? l-am intrebat. Cartea mea fusese un bestseller gi apiruserl deja mai multe edigii. imi frceam griji pentru cei cire aveau deja cir- fle mele. Acele ci4i nu sunt acolo, a orplicat el, incurcAndu-mi din nou mintea cu viziunea inlelepciunii sale. Acele c54i sunt inci in tine. Pe scurt, nu existi un ,,acolo". Mi-ar trebui o carte intreagi pentru a explica aceasti tehnicl avansati in profunzimea pe care o meritl _ de aceea scriu toate acestea cu acordul dr. Hew Len. Este suficient si spunc5, ori de cite orivegi vrea si imbunltiffiffiffi umneavoastrS, l)r. Hew Len era t5cut. P5rea sH se uite direct la mine, r,rr r.rr stiteam tocmai in spatele silii. Pirea frustrat. Gin- ,lrrrrlrr ne cH intregul sdu rnesaj se concentrase asuPra faptu- lrrr cr1 practic nu existd o realitate exterioard, ci totul este in rrrrr.riorul nostru, probabil a simgit ci lipsa capacitilii de in- 1r'lr'1gt:re a celor din sal[ reprezintd lipsa propriei sale capa- , rtlli de inlelegere. Arita de parcd urma si legine in clipa rrr rrr)ltoare. M[ gAndesc c[ in interiorul sdu spunea doar,,te rrrlx.sc, imi pare r[u". Am observat c[ multi dintre cei care au ParticiPat la acel r,vr.niment aveau nume havaiene, dar nu ardtau a fi de ori- lirrrc havaianl. $i eu, gi Mark i-am intrebat despre asta. Nr. au spus c5, daci simlim nevoia, dr. Hew Len ne poate da rrrrnre noi. Ideea era sd ne identificlm cu un sine nou Pen- tr rr a porni pe calea spre lipsa sinelui 9i spre contopirea cu | )rvinitatea in punctul zero. Am cunoscut puterea unui nume nou. in 1979 am de- vr.nit Swami Anand Manjushri. Era un nume pe care mi-l rlrltluse indrumitorul meu de atunci, Bhagwan Shree Raj- ,rccsh (Osho). in acel punct al viegii mele, cAnd incl m[ lup- rirrn cu sdr[cia qi cu trecutul, cAnd ciutam un rost in viali, .rccl nume nou m-a ajutat si o iau de la capit. L-am folosit trnp de gapte ani. Era normal s[ md intreb dacd dr. Hew Len ,rr li vrut sau ar fi putut s[ imi dea un nume nou. CAnd l-am intrebat, a spus c[ va cerceta ce spune Divi- nrlatea. CAnd avea si se simtl inspirat, urma sI imi spuni. La ,rproximativ o lun[ dupi acel seminar, mi-a scris: Joe, Lln nor mi-a intunecat mintea ziua trecutd. Ainceput sd se schimbe gi sd aibd o consistenld moale pi culoarea galbend' Apoi s-a risipit ca un copil care crede cd devine invizibit. in locut lui a apdrut numele Ao Akua, adicd ,dumnezeiesc'. Nu toli cei care au participat la eveniment au priceput despre ce vorbea dr. Hew Len. Spre sfArqirul ultimei zile au inceput sd-l bombardeze cu intrebbri, toate puse dintr_o per_ spectivd logici: l_Cr- poate purificarea mea si influenleze o alti per_ soani?" ,,Ce rol are liberul arbitru in toate acestea?" ,,De ce ne atac[ teroristii?"
 36. 36. 68 zmoutats l'n hrD0sc Astdzi am primit urmdtorul citat intr_un e-mail: ,Doamne, Tu, Cel care imi dai viala, dd_mi o inimd ptind de mullumire." iSi doresc pace dincoto de orice inlelegere. Pacea eului, Ihaleakala. Mi-a plicut numele Ao Akua, dar nu gtiam cum si il pronunt. Aga ci i-am scris gi l-am rugat si mi ajute. Iati ce mi-a scris: Joe, A sund ca a in "tata" O sund ca o din exclamafia "oh!" K sund precum c in "carte" U sund ca u din cuvAntul "tu". Pacea eului, lhaleakala Mi-am dat in sfArgit seama cum se pronunta gi m_am bucurat de noul nume. Nu l-am folosit niciodati in public, doar cind i-am scris lui. Mai tArziu, cAnd mi_am ftcut un blog la www.|oeVitale.com, obignuiam sI mi semnez Ao Akua. Foarte pufini oameni gi-au pus intrebiri. Mi_a plicut totugi atAt de mult pentru cI mi se pirea cI ii ceream lui Dumnezeu si imi purifice blogul, folosind un nume care insemna pentru mine disparilia norilor pentru a_L putea vedea pe Dumnezeu. Degi seminarul din acel weekend imi fixase in minte acel ,,te iubesc", imi doream totugi mai mult. I_am scris dr. Hew Len gi l-am intrebat daci nu ar fi vrut sd vind in Texas ca si vorbeasci despre Ho'oponopono in faga unui grup de prieteni ai mei. Acest plan era conceput de fapt mai mult pentru mine. Urma sd vind in Texas qi si stea la mine. ln ror ac€st timp, aq fi putut sI storc de la el tot ce gtia, in- , lrrsiv povestea despre cum a vindecat un pavilion intreg de rrrlilctori bolnavi mintal. Dr. Hew Len a fost de acord gi rrrr lr scris: Joe: ili mutlumesc cd li-ai fdcut timp sd md suni. Nu erai nevoit sd faci asta gi totupi ai fdcut-o. iSi sunt recunoscdtor. Ag vrea, in schimb, sd fli propun o intAlnire sub forma unui interuiu pentru vizita in Austin din luna februarie. Poate cd mo- tivul declangator al interviului il poate constitui discutarea unei perspective de rezolvare a problemelor cum este cea din cartea ta Adventures Within: Confessions of an lnner World Journalist ( Aventuri interioare. Confesiunile unui jurnalist al lumii inte- rioareJ. Cred cd ar fi potrivit ca tu sd fii cel ce ia interuiul gi eu cel interuievat. Claritatea este extrem de importantd in transmiterea unui mesaj in orice formd de artd. De exemplu, se face mare caz in jurul intrebdrii: ce este o problemd? Nu se discutd insd pi cauza problemei. Cum poate cineva rezolva o problemd dacd nu este complet clarificat in privinla ei? Unde ar trebui sd fie localizatd problema pentru a putea incepe procesul de rezolvare? in minte? Ce este atunci mintea? Sau in corp?(Aga cred cei mai mu$i.) Sau la nivelul ambelor? Poate cd nu se afld in nici unul din aceste planuri. La fel de importantd esfe fi intrebarea cine sau ce anume rezolvd o problemd. Dupd cum aminteai in caftea ta, este greu sd nu te afecteze critica altora, chiar cdnd incerci sd rezolvi pro- blemele folosind metode ca Opliunea sau Forumul. Critica sau convingerile sunt probleme adevdrate? O problemd adevdratd poate fi vdzutd de toli. lnteruiul neolicial nu va avea drept subiect metodele sau conceptele bune sau rele, adecvate sau nepotrivite. Va fi un mod de a indepdrta neclaritdlile ce apar mereu. Noi doi vom face ceva extraordinar dacd vom limpezi cAt de cdt apele. Desigur, fiecare moment are propria formd gi propriul ritm. in cele din urmd, dupd cum spunea Brutus (parafrazez) in piesa lufius Cezar a lui Shakespeare, ,,trebuie sd agteptdm seara pen- tru a vedea c.rm se sfdrgegte totul". Aga vom face gi noi.

×