Successfully reported this slideshow.
Your SlideShare is downloading. ×

Реінтеграція Донбасу: що зроблено в 2017 році

Ad
Ad
Ad
Ad
Ad
Ad
Ad
Ad
Ad
Ad
Ad
1
Реінтеграція Донбасу:
що зроблено в 2017 році
Аналітичний звіт
Аналітична група Донецького інститут інформації
Редактор:...
2
Фото: Сергій Ваганов
3
Вступ
11 січня 2017 року Кабінет Міністрів України
затвердив розпорядження «Про затвердження
плану заходів, спрямованих ...
Advertisement

Check these out next

1 of 8 Ad

Реінтеграція Донбасу: що зроблено в 2017 році

Download to read offline

План заходів частково виконується, але не вирішує стратегічні питання

План заходів частково виконується, але не вирішує стратегічні питання

Advertisement
Advertisement

More Related Content

Slideshows for you (19)

Similar to Реінтеграція Донбасу: що зроблено в 2017 році (20)

Advertisement

More from Donetsk Institute of Information (20)

Recently uploaded (16)

Advertisement

Реінтеграція Донбасу: що зроблено в 2017 році

  1. 1. 1 Реінтеграція Донбасу: що зроблено в 2017 році Аналітичний звіт Аналітична група Донецького інститут інформації Редактор: Віталій Сизов Грудень 2017
  2. 2. 2 Фото: Сергій Ваганов
  3. 3. 3 Вступ 11 січня 2017 року Кабінет Міністрів України затвердив розпорядження «Про затвердження плану заходів, спрямованих на реалізацію деяких засад державної внутрішньої політики щодо окремих районів Донецької та Луганської облас- тей, де органи державної влади тимчасово не здійснюють свої повноваження» (далі — План). Згідно з документом, Міністерство з питань тим- часово окупованих територій та внутрішньо пере- міщених осіб щокварталу до 15 числа наступного місяця зобов’язане надавати інформацію про стан виконання плану заходів, а також разом з іншими державними органами, залученими до виконан- ня плану заходів, виконувати завдання плану за- ходів з дотриманням вимог законодавства. До річниці затвердження зазначеного докумен- та громадська організація «Донецький інститут інформації» (далі — ДІІ) провела моніторинг ви- конання окремих пунктів Плану органами дер- жавної влади. Згідно з Планом було намічено «удосконален- ня процедур пропуску осіб, переміщення ванта- жів (товарів) через лінію зіткнення у межах До- нецької та Луганської областей» та «обладнання контрольних пунктів в’їзду/виїзду (місць), у яких здійснюється переміщення вантажів (товарів) через лінію зіткнення технічними системами відеоконтролю». За інформацією Державної прикордонної служби України, на контроль- но-пропускних пунктах в’їзду-виїзду з лютого по жовтень 2017 року було збільшено кількість ро- бочих місць з 84 до 178, були оптимізовані тех- нологічні процеси (з метою збільшення пропус- кної спроможності КПВВ під час опрацювання технологічних схем пропуску осіб і транспорт- них засобів було передбачене розділення пото- ків пішоходів і автомобільного транспорту та запровадження реверсного руху автотран- спорту на всіх смугах руху в разі збільшення пасажиро-транспортного потоку) та встанов- лено понад 130 відеокамер спостереження. Донецька обласна державна адміністрація пові- домляє, що на КПВВ «Майорськ» було встанов- лено 4 нові модульні пункти для роботи прикор- донної та фіскальної служб, два пункти обігріву та інформаційні стенди. На КПВВ «Мар’їнка» було встановлено модуль для лікаря та модуль для ро- боти координаційного центру СБУ. На території Луганської області наразі діє лише один пропускний пункт. Обласна державна ад- міністрація повідомляє про можливість опера- тивного відкриття закритого з мiркувань безпеки пропускного пункту «Стаханов — Золоте — Гір- ське — Лисичанськ». У Плані зазначено, що заплановано організацію належного функціонування оптимальної кілько- сті гуманітарно-логістичних центрів поблизу кон- трольних пунктів в’їзду/виїзду. За інформацією обласної влади, станом на 1 грудня 2017 року з технічних причин i мiркувань безпеки на території Луганській області відсутня можливість організації гуманітарних майданчиків або гуманітарно-логіс- тичних центрів. За даними обласної адміністрації, відкриття гуманітарно-логістичного центру на те- риторії селища Новотошківське не було здійснене через те, що не отримано дозвiл на його відкриття від Ради національної безпеки і оборони. Послугами логістичних центрів «Майорськ» та «Новотроїцьке» у Донецькій області від початку їх роботи скористалися 38,4 тисячі осіб. Пропускні пункти
  4. 4. 4 Мовлення та медіа В цьому напрямку План передбачає такі кроки: 1 розповсюдження соціальної реклами, відео- роликів, спрямованих на формування толерант- ного суспільства; 2 популяризація книг, художніх альбомів, аудіо- та аудіовізуальних творів українських авторів серед громадян, які проживають на неконтро- льованій території, та їх розповсюдження; 3 сприяння дотриманню принципу незалежнос- ті та самостійності засобів масової інформації шляхом створення умов для поширення інфор- мації державною та іншими мовами (в тому чис- лі російською); 4 сприяння виданню і розповсюдженню аудіо- та аудіовізуальних творів, друкованих видань різними мовами. У Концерні радіомовлення, радіозв’язку та те- лебачення України повідомили, що за 9 місяців 2017 року на виконання рішення Комісії з пи- тань забезпечення стабільного функціонування системи національного телебачення і радіомов- лення, яка діє при Міністерстві інформаційної політики України, було встановлено 6 нових ра- діомовних FM-передавачів різної потужності ра- зом з антенно-фідерними системами; встанов- лено середньохвильовий передавач потужністю 25 кВт разом з антенно-фідерною системою; розпочато мовлення програми ТОВ «Інформацій- не агенство ПРАВДАТУТ» у цифровому мульти- плексі ТБ-передавача 22 ТВК стандарту DVB-T; підвищено потужність до 2,0 кВт аналогового телевізійного передавача 61 ТВК телеканалу «ДоТебе»; виконано роботи з перенесення із се- лища міського типу Очеретине до міста Авдіївки двох аналогових телевізійних передавачів 12 ТВК та 30 ТВК. Національна рада з питань телебачення та ра- діомовлення повідомила, що веде роботи з роз- ширення покриття радіо- та телемовлення, видає ліцензії на мовлення та інформує про завершення будівництва телекомунікаційної вежі у Бахмутівці Луганської області заввишки 134 метри. Порядок переміщення через лінію розмежування У Плані повiдомляється про необхідність забез- печення можливостей для громадян, що прожи- вають на непiдконтрольнiй території, купувати товари першої необхідності. Також йдеться про створення сприятливих умов для надання адміні- стративних послуг громадянам України, які про- живають на території або в населених пунктах, розташованих вздовж лінії зіткнення. У штабі Антитерористичного центру при Службі безпеки України повідомили, що було внесено зміни до Тимчасового порядку контролю за пе- реміщенням осіб через лінію зіткнення у межах Донецької та Луганської областей. Зокрема, було додано розділ щодо порядку пропуску осіб, тран- спортних засобів та товарів до гуманітарно-логіс- тичних центрів. Також внесено зміни до п. 5. 1, що дозволили людям, які оформлюють або змі- нюють фото в паспорті, проходити контроль за умови пред’явлення довідки Державної міграцій- ної служби України про здачу документів та от- римання паспорта. Також було уточнено категорії транспортних засобів на яких дозволяється пере- міщення до тимчасово неконтрольованої терито- рії та з неї. Органи місцевої влади повідомляють про сприяння громадянам в отриманні адміні- стративних послуг.
  5. 5. 5 Міністерство інформаційної політики України розробило Стратегію інформаційної реінтеграції Донбасу. На КПВВ в зоні АТО безкоштовно роз- повсюджуються друковані газети «Факти Донба- су» (комерційна), «Донбас Інформ» (Міністерство інформаційної політики), «Вісті Донбасу» (Доне- цька обласна військово-цивільна адміністрація). За участі МІПу проводяться всеукраїнські та ре- гіональні інформаційні кампанії з подолання су- спільних стереотипів щодо мешканців Донбасу. Налагодження зв’язків з мешканцями непідконтрольних територій З метою сприяння створенню єдиного культурно- го простору України; створення умов на контрольо- ваній території для задоволення власних куль- турних потреб громадянами, що проживають на неконтрольованій території Планом передбачено протягом 2017 року такі заходи: 1 організація та проведення культурно-мистець- ких заходів із залученням громадян з неконтро- льованої території, зокрема виставок, презен- тацій, концертів, вистав, циркових вистав тощо (за умови дотримання вимог безпеки); 2 організація діалогу між представниками гро- мад щодо вирішення спільних питань, пов’яза- них із забезпеченням розв’язання гуманітарних та інших проблем місцевого характеру; 3 взаємодія з професійними спілками підпри- ємств, працівники яких забезпечують функціо- нування контрольованих об’єктів підприємств, що розташовані на неконтрольованій території, з метою сприяння реалізації прав працівників; 4 залучення представників міжнародних ор- ганізацій з досвідом медіації з метою мирного врегулювання конфліктів, започаткування діа- логу між особами, що проживають на неконтро- льованій та контрольованій територіях; 5 залучення молоді та жінок до громадянського руху через програми, що сприятимуть формуван- ню їхньої ролі як миротворців, підтримка організа- цій громадянського суспільства у сфері сприяння структурованим діалогам з питань заохочення то- лерантності; 6 розповсюдження соціальної реклами, відео- роликів, спрямованих на формування толерант- ного суспільства; 7 популяризація книг, художніх альбомів, аудіо- та аудіовізуальних творів українських авторів серед громадян, які проживають на неконтро- льованій території, та їх розповсюдження. У Луганській обласній військово-цивільній ад- міністрації повідомили, що проведення культур- но-мистецьких акцій для людей, що проживають на непідконтрольній території, у 2017 році було ускладнене через загрозу небезпеки. Незважаю- чи на це, було організовано оздоровлення дітей з непідконтрольних територій та діалогові зустрічі представників громадянського суспільства. Чи- новники обласного управління з питань фізич- ної культури і спорту Донецької ОДА звітують, що «ведеться робота із залучення мешканців непід- контрольної території до спортивних змагань» і за 9 місяців було проведено понад 319 таких облас- них заходів, але громадяни з непідконтрольних територій участь у них не брали. У Луганській ОДА повідомили що не можуть проводити популяризацію творів українських авторів та їх розповсюдження серед мешканців непідконтрольних територій через відсутність за- конодавчого визначення переліку матеріалів для розповсюдження, а також джерел фінансування, механізмів розповсюдження та списання.
  6. 6. 6 Планом передбачався процес врегулювання на законодавчому рівні правовідносин між органами ДФС та платниками податків, виробничі підрозді- ли яких розташовані на неконтрольованій тери- торії. Було заплановане розроблення та подання Кабінетові Міністрів України пропозицій про вне- сення змін до законодавства щодо спрощення податкової та бухгалтерської звітності, а також особливостей проведення податкових перевірок з одночасним посиленням відповідальності за подання недостовірної інформації, що міститься у такій звітності. Міністерство фінансів України повідомило, що Законом України від 21.12.2016 (до ухвалення постанови Кабміну) №1797 — VIII «Про внесення змін до Податкового кодексу Укра- їни щодо покращення інвестиційного клімату в Україні» доповнено підрозділ 10 розділу ХХ «Пе- рехідні положення» Податкового кодексу України пунктом 38, яким запроваджені особливі умови оподаткування на період проведення антитеро- ристичної операції для платників податків, міс- цезнаходженням яких станом на 14 квітня 2014 року була територія населених пунктів, на яких органи державної влади тимчасово не здійсню- ють свої повноваження, або населенних пунктів, що розташовані на лінії зіткнення. Економіка та бізнес
  7. 7. 7 • План заходів частково виконується, але не ви- рішує стратегічні питання. • План потребує оновлення й формування но- вих практичних та чітких цілей через залучення до цього процесу громадськості та міжнародних організацій. • Плану необхідна зрозуміла система оцінки та моніторингу виконання. Оцінкою успішності можуть бути кількісні показники залученності мешканців непідконтрольних територій до укра- їнського суспільного життя (процент школярів, що складають ЗНО й поступають до українськіх вищих навчальних закладів, кількість дітей з непідконтрольної території, що беруть участь у спортивних змаганнях на підконтрольній терито- рії тощо). Висновки Фото: Сергій Ваганов
  8. 8. 8 Дослідження підготовлено громадською організацією «ДІІ» за підтримки фонду The National Endowment for Democracy

×