Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

Creative common

400 views

Published on

 • Be the first to comment

 • Be the first to like this

Creative common

 1. 1. CREATIVE COMMON
 2. 2. ทราบหรือไม่ว่า  CC คืออะไร  และมีประโยชน์ต่อผลงานที่เผยแพร่ในโลกอินเทอร์เน็ตอย่างไร ?
 3. 3. เมื่อได้สร้างสรรค์ผลงานดีๆ แล้วเผยแพร่ทางอินเทอร์เน็ต และยินดีหากว่ามีผู้ใดต้องการนำผลงานชิ้นนั้นไปใช้ประโยชน์โดยตรง  หรือดัดแปลงปรับปรุงก่อนนำไปใช้ประโยชน์  หรือจะอะไรก็แล้วแต่ ขอเพียงผู้นำไปใช้ต้องให้เกียรติและเครดิตเจ้าของผลงานนั้นๆ ด้วย แต่ความจริงแล้ว ไม่ว่าจะเป็นงานเขียน บทความ  โปรแกรมคอมพิวเตอร์  ภาพถ่าย  ภาพประกอบ และอื่นๆอีกหลายชนิด ถือเป็นทรัพย์สินทางปัญญาที่พระราชบัญญัติลิขสิทธิ์ พ . ศ .2537  ได้ให้ความคุ้มครองไว้อย่างดี  นั่นหมายถึง  ไม่มีใครสามารถ ทำซ้ำ  ดัดแปลง หรือเผยแพร่งานของคุณต่อสาธารณชนได้  หากทำเช่นนั้น ถือเป็นการละเมิดลิขสิทธิ์  
 4. 4. Creative commons เป็นรูปแบบสัญญาอนุญาตการใช้ลิขสิทธิ์  ซึ่งเป็นทางออกของปัญหาข้างต้น  เพราะในขณะที่เจ้าของผลงานยังคงได้รับความคุ้มครองตามกฎหมาย  ผู้นำผลงานไปใช้ก็ไม่ผิดกฎหมายแต่อย่างใด  เพียงแต่ต้องปฏิบัติตามสิทธิ์ที่เจ้าของอนุญาตให้ทำได้เท่านั้น           เมื่อใช้สัญลักษณ์เหล่านี้  นั่นหมายถึงการมอบสิทธิบางอย่างให้กับสาธารณะในการนำผลงานของตนไปใช้ต่อ
 5. 5. Attribution - by  สิทธิ์ในการได้รับการอ้างอิงว่าเป็นเจ้าของงานต้นฉบับ
 6. 6. No Derivative - nd การห้ามดัดแปลงผลงาน 
 7. 7. Noncommercial - nc การห้ามนำไปใช้เพื่อการค้า 
 8. 8. Share Alike - sa   ต้องเผยแพร่ผลงานต่อไปภายใต้สัญญาอนุญาตฉบับเดียวกันกับงานต้นฉบับเท่านั้น
 9. 9. นายอนรรฆ กิตติรุจิกุล ม .6/13 เลขที่ 10

×