Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

การสอนสุขศึกษา

15,517 views

Published on

Published in: Sports
 • Be the first to comment

การสอนสุขศึกษา

 1. 1. การสอนสุขศึกษา อย่างมีเทคนิค รศ.ดร.เอมอัชฌา วัฒนบุรา นนท์
 2. 2. เทคนิคการสอนสุขศึกษาเทคนิคในการสอนสุขศึกษาที่สำาคัญจะเน้นตัวผู้ เรียนเป็นสำาคัญ ดังนี้ ผู้เรียนเป็นศูนย์กลาง ผู้เรียนมีส่วนร่วมมากที่สุด ผู้เรียนค้นพบด้วยตนเอง
 3. 3. เพื่อการมีพฤติกรรมสุขภาพที่ ดี การพูดคุยหรือสนทนา การบรรยาย การเล่าประสบการณ์ การสอนแบบสืบสวน การสาธิต การแสดงบทบาทสมมต การเขียนโครงการ การใช้เกม การใช้วิธการแก้ปัญหา ี การซักถามหรือการให้ตงคำาถา ั้ การใช้กระบวนการตัดสินใจ
 4. 4. การใช้ทักษะชีวิต การฝึกปฏิบัติ การอภิปราย การสอนที่ใช้พื้นฐานการวิจัย การโต้วาที การใช้อปกรณ์หรือสื่อต่างๆ ุการสอนแบบการเรียนรูดวยตนเอง ้ ้ การใช้แบบประเมินหรือแบบสอบถ การใช้เทคนิค “ทำาไม” (Why Technique
 5. 5. ตัวอย่างการสอน สุขศึกษา ด้วยวิธีต่างๆ
 6. 6. การใช้เทคนิคการตัดสิน ใจและแก้ปัญหา สามารถใช้เทคนิค 3Cs ดังนี้ Clarify กำาหนดปัญหาหรือสิงที่จะต้อง ่ ตัดสินใจให้ชัดเจน Consider พิจารณาทางเลือกหลายๆทาง และคาดเดาผลที่จะเกิดขึ้นทั้งนี้ผู้สอนสุขศึกษาจะให้กทางเลือกที่ดให้ผู้เรียนคิดตัดส Choose เลือ สถานการณ์แล้วีที่สด ุ
 7. 7. สถานการณ์ : .................. ...........................ปัญหา :ทางเลือกที่เป็นไปได้ ผลที่ คาดว่าจะเกิดขึ้น1.................................. 1..................................2................................. 2.................................3................................. 3..................................
 8. 8. การใช้เทคนิค “ทำาไม” (Why Technique)“Why of Why” Method2. กำาหนดสถานการณ์/ข้อเท็จ จริง/เหตุการณ์3. ใช้คำาถาม “ทำาไม”4. ยอมรับ “คำาตอบ”5. เริมถามต่อ “ทำาไมจึงเป็นเช่น ่ นั้น” Fullเรื่อยๆ ไป..........จนไม่มีคำา Zero
 9. 9. การใช้เทคนิค “การฝึก ทักษะการต่อรอง”วิธีตอรอง ่2. ให้ข้อเสนอที่จะเกิดผลดีทั้งสอง ฝ่าย3. บอกปัญหาและข้อที่วตกกังวล ิ4. ถามความรู้สกของคู่ต่อรอง ึ5. บอกข้อเสนอที่เกิดผลดีกับคู่ต่อ รอง6. บอกข้อเสนอที่จะเกิดผลเสียต่อ ผู้ใหญ่ที่เคารพรัก
 10. 10. หมายเหตุ :2. การต่อรองเป็นทักษะที่จำาเป็นที่ต้อง ฝึกปฏิบัติ3. หากการต่อรองมีท่าว่าจะไม่สำาเร็จ ให้พยายามรีบหาทางออกจาก เหตุการณ์ที่เสียงนั้น หรือร้องขอ ่ ความช่วยเหลือโดยเร็วที่สด ุ4. การมีสติ เป็นเรื่องที่สำาคัญ ขณะ เผชิญปัญหาต่างๆ5. ข้อที่สำาคัญที่สด คือ พยายามหลีก ุ เลี่ยงพฤติกรรมเสี่ยง ไม่ควรประมาท
 11. 11. ตัวอย่างการใช้คำาพูดเรื่อง “การ ต่อรอง”(กรณีเสี่ยงต่อการมีเพศสัมพันธ์) • คุณเป็นคนดี และฉันแคร์คุณ ขอร้อง เถอะอย่าเพิงทำาเลย ่ • เราทำาอะไรเกินเลยไปมากแล้วนะ • ฉันไม่คิดว่าคุณจะทำานะ • อย่าทำาให้นขอทำาใจก่อนได้ไหม • ฉั ฉันต้องรูสึกผิดเลย ้ • ฉันรู้สกไม่ค่อยสบาย ปวดท้อง ึ มาก • คุณไม่ได้รักฉันจริง ไม่ให้
 12. 12. การใช้เทคนิค “การฝึกทักษะ ปฏิเสธ” วิธีการปฏิเสธ 2. แสดงความรูสึกทีแน่ชดของตัวเอง ้ ่ ั ถึงการไม่ยอมรับในสิ่งที่ถกนำา ู เสนอ 3. แสดงเหตุผลของการปฏิเสธและ ความรู้สกอย่างชัดเจนที่จะไม่ ึ ปฏิบัติตาม 4. ปฏิเสธอย่างจริงจังทั้งคำาพูด นำ้า เสียงและท่าทาง 5. ใช้สายตาโดยจ้องมองไปที่ตาของ
 13. 13. 5. ขอฟังความคิดเห็นของฝ่าย ชักชวน6. แสดงความขอบคุณเมื่อผู้ชวน ยอมรับ (ช่วยรักษานำ้าใจของผู้ ชวน)7. ใช้การต่อรอง การยืดเวลา หรือ หากิจกรรมอื่นมาทดแทน8. ตั้งสติให้มั่น ไม่ควรหวันไหวกับ ่ คำาพูด ควรยืนยันโดยปฏิเสธซำ้า และหาทางเลี่ยงจากเหตุการณ์ไป
 14. 14. ตัวอย่างคำาพูดเพื่อ “การ ปฏิเสธ” • ไม่เอา เราไม่อยากลอง ไปเตะ บอลกันดีกว่า • ฉันเสียใจ ฉันไม่ต้องการ • อย่านะ ฉันจะตะโกนให้ลั่นเลย • ฉันไม่ต้องการ ฉันยังไม่พร้อม
 15. 15. การใช้เทคนิค “การฝึก ทักษะทางอารมณ์”วิธีการ2. ปล่อยใจให้ว่าง เพื่อยอมรับกับอารมณ์หรือ ความรู้สึกต่างๆ3. ยอมรับความรู้สกหรืออารมณ์ที่เกิดขึ้นด้วย ึ ความเข้าใจ4. พยายามผ่อนคลายกล้ามเนื้อ5. แยกแยะความรู้สึกที่ไม่ดกๆยาวๆ 1. สูดลมหายในลึ ีหรือทางลบออก แล้วคิดในเชิง1 – 10 อในทางสร้างสรรค์ 2. นับ บวกหรื หรือนับไป (หยุด คิดในทางไม่ด) ี เรื่อยๆอย่างช้าๆ 3. พยายามหาทางออกหรือ ทางแก้ไข
 16. 16. การใช้เทคนิค “สัญญา”1. ข้าพเจ้า (ชื่อ-นามสกุล)................. ...........ขอสัญญากับตัวเองเกี่ยวกับ วิถทางสุขภาพที่ต้องการปรับปรุง ดัง ี ต่อไปนี้2. “ความฝัน” ของข้าพเจ้า คือ ............................................ ..3. เพือให้บรรลุ “ความฝัน” ข้าพเจ้าจะ ่ ปฏิบัติ ดังต่อไปนี้
 17. 17. 4. ข้าพเจ้าทราบดีว่าข้าพเจ้ามีความพร้อม ส่วนตัวที่จะทำาให้ “ความ ฝัน”นี้สำาเร็จลงได้เพราะ ........................ ..............................5. ข้าพเจ้ารู้สกว่ามีบุคคลรอบข้างและสังคม ึ ซึ่งช่วยให้”ความฝัน”นี้สำาเร็จลงได้ บุคคล เหล่านี้ ได้แก่ ............................................... ..... ลง นาม.................................6. อุปสรรคที่ขัดขวางการบรรลุความฝันของ ..................... ข้าพเจ้า ได้แก่............... (.....................................7. ผลจากการปฏิบัติ มี ......) ดังนี..................................................& ้ ดัดแปลงจาก Smith
 18. 18. การใช้แบบประเมินหรือ แบบสอบถาม แบบประเมินพฤติกรรมสุขภาพ กรุณาใส่เครื่องหมาย X ลงในช่อง ท้ายข้อความแต่ละข้อตามความ เป็นจริงเกี่ยวกับพฤติกรรมสุขภาพ ของนักเรียน
 19. 19. รายการ ประจำา บ่อย บาง ไม่เคย (0 ครั้ง ครั้ง (4 คะแนน (1 (3 คะแนนท่าน : ) คะแนน คะแนน )1. กินอาหารมากไป ) )2. กินยาตามแพทย์สั่ง3. ดื่มกาแฟ4. ดื่มเครื่องดื่มที่มีแอลกอฮอล์5. ได้รับอุบัติเหตุหรือบาดเจ็บ6. สูบบุหรี่7. ชอบยั่วคนอื่น
 20. 20. รายการ ประจำา บ่อย บาง ไม่เคย (0 ครั้ง ครั้ง (4 คะแนน (1 (3 คะแนน8. โกหกคนอื่น ) คะแนน คะแนน ) ) )9. กินอาหารที่ทำาจากนำ้าตาล10. หนีเรียน11. ฝ่าฝืนกฎระเบียบ12. ต้องการพรรคพวกหรือเข้ากลุ่มเพื่อน13. ทำาสิ่งต่างๆเพื่อหวังผลตอบแทน14. โต้แย้งผู้ใหญ่15. มีปัญหากับพ่อแม่
 21. 21. การแปลผล เมื่อรวมคะแนนทั้งหมดแล้ว• ผู้ได้คะแนน 30-60 คะแนน แสดงว่า พฤติกรรมสุขภาพดี รับผิดชอบต่อ พฤติกรรมสุขภาพที่ดี• ผู้ได้คะแนน 15-29 คะแนน แสดงว่า พฤติกรรมสุขภาพพอใช้ (ระดับปาน กลาง)• ผู้ได้คะแนน 0-14 คะแนน แสดงว่า พฤติกรรมสุขภาพไม่ดี แย่ ขาดความ รับผิาติ ชอบเกีและเอมอัชฌา วัฒกรรม . การสอน สุช ด โสมประยูร ่ยวกับพฤติ นบุรานนท์ สุขศึกษา.กรุงเทพฯ : สุขภาพใจ,2542.

×