Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

Projek bmm3103 2012

698 views

Published on

  • Be the first to comment

  • Be the first to like this

Projek bmm3103 2012

  1. 1. INSTITUT PENDIDIKAN GURU KAMPUS SULTAN ABDUL HALIM PROGRAM IJAZAH SARJANA MUDA PERGURUAN TUGASAN PROJEKTAJUK PROGRAM : PISMP NAMA GURU PELATIH :TAJUK KURSUS : Pentaksiran Bahasa Melayu SEMESTER : 6Sekolah Rendah (Ambilan Januari 2010)KOD KURSUS : BMM 3103TARIKH MULA 22 Julai 2012 TARIKH HANTAR 30 Ogos 2012A. Hasil Pembelajaran Kursus1. Menghuraikan konsep pentaksiran, pengujian, dan penilaian.2. Menjelaskan taksonomi Bloom, dan domain Krathwohl.3. Membina jadual spesifikasi ujian dan soalan ujian Bahasa Melayu;4. Menilai dan memilih jenis dan kaedah penilaian kemahiran bahasa dan sistem bahasa Melayu dan melaksanakan pemarkahan ujian Bahasa Melayu. Kerja Kursus ini bagi menilai hasil pembelajaran 1,2, 3dan 4B. Objektif Projek1. Menghuraikan konsep pentaksiran, pengujian, dan penilaian dalam bentuk grafik.2. Menjelaskan taksonomi Bloom, dan domain Krathwohl dalam pentaksiran bahasaMelayu Sekolah Rendah.3. Membuat ulasan kritis soalan Bahasa Melayu tahun 5.C. Tugasan Projek (100%: Wajaran 60%)Pentaksiran dan penilaian hendaklah dianggap sebagai sebahagian daripadaproses pengajaran dan pembelajaran, bukannya semata-mata dijalankan melalui ujiandan peperiksaan sahaja. Ia merupakan satu proses pengumpulan maklumat berkenaandengan kemajuan dan prestasi pelajar. Di peringkat sekolah berbagai-bagai kaedahpenilaian digunakan untuk mendapatkan maklumat tentang kemajuan dan pencapaianpelajar.
  2. 2. Bahagian A: Tugasan Projek1. Berdasarkan pernyataan di atas, buat pembacaan dan kumpulkan maklumat berkaitandengantajuk berikut: i. Konsep pentaksiran, pengujian, penilaian ii. Taksonomi Bloom, dan domain Krathwohl iii. Jadual Spesifikasi Ujian iv. Jenis Penilaian Bahasa v. Pembinaan Ujian vi. Kaedah Penilaian Bahasa vii. Penilaian Kemahiran Bahasa viii. Penilaian Aktiviti Bahasa ix. Penilaian Bahasa Berasaskan Projek x. Penilaian Berasaskan Sekolah xi. Penilaian Pengalaman PembelajaranBahagian B: Penulisan Akademik1. Berdasarkan bacaan anda dan data yang dikumpul, sediakan hasil tugasan tersebut dalam bentuk nota dan pengurusan grafik. (Tugasan Kumpulan)2. Buat ulasan secara kritis 10 soalan objektif Bahasa MelayuTahun 5 yang diterbitkan oleh mana-mana syarikat penerbitan buku yang terdapat dipasaran. (Tugasan individu) Analisis perlu merangkumi: i. Jenis soalan ii. Aras soalan iii. Komponen soalan (stimulus, stem, pilihan jawapan dan pengganggu) iv. Cadangan penambahbaikan terhadap soalan. Sumber dan soalan yang dipilih perlu dilampirkan.Bahagian C: Panduan Pelaksanaan Projek1. Tugasan ini adalah tugasan individu dan kumpulan (1 kumpulan =3 orang)2. Anda boleh bergerak secara kolaboratif untuk mengumpul maklumat.3. Gunakan maklumat yang dikumpul sebagai bahagian utama isi tugasan taksiran kumpulan.4. Maklumat boleh dipaparkan dalam sebarang bentuk visual (grafik).5. Format penulisan tugasan adalah seperti berkut : i. Fon Arial ii. Saiz huruf ialah 12 iii. Langkau satu setengah baris iv. Rujukan mengikut format APA v. Lampiran7. Amalan plagiat tidak dibenarkan8. Tugasan ini membawa markah 100%, (kerja kumpulan 60% dan Individu 40%) dan wajaran 60%.
  3. 3. Bahagian D: Tugasan yang baik harus menunjukkan kriteria-kriteria berikut:1. Liputan isi kandungan yang menyeluruh, konsisten dan terperinci2. Bukti-bukti bahan-bahan dan “citation” yang dapat menyokong hujah anda hendaklah dibuktikan.3. Keseluruhan isi dan pengolahan perlu menunjukkan keaslian hasil kajian dan sokongan ilmiah.4. Format dan isi laporan perlu jelas dan koheren.5. Tugasan anda perlu merangkumi perkara berikut : a. Pemahaman yang mendalam berkaitan Konsep pentaksiran, pengujian, penilaian,Taksonomi Bloom,domain Krathwohl,Penilaian Bahasa,Kaedah Penilaian Bahasa, Penilaian Kemahiran Bahasa,Penilaian Aktiviti Bahasa,Penilaian Pengalaman Pembelajaran,Penilaian Bahasa Berasaskan Projek, Penilaian Berasaskan Sekolah dan Penilaian Pengalaman Pembelajaran6. Rujukan perlulah daripada pelbagai sumber yang tepat dan memenuhi kehendak tugasan (sekurang-kurangnya sumber daripada 3 buah buku, 3 internet, 3 jurnal dan 2 bahan bercetak yang lain)Bahagian E:Kriteria PemarkahanTugasan akan disemak berdasarkan kriteria pemarkahan yang disediakan. .Markah kerja kumpulan akan diberikan berdasarkan kepada subtugasan1manakalamarkahtugasan individu berdasarkan kepada subtugasan 2.Tugasan disediakanoleh: Disahkan oleh___________________ ____________________(MUHAMMAD KHAIRI MOHAMED NOR) (IBRAHIM BIN BAKAR)Penyelaras BMM3103 Ketua JabatanPentaksiran Bahasa Melayu Sekolah Rendah Jabatan Pengajian Melayu IPGKSAHTarikh: 18 Julai 2012 Tarikh:

×