Successfully reported this slideshow.

Babylonian

16,852 views

Published on

IMPERYONG BABYLONIAN
TOPIC FOR JULY 14 2011-3A,B, AND E

Published in: Spiritual, Technology

Babylonian

 1. 1. KABIHASNANG BABYLONIAN<br />Maam Amy<br />
 2. 2. <ul><li>Ang lungsod ng Babylon ay nagsimulang lumakas na humantong sa pagsakop ng Mesopotamia at paghahari ni Hammurabi mula 1792 hanggang 1750 B.C.E.
 3. 3. Ang Babylon ang naging kabisera ng Imperyong Babylonia.
 4. 4. Ang katipunan ng nga batas ni Hammurabi, na mas kilala bilang Code of Hammurabi o Batas ni Hammurabi, ay isa sa pinakamahalagang ambag ng mga sinaunang tao sa kabihasnan.</li></li></ul><li>HAMMURABI CODE<br />
 5. 5. HAMMURABI<br />PAMAHALAAN<br /><ul><li>Magalingnalidermilitar
 6. 6. Organisadoangpamumuno
 7. 7. Matalinonghari
 8. 8. Kilalasapagtitiponngmgabatas</li></li></ul><li>HAMMURABI CODE<br />Kalipunanngmgabatasnaumabotng 282.<br />Isinulatitosaisangmataasnabatosagitnanglungsodupangmakitanglahatngtao.<br />NagsilbingpatnubayangKodigoni Hammurabi samga kilos at gawangmganasasakupan.<br />Nauukolangmgabatassaagrikultura, industriya, ari-arian, pag-aasawa at pagpapatakbongpamahalaan<br />Pinakapusong Hammurabi Code ang “ MATA SA MATA, NGIPIN SA NGIPIN”.<br />Batas blg. 195: If a son strike his father, his hands shall be hewn off.<br />
 9. 9. Sa kaliwaangbatongstela, kung saannakaukitang 282 Kodigoni Hammurabi. Angstela ay matatagpuansa Louvre Museum saParis, France.<br />Ang Hammurabi stela ay natagpuannoong 1909, sa Susa, Elam, ngayon ay Khuzestan. Ang Khuzestan ay isangprobinsyasaTimog Iran.<br />
 10. 10. LIPUNAN AT KULTURA<br /><ul><li>SinunodangKodigoni Hammurabi bilangpatnubaysa kilos at gawangmgamamamayan</li></ul>Pangkatng Tao saLipunan<br />
 11. 11. Politismoangpananampalatayangmga Babylonian<br />Sumasambasamgadiyosngmga Sumerian<br />Nagdaraossilangmgaritwal<br />Si Mardukangkanilangpinakadakilangdiyos<br />RELIHIYON<br />
 12. 12.
 13. 13.
 14. 14. EKONOMIYA<br />Angmagandanglokasyonng Babylonia ay nakatulongupangumunladangkalakansaimperyo. Angpangkatngmgamangangalakalnatinatawagngcaravans, ay naglalakbaysamgasiyudadngSumeriahanggangsasiyudadng Akkad at humihintosa Babylon upangmakipagkalakalan.<br />Ang Babylon ay may isanglugarkalakalannatinatawagnabazaars, kung saanangmgamamimili ay nagtutungoupangbumilingbulakmulasa India, Pampalasamulasa Egypt.<br />
 15. 15. PAGBAGSAK<br />Nagawangpalawakinni Hammurabi angimperyosubalithindiitonapanatilingmgasumunodnaharing Babylonia kaya’ttuluyanitongbumgasak.<br />

×