วัฏจักรของน้ำ

3,508 views

Published on

Published in: Education
0 Comments
1 Like
Statistics
Notes
  • Be the first to comment

No Downloads
Views
Total views
3,508
On SlideShare
0
From Embeds
0
Number of Embeds
5
Actions
Shares
0
Downloads
5
Comments
0
Likes
1
Embeds 0
No embeds

No notes for slide

วัฏจักรของน้ำ

  1. 1. วัฏจักรของนำำำ วัฏจักรของนำำำ หมำยถึง การหมุนเวียนเปลียนแปลงของนำำาซึ่งเป็นปรากฎการณ์ที่เกิดขึำน ่ เองตามธรรมชาติ โดยเริ่มต้นจากนำำาในแหล่งนำำาต่าง ๆ เช่น ١.ทะเล ٢.มหาสมุทร ٣.แม่นำา ٤.ลำาคลองหนอง ٥.บึง ٦.ทะเลสาบ จากการคายนำำาของพืช จากการขับถ่ายของเสียของสิ่งมีชีวิต และ จากกิจกรรมต่าง ๆ ที่ใช้ในการดำารงชีวิตของมนุษย์ ระเหยขึำนไป ในบรรยากาศ กระทบความเย็นควบแน่นเป็นละอองนำำาเล็ก ๆ เป็น ก้อนเมฆ ตกลงมาเป็นฝนหรือลูกเห็บสู่พืำนดินไหลลงสู่แหล่งนำำา ต่าง ๆ หมุนเวียนอยู่เช่นนีำเรื่อยไป
  2. 2. ตัวการที่ทำาให้เกิดการหมุนเวียนของนำำา ١. ความร้อนจากดวงอาทิตย์ ทำาให้เกิดการระเหยของนำำาจาก แหล่งนำำาต่าง ๆ กลายเป็นไอนำำาขึำนสู่บรรยากาศ ٢. กระแสลม ช่วยทำาให้นำาระเหยกลายเป็นไอได้เร็วขึำน ٣. มนุษย์และสัตว์ ขับถ่ายของเสียออกมาในรูปของเหงื่อ ปัสสาวะ และลมหายใจออกกลายเป็นไอนำำาสู่บรรยากาศ ٤. พืช รากต้นไม้เปรียบเหมือนฟองนำำา มีความสามารถในการดูด นำำาจากดินจำานวนมากขึำนไปเก็บไว้ในส่วต่าง ๆ ทังยอด กิ่ง ใบ ำ ดอก ผล และลำาต้น แล้วคายนำำาสู่บรรยากาศ ไอเหล่านีำจะควบแต่ นและรวมกันเป็นเมฆและตกลงมาเป็นฝนต่อไป
  3. 3. ปริมาณนำำาทีระเหย ปริมาณนำำาที่ตกลงมา ่ จากมหาสมุทร ٨٤% ในมหาสมุทร ٧٧% จากพิำนดิน ١٦% บนพืำนดิน ٢٣% รวม ١٠٠

×