รูปแบบการจัดทำโครงงาน

59,455 views

Published on

Published in: Education
1 Comment
1 Like
Statistics
Notes
No Downloads
Views
Total views
59,455
On SlideShare
0
From Embeds
0
Number of Embeds
21,902
Actions
Shares
0
Downloads
50
Comments
1
Likes
1
Embeds 0
No embeds

No notes for slide

รูปแบบการจัดทำโครงงาน

  1. 1. การเรียนรูเพื่อสงเสริมทักษะการคิดโดยใชปญหาเปนฐาน เรื่องเพศศึกษา ชั้นมัธยมศึกษาปที่ 3 รูปแบบการจัดทําโครงงาน เพศศึกษา เพื่อสงเสริมทักษะการคิดโดยใชปญหาเปนฐาน ประกอบการจัดการเรียนรูเรื่องเพศศึกษา ทัศนีย ไชยเจริญ ทัศนีย ไชยเจริญ ครู โรงเรียนวัดพวงนิมิต สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาสระแกว เขต 1 สํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
  2. 2. การเรียนรูเพื่อสงเสริมทักษะการคิดโดยใชปญหาเปนฐาน เรื่องเพศศึกษา ชั้นมัธยมศึกษาปที่ 3 รายงานการจัดทําโครงงาน เรื่อง…………………………….. โดย เด็กชาย/เด็กหญิง…………………………. เด็กชาย/เด็กหญิง…………………………. เด็กชาย/เด็กหญิง…………………………. ที่ปรึกษาโครงงาน นาย/นาง/สาว……………………………… ตําแหนง ครู โรงเรียน…………………………………… สํานักงานเขตพืนที่การศึกษา…….เขต….. ้ สํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพืนฐาน ้ ทัศนีย ไชยเจริญ ครู โรงเรียนวัดพวงนิมิต สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาสระแกว เขต 1 สํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
  3. 3. การเรียนรูเพื่อสงเสริมทักษะการคิดโดยใชปญหาเปนฐาน เรื่องเพศศึกษา ชั้นมัธยมศึกษาปที่ 3 กิตติกรรมประกาศ ทัศนีย ไชยเจริญ ครู โรงเรียนวัดพวงนิมิต สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาสระแกว เขต 1 สํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
  4. 4. การเรียนรูเพื่อสงเสริมทักษะการคิดโดยใชปญหาเปนฐาน เรื่องเพศศึกษา ชั้นมัธยมศึกษาปที่ 3 บทคัดยอ ทัศนีย ไชยเจริญ ครู โรงเรียนวัดพวงนิมิต สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาสระแกว เขต 1 สํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
  5. 5. การเรียนรูเพื่อสงเสริมทักษะการคิดโดยใชปญหาเปนฐาน เรื่องเพศศึกษา ชั้นมัธยมศึกษาปที่ 3 สารบัญ ทัศนีย ไชยเจริญ ครู โรงเรียนวัดพวงนิมิต สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาสระแกว เขต 1 สํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
  6. 6. การเรียนรูเพื่อสงเสริมทักษะการคิดโดยใชปญหาเปนฐาน เรื่องเพศศึกษา ชั้นมัธยมศึกษาปที่ 3 ชื่อเรื่อง : ผูจัดทําโครงงาน : 1.เด็กชาย/เด็กหญิง 2. เด็กชาย/เด็กหญิง 3. เด็กชาย/เด็กหญิง สมมติฐาน (ปญหาหรือขอสงสัย) จุดประสงคของการศึกษาคนควา ประโยชนที่คาดวาจะไดรับ ขั้นตอนการทํา ทัศนีย ไชยเจริญ ครู โรงเรียนวัดพวงนิมิต สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาสระแกว เขต 1 สํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
  7. 7. การเรียนรูเพื่อสงเสริมทักษะการคิดโดยใชปญหาเปนฐาน เรื่องเพศศึกษา ชั้นมัธยมศึกษาปที่ 3 แหลงขอมูล ระยะเวลา วัสดุและอุปกรณ ผลการดําเนินการ ขอเสนอแนะ ทัศนีย ไชยเจริญ ครู โรงเรียนวัดพวงนิมิต สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาสระแกว เขต 1 สํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
  8. 8. การเรียนรูเพื่อสงเสริมทักษะการคิดโดยใชปญหาเปนฐาน เรื่องเพศศึกษา ชั้นมัธยมศึกษาปที่ 3 เอกสารอางอิงหรือแหลงขอมูล ทัศนีย ไชยเจริญ ครู โรงเรียนวัดพวงนิมิต สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาสระแกว เขต 1 สํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
  9. 9. การเรียนรูเพื่อสงเสริมทักษะการคิดโดยใชปญหาเปนฐาน เรื่องเพศศึกษา ชั้นมัธยมศึกษาปที่ 3 ¨iµÁ¹uɏÁ¾Åa§ÁËÒÈÒÅ Õ ¨a·íÒoaäáçÁ¡ÊíÒeÃç¨ a ¡çe¾ÃÒaÁմǧ¨iµe»š¹¡íÒÅa§ÊíÒ¤a­ ¨iµ´Ç§e´ÕÂÇÊíÒ¤a­·ÕèÊ´ u ¨iµÁa¹ºo¡Åa¡É³aäÁ‹ä´Œ 测Á¹ÁÕ¤ÇÒÁÃٌʡoÂÙÀÒÂã¹ a ึ ‹ enj¹æµ‹Ç‹ÒÁ¹uɏe¡i´ÁÒæÅŒÇ ¨aeoÒ´Õ ËÃืo eoÒªaÇe·‹Ò¹a¹ è é Áa¹e»š¹¢a¹µo¹oÂٵç¹Õé é ‹ ¶ŒÒeoÒ´Õ¡µo§ä´Œ¢o§´ÕÁÒ»Ãa´aºµaÇ湋¹o¹ ç Œ ËÅǧ»Ùe¤Ãืo§ ¸íÁÁ¨Òoà † è ทัศนีย ไชยเจริญ ครู โรงเรียนวัดพวงนิมิต สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาสระแกว เขต 1 สํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน

×