แผ่นพับโครงงานสุขภาพ

36,943 views

Published on

โครงงานสุขภาพ

Published in: Health & Medicine
0 Comments
4 Likes
Statistics
Notes
  • Be the first to comment

No Downloads
Views
Total views
36,943
On SlideShare
0
From Embeds
0
Number of Embeds
1,440
Actions
Shares
0
Downloads
137
Comments
0
Likes
4
Embeds 0
No embeds

No notes for slide

แผ่นพับโครงงานสุขภาพ

  1. 1. โครงงานคุณธรรมเฉลิมพระเกียรติ ที่มาและความสําคัญ วัตถุประสงค ปจจุบันสภาพแวดลอม สังคม คานิยม 1 เพื่อเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระ “ รักนองตองปองกัน ผูกสัมพันใหสมวัย ” ของวัยรุนไทย ไดเปลี่ยนแปลงไปอยางรวดเร็ว โดยเฉพาะ เจาอยูหวภูมิพลอดุลยเดช ั จากสื่อตางๆเขามามีบทบาทและเขามามีอิทธิพลตอการดําเนิน 2 เพื่อสรางความตระหนักในการวางตัวที่ ชีวิตของวัยรุนอยางแพรหลาย อันมีสาเหตุทําใหวัยรุนเกิด เหมาะสมกับเพศตรงขาม ความอยากรูอยากลองในสิ่งที่ไมถูกตองเหมาะสมอัน เนื่องมาจากขาดสติ การพิจารณาไตรตรองอยางรอบคอบ 3 เพื่อสรางการมีสวนรวมในการแกปญหาของ และขาดทักษะการคิดอยางถูกตองและเหมาะสม อัน เพื่อนตางเพศ กอใหเกิดปญหาที่ตามมาแกตนเอง แกครอบครัว และแก สังคม โดยไมตั้งใจโครงงานรักนอง ตองปองกัน ผูกสัมพันธ ขอบเขตการศึกษาเรียนรู ใหสมวัย เกิดขึ้นไดเนื่องจากสภาพปจจุบันของสังคม และ การวางตัวไดอยางเหมาะสมกับเพศตรงขาม และ สิ่งแวดลอมเกิดการเปลี่ยนแปลง อยางรวดเร็ว ทั้งดานวัตถุ สามารถแกปญหาเกี่ยวกับเพื่อนตางเพศได โดยนักเรียนชั้น คานิยม ทัศนคติ และสิ่งยั่วยุทางจิตใจ เทคโนโลยีที่ทัน มัธยมศึกษาปที่ 1 - 3 โรงเรียนวัดพวงนิมต ของจํานวนนักเรียน ิ ทันสมัย ตลอดจนสื่อที่มาจาก น.ส.พ โทรทัศน ซึ่งเขามามี ทั้งหมด โดย อิทธิพลตอความคิด และพฤติกรรมของเยาวชน ซึ่งเปนที่ ลอแหลมตอความรูสึกนึกคิดของผูรับขาวสารจากสื่อ ซึ่ง กลุมพวงนิมิตทําดีถวายในหลวง  เยาวชนผูรับขาวสารยังขาดวุฒิภาวะในการคิด อันกอใหเกิด การดําเนินงาน สาเหตุของความอยากรูอยากลอง และยังขาดทักษะในการคิด * ฟงธรรมเทศนาจากพระภิกษุสงฆ เรื่อง ศีล 5 และศีลขอที่ 3 พระสงฆที่ปรึกษา แกปญหาในทางที่เหมาะสม ดังนั้นโครงงานเรื่องนี้ จึงเปน * อบรมเชิงปฏิบัติการโดยใชหลักธรรมทางศาสนา โดยการใช แนวทางในการสรางสรรคและพัฒนากระบวนการคิดใหกับ - วิธีคิดแบบโยนิโสมนสิการ 2 วิธี ไดแก พระครูวินิตปญญาปญญาคุณ เยาวชนไดรูรักษาตนเองไดอยางถูกตองและเหมาะสมและเปน 1. วิธีคิดแบบสืบสาวเหตุปจจัย  ผูบริหารที่ปรึกษา การเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัวในวโรกาส 2. วิธีคิดแบบอริยสัจ 4 นายสมยศ เพ็ชรวงษา ครองราชยสมบัติครบ 60 ป และมีพระชนมมายุครอบ 80 - หลักธรรมทางพระพุทธศาสนา ไดแก ครูที่ปรึกษา พรรษา โดยสงเสริมและพัฒนาใหเยาวชนตระหนักถึงการวาง ฆาราวาสธรรม 4 (สัจจะ,ทมะ,ขันติ,จาคะ) ตนที่เหมาะสมกับเพศตรงขาม และมีสวนรวมในการ นายศราวุธ ไชยเจริญ แกปญหาของเพื่อนตางเพศ โดยใชธรรมมะเขาขัดเกลาจิตใจ โรงเรียนวัดพวงนิมิต ซึ่งวัยรุนทุกคนควรปฏิบัติตาม เพื่อเปนพื้นฐานในการ สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษา สระแกวเขต 1 ดํารงชีวิตใหอยูในสังคมไดอยางมีความสุข
  2. 2. ผังมโนทัศนโครงงานคุณธรรม ประโยชน ผลการดําเนินงาน “ สักนองตองปองกัน ผูกสัมพันธใหสมวัย” โครงงานคุณธรรม “ รักนองตองปองกัน ผูกสัมพันธ หลังจากการจัดกิจกรรม ใหสมวัย” เปนการสงเสริมใหวยรุนไดฝกคิด รูจักการคิด ั สรางสัมพันธใหสมวัยกับเพือนตางเพศ ่ พุทธศาสนา และคิดอยางมีหลักคุณธรรมเพื่อใหเกิดประโยชนตอผูเขารวม ก.อ.ท กิจกรรม และเปนการสงเสริมใหรูจักรวมกันทํางานเปนกลุม สังคม ซึ่งเปนการสงเสริมธรรมชาติของวันรุนที่ใหความสําคัญกับ ศึกษา 92 คณิตศาสตร 90 จิตใจ รางกาย กิจกรรมสราง เพื่อนมากที่สด และเปนการสงเสริมทักษะการคิดแสดงการ ุ 88 86 สัมพันธ ยอมรับซึ่งกันและกันจึงเปนการปูพื้นฐานในการใชชวิตอยูใน ี 84 ตัวตน 82 การแกปญหา ทาง สรางสัมพันธ สังคมไดเปนอยางดี มีความสุขในอนาคตเมื่อตองออกไปเผชิญ 80 78 พระพุทธศาสนา ภาพ กับสังคมที่กวางขึ้น 76 ความรู เจตคติ ความรูทาง ธรรม ขอเสนอแนะ โดย เผยแพร รักนอง ตอง ปองกัน ผูสัมพันธ ผูกมิตร 1. ควรจัดกิจกรรมใหวัยรุนไดรจักดูแลตนเอง ู กลุมเยาวชนพวงนิมิตทําดีถวายในหลวง ความรู ความรู ใหสมวัย และมีความรับผิดชอบตอครอบครัว ซึ่งจะสงผลใหสังคมไดมี ทางโลก รักษาสัม การพัฒนาและชวยกันยกระดับจิตใจของวัยรุนใหมีคุณธรรม (1) เด็กหญิงปวีณา ผดาเวช คิดดูแล พันธภาพ และเขมแข็ง สามารถดํารงชีวิอยูในสังคมไดอยางมีความสุข (2) เด็กหญิงยุภาวรรณ เทพสี แนวทางการ และพัฒนาใหสังคมไทยเจริญไปตามแนวทางและคําสอนของ (3) เด็กหญิงวิภา โสดา แกไขปญหา การปองกัน (4) เด็กหญิงสุวัลลี ดานกงสี ปญหา พระพุทธศาสนา (5) เด็กหญิงเพชรรัตน อานจันทึก 2. จัดกิจกรรมใหวัยรุนไดแสดงออกโดยการรวม (6) เด็กหญิงดารุณี พิมซาย สุขศึกษา ภาษาไทย แสดงบทบาทสมมติ เพื่อสงเสริมทักษะการกลาแสดงออก (7) เด็กหญิงอภิญญา มันทะลา ศิลปะ อยางถูกตองเหมาะสม และรวมกันแสดงความคิดเห็น (8) เด็กหญิงรสรินทร นาคําแพง ภาษาอังกฤษ วิเคราะห วิจารณ ในสิ่งที่ถกตองอยางผูมความรูความสามารถ ู ี เปนการแสดงพลังของวัยรุนที่ตอไปจะเปนกําลังของชาติ

×