ใบความรู้เรื่องอาหารและโภชนาการ

14,225 views

Published on

อาหารและโภชนาการ

Published in: Health & Medicine

ใบความรู้เรื่องอาหารและโภชนาการ

  1. 1. ใบความรู เรื่อง สุขภาพผูบริโภค สิทธิของผูบริโภค ในปจจุบนมีความเจริญกาวหนาทางวิทยาศาสตรและเทคโนโลยีทางการผลิต การตลาด ั และการสื่อสารคมนาคมทําใหมีสินคาหลากหลายและจํานวนมากออกจําหนายในตลาดพรอมทั้งมี การใชกลยุทธการตลาดรูปแบบใหม ๆ และสื่อโฆษณาเปนเครื่องมือในการนําเสนอขาวสารขอมูล เกี่ยวกับสินคาและบริการใหผูบริโภคทราบ ซึ่งมีทั้งผลดี คือ ผูบริโภคไดมีโอกาสเลือกมากขึ้น และผลเสีย คือ ผูบริโภคจะเสี่ยงตอการถูกเอารัดเอาเปรียบได หากขาดการตรวจสอบไตรตรองที่ดี จากตัวผูซื้อเอง หรือจากหนวยงานราชการที่เกี่ยวของ พระราชบัญญัติคุมครองผูบริโภค (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2541 ไดบัญญัติสิทธิของผูบริโภคที่จะ ไดรับความคุมครองตามกฎหมาย 5 ประการ ดังนี้ 1. สิทธิที่จะไดรบขาวสารรวมทั้งคําพรรณาคุณภาพที่ถกตองและเพียงพอ ั ู เกี่ยวกับสินคาและบริการ 2. สิทธิที่จะมีอิสระเลือกหาสินคาและบริการ 3. สิทธิที่จะไดรบความปลอดภัยจากการใชสินคาหรือบริการ ั 4. สิทธิที่จะไดรบความเปนธรรมในการทําสัญญา ั 5. สิทธิที่จะไดรบการพิจารณาและชดเชยความเสียหาย ั ดังนั้น ในการเลือกซื้อผลิตภัณฑ เราจะตองรูจักพิทักษประโยชนของตนเองในการบริโภค โดยการสรางความรู ความเขาใจ ความตืนตัวในการรูจกเลือกซื้อ และสามารถแยกแยะได ่ ั วา สิ่งใดเปนประโยชนตอการบริโภค สิ่งใดทําใหเกิดโทษ และเกิดความสิ้นเปลือก หาก ผูบริโภคมีการอานฉลากกอนซื้อ รูจักใชขอมูลบนฉลาก เพื่อการบริโภคที่เหมาะสม  ปลอดภัยและประหยัด ขอพึงปฏิบติของผูบริโภค ั ในการเลือกซืออาหารผูบริโภคควรถือหลัก ดังนี้ ้ 1. เลือกซื้ออาหารที่มีคุณคาทางโภชนาการและควรเปนของสดที่มีคุณคาอาหาร เพียงพอ 2. เลือกซื้ออาหารที่มีคุณภาพหรือไดมาตรฐานตามที่กําหนดไว ซึ่งจะตองมี เครื่องหมายรับรองคุณภาพ หรือฉลากที่ระบุชื่ออาหาร เลขทะเบียนอาหาร สวนประกอบของอาหาร วัน เดือน ป ทีผลิต และหมดอายุ น้ําหนักสุทธิ ่ ชื่อ และสถานที่ตั้งของผูผลิต
  2. 2. 3. คํานึงถึงการประหยัดโดยเลือกซื้ออาหารที่มีในฤดูกาล และรูจักซื้อในปริมาณ ที่เหมาะสมกับการบริโภค 4. ไมควรหลงเชือคําโฆษณาเกียวกับคุณภาพและปริมาณมากจนเกินไป ควร ่ ่ พิจารณาจากประสบการณของตนเองที่เคยซื้อใชมากอนหรือจากบุคคลที่ เชื่อถือได 5. ควรระวังในเรือผลิตภัณฑทไมบริสุทธิ์และปลอมปน โดยพยายามศึกษาหา ่ ี่ ความรู หรือติดตามขาวสารจากสํานักงานคณะกรรมการอาหารและยา รวมทั้งหนวยงานหรือองคกรที่เกี่ยวของ เครื่องหมายมาตรฐานและเครื่องหมายเลขทะเบียนอาหารและยา ทางปลอดภัยของผูบริโภค ควรเลือกซื้ออาหารตาง ๆ ( ขนมหวาน ผลไมกวน นมกลอง น้ําผลไมกลอง อาหารกระปอง ฯลฯ) เฉพาะที่ไดรับเครืองหมายมาตรฐานผลิตภัณฑอุตสาหกรรม ่ หรือสินคาที่มีเครื่องหมายเลขทะเบียนอาหารและยาของสํานักงานคณะกรรมการอาหารและยา ( อักษรยอ “ อย” ) กระทรวงสาธารณสุข ที่ไดระบุวันที่ เดือน ปที่ผลิตและหมดอายุ พรอมทั้งชือ่ และที่อยูของสถานที่หรือโรงงานที่ผลิต ซึ่งเขียนติดเอาไวที่ขางกลองนั้น ๆ ดวย เครื่องหมายมาตรฐานแบบไมบังคับใชกับผลิตภัณฑที่ผผลิตสมัครใจ ทําใหมีคุณภาพตามมาตรฐาน ู ถาเปนเครี่องหมายที่บังคับใชจะมีวงกลมลอมรอบเครื่องหมาย เลขทะเบียนตําหรับอาหาร สํานักงานคณะกรรมการอาหารและยา
  3. 3. หนวยงานที่เกี่ยวของกับการคุมครองผูบริโภค  ในกรณีที่ผูบริโภคถูกละเมิดสิทธิสามารถรองทุกขไปยังสํานักงานคณะกรรมการคุมครอง ผูบริโภคได เพื่อใหผูบริโภคไดรับสินคาที่มีมาตรฐานและมีความปลอดภัย ไดรับความเปนธรรม ในการซื้อสินคาและบริการทั้งปริมาณและคุณภาพ รัฐบาลจึงมีความจําเปนตองเขามามีบทบาทใน การคุมครองผูบริโภค โดยจัดตั้งหนวยงานตาง ๆ ในการคุมครองผูบริโภค หนวยงานที่สาคัญ ไดแก ํ 1. สํานักงานคณะกรรมการอาหารและยา 2. สํานักงานมาตรฐานผลิตภัณฑอุตสาหกรรม 3. กรมการคาภายใน 4. กองวัตถุมีพิษ 5. กรมวิชาการเกษตรและสหกรณ 6. กองจัดสรรที่ดนและอาคารชุด ิ 7. กรมที่ดินกระทรวงมหาดไทย สํานักงานคณะกรรมการอาหารและยาเปนหนวยงานทีควบคุมมาตรฐานและเฝาระวังความ ่ ปลอดภัยผลิตภัณฑสุขภาพ ไดแก อาหาร ยา เครื่องสําอาง วัตถุอันตราย ยาเสพติด วัตถุออก ฤทธิ์ตอจิตประสาท เครื่องมือแพทย รวมทั้งรณรงคเผยแพรความรูใหแกประชาชนในดานดังกลาว กระทรวงพาณิชย มีนโยบายคุมครองผูบริโภคใหไดรับความเปนธรรม กํากับดูแลสินคา ใหเพียงพอแกความตองการของประชาชน โดย - กรมการคาภายในจะทําหนาที่ดูแลเกียวกับราคา ปริมาณ และ ่ คุณภาพ - กรมทะเบียนการคา จะทําหนาที่ตรวจสอบความถูกตองของเครื่องชั่ง ตวง วัด รวมถึงการออกใบอนุญาตการคาน้ํามันเชื้อเพลิง สําหรับสวนภูมภาคนั้น สํานักงานสาธารณสุขจังหวัดเปนผูดําเนินการควบคุม อาหาร ยา เครื่องสําอาง วัตถุอันตราย วัตถุออกฤทธิ์ตอจิตประสาท ยาเสพติดใหโทษ และเครื่องมือแพทย ในแตละจังหวัด โดยมอบอํานาจใหผูวาราชการจังหวัดและนาย แพทยสาธารณสุขจังหวัดดําเนินการ เรียบเรียงจาก หนังสือ กลุมสาระการเรียนรูสุขศึกษาและพลศึกษา กิจกรรมสุขศึกษา ชั้นมัธยมศึกษาปที่ 1 สํานักพิมพประสานมิตร

×