Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.
แผนการจัดการเรียนรูวิชาสุขศึกษา                                          ชั้นมั...
แผนการจัดการเรียนรูวิชาสุขศึกษา                       ชั้นมัธยมศึกษาปที่ 1
     5.2 กลยุทธก...
แผนการจัดการเรียนรูวิชาสุขศึกษา                            ชั้นมัธยมศึกษาปที่ 1
     3.ข...
แผนการจัดการเรียนรูวิชาสุขศึกษา                                   ชั้นมัธยมศึกษาปที่ 1...
แผนการจัดการเรียนรูวิชาสุขศึกษา                        ชั้นมัธยมศึกษาปที่ 1


          ...
แผนการจัดการเรียนรูวิชาสุขศึกษา                        ชั้นมัธยมศึกษาปที่ 1


          ...
Upcoming SlideShare
Loading in …5
×

แผนจัดการเรียนรู้เรื่องอาหารและโภชนาการ

31,024 views

Published on

อาหารและโภชนากรร

Published in: Health & Medicine

แผนจัดการเรียนรู้เรื่องอาหารและโภชนาการ

 1. 1. แผนการจัดการเรียนรูวิชาสุขศึกษา ชั้นมัธยมศึกษาปที่ 1 แผนการจัดการเรียนรู กระบวนการเรียนรูแบบรวมมือ เรื่อง .........อาหารและโภชนาการ.............. กลุมสาระการเรียนรู .....สุขศึกษาและพลศึกษา........ วิชา ....สุขศึกษา....... ชั้น.......มัธยมศึกษาปที่ 1....... เวลา..............2................. ชั่วโมง วันที่ ..................................... เดือน ................................................. พ.ศ. ................................ 1. สาระสําคัญ โภชนาการเกี่ยวของกับอาหารเปนปจจัยสําคัญในการดํารงชีวิตชวยในการสรางเสริมสุขภาพ ที่ดี การรับประทานอาหารทีเ่ หมาะสมกับความตองการของรางกายตามหลักการบริโภค ตามธง โภชนาการ 2. ผลการเรียนรู 2.1. รูและเขาใจภาวะโภชนาการของตนเอง 2.2 บริโภคอาหารตามโภชนบัญญัติและธงโภชนาการ 3. จุดประสงคการจัดการเรียนรู 1. อธิบายภาวะโภชนาการของตนเองได 2. เห็นความสําคัญของปญหาทุพโภชนาการ 3. สํารวจและประเมินตนเองในการบริโภคอาหารตามธงโภชนาการได 4. สาระการเรียนรู - การประเมินภาวะโภชนาการ - โภชนบัญญัติและธงโภชนาการ 5. กระบวนการจัดการเรียนรู 5.1 การเรียนรูแบบรวมมือ  1.ขั้นเตรียม 2. ขั้นสอน 3. ขั้นทํากิจกรรมกลุม 4. ขั้นตรวจสอบผลงาน 5. ขั้นสรุปบทเรียน นางทัศนีย ไชยเจริญ ครูประจําวิชาสุขศึกษา โรงเรียนวัดพวงนิมิต สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาสระแกวเขต 1
 2. 2. แผนการจัดการเรียนรูวิชาสุขศึกษา ชั้นมัธยมศึกษาปที่ 1 5.2 กลยุทธการสอนคิด การคิดวิเคราะห 1. กําหนดสิ่งที่ตองการวิเคราะห 2. กําหนดปญหาหรือวัตถุประสงค 3. กําหนดหลักการหรือหลักเกณฑ 4. พิจารณาแยกแยะ 5. สรุปคําตอบ 6. กิจกรรมการจัดการเรียนรู 1. กิจกรรมการเรียนรู ชั่วโมงเรียนที่ 1 1. ขั้นนํา (เตรียม) - นักเรียนและครูรวมกันสนทนาเรื่องการรับประทานอาหาร - นักเรียนแบงกลุมยอย กลุมละ 4 - 5 คน 2. ขั้นสอน (ทํากิจกรรมกลุม ) - นักเรียนหาความหมายของภาวะโภชนาการ - นักเรียนสงตัวแทนกลุม มาอภิปรายหนาชั้นเรียน - นักเรียนและครูสรุปความหมายของภาวะโภชนาการ - นักเรียนในกลุมแสดงความคิดเห็นของปญหาภาวะโภชนาการ - นักเรียนสงตัวแทนนําเสนอหนาชั้นเรียน 3. ขั้นสรุป - นักเรียนและครูรวมกันสรุปภาวะโภชนาการและปญหาโภชนาการ - นักเรียนปฏิบัติกิจกรรมการอาน คิดวิเคราะห เขียน เรือง ภาวะทุพโภชนาการ ่ ชั่วโมงเรียนที่ 2 1. ขั้นนํา - นักเรียนและครูทบทวนภาวะโภชนาการ - นักเรียนเขากลุมยอยเดิม และรวมกันศึกษาชุดสงเสริมความรูดวยตนเอง เรื่อง  โภชนาการและการบริโภค 2. ขั้นสอน ( ตรวจสอบผลงาน ) - นักเรียนรวมกันตรวจผลงาน โดยครูแนะนําวิธีการบริโภคอาหารตามธง โภชนาการ - นักเรียนประเมินภาวะโภชนาการตนเองโดย 1. ประเมินอาหารที่บริโภคตามธงโภชนาการ 2. ประเมินโดยการวัดสัดสวนรางกาย นางทัศนีย ไชยเจริญ ครูประจําวิชาสุขศึกษา โรงเรียนวัดพวงนิมิต สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาสระแกวเขต 1
 3. 3. แผนการจัดการเรียนรูวิชาสุขศึกษา ชั้นมัธยมศึกษาปที่ 1 3.ขั้นสรุป - นักเรียนสรุปภาวะโภชนาการของตนเองลงในใบงาน เรื่องภาวะโภชนาการของ ตนเอง - นักเรียนและครูรวมกันสรุปภาวะโภชนาการที่เหมาะสม - นักเรียนศึกษาใบความ เรื่องโภชนบัญญัติ และธงโภชนาการ 7. สื่อการเรียนรู 1. ใบงานอาน คิด วิเคราะห เขียน เรื่อง ภาวะทุพโภชนาการ 2. ใบงาน เรื่อง ภาวะโภชนาการของตนเอง 3. ใบความรู เรื่อง โภชนบัญญัติ และธงโภชนาการ 4. ชุดสงเสริมความรูดวยตนเอง ชุด กโภชนาการและการบริโภค 9. แหลงการเรียนรู 1. หองคอมพิวเตอร 10. การวัดและประเมินผล ตัวบงชี้ความสําเร็จ วิธีวัดประเมินผล เครื่องมือวัด/ประเมินผล 1. น.ร.รอยละ 100 ผานจุดประสงคการเรียนรูขอที่1 1. ตรวจผลงาน 1. ใบงาน 2. น.ร.รอยละ 100 ผานจุดประสงคการเรียนรูขอที่2 2. ตรวจผลงาน 2. อานคิดวิเคราะหเขียน 3. น.ร.รอยละ 100 ผานจุดประสงคการเรียนรูขอที่3 3. ตรวจผลงาน 3. ใบงาน 10. กิจกรรมเสนอแนะ นักเรียนศึกษาเอกสารชุดสงเริมความรูดวยตนเอง ชุด โภชนาการและการบริโภค พรอมทั้ง ตรวจคําตอบและวัดผลประเมินผลดวยตนเอง 11. ความเห็นและขอเสนอแนะของผูอํานวยการโรงเรียนวัดพวงนิมิต …………………………………………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………………………………………… ลงชื่อ......................................................... ( นายสมยศ เพ็ชรวงษา ) ผูอํานวยการโรงเรียนวัดพวงนิมต ิ ................./.........................../................. นางทัศนีย ไชยเจริญ ครูประจําวิชาสุขศึกษา โรงเรียนวัดพวงนิมิต สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาสระแกวเขต 1
 4. 4. แผนการจัดการเรียนรูวิชาสุขศึกษา ชั้นมัธยมศึกษาปที่ 1 12. บันทึกหลังการจัดการเรียนรู 1. ผลการจัดการเรียนรูตามจุดประสงคการเรียนรู ผลสําเร็จหลังการสอน ปญหา/อุปสรรค แนวทางแกไข 2. ผลการประเมินคุณลักษณะอันพึงประสงค ผลสําเร็จหลังการสอน ปญหา/อุปสรรค แนวทางแกไข 3. ผลการประเมินการอาน คิดวิเคราะห และเขียน ผลสําเร็จหลังการสอน ปญหา/อุปสรรค แนวทางแกไข 4. ผลสําเร็จหลังการแกไข ดานความรู ดานคุณลักษณะอันพึงประสงค ดานอานคิดวิเคราะหและเขียน ลงชื่อ...................................................ผูบันทึก ( นางทัศนีย ไชยเจริญ ) ครู โรงเรียนวัดพวงนิมิต ครียด ....................../....................................../....................... นางทัศนีย ไชยเจริญ ครูประจําวิชาสุขศึกษา โรงเรียนวัดพวงนิมิต สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาสระแกวเขต 1
 5. 5. แผนการจัดการเรียนรูวิชาสุขศึกษา ชั้นมัธยมศึกษาปที่ 1 แบบประเมินผลทักษะการเรียนรูแบบรวมมือ เรื่อง อาหารและโภชนาการ ชั้น มัธยมศึกษาปที่ 3 โรงเรียนวัดพวงนิมิต สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาสระแกวเขต 1 คําชี้แจง ใสเครื่องหมาย / ลงในชองคะแนนตามที่พบพฤติกรรมการเรียนรูแบบรวมมือของนักเรียน ที่ ชื่อ - สกุล การรวมกิจกรรมในชั้นเรียน เกณฑ 1 2 3 4 การตัดสิน เกณฑการตัดสิน 1-2 คะแนน หมายถึง ผาน 3 คะแนน หมายถึง ดี 4 คะแนน หมายถึง ดีเยียม ่ นางทัศนีย ไชยเจริญ ครูประจําวิชาสุขศึกษา โรงเรียนวัดพวงนิมิต สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาสระแกวเขต 1
 6. 6. แผนการจัดการเรียนรูวิชาสุขศึกษา ชั้นมัธยมศึกษาปที่ 1 แบบประเมินผลทักษะการเรียนรูแบบรวมมือ เรื่อง อาหารและโภชนาการ ชั้น มัธยมศึกษาปที่ 3 โรงเรียนวัดพวงนิมิต สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาสระแกวเขต 1 คําชี้แจง ใสเครื่องหมาย / ลงในชองคะแนนตามที่พบพฤติกรรมการเรียนรูของนักเรียน ที่ ชื่อ - สกุล ผลงาน/ชิ้นงานนักเรียน เกณฑ 1 2 3 4 การตัดสิน เกณฑการตัดสิน 1-2 คะแนน หมายถึง ผาน 3 คะแนน หมายถึง ดี 4 คะแนน หมายถึง ดีเยียม ่ นางทัศนีย ไชยเจริญ ครูประจําวิชาสุขศึกษา โรงเรียนวัดพวงนิมิต สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาสระแกวเขต 1

×