บริหารงานการจัดการเรียนรู้

1,468 views

Published on

  • Be the first to comment

  • Be the first to like this

บริหารงานการจัดการเรียนรู้

  1. 1. การบริหารงานจัดการเรียนรู้สุขศึกษาและพลศึกษา ดำเนินงานตามการบริหารงานแบบครบวงจร วางแผน ดำเนินการ / ปฏิบัติ ประเมินผล ปรับปรุงพัฒนา
  2. 2. ยุทธศาสตร์ในการพัฒนาการเรียนรู้ 2 ยุทธศาสตร์ ยุทธศาสตร์ด้านการสอน ยุทธศาสตร์ด้านส่งเสริมการสอน P LAN วางแผน
  3. 3. ยุทธศาสตร์ที่ 1 ยุทธศาสตร์ด้านการสอน 1. วิเคราะห์หลักสูตร <ul><li>2. กำหนดการสอน </li></ul><ul><li>กระบวนการสอนคิดวิเคราะห์ คิดสังเคราะห์ </li></ul><ul><li>คิดแก้ปัญหา คิดเชิงมโนทัศน์ คิดวจารณญาณ </li></ul><ul><li>- กระบวนการคิดตามมาตรฐานการคิดวิเคราะห์ </li></ul>3. จัดทำแผนการเรียนรู้ตามกระบวนการ 4. จัดทำสื่อตามกระบวนการ 5. ดำเนินการจัดการเรียนการสอน 6. ดำเนินการวัดผลประเมินผล 7. จัดทำวิจัยในชั้นเรียน
  4. 4. ยุทธศาสตร์ที่ 2 ด้านการส่งเสริมการสอนตามกลุ่มสาระ กลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาและพลศึกษา จัดเบิกอุปกรณ์กีฬาเวลาพักกลางวัน จัดชุมนุมกีฬาและนันทนาการ / จัดกิจกรรมแอโรบิค จัดการแข่งขันกรีฑา กีฬาสีภายใน - ภายนอกโรงเรียน จัดกิจกรรมแสวงหาความรู้ด้วยโครงงาน จัดกิจกรรมอ่าน คิดวิเคราะห์ และเขียน จัดกิจกรรมการสอนซ่อม / เสริม
  5. 5. DO การปฏิบัติ ดำเนินการจัดการเรียนรู้ ส่งเสริมความรู้ ทักษะการคิด การแสวงหาความรู้ ด้านสุขศึกษา จัดทำสื่อการเรียนรู้ให้สอดคล้องกับสาระการเรียนรู้ ส่งเสริมพัฒนาทักษะการอ่าน คิดวิเคราะห์และเขียน จัดกิจกรรมการสอนซ่อม / เสริมให้กับนักเรียน
  6. 6. DO การปฏิบัติ ส่งเสริมพัฒนาคุณธรรมจริยธรรมนักเรียน ตามคุณลักษณะที่พึงประสงค์ ส่งเสริมสุขภาพ / สมรรถภาพทางกาย / จิต ฝึกปฏิบัตินักเรียนให้สามารถพึ่งพาตนเองได้จากภูมิปัญญาท้องถิ่น ส่งเสริมการช่วยเหลือฯโดยจัดกิจกรรม ในชั้นเรียนและโครงงาน
  7. 7. CHECK การประเมิน จัดแข่งขันการสอบเป็นทีม 3 คน สอบวัดผลความรู้ ภาคเรียนละ 2 ครั้ง จัดทำข้อสอบมาตรฐานเพื่อเป็นคลังข้อสอบ ทดสอบวัดความรู้พื้นฐาน A B C
  8. 8. ACTION การปรับปรุงแก้ไขข้อบกพร่อง จัดทำรายงานวิจัยในชั้นเรียนเพื่อพัฒนานักเรียน อย่างเต็มศักยภาพ รายงานผลโครงการเพื่อปรับปรุง / พัฒนางาน ในปีการศึกษาต่อไป

×