Successfully reported this slideshow.

จุดเน้นที่ 7

1,040 views

Published on

  • Be the first to comment

  • Be the first to like this

จุดเน้นที่ 7

  1. 1. จุดเนนที่ 7 ้ จุดเน้นที่ 7 พัฒนาระบบประกันคุณภาพภายในตามทีกาหนดในกฎกระทรวงอย่ างครบถ้ วนเพือสร้ างความ ่ํ ่ เข้มแข็งและผ่านการรับรองมาตรฐานจาก สมศ.การดําเนินงานของช้ ันอนุบาล ั ่ จัดกิจกรรมเพื่อพัฒนาเด็กทั้ง 4 ดาน โดยจดประสบการณ์ผานกระบวนการที่เนนเด็กเป็นสาคญและยด ้ ้ ํ ั ึความแตกต่างระหว่างบุคคลเพื่อพัฒนาเด็กด้านร่ างกาย อารมณ์ จิตใจ สังคมและสติปัญญา ตามศักยภาพของเด็กส่ งเสริ มเด็กให้มีคุณธรรม จริ ยธรรม มีมารยาทไทยที่ดีท้งการไหว้ การพูดและการแสดงออก ดังนี้ ัพัฒนาการด้ านร่ างกาย 1. พัฒนาเด็กด้านร่ างกาย โดย จัดกิจกรรมออกกําลังกาย มีการจัดกิจกรรมกายบริ หารประกอบเพลงตอนเช้า กิจกรรมกลางแจ้ง กิจกรรมการเคลื่อนไหวและจังหวะ ตามตารางกิจวัตรประจําวัน จัดกิจกรรมตรวจ สุ ขภาพ มีแบบบันทึกการตรวจสุ ขภาพและบันทึกการตรวจสุ ขภาพของห้องเรี ยนโดยครู เป็ นผูตรวจ ้ ควบคุมดูแลสุ ขภาพจากเจ้าหน้าที่สาธารณสุ ขโรงเรี ยนพยาบาลส่ งเสริ มสุ ขภาพตําบลเขาสามสิ บ เข้าร่ วม แข่งขันกีฬาโครงการกีฬาสี ภายในโรงเรี ยน และกีฬานักเรี ยนอบต.กีฬานักเรี ยนตามนโยบายเขต 2. กิจกรรมทดสอบสมรรถภาพทางกายของเด็กทุกระดับชั้น โดยมีการทดสอบสมรรถภาพทางงกายของเด็ก ภาคเรี ยนละ 1 ครั้ง 3. กิจกรรมการให้ความรู ้เกี่ยวกับสิ่ งเสพติดให้โทษ การจัดป้ ายนิเทศในโรงเรี ยน การเดินรณรงค์วนต่อต้านยา ั เสพติดในกิจกรรมกีฬาสีในโรงเรียนและกีฬาอบต. 4. กิจกรรมการส่ งเสริ มทักษะทางด้านการพูด และการกล้าแสดงออกเป็ นกิจกรรมที่ได้ฝึกการแนะนําตัวเอง หน้าชั้นเรี ยน การเล่าเรื่ องหรื อประสบการณ์ที่ตนเองไปพบเห็นมาเล่าให้เพื่อนๆและครู ได้ฟังทุกวัน โดยมี การผลัดเปลี่ยนกันออกไปเล่าเพื่อเป็ นการส่ งเสริ มทักษะทางด้านการพูดของเด็กและยังเป็ นการส่ งเสริ มให้ เด็กได้มีความกล้าแสดงออกที่ดี 5. กิจกรรมอาหารกลางวันและอาหารเสริ มนมโรงเรียนวดพวงนิมิต สานกงานเขตพื ้นที่การศกษาประถมศกษาสระแก้วเขต 1 ั ํ ั ึ ึ หนา 30 ้
  2. 2. จุดเนนที่ 7 ้ 6. กิจกรรมชุมนุมส่ งเสริ มพัฒนาการช่วงชั้นอนุบาล เช่น ชุมนุมศิลปะการปั้ นดินนํ้ามัน ชุมนุมวาดภาพระบาย สี ชุมนุมการประดิษฐ์ และชุมนุมร้องเพลง เล่น เต้น รํา เพื่อให้เด็กมีความร่ าเริ งแจ่มใสที่ได้ทากิจกรรมที่ ํ ตนเองชอบพัฒนาการด้ านอารมณ์ จิตใจ 1. พัฒนาการด้านอารมณ์ จิตใจ โดยจัดกิจกรรมประชุมผูปกครองเด็กปี ละ 2 ครั้ง เพื่อให้ทราบถึงความ ้ ต้องการของผูปกครองและเด็กเพื่อพัฒนาด้านอารมณ์ จิตใจ ้ 2. กิจกรรมแข่งขันทักษะ ทางวิชาการทั้งภายในและภายนอก 3. จดกิจกรรมใหเ้ ด็กไดแสดงออกเช่น กิจกรรมวนเด็ก วนแม่ วนแม่ วนคริสตมาส วนวทยาศาสตร์ ั ้ ั ั ั ั ์ ั ิ 4. กิจกรรรมการแสดงออกของเด็กต่อเนื่องในวันสําคัญต่างๆ เช่น วาดภาพระบายสี วันลอยกระทง ฉีกปะ ภาพวนพอวนแม่ ั ่ ั 5. กิจกรรมสร้างสรรค์ กิจกรรมเล่นตามมุมประสบการณ์ และกิจกรรมนังสมาธิ ตอนเช้าก่อนทํากิจกรรม และ ่ ก่อนนอนทุกวน ัพัฒนาการด้ านสั งคม 1. พัฒนาการเด็กด้านสังคม โดยจัดกิจกรรมสวดมนต์ไหว้พระ อบรมคุณธรรม จริ ยธรรม ให้เด็กทุกวันก่อน ทากิจกรรมและก่อนนอน เปิดเทปเพลงสวดมนตใหเ้ ด็กฟังระหวางนอน ํ ์ ่ 2. จดทาระบบดูแลช่วยเหลือนกเรียน จดกิจกรรมโฮมรูม โรงเรียนไดกาหนดใหครูประจาช้ น เป็นครูที่มี ั ํ ั ั ้ ํ ้ ํ ั หน้าที่อบรม แนะนํา ดูแลและแก้ไขพฤติกรรมต่างๆ ของเด็กเป็ นผูมีระเบียบวินย คุณธรรม จริ ยธรรมและ ้ ั มีมารยาทที่ดีงาม 3. จัดกิจกรรมประกวดมารยาท อาทิ การไหว้ การพูด การยืน การเดิน การนังและการรับของ ส่ งของ เด็ก ่ ทุกคนได้เข้าร่ วมและนําไปใช้ในชีวตประจําวัน ิ 4. กิจกรรมบันทึกความดี เป็ นกิจกรรมที่ส่งเสริ มให้เด็กมีความซื่ อสัตย์ โดยเป็ นการรณรงค์ปลูกฝังให้เด็กนํา สิ่ งของและเงินที่เก็บได้มาส่ งครู เพื่อประกาศหาเจ้าของ หรื อทําความดีเช่น ช่วยครู ถือของ ช่วยทําความ สะอาดพื้นที่ ฯลฯ ครู บนทึกลงในสมุดความดี นอกจากนี้ ให้เด็กบันทึกความดี ด้านต่างๆ ทั้งที่เกิดที่บาน ั ้ หรือในโรงเรียนโดยการวาดภาพโรงเรียนวดพวงนิมิต สานกงานเขตพื ้นที่การศกษาประถมศกษาสระแก้วเขต 1 ั ํ ั ึ ึ หนา 31 ้
  3. 3. จุดเนนที่ 7 ้ 5. กิจกรรมรู ้ใช้รู้จ่าย หนูนอยประหยัดและออม ช่วงชั้นอนุบาล เป็ นกิจกรรมส่ งเสริ มการประหยัดโดยให้เด็ก ้ ทากระปุกออมสินและนาเงินที่เหลือใชมาใส่ประปุกที่ตวเองทา ํ ํ ้ ั ํ ั 6. กิจกรรมดาวเด็กดี โดยยกย่องชมเชยเชิดชูเกียรตินกเรี ยนที่ประพฤติดี มีคุณภาพเพื่อเป็ นแบบอย่างที่ดีกบ ั ั ู้ ตนเองและกบผอื่น 7. กิจกรรมตักบาตรข้าวสารอาหารแห้ง กิจกรรมบําเพ็ญประโยชน์ กิจกรรมการไหว้ก่อนเข้าเรี ยน กิจกรรม น้องไหว้พี่ กิจกรรมประชาธิ ปไตย กิจกรรมวันสําคัญต่างๆทางศาสนาพัฒนาการด้ านสติปัญญา 1. พัฒนาเด็กด้านสติปัญญา โดยจัดกิจกรรมพัฒนาสาระการเรี ยนรู ้ตามแผนการจัดประสบการณ์โดยบูรณาการ ผานกิจกรรมหลก 6 กิจกรรม ่ ั 2. กิจกรรมเล่านิทาน เล่าข่าว เล่าประสบการณ์เพื่อส่ งเสริ มทักษะด้านการพูดและกล้าแสดงออก เป็ น กิจกรรมที่ได้ฝึกการแนะนํา การส่ งเสริ ม ทักษะทางด้านการพูดของเด็ก ส่ งเสริ มให้เด็กมีความกล้าแสดง ออกไปในทางที่ดี 3. กิจกรรมแข่งขันทักษะทางวิชาการ เช่น กิจกรรมแข่งขันการฉี กปะ ปั้ นดินนํ้ามัน การเล่านิทาน การ แข่งขันกีฬาสี กีฬาประจําตําบล เพื่อเป็ นการฝึ กให้เด็กมีทกษะความคิดริ เริ่ มสร้างสรรค์ตามศักยภาพในการ ั ใช้กล้ามเนื้อเล็กและกล้าแสดงออกในสิ่ งที่ดีงาม 4. จัดกิจกรรมทดลองวิทยาศาสตร์ ตามโครงการบ้านนักวิทยาศาสตร์ นอย ประเทศไทย เพื่อให้เด็กมีความ ้ สนใจและเข้าใจวิทยาศาสตร์ ได้ฝึกทักษะกระบวนการวิทยาศาสตร์ ได้สังเกต ค้นคว้าหาคําตอบด้วยตนเอง ลงมือทดลองปฏิบติตามลําดับขั้นตอน อธิ บายและแสดงความคิดเห็นจากการสังเกตและทดลองด้วยวาจา ั และฝึกการทดลองร่วมกนเป็นกลุ่ม ั ั 5. กิจกรรมโครงงานเป็ นกิจกรรมที่ให้เด็กได้ฝึกการคิด รู ้จกการทํางานร่ วมกัน และฝึ กการแก้ปัญหาให้กบเด็ก ั เช่นโครงงานขนมบัวลอยสามสี โครงงานกล้วยบวชชี โครงงานสลัดผลไม้ โครงงานขนมปั งเลิศรส โครงงานกักเก็บนํ้าแสนสนุก โครงงานเรื อแสนสนุก 6. จัดกิจกรรมรักการอ่าน โดยให้เด็กยืมนิทานกลับบ้านให้ผปกครองเล่าให้ฟัง และบันทึกลงในบันทึกการอ่าน ู้ วาดภาพประกอบนิทานจากเรื่ องที่ฟังโรงเรียนวดพวงนิมิต สานกงานเขตพื ้นที่การศกษาประถมศกษาสระแก้วเขต 1 ั ํ ั ึ ึ หนา 32 ้
  4. 4. จุดเนนที่ 7 ้ 7. กิจกรรมห้องสมุดเคลื่อนที่พี่เล่าสู่ นองฟังเพื่อส่ งเสริ มให้เด็กรักการอ่าน สนใจ ใฝ่ รู้ ้ 8. กิจกรรมศึกษาจากแหล่งเรี ยนรู้ในท้องถิ่น ภายในและภายนอกห้องเรี ยน 9. กิจกรรมการประกวดในโครงการต่างๆที่ทางโรงเรี ยนจัดขึ้นผลการดําเนินงาน โรงเรี ยนวัดพวงนิมิตช่วงชั้นอนุบาลผ่านการประเมินภายนอกจากสมศ. รอบที่ 3 ได้ระดับดีมากจากการจัดกิจกรรมเพื่อพัฒนาเด็กให้มีพฒนาการที่ดีและเกิดผลกับเด็กดังนี้ ัด้ านร่ างกาย มีผลสั มฤทธิ์พฒนาการทางด้ านร่ างกาย ได้ 83.15 ั ัจากการจัดกิจกรรมทําให้เด็กมีทกษะในการใช้กล้ามเนื้อใหญ่เล็ก ได้ประสานสัมพันธ์กน ใช้ประสาท ัสัมผัสทั้ง 5 ได้แม่นยํา รักการออกกําลังกายดูแลสุ ขภาพ และช่วยเหลือตนเองได้ มีร่างกายเจริ ญเติบโตตามเกณฑ์ด้ านอารมณ์ จิตใจ มีผลสั มฤทธิ์พฒนาการทางด้ านอารมณ์ จิตใจ ได้ 83.59 ัจากการจัดกิจกรรมส่ งผลให้เด็ก มีความซื่ อสัตย์สุจริ ต มีความกตัญ�ูกตเวที มีความสนุกสนานกับการเรียนรู้และมีจิตใจที่ดีและมีความสุขด้ านสั งคม มีผลสั มฤทธิ์พฒนาการทางด้ านสั งคม ได้ 81.77 ัจากการจัดกิจกรรมส่ งผลให้เด็ก มีวนย มีความรับผิดชอบ และปฏิบติตามข้อตกลงร่ วมกัน มีความ ิ ั ัซื่ อสัตย์สุจริ ต มีความกตัญ�ูกตเวที มีเมตตากรุ ณา มีความรู้สึกที่ดีต่อตนเองและผูอื่น รู้จกประหยัดใช้และรักษา ้ ัธรรมชาติสิ่งแวดล้อม มีมารยาทและปฏิบติตนตามวัฒนธรรมไทยได้เหมาะสมกับวัย ัด้ านสติปัญญา มีผลสั มฤทธิ์พฒนาการทางด้ านสติปัญญา ได้ 82.05 ั จากการจัดกิจกรรมส่ งผลให้เด็กมีความคิดรวบยอดเกี่ยวกับสิ่ งต่างๆที่เกิดจากการเรี ยนรู้ มีทกษะการสื่ อสาร ักับผูอื่นได้อย่างมันใจ รู ้จกสังเกต จําแนก เปรี ยบเทียบ สํารวจสิ่ งต่างๆรอบตัวมีทกษะในเรื่ องมิติสัมพันธ์ จํานวน ้ ่ ั ัปริ มาณ นํ้าหนัก และการกะประมาณ เชื่อมโยงความรู ้และทักษะการนําไปใช้ในชีวตประจําวันได้ดี เด็กรู้จกตั้ง ิ ัคําถามเพื่อหาเหตุผลและมีความสนใจใฝ่ รู ้ มีจินตนาการและมีความคิดสร้างสรรค์ที่ดีโรงเรียนวดพวงนิมิต สานกงานเขตพื ้นที่การศกษาประถมศกษาสระแก้วเขต 1 ั ํ ั ึ ึ หนา 33 ้
  5. 5. จุดเนนที่ 7 ้การดําเนินงานของช้ ันประถมศึกษาปีที่ 1-3 1. จัดกิจกรรมเสริ มหลักสู ตร โดยการส่ งเสริ มทางวิชาการและการเข้าร่ วมแข่งขันทักษะทางวิชาการอย่างเป็ น ่ ระบบและตอเนื่อง 2. การจัดกิจกรรมสร้างความรู ้ทางด้านวิชาการและทํากิจกรรมตามความถนัดและความสนใจ เช่นการเข้าร่ วม กิจกรรมชุมนุม 3. ส่ งเสริ มให้นกเรี ยนใช้เวลาว่างให้เกิดประโยชน์ทางการศึกษาเช่น กิจกรรมรักการอ่าน ั 4. จัดกิจกรรมศึกษาหาความรู ้จากแหล่งเรี ยนรู ้ภายในและภายนอกสถานศึกษา 5. จัดกิจกรรมให้ผเู ้ รี ยนได้ศึกษาหาความรู ้ดวยตนเองจากใบงาน หรื อใบความรู ้ที่ครู ให้ปฏิบติ ้ ั 6. จดกิจกรรมการสอน ซ่อม / เสริ มตามกลุ่มสาระการเรี ยนรู ้ต่างๆ ั 7. ส่ งเสริ มให้ชุมชนมีส่วนร่ วมและการใช้บริ การของโรงเรี ยนให้มากขึ้น 8. มีการพัฒนาครู บุคลากรภายในโรงเรี ยนอย่างสมํ่าเสมอ รู ้จกใช้เทคโนโลยีและนํามาประยุกต์ใช้ในการเรี ยน ั การสอนตลอดจนการนําไปใช้ในชีวตประจําวัน ิ 9. จัดบรรยากาศของห้องเรี ยน อาคารเรี ยน และสถานศึกษาให้น่าดู น่าอยู่ และน่าเรี ยน 10. จัดกิจกรรมการเรี ยนการสอนที่หลากหลายและสอดคล้องกับความต้องการของผูเ้ รี ยน 11. พฒนาแหล่งเรียนรู้ภายในสถานศึกษา สื่อการเรียนการสอนใหมีความพร้อมละเอ้ือต่อการเรียนรู้ ั ้ผลการดําเนินงานนักเรี ยนโรงเรี ยนวัดพวงนิมิตมีผลสัมฤทธิ์ ทางการเรี ยน 5 กลุ่มสาระหลัก เพิ่มขึ้นจากเดิมอย่างน้อยร้อยละ 3ได้แก่วิชา ภาษาไทย คณิ ตศาสตร์ วิทยาศาสตร์ สังคมศึกษาฯ และวิชาภาษาอังกฤษ ่โรงเรี ยนวัดพวงนิมิตผ่านการรับรองมาตรฐานจากการประเมินภายนอกจาก สมศ. ในรอบที่ 3 ไดเ้ ป็นอยางดีการดําเนินงานของ ชั้ นประถมศึกษาปี ที4-6 ่กิจกรรมการบริ หารงานช่วงชันที่ 2 เป็ นกิจกรรมที่ประสานความร่วมมือของบุคลากรภายในช่วงชันและระหว่างช่วงชัน เพื่อพัฒนา ้ ้ ้และปรับปรุงการจัดการเรี ยนการสอนทัง้ 8 กลมสาระการเรียนร้ ู มีการดําเนินงานหลายด้าน ทั้งด้านการบริ หารงานบุคลากร ุ่ในช่วงชั้น เช่น งานวิชาการ งานทะเบียนวัดผลประเมินผล งานกิจกรรมนักเรี ยน เป็ นต้นโรงเรียนวดพวงนิมิต สานกงานเขตพื ้นที่การศกษาประถมศกษาสระแก้วเขต 1 ั ํ ั ึ ึ หนา 34 ้
  6. 6. จุดเนนที่ 7 ้ด้านคุณภาพครู และนักเรี ยน มีโครงการประเมินมาตรฐานครู และเยียมชั้นเรี ยน ตามโครงการยกระดับผลสัมฤทธิ์ ่ทางการเรี ยน เป็ นกิจกรรมการนิเทศ ติดตามกํากับการจัดกระบวนการเรี ยนการสอนของครู เพื่อพัฒนาประสิ ทธิภาพการเรี ยนการสอน โดยเน้นผูเ้ รี ยนเป็ นสําคัญ การดําเนินการโครงการนี้เป็ นความร่ วมมือจากผูบริ หารสถานศึกษา ครู ้วิชาการโรงเรี ยน หัวหน้าช่วงชั้นอนุบาล ช่วงชั้นที่ 1 ,2 และ3 และกรรมการสถานศึกษาอีก 1 ท่าน ร่วมเป็นคณะผู ้ประเมินคุณครูในช่วงช้ น ัโครงการ/กิจกรรมสนับสนุน ส่ งเสริ มและพัฒนาคุณภาพนักเรี ยนประกอบด้วยโครงการพัฒนาการเรี ยนการสอนทั้ง 8 กลุ่มสาระการเรี ยนรู ้โครงการห้องสมุดมีชีวตช่วงชั้น ิโครงการ/กิจกรรมสอนซ่อมเสริ ม การทําวิจยในชั้นเรี ยน ัโครงการโรงเรี ยนสี ขาวโครงการประชาธิ ปไตยในโรงเรี ยนโครงการระบบดูแลช่วยเหลือนักเรี ยนกิจกรรมพฒนาผเู ้ รียน ลูกเสือ แนะแนว ชุมนุม ักิจกรรมส่ งเสริ มศักยภาพนักเรี ยนสู่ การแข่งขันงานศิลปหัตถกรรมนักเรี ยนผลการดําเนินงานครู มีมาตรฐานการจัดการเรี ยนการสอน ด้านปริ มาณ 11 % ด้านคุณภาพ 89.53 % ผลสัมฤทธิ์ ทางการเรี ยนในภาคเรี ยนที่ 1 ปี การศึกษา 2554 ด้านปริ มาณ 100 %ด้านคุณภาพ 75.05 %นักเรี ยนเข้าแข่งขันงานศิลปหัตถกรรมนักเรี ยนในกลุ่ม การงาน ฯ ได้เหรี ยญทองระดับสพป.สก 1การดําเนินงานของช้ ันมัธยมศึกษาปีที่ 1-31.โรงเรี ยนได้มีการวางแผน และดําเนินงานตามระบบประกันคุณภาพภายใน คือ 1.1 การจัดระบบบริ หารทัวไปและสารสนเทศ ่ 1.2 จัดทํามาตรฐานการศึกษา 15 มาตรฐาน1.3 จดทาแผนปฏิบติการ/แผนพฒนาคุณภาพการศึกษา ั ํ ั ั1.4 การประเมินคุณภาพการศึกษา2.โรงเรี ยน มีการพัฒนามาตรฐานการศึกษาของโรงเรี ยนทั้ง 15 มาตรฐานและ มีการประเมินตนเองทั้ง 15 มาตรฐาน0อย่างน้อยภาคเรี ยนละ 1 ครั้ง 0 ํ3. โรงเรียนมีการกาหนดแนวทางและแผนในการพฒนาคุณภาพการศึกษาที่ชดเจนมากยงข้ ึน ั ั ิ่โรงเรียนวดพวงนิมิต สานกงานเขตพื ้นที่การศกษาประถมศกษาสระแก้วเขต 1 ั ํ ั ึ ึ หนา 35 ้
  7. 7. จุดเนนที่ 7 ้4. โรงเรี ยนนําผลการประเมินภายนอกจาก สมศ.2 มาเทียบเคียงกับผลการประเมินภายใน เพื่อใช้ในการพัฒนามาตรฐานการศึกษาของโรงเรี ยน5. ได้นาผลการประเมินภายนอกจาก สมศ. มาวิเคราะห์ เป็นรายมาตรฐานเพื่อหาจุดเด่นที่ควรพฒนา และจุดดอย ที่ ํ 0 ั ้ ้ควรแกไข ส่งเสริมต่อไป 0ผลการดําเนินงาน0 ํ1. มีการกาหนดแนวทางและแผนงาน/โครงการ ในการพัฒนาคุณภาพการศึกษาที่ชดเจน คิดเป็ นร้อยละ 100 ั2. มีการพัฒนามาตรฐานการศึกษาของโรงเรี ยนทั้ง 15 มาตรฐานครบ คิดเป็ นร้อยละ 1003. มีประเมินตนเอง การตรวจเยยมช้ นเรียนท้ ง 15 มาตรฐาน อย่างน้อยภาคเรี ยนละ 1 ครั้ง โดยคณะกรรมการของ ี่ ั ั ้โรงเรี ยนและจาก สฟป.สระแกว เขต 1 คิดเป็นร้อยละ 1004. บุคลากรมีการจัดทํารายงานโครงการ/กิจกรรม เพื่อยกผลสัมฤทธิ์ และมาตรฐานการศึกษาครบ คิดเป็ นร้อยละ100ในมาตรฐานด้านผูเ้ รี ยนได้จดกิจกรรมเพื่อส่ งเสริ ม สนับสนุนกระบวนการเรี ยนการสอนให้สูงขึ้นโดยมีการจัด ักิจกรรมวันสําคัญทางพระพุทธศาสนา, การจดกิจกรรมวนวทย-์ คณิต, การจัดกิจกรรมวันคริ สต์มาส, การแข่งขัน ั ั ิกีฬาภายใน, การอยูค่ายพักแรม เพื่อส่ งเสริ มให้นกเรี ยนเรี ยนรู ้จากสภาพจริ ง มีความสามัคคี มีระเบียบวินย และ ่ ั ัยกระดับผลสัมฤทธิ์โรงเรียนวดพวงนิมิต สานกงานเขตพื ้นที่การศกษาประถมศกษาสระแก้วเขต 1 ั ํ ั ึ ึ หนา 36 ้

×