จุดเน้นที่ 6

428 views

Published on

Published in: Education
0 Comments
0 Likes
Statistics
Notes
  • Be the first to comment

  • Be the first to like this

No Downloads
Views
Total views
428
On SlideShare
0
From Embeds
0
Number of Embeds
1
Actions
Shares
0
Downloads
10
Comments
0
Likes
0
Embeds 0
No embeds

No notes for slide

จุดเน้นที่ 6

  1. 1. จุดเน้ นที่ 6จุดเนนที่ 6 ใช้เทคโนโลยีเพื่อการจัดการเรี ยนการสอนระดับห้องเรี ยนตามมาตรฐานห้องเรี ยนของ สพป. ้ ้สระแกวเขต 1 วสัยทศน์ศูนย์การเรียนรู้ ICT ิ ั (Information and Communication Technology เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่ อสาร) ศูนย์ ICT มุ่งมันในการพัฒนาเทคโนโลยีสารสนเทศให้ทนสมัย โดยใช้ระบบการสื่ อสารเป็ น ่ ัเครื่ องมือสําคัญในการจัดกิจกรรมการเรี ยนรู ้ให้มีประสิ ทธิ ภาพอย่างมืออาชีพ พนธกจ ั ิ 1. ส่งเสริม พัฒนาการเรี ยนการสอนอย่างมีคุณภาพ ควบคู่กบคุณธรรมและจริยธรรม ั 2. ส่งเสริม พฒนา ระบบเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่ อสาร เพื่อรองรับการจดการเรียนรู้ ั ั 3. ส่งเสริม สนับสนุน ใหบริการคอมพิวเตอร์ ตลอดจนการแสวงหา ความร่ วมมือทางด้าน ้ การจัดการเรี ยนรู ้ดวยเทคโนโลยีสารสนเทศ ้ กลยทธ์ศูนย์การเรียนร้ ู ุ กลยทธ์ที่ 1 พัฒนาโครงสร้างการบริ หารจัดการด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่ อสารของศูนย์ ุการเรี ยนรู ้ให้ประสิ ทธิ ภาพ กลยทธ์ที่ 2 พัฒนาสมรรถนะของนักเรี ยน และครู โดยส่ งเสริ มความรู ้ ความเข้าใจด้านเทคโนโลยี ุสารสนเทศและการสื่ อสาร กลยทธ์ที่ 3 ส่งเสริม และสนับสนุน การนําเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่ อสารมาใช้ในการ ุพฒนาการเรี ยนรู้อย่างมีคุณภาพ ั นโยบายศูนย์การเรียนรู้ บุคลากรในโรงเรียนและชุมชน ได้รับการพัฒนาทักษะด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่ อสาร อยางต่อเนื่อง ทวถึง และได้มาตรฐานตามหลักสากล ่ ั่โรงเรียนวดพวงนิมิต สํานกงานเขตพื ้นที่การศกษาประถมศกษาสระแก้วเขต 1 ั ั ึ ึ หน้า 26
  2. 2. จุดเน้ นที่ 6 เปาหมายศูนย์การเรียนร้ ู ้1. นักเรี ยน ครู และชุมชน ได้รับการบริ การข้อมูลสารสนเทศที่ทนสมัยมีมาตรฐานโดยสามารถนํา ั ข้อมูลไปใช้เพื่อประโยชน์ต่อตนเองและสังคม2. นักเรี ยน ครู และชุมชน ได้รับการพัฒนาทักษะด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่ อสารอย่าง ่ ตอเนื่อง ทวถึง และได้มาตรฐานตามหลักสากล ั่3. นักเรี ยน ครู และชุมชน สามารถนําเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่ อสารไปใช้ในชีวตได้อย่างมี ิ ประสิ ทธิ ภาพ เพื่อยกระดับคุณภาพชีวตและก่อให้เกิดประโยชน์สังคม ิแนวทางการดําเนินงานตามกลยทธ์ศูนย์การเรียนรู้ ุ กลยุทธ์ ตัวชี้วด ั เปาหมาย ้ โครงการ/กจกรรม ิกลยทธ์ที่ 1 พฒนา ุ ั โครงสร้างการบริ หาร มีโครงสร้างการบริ หาร - โครงการการพฒนา ัโครงสร้างการบริ หาร จดการด้านเทคโนโลยี ั จดการด้านเทคโนโลยี ั ศูนยการเรียนรู้ เพื่อ ์จดการด้านเทคโนโลยี ั สารสนเทศและการสื่ อสาร สารสนเทศและการ ส่ งเสริ มศักยภาพสารสนเทศและการ เป็ นไปอย่างประสิ ทธิ ภาพ สื่ อสารเป็นที่มี นกเรียนดาน ICT ั ้สื่ อสารของศูนย์การ ประสิ ทธิ ภาพ - โครงการพฒนา ัเรียนรู้ให้ประสิ ทธิ ภาพ ห้องปฏิบติการ ั คอมพิวเตอร์กลยทธ์ที่ 2 พฒนา ุ ั ร้อยละของผูเ้ ข้าใช้บริ การ ผูเ้ ข้าใช้บริ การศูนย์ ICT - กิจกรรมพฒนา ICT ัสมรรถนะของนักเรี ยน ศูนย ์ ICT มีความรู ้ ความ ร้อยละ 80 มีความรู ้ ความ เพื่อนกเรียน และ ัและครู โดยส่งเสริม เข้าใจด้านเทคโนโลยี เข้าใจด้านเทคโนโลยี ชุมชนความรู ้ ความเข้าใจด้าน สารสนเทศและการสื่ อสาร สารสนเทศและการ - กิจกรรมบารุง รักษา ํเทคโนโลยีสารสนเทศ สื่ อสาร อุปกรณ์การเรี ยนรู้และการสื่ อสารโรงเรียนวดพวงนิมิต สํานกงานเขตพื ้นที่การศกษาประถมศกษาสระแก้วเขต 1 ั ั ึ ึ หน้า 27
  3. 3. จุดเน้ นที่ 6 กลยุทธ์ ตัวชี้วด ั เปาหมาย ้ โครงการ/กจกรรม ิกลยทธ์ที่ 3 ส่งเสริม และ ร้อยละของผูเ้ ข้าใช้บริ การ ุ ผูเ้ ข้าใช้บริ การศูนย์ ICT - กิจกรรมพฒนาระบบ ัสนับสนุน การนํา ศูนย ์ ICTนําเทคโนโลยี ร้อยละ 80 สามารถนํา เครือข่าย Internetเทคโนโลยีสารสนเทศ สารสนเทศและการสื่ อสาร เทคโนโลยีสารสนเทศ - กิจกรรมและการสื่ อสารมาใช้ใน มาใช้ในการพัฒนาการ และการสื่ อสารมาใช้ใน ประชาสัมพันธ์งาน ICTการพฒนาการเรี ยนรู้ ั เรียนรู้อย่างมีคุณภาพ ่ การพฒนาการเรี ยนรู ้ อยาง ัอย่างมีคุณภาพ มีคุณภาพผลการดําเนินงาน 1. โรงเรียนวดพวงนิมิตมีหองปฏิบติการคอมพิวเตอร์ จานวน 1 ห้อง มี จานวนเครื่องคอมพิวเตอร์ ั ้ ั ํ ํสําหรับจัดการเรี ยนการสอน จานวน 30 เครื่อง เครื่ องสําหรับครู ผสอน จานวน 1 เครื่อง มีจานวนเครื่อง ํ ู้ ํ ํSERVER จานวน 1 เครื่อง มีอินเตอร์เน็ตสาหรับจดกิจกรรมการเรียนรู้ จานวน 1 คู่สาย เครื่องโปรเจค ํ ํ ั ํ ็เตอร์ จานวน 1 เครื่อง มีเครื่ องลําโพงขยายเสี ยง พร้อมไมโครโฟน สําหรับครู ใช้ในการจัดกิจกรรมการ ํเรี ยนการสอน ดําเนินการจัดวางระบบLan ทุกหองเรียน จานวน 17 หองเรียน หองพกครูจานวน 4 หอง ้ ํ ้ ้ ั ํ ้ ั 2. โรงเรี ยนวัดพวงนิมิตได้จดอบรมขยายผลการใช้งานโปรแกรมบริ หารสื่ อโรงเรี ยนให้กบครู ทุก ัคนในโรงเรียน และสามารถใช้สื่อในการจัดกิจกรรมการเรี ยนการสอนได้ 3. โรงเรี ยนจัดหาสื่ ออิเล็กทรอนิกส์เพื่อใช้ในการจัดการเรี ยนการสอนทั้งรู ปแบบ สื่ อ Offline และรู ปแบบสื่ อ Onlinโรงเรียนวดพวงนิมิต สํานกงานเขตพื ้นที่การศกษาประถมศกษาสระแก้วเขต 1 ั ั ึ ึ หน้า 28
  4. 4. จุดเน้ นที่ 6โรงเรียนวดพวงนิมิต สํานกงานเขตพื ้นที่การศกษาประถมศกษาสระแก้วเขต 1 ั ั ึ ึ หน้า 29

×