ใบงานที่ 2 กรอบมโนทัศน์ของปัญหาครอบครัว

7,958 views

Published on

Published in: Education
  • Be the first to comment

  • Be the first to like this

ใบงานที่ 2 กรอบมโนทัศน์ของปัญหาครอบครัว

  1. 1. ใบงานที่ 2 เรือง กรอบมโนทัศน์ของปั ญหาครอบครัว ่ ้ ชื่ อ ………………………………..................................……….. ชัน……………. เลขที………….. ่ วัน.......................เดือน................................พ.ศ........................ ี้ คําชแจง นั กเรียนสรุปความคิดรวบยอด ทีแสดงถึงความสัมพันธ์ทเหมือนและต่างกัน ่ ี่ เกียวกับปั ญหาครอบครัวโดยใช ้แผนภูมเวนน์ ่ ิ ้ การใชความรุนแรง การไม่ใช ้ ความรุนแรง ้ ของเล่นชินโปรดถูก น้องขโมยไปเล่นจนพ ัง เสียหาย ผลทีเกิดขึน ่ ้ ผลทีเกิดขึน ่ ้

×