Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

มาตรฐานโรงเรียนวัดพวงนิมิต 15 มาตรฐาน

31,053 views

Published on

Published in: Education
  • Be the first to comment

มาตรฐานโรงเรียนวัดพวงนิมิต 15 มาตรฐาน

  1. 1. ประกาศโรงเรียนวัดพวงนิมต ิ เรื่อง กําหนดมาตรฐานการศึกษาระดับการศึกษาขั้นพืนฐานของโรงเรียน ้ --------------------------------------- ดวยโรงเรียนวัดพวงนิมิต อําเภอเขาฉกรรจ จังหวัดสระแกว มีภารกิจจัดการศึกษาระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน ตามหลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐาน พ.ศ. 2544 และหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พ.ศ. 2551 โดยใชหลักสูตรการศึกษาขั้นพืนฐานของโรงเรียน พ.ศ.2553 เปนเครื่องมือสําคัญในการ ้จัดการเรียนการสอนและการสงเสริมการเรียนรู เพื่อใหนกเรียนบรรลุถึงซึ่งคุณลักษณะตามที่หลักสูตร ักําหนด และเปนไปตามเจตนารมณวตถุประสงคการจัดการศึกษาของชาติ พรอมสนองตอบความตองการ ัของผูปกครอง และเอกลักษณของทองถิ่น และขับเคลื่อนดวยแผนพัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษาแผนปฏิบัติการประจําป เพือพัฒนาสูคุณภาพทั้งระบบอยางมีประสิทธิภาพ และมีมาตรฐานเปนที่ยอมรับ ่ทั่วไป โรงเรียนวัดพวงนิมิตจึงกําหนดมาตรฐานการศึกษาระดับการศึกษาขั้นพื้นฐานขึ้นตามขอ 14(1) และขอ 15 ในกฎกระทรวง วาดวยระบบหลักเกณฑและวิธีการประกันคุณภาพการศึกษา พ.ศ.2553 ขึ้นเปนมาตรฐานการศึกษาที่สอดคลองกับมาตรฐานการศึกษาของชาติ เอกลักษณของโรงเรียน และมาตรฐานการศึกษาระดับการศึกษาขันพื้นฐานของกระทรวงศึกษาธิการ และครอบคลุมสาระการเรียนรูและ ้กระบวนการเรียนรู รวมทั้งสอดคลองกับศักยภาพของนักเรียน ชุมชนและทองถิ่น สําหรับใชดําเนินงานและประเมินคุณภาพระบบการประกันคุณภาพภายในโรงเรียน และเพือรองรับการประเมินคุณภาพภายนอก ่รอบที่สาม ดังรายละเอียดในตารางแนบทายประกาศนี้ ทั้งนี้ใหมีผลดําเนินการตั้งแตเริ่มปการศึกษา 2554 ประกาศ ณ วันที่.....18 พฤษภาคม....พ.ศ.2554 สมยศ เพ็ชรวงษา ( นายสมยศ เพ็ชรวงษา ) ผูอํานวยการโรงเรียนวัดพวงนิมิต
  2. 2. มาตรฐานการศึกษาระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน โรงเรียนวัดพวงนิมิต ตามประกาศ ฉบับลงวันที่.........18 พฤษภาคม พ.ศ. 2554.................มาตรฐานดานคุณภาพผูเรียนมาตรฐานดานคุณภาพผูเรียนมาตรฐานที่ 1 ผูเรียนมีสุขภาวะที่ดีและมีสุนทรียภาพตัวบงชี้1. มีสุขนิสัยในการดูแลสุขภาพและออกกําลังกายสม่ําเสมอ2. มีน้ําหนัก สวนสูงและสมรรถภาพทางกายตามเกณฑมาตรฐาน3. ปองกันตนเองจากสิ่งเสพติดใหโทษและหลีกเลียงตนเองจากสภาวะที่เสี่ยงตอความรุนแรง โรคภัย ่อุบัติเหตุและปญหาทางเพศ4. เห็นคุณคาในตนเอง มีความมั่นใจ กลาแสดงออกอยางเหมาะสม5. มีมนุษยสัมพันธที่ดีและใหเกียรติผูอื่น6. สรางผลงานจากการเขารวมกิจกรรมดานศิลปะ ดนตรี/นาฏศิลป กีฬา / นันทนาการตามจินตนาการมาตรฐานที2 ผูเรียนมีคุณธรรม จริยธรรมและคานิยมที่พึงประสงค ่ตัวบงชี้1. มีคุณลักษณะที่พึงประสงคตามหลักสูตร2. เอื้ออาทรผูอื่นและกตัญูกตเวทีตอผูมพระคุณ ี3. ยอมรับความคิดเห็นและวัฒนธรรมที่แตกตางกัน4. ตระหนัก รูคุณคารวมอนุรักษและพัฒนาสิ่งแวดลอม5. มีคานิยมที่ดตามอัตลักษณของสถานศึกษา ีมาตรฐานที่ 3 ผูเรียนมีทักษะในการแสวงหาความรูดวยตนเอง รักการเรียนรูและพัฒนาตนเองอยางตอเนื่องตัวบงชี้1.รูจักตั้งคําถามเพื่อคนหาความรูเพิ่มเติมและมีทักษะในการอาน ฟง ดู พูดและเขียน2. มีนิสัยรักการอานและแสวงหาความรูดวยตนเองจากหองสมุด แหลงเรียนรูและสื่อตาง ๆรอบตัว 3. เรียนรูรวมกันเปนกลุม แลกเปลี่ยนความคิดเห็นเพื่อการเรียนรูระหวางกัน4. ใชเทคโนโลยีในการเรียนรูและนําเสนองาน
  3. 3. มาตรฐานที่ 4 ผูเรียนมีความสามารถในการคิดอยางเปนระบบ คิดสรางสรรค ตัดสินใจแกปญหาได อยางสมเหตุผลตัวบงชี้1.สรุปความคิดจากเรื่องที่อาน ฟง ดู และสื่อสารโดยการพูดหรือการเขียนตามความคิดของตนเอง2. นําเสนอวิธคิด วิธีแกปญหาดวยภาษาหรือวิธีการของตนเอง ี3. กําหนดเปาหมาย คาดการณ ตัดสินใจ แกปญหาโดยมีเหตุผลประกอบ4. มีความคิดริเริ่มและสรางผลงานดวยความภาคภูมใจ ิมาตรฐานที่ 5 ผูเรียนมีความรูและทักษะที่จําเปนตามหลักสูตรตัวบงชี้1.ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนแตละกลุมสาระการเรียนรูเปนไปตามเกณฑ2. ผลการประเมินสมรรถนะสําคัญตามหลักสูตรเปนไปตามเกณฑ3. ผลการประเมินการอาน คิด วิเคราะห และเขียนเปนไปตามเกณฑ4. ผลการทดสอบระดับชาติเปนไปตามเกณฑมาตรฐานที่ 6 ผูเรียนมีทักษะในการทํางาน รักการทํางาน สามารถทํางานรวมกับผูอื่นไดและมีเจตคติที่ดี ตออาชีพสุจริตตัวบงชี้1 วางแผนการทํางานและดําเนินการจนสําเร็จ2. ทํางานอยางมีความสุข มุงมั่นพัฒนางานและภูมใจในผลงานของตนเอง ิ3. ทํางานรวมกับผูอื่นได4. มีความรูสึกที่ดีตออาชีพสุจริตและหาความรูเกี่ยวกับอาชีพที่ตนเองสนใจมาตรฐานดานการจัดการศึกษามาตรฐานที่ 7 ครูปฏิบติงานตามบทบาทหนาที่อยางมีประสิทธิภาพและเกิดประสิทธิผล ัตัวบงชี้1.ครูมีการกําหนดเปาหมายคุณภาพผูเรียนทั้งดานความรู ทักษะกระบวนการ สมรรถนะและคุณลักษณะที่พึงประสงค2. ครูมีการวิเคราะหผูเรียนเปนรายบุคคลและใชขอมูลในการวางแผนการจัดการเรียนรูเพื่อพัฒนาศักยภาพของผูเรียน3.ครูออกแบบการจัดการเรียนรูที่ตอบสนองความแตกตางระหวางบุคคลและพัฒนาการทางสติปญญา
  4. 4. 4. ครูใชสื่อและเทคโนโลยีทเี่ หมาะสมผนวกกับการนําบริบทและภูมิปญญาทองถิ่นมาบูรณาการในการจัดการเรียนรู5. ครูมีการวัดและประเมินผลที่มุงเนนการพัฒนาการเรียนรูของผูเรียนดวยวิธีการทีหลากหลาย ่6. ครูใหคําแนะนํา คําปรึกษาและแกปญหาใหแกผูเรียนทั้งดานการเรียนและคุณภาพชีวิตดวยความเสมอภาค7. ครูมีการศึกษา วิจยและพัฒนาการจัดการเรียนรูในวิชาที่ตนรับผิดชอบและใชผลในการปรับการสอน ั8. ครูประพฤติตนเปนแบบอยางที่ดีและเปนสมาชิกที่ดีของสถานศึกษา9. ครูจัดการเรียนการสอนตามวิชาที่ไดรับมอบหมายเต็มเวลา เต็มความสามารถมาตรฐานที่ 8 ผูบริหารปฏิบติงานตามบทบาทหนาที่อยางมีประสิทธิภาพและเกิดประสิทธิผล ัตัวบงชี้1. ผูบริหารมีวิสัยทัศน ภาวะผูนําและความคิดริเริ่มที่เนนการพัฒนาผูเรียน2. ผูบริหารใชหลักการบริหารแบบมีสวนรวมและใชขอมูลผลการประเมินหรือผลการวิจัยเปนฐานคิดทั้งดานวิชาการและการจัดการ3. ผูบริหารสามารถบริหารจัดการศึกษาใหบรรลุเปาหมายตามที่กําหนดไวในแผนปฏิบัติการ4. ผูบริหารสงเสริมและพัฒนาศักยภาพบุคลากรใหพรอมรับการกระจายอํานาจ5. นักเรียน ครู ผูปกครองและชุมชนพึงพอใจผลการบริหารการจัดการศึกษา6. ผูบริหารใหคําแนะนํา คําปรึกษาทางวิชาการและเอาใจใสการจัดการศึกษาเต็มศักยภาพและเต็มเวลามาตรฐานที่ 9 คณะกรรมการสถานศึกษาและผูปกครอง ชุมชนปฏิบัตงานตามบทบาทหนาที่อยางมี ิประสิทธิภาพและเกิดประสิทธิผลตัวบงชี้1. คณะกรรมการสถานศึกษารูและปฏิบัติหนาที่ตามที่ระเบียบกําหนด2. คณะกรรมการสถานศึกษากํากับ ติดตาม ดูแลและขับเคลื่อนการดําเนินงานของสถานศึกษาใหบรรลุสําเร็จตามเปาหมาย3. ผูปกครองและ ชุมชนเขามามีสวนรวมในการพัฒนาสถานศึกษามาตรฐานที่ 10 สถานศึกษามีการจัดหลักสูตร กระบวนการเรียนรูและกิจกรรมพัฒนาคุณภาพผูเรียนอยางรอบดานตัวบงชี้1.หลักสูตรสถานศึกษาเหมาะสม สอดคลองกับทองถิ่น2. จัดรายวิชาเพิ่มเติมที่หลากหลายใหผูเรียนเลือกเรียนตามความถนัด ความสามารถและความสนใจ
  5. 5. 3. จัดกิจกรรมพัฒนาผูเรียนที่สงเสริมและตอบสนองความตองการ ความสามารถ ความถนัดและความสนใจของผูเรียน4. สนับสนุนใหครูจัดกระบวนการเรียนรูที่ใหผูเรียนไดลงมือปฏิบัติจริงจนสรุปความรูไดดวยตนเอง 5. นิเทศ กํากับติดตาม ตรวจสอบและนําผลไปใชปรับปรุงการเรียนการสอนอยางสม่ําเสมอ6. จัดระบบดูแลชวยเหลือผูเรียนที่มีประสิทธิภาพและครอบคลุมถึงผูเรียนทุกคนมาตรฐานที่ 11 สถานศึกษามีการจัดสภาพแวดลอมและการบริการที่สงเสริมใหผูเรียนพัฒนาเต็มศักยภาพตัวบงชี้1.หองเรียน หองปฏิบัติการ อาคารเรียนมันคง สะอาดและปลอดภัย มีสิ่งอํานวยความสะดวกพอเพียง อยูใน ่ สภาพที่ใชการไดดี สภาพแวดลอมรมรื่นและมีแหลงเรียนรูสําหรับผูเรียน2. จัดโครงการ กิจกรรมที่สงเสริมสุขภาพ อนามัยและความปลอดภัยของผูเรียน3. จัดหองสมุดที่ใหบริการสื่อและเทคโนโลยี สารสนเทศที่เอื้อใหผูเรียน เรียนรูดวยตนเองและหรือเรียนรู แบบมีสวนรวมมาตรฐานที่ 12 สถานศึกษามีการประกันคุณภาพภายในสถานศึกษาตามที่กําหนดในกฎกระทรวงตัวบงชี้1. กําหนดมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา2. จัดทําและดําเนินการตามแผนพัฒนาการจัดการศึกษาของสถานศึกษาที่มุงพัฒนาคุณภาพตามมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา3. จัดระบบขอมูลสารสนเทศและใชสารสนเทศในการบริหารจัดการเพือพัฒนาคุณภาพสถานศึกษา ่4. ติดตาม ตรวจสอบและประเมินผลภายในตามมาตรฐานของสถานศึกษา5. นําผลการประเมินคุณภาพทั้งภายในและภายนอกไปใชวางแผนพัฒนาคุณภาพการศึกษาอยางตอเนื่อง6. จัดทํารายงานประจําปที่เปนรายงานการประเมินคุณภาพภายในมาตรฐานดานการสรางสังคมแหงการเรียนรูมาตรฐานที่ 13 สถานศึกษามีการสราง สงเสริม สนับสนุนใหสถานศึกษาเปนสังคมแหงการเรียนรูตัวบงชี้1.มีการสรางและพัฒนาแหลงเรียนรูภายในสถานศึกษาและใชประโยชนจากแหลงเรียนรูทั้งภายในและภายนอกสถานศึกษา เพื่อพัฒนาการเรียนรูของผูเรียนและบุคลากรของสถานศึกษารวมทั้งผูที่เกียวของ ่2. มีการแลกเปลี่ยนเรียนรูระหวางบุคลากรภายในสถาน ระหวางสถานศึกษากับครอบครัว ชุมชนและองคกรที่เกี่ยวของ
  6. 6. มาตรฐานดานอัตลักษณของสถานศึกษามาตรฐานที่ 14 การพัฒนาสถานศึกษาใหบรรลุเปาหมายตามวิสยทัศน ปรัชญา และจุดเนนทีกําหนดขึ้น ั ่ตัวบงชี้1.จัดโครงการ กิจกรรมที่สงเสริมใหผูเรียนบรรลุตามเปาหมาย วิสัยทัศน ปรัชญาและจุดเนนของสถานศึกษา2. ผลการดําเนินการสงเสริมใหผูเรียนบรรลุตามเปาหมาย วิสัยทัศน ปรัชญา และจุดเนนของสถานศึกษามาตรฐานดานมาตรการสงเสริมมาตรฐานที่ 15 การจัดกิจกรรมตามนโยบาย จุดเนน แนวทางการปฏิรูปการศึกษาเพื่อพัฒนาและสงเสริมสถานศึกษาใหยกระดับคุณภาพสูงขึ้น1.จัดโครงการ กิจกรรมพิเศษเพื่อสนองนโยบาย จุดเนนตามแนวปฏิรูปการศึกษา2. ผลการดําเนินงานบรรลุตามเปาหมาย********************************************************************************

×