Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

2001 bayaran

4,093 views

Published on

 • Be the first to comment

2001 bayaran

 1. 1. PERBELANJAAN & BAYARAN Putrajaya
 2. 2. PENGENALAN <ul><li>Dalam sistem perbelanjaan dan </li></ul><ul><li>pembayaran, Kementerian/Jabatan </li></ul><ul><li>Persekutuan dibahagikan kepada dua </li></ul><ul><li>jenis iaitu Jabatan Mengakuan Sendiri </li></ul><ul><li>dan Jabatan Bukan Mengakaun </li></ul><ul><li>Sendiri. Jabatan Mengakaun Sendiri </li></ul><ul><li>terdiri daripada tujuh Kementerian/ </li></ul><ul><li>Jabatan seperti berikut:- </li></ul>
 3. 3. PENGENALAN <ul><li>Kementerian / Jabatan dibahagikan kepada 2 jenis: </li></ul><ul><ul><li>Jabatan Mengakaun sendiri </li></ul></ul><ul><ul><li>- 7 kementerian </li></ul></ul><ul><ul><li>Jabatan Bukan Mengakaun Sendiri </li></ul></ul><ul><ul><li>- JANM </li></ul></ul>
 4. 4. <ul><li>- Kementerian Pertahanan </li></ul><ul><li>- Kementerian Kesihatan </li></ul><ul><li>- Kementerian Pendidikan </li></ul><ul><li>- Kementerian Dalam Negeri </li></ul><ul><li>- Kementerian Pertanian </li></ul><ul><li>- Kementerian Kerja Raya </li></ul><ul><li>- Jabatan Kastam Diraja </li></ul><ul><li>JAN adalah pejabat pembayar bagi Jabatan-Jabatan Bukan Mengakaun Sendiri. </li></ul>PENGENALAN
 5. 5. <ul><li>PERATURAN DAN PENGUATKUASAAN </li></ul><ul><li>Semua urusan pembelian dan perolehan serta perbelanjaan kerajaan berpandukan peraturan dan prosidur yang ditetapkan dalam Arahan Perbendaharaan dan Pekeliling Kewangan Kerajaan tertakluk kepada undang-undang dan peraturan. </li></ul>PENGENALAN
 6. 6. <ul><li>Peraturan dan prosedur seperti berikut:- </li></ul><ul><li>- Perlembagaan Malaysia </li></ul><ul><li>- Akta Acara Kewangan 1957 </li></ul><ul><li>- Arahan Perbendaharaan </li></ul><ul><li>- Pekeliling Perbendaharaan </li></ul><ul><li>- Surat Pekeliling Perbendaharaan </li></ul><ul><li>- Surat Pekeliling Akauntan Negara </li></ul><ul><li>- Surat Pekeliling Perkhidmatan </li></ul>PENGENALAN
 7. 7. <ul><li>PEGAWAI PENGAWAL </li></ul><ul><li>. Pegawai Pengakuan tertentu yang </li></ul><ul><li>diberi tugas bagi mengawal, pada </li></ul><ul><li>amnya wang peruntukan di bawah </li></ul><ul><li>anggaran </li></ul><ul><li>. Pegawai Pengawal Persekutuan </li></ul><ul><li>dilantik oleh Menteri Kewangan dan </li></ul><ul><li>Pegawai Pengawal Negeri oleh </li></ul><ul><li>Menteri Besar / Ketua Menteri </li></ul><ul><li>Negeri </li></ul>PENGENALAN
 8. 8. <ul><li>TANGGUNGJAWAB PEGAWAI PENGAWAL </li></ul><ul><li>Mengurus segala wang awam yang </li></ul><ul><li>dipungut,diterima / dibelanjakn dan semua </li></ul><ul><li>barang awam yang diterima. </li></ul><ul><li>Bertanggungjawab atas segala </li></ul><ul><li>perbelanjaan yang telah di peruntukan </li></ul><ul><li>kepadanya seperti dibawah :- </li></ul>PENGENALAN
 9. 9. <ul><li>AP 54 - mengawal perbelanjaan </li></ul><ul><li>AP 57 - mengawasi perjalanan perbelanjaan </li></ul><ul><li>AP 59 - pembayaran bil / invois tidak boleh di tahan oleh sebab keraguan </li></ul><ul><li>AP 92(a) - bertanggungjawab atas </li></ul><ul><li>betulnya semua perbelanjaan </li></ul><ul><li>yang dilakukan </li></ul>PENGENALAN
 10. 10. <ul><li>AP 92(b) - membenarkan / mengarahkan </li></ul><ul><li>sesuatu perbelanjaan tanpa kuasa </li></ul><ul><li>sepatutnya akan dipertanggungjawab </li></ul><ul><li>bagi jumlah yang dibelanjakan itu. </li></ul><ul><li>AP102(a)- memperakui tentang betulnya setiap </li></ul><ul><li>butir dalam baucer bayaran. Ber- </li></ul><ul><li>tanggungjawab di atas kebetulan dan </li></ul><ul><li>ketepatan bekalan yang telah </li></ul><ul><li>diterima. </li></ul>PENGENALAN
 11. 11. Samb… <ul><li>Perbendaharaan Malaysia adalah pihak berkuasa pusat yang mengawal dan menyelia pengurusan pembelian dan perolehan bekalan perkhidmatan kerajaan samada di Malaysia atau di luar negara . (AP 166.1) </li></ul>
 12. 12. PENGENALAN <ul><li>AP102(b)- Jika kehilangan wang awam </li></ul><ul><li>akibat sesuatu perakaun yang </li></ul><ul><li>tidak betul pada sesuatu </li></ul><ul><li>baucer pegawai yang </li></ul><ul><li>memperakuinya akan di </li></ul><ul><li>pertanggungjawabkan. </li></ul>
 13. 13. WARAN PERUNTUKAN
 14. 14. <ul><li>DEFINISI </li></ul><ul><li>Satu dokumen mengenai sejumlah peruntukan yang ditentukan untuk sesuatu tempoh yang ditetapkan bagi melakukan perbelanjaan. </li></ul><ul><li> </li></ul><ul><li>JENIS-JENIS </li></ul><ul><ul><li>Waran Peruntukan Asal </li></ul></ul><ul><ul><li>Waran Peruntukn Tambahan </li></ul></ul><ul><ul><li>Waran Peruntukan Pindahan / Viremen </li></ul></ul><ul><ul><li>Waran Peruntukan Ditarik </li></ul></ul><ul><ul><li>Waran Peruntukan Kecil </li></ul></ul><ul><ul><li>Waran Peruntukan Dibatalkan </li></ul></ul>WARAN PERUNTUKAN
 15. 15. <ul><li>Waran Asal (Kew. 308) </li></ul><ul><li>dihantar ke Jabatan Akauntan Negara </li></ul><ul><li>Disertakan Borang Kawalan Kelompok (Kew. 302-Pin. 1/92) </li></ul><ul><li>Difailkan untuk tujuan rujukan & audit </li></ul><ul><li>Waran Sampingan </li></ul><ul><li>Pecahan Peruntukan mengikut Objek Sebagai (OS) </li></ul><ul><li>Masukkan maklumat ke dalam Buku Vot Berkomputer mengikut aktiviti </li></ul><ul><li>Diberikan sesalinan kepada Ketua Aktiviti bersama Waran Asal </li></ul>WARAN PERUNTUKAN
 16. 16. <ul><ul><li>Peraturan kaedah perolehan dipatuhi (AP 173) </li></ul></ul><ul><ul><li>Telah mendapat kelulusan pesanan barangan dari Pegawai Diberikuasa </li></ul></ul><ul><ul><li>Surat Penurunan Kuasa </li></ul></ul><ul><ul><ul><li>secara bertulis </li></ul></ul></ul><ul><ul><ul><li>Tentukan gred pegawai dan had nilai maksima yang boleh diluluskan </li></ul></ul></ul><ul><ul><li>Dikeluarkan setelah peruntukan diterima </li></ul></ul>PESANAN TEMPATAN (LPO) – AM 75
 17. 17. <ul><li>Kawalan Dalaman </li></ul><ul><li>Direkod dalam Daftar , disimpan dan dikeluarkan secara teratur </li></ul>PESANAN TEMPATAN (LPO) – AM 75
 18. 18. <ul><li>Cara-cara Penyediaan </li></ul><ul><li>Borang Pesanan Pembelian - nama pembekal, jumlah pesanan, harga, no. kontrak, tujuan butiran, perbelanjaan, butir pesanan, tarikh akhir bekalan/perkhidmatan & no. Folio </li></ul><ul><li>Elakkan lebih 20 pesanan dalam satu PT untuk item yang sama dan jumlah tidak melebihi RM 50,000.00 setahun </li></ul><ul><li>Menulis butiran perkara item dan menggariskan di bawah item terakhir pesanan </li></ul>PESANAN TEMPATAN (LPO) – AM 75
 19. 19. <ul><li>Cara-cara Penyediaan </li></ul><ul><li>Ruangan penerimaan bekalan dilengkapkan oleh Jabatan / Unit menerima </li></ul><ul><li>Pegawai bertanggungjawab mengesahkan penerimaan barangan dalam salinan peniga </li></ul><ul><li>Lengkapkan salinan peniga dan failkan secara teratur </li></ul><ul><li>Tandatangan ringkas pada jumlah dalam perkataan (AP 177.1(a) </li></ul>PESANAN TEMPATAN (LPO) – AM 75
 20. 20. <ul><li>Pembatalan Pesanan Tempatan </li></ul><ul><ul><li>semua Pesanan Tempatan yang dibatalkan perlu dikepilkan bersama di dalam Buku Pesanan Tempatan </li></ul></ul><ul><ul><li>Pembatalan oleh Pegawai yang diberikuasa dan bukan dari pegawai penyedia PT </li></ul></ul><ul><ul><li>Bekalan yang lewat boleh diterima tanpa membatalkan Pesanan Tempatan </li></ul></ul><ul><ul><ul><li>Berdenda – jika terkandung dalam kontrak </li></ul></ul></ul><ul><ul><ul><li>Budibicara jabatan </li></ul></ul></ul><ul><ul><li>Pembatalan dibuat jika berlaku kegagalan pembekal menghantar bekalan / perkhidmatan </li></ul></ul><ul><li>Penerimaan Bekalan / Perkhidmatan </li></ul><ul><ul><li>Barang/ DO / Invois / LPO oleh Unit Penerima </li></ul></ul><ul><ul><li>Perakuan daripada pembekal beserta cop syarikat </li></ul></ul>PESANAN TEMPATAN (LPO) – AM 75
 21. 21. <ul><li>AP 103 </li></ul><ul><li>Ketua Jabatan hendaklah memastikan bahawa bil dibayar dengan segera tidak lewat dari 30 hari dari tarikh ianya diterima </li></ul><ul><li>Dalam tempoh 30 hari atau tempoh yang ditetapkan dalam kontrak tindakan surcaj dan tatatertib boleh diambil terhadap pegawai dan kakitangan yang gagal atau lewat menjelaskan bil-bil mengikut tempoh yang ditetapkan. </li></ul>DAFTAR BIL
 22. 22. <ul><li>AP 103 </li></ul><ul><li>(b) Perlu menyelenggara suatu daftar (Kew. 269) mengandungi: </li></ul><ul><ul><li>Tarikh bil diterima </li></ul></ul><ul><ul><li>Amaunnya </li></ul></ul><ul><ul><li>Tarikh bil diperakui pegawai bahawa kerja telah dilaksanakan / disempurnakan dengan memuaskan </li></ul></ul><ul><ul><li>Tarikh baucer disediakan </li></ul></ul><ul><ul><li>Tarikh baucer disampaikan kepada pejabat menyediakan cek </li></ul></ul><ul><ul><li>Tarikh cek </li></ul></ul>DAFTAR BIL
 23. 23. <ul><li>SPP 1/2002 </li></ul><ul><li>Pemeriksaan ke atas Daftar Bil perlu dilakukan sebulan sekali oleh Ketua Jabatan </li></ul><ul><li>Penyediaan laporan bulanan Daftar Bil beserta sebab-sebab kelewatan sekiranya melebihi 30 hari </li></ul>DAFTAR BIL
 24. 24. BAYARAN <ul><li>Tanggungjawab Pegawai Pembayar </li></ul><ul><li>. Pegawai Pembayar adalah seorang </li></ul><ul><li>pegawai yang sebenarnya mebelanjakan </li></ul><ul><li>wang awam. </li></ul>
 25. 25. BAYARAN <ul><li>Tanggungjawab Pegawai Perakaunan </li></ul><ul><li>Pegawai perakaunan termasuklah </li></ul><ul><li>tiap-tiap pegawai awam yang </li></ul><ul><li>bertanggungjawab bagi perkara- </li></ul><ul><li>perkara seperti berikut:- </li></ul><ul><li>Memungut menerima / mengakaun / </li></ul><ul><li>yang sebenarnya memungut, </li></ul><ul><li>menerima atau mengakaun wang awam; </li></ul><ul><li>atau </li></ul>
 26. 26. <ul><li>Membayar / mengeluar atau yang </li></ul><ul><li>sebenarnya membayar / </li></ul><ul><li>mengeluarkan, apa-apa wang </li></ul><ul><li>awam / barang-barang awam; atau </li></ul><ul><li>Menerima, menyimpan / melupus / </li></ul><ul><li>mengaku, barang-barang awam / yang </li></ul><ul><li>sebenarnya menerima, memegang </li></ul><ul><li>atau melupus barang-barang awam. </li></ul>BAYARAN (samb….)
 27. 27. JENIS-JENIS BAYARAN <ul><li>* emolumen termasuk gaji, elaun dan bayaran lebih masa </li></ul><ul><li>* Tuntutan perjalanan pegawai dan kakitangan </li></ul><ul><li>* Bayaran bil bekalan/perkhidmatan, penyelenggaraan, kerja / pembaikan </li></ul><ul><li>* Bayaran wang bantuan kepada individu (bukan kerajaan) atau bayaran geran kepada syarikat pertubuhan </li></ul>
 28. 28. <ul><li>* Pendahuluan diri, pendahuluan pelbagai, pinjaman perumahan, pinjaman kenderaan dan pinjamankomputer </li></ul><ul><li>* Bayaran rekupmen panjar wang runcit,panjar khas </li></ul><ul><li>* Bayaran balik deposit yang diterima </li></ul>JENIS-JENIS BAYARAN
 29. 29. <ul><li>Bayaran melalui cek </li></ul><ul><li>Panjar wang runcit </li></ul><ul><li>Bayaran cek atas nama Ketua Jabatan mengikut peruntukan A.P. 96 (a) </li></ul><ul><li>Bayaran melalui deraf bank atau pemindahan telegraf </li></ul><ul><li>Bayaran melalui surat piutang </li></ul>KAEDAH BAYARAN
 30. 30. <ul><li>Bayaran menggunakan baucer jernal bagi urusniaga antara jabatan atau kementerian kerajaan </li></ul><ul><li>Bayaran melalui panjar satu perduabelas atau panjar tiga perduabelas </li></ul><ul><li>Bayaran melalui sistem bayaran PUKAL </li></ul><ul><li>Bayaran melalui EFT </li></ul>KAEDAH BAYARAN
 31. 31. <ul><li>Bayaran melalui cek </li></ul><ul><li>Panjar wang runcit </li></ul><ul><li>Bayaran cek atas nama Ketua Jabatan mengikut peruntukan A.P. 96 (a) </li></ul><ul><li>Bayaran melalui deraf bank atau pemindahan telegraf </li></ul><ul><li>Bayaran melalui surat piutang </li></ul>KAEDAH BAYARAN
 32. 32. <ul><li>Bayaran menggunakan baucer jernal bagi urusniaga antara jabatan atau kementerian kerajaan </li></ul><ul><li>Bayaran melalui panjar satu perduabelas atau panjar tiga perduabelas </li></ul><ul><li>Bayaran melalui sistem bayaran PUKAL </li></ul><ul><li>Bayaran melalui EFT </li></ul>KAEDAH BAYARAN
 33. 33. <ul><li>Semak dokumen untuk tujuan bayaran </li></ul><ul><li>Daftar nombor baucer / kelompok </li></ul><ul><li>Sediakan baucer bayaran </li></ul><ul><li>Masukkan urusniaga dalam Buku Vot </li></ul><ul><li>Tandatangan Penyedia Baucer </li></ul><ul><li>Tandatangan Pelulus Baucer </li></ul><ul><ul><li>< RM 10,000.00 – 2 tandatangan </li></ul></ul><ul><ul><li>> RM 10,000.00 – 3 tandatangan </li></ul></ul>PROSES BAYARAN
 34. 34. DOKUMEN-DOKUMEN KEWANGAN <ul><li>* Borang Kawalan Kelompok - Kew. 302 dan 302A-Pin. 1/92) </li></ul><ul><li>* Borang Bayaran - Kew. 304-Pin. 1/92 </li></ul><ul><li>* Baucar (Perihal Cek Berganda ) - Kew.304A-Pin. 1/92 </li></ul><ul><li>* Baucar Jernal - Kew.306-Pin.1/92 </li></ul><ul><li>* Baucar Panjar Wang Runcit - Kew.50 - Pin. 1/92 </li></ul>
 35. 35. BUKU VOT
 36. 36. <ul><li>GARIS PANDUAN UNTUK PENYELENGGARAAN DAN PENYESUAIAN BUKU VOT </li></ul><ul><li>PEKELILING PERBENDAHARAAN 8/83 </li></ul><ul><li>PINDAAN KEPADA PEK. PERBENDAHARAAN 8/87 YANG BERTAJUK GARIS PANDUAN UNTUK PENYELENGGARAAN DAN PENYESUAIAN BUKU VOT. </li></ul>PEK. PERBENDAHARAAN 8/87 & 8/93 PEKELILING PERBENDAHARAAN 8/87
 37. 37. <ul><li>KEPERLUAN ……. </li></ul><ul><li>AP 95 </li></ul><ul><li>Mana-mana pecahan kepala perbelanjaan atau kumpulan wang amanah hendaklah menyelenggara Buku Vot </li></ul><ul><li>BILA DIGUNAKAN ……………. </li></ul><ul><li>Digunakan untuk merekod segala aliran wang peruntukan, tanggungan, perbelanjaan dan kredit perbelanjaan dan baki peruntukan sesuatu jabatan </li></ul>BUKU VOT
 38. 38. <ul><li>DEFINISI </li></ul><ul><li>Satu rekod kewangan yang disimpan oleh Pemegang waran mengikut AP 95 untuk merekod perbelanjaan , tanggungan, peruntukan dan pelarasan urusniaga </li></ul>BUKU VOT
 39. 39. <ul><li>TUJUAN </li></ul><ul><li>Mengawal dan mempastikan </li></ul><ul><li>perbelanjaan dan tanggungan tidak </li></ul><ul><li>melebihi peruntukan </li></ul><ul><li>Merupakan punca maklumat untuk </li></ul><ul><li>menyediakan laporan berkenaan </li></ul><ul><li>perbelanjaan, tanggungan dan baki </li></ul><ul><li>peruntukan </li></ul>BUKU VOT
 40. 40. <ul><li>Laporan Terperinci Perbelanjaan </li></ul><ul><li>Adalah satu rekod yang disediakan oleh JANM / BN yang menyenaraikan semua bayaran dan pungutan yang dibuat bagi pihak jabatan – jabatan </li></ul><ul><li>Laporan Terperinci Perbelanjaan Meliputi: </li></ul><ul><ul><li>C230 – Laporan Perbelanjaan Vot Tanggungan </li></ul></ul><ul><ul><li>C231 – Laporan Perbelanjaan Vot Mengurus </li></ul></ul><ul><ul><li>C232 – Laporan Perbelanjaan Vot Pembangunan </li></ul></ul><ul><ul><li>C350 – Laporan Perbelanjaan Vot Tanggungan </li></ul></ul>
 41. 41. <ul><li>Penyesuaian Buku Vot </li></ul><ul><li>Satu proses menyemak ketepatan bayaran dan pungutan yang direkodkan di dalam laporan perbelanjaan dengan apa yang direkodkan di dalam buku vot bagi bulan berkenaan dan sebelumnya. </li></ul><ul><li>Ia bertujuan untuk mengesahkan perbelanjaan yang ditunjukkan dalam laporan tersebut adalah sama dan menyediakan penyata penyesuaian jika terdapat perbezaan. </li></ul>
 42. 42. <ul><li>Penyata Penyesuaian </li></ul><ul><li>Laporan yang disediakan oleh P.P/P.W bertujuan untuk menunjukkan dan menjelaskan perbezaan yang terdapat di antara Laporan Bayaran dan Buku Vot. </li></ul><ul><li>Penyata penyesuaian disediakan secara berasingan bagi setiap objek sebagai / perbelanjaan dibawah program / aktiviti atau Akaun Amanah. </li></ul>
 43. 43. <ul><li>Sebab – sebab berlaku Perbezaan </li></ul><ul><ul><li>1. Kaedah Catatan Yang Berbeza </li></ul></ul><ul><li>Buku vot asas tanggungan di mana ia merekod semua terimaan, bayaran dang tanggungan. </li></ul><ul><li>Laporan terperinci asas tunai di mana hanya terimaan dan bayaran yang diproses di JANM direkodkan. </li></ul><ul><li>Faktor menyebabkan Wujudnya Perbezaan Diantara Baki Peruntukan </li></ul><ul><ul><li>Catatan Di Buku Vot Yang Tiada Dalam Laporan Terperinci </li></ul></ul><ul><ul><li>a. Masa catatan yang tidak sama </li></ul></ul><ul><li>Bayaran direkod di dalam buku vot semasa baucer disediakan tetapi belum direkodkan di dalam laporan kerana bayaran masih belum dibuat oleh JANM/BN. </li></ul><ul><ul><li>b. Kesilapan Catatan Bagi Sesuatu Sodo, Program aktiviti, projek atau akaun amanah </li></ul></ul><ul><ul><li>c. JANM/BN tersalah caj perbelanjaan kepada objek atau jabatan lain. </li></ul></ul>
 44. 44. <ul><li>3. Catatan Di Dalam Laporan Terperinci Yang Tiada Dalam Buku Vot </li></ul><ul><ul><li>Bayaran jabatan yang dibuat terus oleh JANM/BN seperti payroll, pukal, surat kredit dan catatan jurnal. </li></ul></ul><ul><ul><li>JANM/BN tersilap mengenakan caj perbelanjaan. </li></ul></ul><ul><ul><li>Kecuaian di mana bayaran tiada dalam buku vot tetapi telah dibuat oleh JANM/BN </li></ul></ul><ul><ul><li>Bayaran tidak dibenarkan berlaku kerana kesilapan dan penipuan. </li></ul></ul>
 45. 45. <ul><li>Kenapa Buku Vot Perlu Disesuaikan </li></ul><ul><ul><li>Mengesan bayaran yang tidak dibenarkan </li></ul></ul><ul><ul><li>Kesilapan mengakaun oleh JANM/BN atau jabatan dapat dikesan bagi memastikan perbelanjaan direkod dengan betul dan semua peruntukan diuruskan dengan betul </li></ul></ul><ul><ul><li>Laporan pengurusan ke atas peruntukan adalah lengkap dan tepat untuk membantu proses membuat keputusan </li></ul></ul><ul><ul><li>Akaun awam yang disediakan oleh JANM/BN menggambarkan perbelanjaan kerajaan dengan lengkap dan tepat. </li></ul></ul>
 46. 46. SEKIAN TERIMA KASIH

×