Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

Faktor faktor mempengaruhi strategi pembelajaran bahasa

607 views

Published on

 • Be the first to comment

 • Be the first to like this

Faktor faktor mempengaruhi strategi pembelajaran bahasa

 1. 1. FAKTOR-FAKTORMEMPENGARUHI STRATEGIPEMBELAJARAN BAHASA Oleh :- Nor Qomariah Bt. Sanusi P66424
 2. 2. 8 faktor mempengaruhi pemilihan SPBi. Motivasiii. Jantinaiii.Status Sosioekonomiiv.Tempoh Pembelajaranv. Bahasa Sasaranvi.Etnik dan Budayavii.Agama dan Ibadahviii.Umur
 3. 3.  Ellis (1994a) Motivasi• Usaha yang dilakukan oleh pelajar dalam pembelajaran bahasa kedua hasil daripada keperluan dan keinginan untuk mempelajarinya. Gardner (1985)• Tahap seseorang itu bekerja dan berusaha untuk mempelajari bahasa kerana keinginannya untuk melakukan demikian dan pengalaman merasakan kepuasan ketika menjalankan aktiviti tersebut.• 3 komponen utama:-i. Tumpuan usahaii. Keinginan untuk belajariii.Kepuasan
 4. 4.  Gardner & Lambert (1972)• Membahagikan motivasi kepada 2 jenis :- Motivasi Motivasi Integratif InstrumentalMerujuk kepada Sikap positif pelajar terhadap Sebab fungsian dan nilai elemen-elemen yang terdapat kegunaan pada pencapaian pada bahasa sasaran bahasa
 5. 5.  Gardner (1985) merujuk kepada gabungan antara keinginan atau hasrat dengan usaha untuk mencapai sesuatu matlamat pembelajaran bahasa, dan sikap pelajar terhadap pembelajaran bahasa. Model Socio-Educational Gardner (1985) menjelaskan bahawa sikap dan motivasi pelajar terhadap B2 (Rajah 1) dipengaruhi oleh ciri-ciri sosial yang terdapat dalam persekitaran mereka. Motivasi integratif merupakan penyumbang besar dan pemacu utama kepada kejayaan pembelajaran bahasa berbanding motivasi instrumental. 5
 6. 6. RAJAH 1 Model Socio-Educational Gardner (1985) Integrativiness Formal Linguistic Learning Outcomes ContextCulturalBeliefs/ Motivation Milieu Social Informal Non Learning Linguistic Attitude towards context Outcomes the learning situation Language Aptitude 6
 7. 7. Kajian – kajian lepas Dornyei (1990), Gardner (1985), Nunan (1999)• Sekiranya pelajar bermotivasi tinggi, kebarangkalian untuk berjaya adalah amat besar dan begitulah sebaliknya. Ehrman (1990), Macaro (2001), Oxford & Nyikos (1989)• Pelajar bermotivasi tinggi secara sedar dan terkawal akan berusaha dan menghabiskan masa mempraktikkan SPB dengan konsisten.• Motivasi merupakan faktor berkuasa dalam mempengaruhi penggunaan SPB berbanding pemboleh ubah lain.
 8. 8.  Oxford & Ehrman (1995)• Penggunaan SPB secara keseluruhan adalah signifikan dan terdapat korelasi positif dengan keseluruhan motivasi, motivasi integratif dan keinginan penggunaan bahasa di luar kelas.Chan & Huang (1999)• SPB secara keseluruhannya mempunyai hubungan dengan tahap motivasi, motivasi instrinsik dan ekstrinsik.
 9. 9. Jantina Kajian – kajian lepas Maccoby & Jacklin (1974)•Aptitud lisan perempuan lebih ketaraberbanding lelaki.•Kemahiran lisan perempuan bermula darizaman kanak – kanak dan menjadi semakinmatang dengan cepat.
 10. 10. Chang (1990), Chou (2002)• Tiada perbezaan signifikan antara pelajar lelaki dan perempuan dalam penggunaan SPB. Oxford (1994), Wharton (2000)• Kadangkala pelajar lelaki lebih banyak menggunakan sesetengah strategi tertentu.Politzer (1983)• Pelajar perempuan menggunakan strategi pembelajaran sosial lebih kerap berbanding pelajar lelaki.
 11. 11. Zamri (2004)• Pelajar lelaki lebih banyak menggunakan tema SPB ketika DDK, DLK dan PEP berbanding pelajar perempuan.• Pelajar lelaki lebih banyak menggunakan SPB dalam kemahiran mendengar & menulis.• Pelajar perempuan lebih banyak menggunakan SPB dalam kemahiran membaca.
 12. 12. Status Sosioekonomi (SSE) Kajian – kajian lepas Ballantine (1993), Musgrave (1974), Trusty (1998)•Ibu bapa mempunyai peranan besar dalammempengaruhi proses pembelajaran anak mereka. Jencks & rakan – rakan (1972)• Latar belakang keluarga menyumbang lebih daripadaseparuh perbezaan terhadap pencapaian pelajar.
 13. 13.  Dalam menentukan SSE, 2 elemen utama yang kerap dirujuk ialah :- Latar Belakang Pendapatan Keluarga Akademik Ibu Bapa
 14. 14. Latar Belakang Akademik Ibu BapaSeorang anak lelaki mungkin bercita – cita untuk menjadi seorang peguam seperti bapanya bukan kerana pekerjaan itu, tetapi disebabkan taraf pendidikan bapanya & bagaimana pendidikan itu digunakan.Ibu bapa yang berlatar belakang akademik yang tinggi akan berusaha membuat persediaan mental & fizikal bagi membantu perkembangan fisiologi dan kognisi anak – anaknya.
 15. 15. Kajian – kajian lepasMohd Nazali (1999)•Pelajar yang ibu bapanya berpendidikan tinggimenggunakan lebih banyak SPB secara keseluruhandan kerap menggunakan strategi di luar kelas &untuk peperiksaan berbanding kumpulan lain.Faizahani (2002)•Pelajar yang ibu bapanya berlatar belakangakademik pertengahan lebih banyak menggunakanSPB berbanding pelajar yang ibu bapanyaberpendidikan rendah.
 16. 16. Pendapatan Keluarga Ibu bapa yang mempunyai sumber kewangan yang stabil mampu memberi sokongan terhadap proses pemerolehan bahasa anak mereka. Kajian – kajian lepas Mohd Nazali (1999)• Pelajar dari keluarga berpendapatan tinggi lebih banyak menggunakan strategi berbanding pelajar daripada keluarga berpendapatan sederhana dan rendah. Zamri dan rakan – rakan (2003)• Pelajar SSE tinggi lebih banyak menggunakan SPB berbanding pelajar SSE rendah sama ada DDK, DLK @ PEP.
 17. 17. Tempoh Pembelajaran Pelajar bahasa yang lama @ berada di tahap tinggi menggunakan strategi pembelajaran yang berbeza daripada pelajar yang tidak lama @ berada di tahap bawah. Kajian – kajian lepas Ehrman (1990)• Pelajar yang sudah lama belajar berkecenderungan menggunakan lebih banyak strategi berbanding pelajar yang kurang tahun pembelajarannya.
 18. 18.  Sanders (2004)• Pelajar yang mempunyai pengalaman pembelajaran bahasa melebihi empat tahun menggunakan banyak SPB berbanding pelajar yang tempoh pembelajaran bahasanya kurang daripada 4 tahun. Chang (2003)• Pelajar yang mempelajari bahasa Inggeris melebihi 7 jam seminggu di luar kelas persekolahan didapati menggunakan lebih banyak SPB berbanding rakan – rakan mereka yang lain.
 19. 19. Bahasa Sasaran Kajian – kajian lepas Nurazan (2004)•Bahasa Arab di Malaysia kurang sesuai digambarkansebagai konteks pembelajaran bahasa kedua @ bahasaasing. Azlina (1998)•Antara faktor yang menyebabkan kurang kemampuanpelajar untuk menguasai bahasa Arab ialah anggapanpelajar terhadap bahasa tersebut sebagai bahasa asingdan penggunaannya yang tidak meluas dalammasyarakat.
 20. 20. Etnik & BudayaPara pelajar yang berbeza etnik, budaya & kewarganegaraan mempunyai cara belajar yang tidak sama.Perbezaan latar belakang budaya dan sistem pendidikan menghasilkan kekuatan & kelemahan yang berbeza dalam diri pelajar.
 21. 21. Kajian – kajian lepas Liu & Littlewood (1997)• Individu dalam sesuatu kelompok etnik & budaya mempunyai corak belajar yang hampir sama, tetapi berbeza apabila dibandingkan dengan kelompok etnik @ budaya lain. Oxford (1994)• Strategi mengingat dengan penghafalan dan cara lain mengingat lebih digemari oleh kebanyakan pelajar Asia.
 22. 22. Agama & Ibadah Pengaruh agama & ibadah dilihat membentuk 1 domain pembelajaran bahasa yang berupaya melahirkan perlakuan & fikiran khusus bagi memudahkan pembelajaran bahasa. Kajian – kajian lepas Zamri (2004)• Pelajar Cemerlang Bahasa menggunakan aspek penghayatan keagamaan sebagai strategi pendorong kejayaan pembelajaran Bahasa Melayu.
 23. 23. Umur 1 senario yang boleh dilihat pada keluarga imigran yang berpindah ke negara baru ialah anak – anak mereka yang boleh bertutur dalam bahasa komuniti barunya dengan fasih. Kajian – kajian lepas Scarcella & Oxford ( 1992)• Pelajar yang agak berumur mempunyai kelebihan dari segi pemerolehan aspek sintaksis dan morfologi.
 24. 24. Chen (1994)•Perbezaan umur tidak mempunyai hubungansignifikan secara statistik dengan penggunaanSPB.•Perkembangan kognitif individu seharusnyaberkembang dengan umur.
 25. 25. KesimpulanFaktor perbezaan individu diyakini mempengaruhi pemilihan & penggunaan strategi.Strategi yang digunakan turut mempengaruhi beberapa pemboleh ubah perbezaan individu.
 26. 26. Rajah di bawah menerangkan tentang kepentingan kajian variasi latar belakang pelajar dalam penyelidikan SPB oleh Ellis (1994a) Perbezaan Pelajar -Kepercayaan -Pernyataan afektif -Faktor umum Hasil Pembelajaran Bahasa Strategi -Kamahiran Pembelajaran -Pencapaian -Tahap pemerolehan
 27. 27. TAMAT

×