Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

از بازی سازی در ایران تا بازی سازی ایرانی

489 views

Published on

ارایه در رویداد پنج شنبه بازار کافه بازار٬ اردیبهشت ۱۳۹۵
صنعت بازی سازی در ایران٬ فرصت های تولید بازی در ایران

از بازی سازی در ایران تا بازی سازی ایرانی

 1. 1. ‫ایران‬ ‫در‬ ‫سازی‬ ‫بازی‬ ‫از‬ ‫ایرانی‬ ‫سازی‬ ‫بازی‬ ‫تا‬! ‫‌حسین‌فصیحی‬‫ر‬‫امی‬
 2. 2. ‫مطالب‬ ‫فهرست‬ •‫بازی‌سازی‌در‌ایران‬ •‫وضعیت‌صنعت‌بازی‌سازی‌در‌ایران‬ •‫‌های‌موبایل‌و‌کیفیت‬‫ی‬‫باز‬ •‫بازی‌سازی‌مستقل‌و‌نقش‌آن‌در‌صنعت‬ •‫‌ی‬‫ه‬‫الزم‬‫ساخت‌بازی‌خوب‬ •‫‌های‌بازی‌سازی‬‫م‬‫تی‬ •‫بازی‌سازی‌ایرانی‬ ‫ایرانی‬ ‫سازی‬ ‫بازی‬ ‫تا‬ ‫ایران‬ ‫در‬ ‫سازی‬ ‫بازی‬ ‫از‬! ‫امیرحسین‌فصیحی‬
 3. 3. ‫ایرانی‬ ‫سازی‬ ‫بازی‬ ‫تا‬ ‫ایران‬ ‫در‬ ‫سازی‬ ‫بازی‬ ‫از‬! ‫امیرحسین‌فصیحی‬ ‫معرفی‬ •‫امیرحسین‌فصیحی‬ •‫یکی‌از‌موسسان‌فن‌افزار‬ •‌‫فعالیت‌بازی‌سازی‌از‌سال‬۱۳۸۵
 4. 4. ‫ایرانی‬ ‫سازی‬ ‫بازی‬ ‫تا‬ ‫ایران‬ ‫در‬ ‫سازی‬ ‫بازی‬ ‫از‬! ‫امیرحسین‌فصیحی‬ ‫‌شده‬‫د‬‫‌های‌تولی‬‫ی‬‫باز‬
 5. 5. ‫ایرانی‬ ‫سازی‬ ‫بازی‬ ‫تا‬ ‫ایران‬ ‫در‬ ‫سازی‬ ‫بازی‬ ‫از‬! ‫امیرحسین‌فصیحی‬ ‫‌های‌در‌حال‌انتشار‬‫ی‬‫باز‬ •‫دنده‬۲ •‫کاموا‬ •‫پازل‬ •‫مموراندا‬ •‫سواران‌شورشی‬ •‫‌های‌جنگ‬‫خ‬‫چر‬
 6. 6. ‫ایرانی‬ ‫سازی‬ ‫بازی‬ ‫تا‬ ‫ایران‬ ‫در‬ ‫سازی‬ ‫بازی‬ ‫از‬! ‫امیرحسین‌فصیحی‬ ‫بازی‬‫سازی‬‫در‬‫ایران؟‬
 7. 7. ‫ایرانی‬ ‫سازی‬ ‫بازی‬ ‫تا‬ ‫ایران‬ ‫در‬ ‫سازی‬ ‫بازی‬ ‫از‬! ‫امیرحسین‌فصیحی‬ ‫‌های‌ایرانی‬‫ی‬‫باز‬:‌‫‌ی‬‫ه‬‫ده‬۸۰
 8. 8. ‫ایرانی‬ ‫سازی‬ ‫بازی‬ ‫تا‬ ‫ایران‬ ‫در‬ ‫سازی‬ ‫بازی‬ ‫از‬! ‫امیرحسین‌فصیحی‬ ‫‌‌سازی؟‬‫ی‬‫صنعت‌باز‬
 9. 9. ‫ایرانی‬ ‫سازی‬ ‫بازی‬ ‫تا‬ ‫ایران‬ ‫در‬ ‫سازی‬ ‫بازی‬ ‫از‬! ‫امیرحسین‌فصیحی‬ ‫‌ی‌صنعت‬‫ه‬‫‌ی‌ارزش‌افزود‬‫ه‬‫زنجیر‬ ‫سرمایه‬‫گذاری‬‫و‬‫انتشار‬ ‫استعدادها‬ ‫ابزار‬‫تولید‬ ‫توزیع‬ ‫سخت‬‫افزار‬ ‫مصرف‬‫کنندگان‬
 10. 10. ‫ایرانی‬ ‫سازی‬ ‫بازی‬ ‫تا‬ ‫ایران‬ ‫در‬ ‫سازی‬ ‫بازی‬ ‫از‬! ‫امیرحسین‌فصیحی‬ ‫‌کنندگان‌در‌ایران‬‫ف‬‫مصر‬
 11. 11. ‫ایرانی‬ ‫سازی‬ ‫بازی‬ ‫تا‬ ‫ایران‬ ‫در‬ ‫سازی‬ ‫بازی‬ ‫از‬! ‫امیرحسین‌فصیحی‬ ‫‌افزار‌در‌ایران‬‫ت‬‫سخ‬
 12. 12. ‫ایرانی‬ ‫سازی‬ ‫بازی‬ ‫تا‬ ‫ایران‬ ‫در‬ ‫سازی‬ ‫بازی‬ ‫از‬! ‫امیرحسین‌فصیحی‬ ‫توزیع‌در‌ایران‬ ‫موبایل‬ ‫رایانه‬
 13. 13. ‫ایرانی‬ ‫سازی‬ ‫بازی‬ ‫تا‬ ‫ایران‬ ‫در‬ ‫سازی‬ ‫بازی‬ ‫از‬! ‫امیرحسین‌فصیحی‬ ‫ابزار‌بازی‌سازی‬
 14. 14. ‫ایرانی‬ ‫سازی‬ ‫بازی‬ ‫تا‬ ‫ایران‬ ‫در‬ ‫سازی‬ ‫بازی‬ ‫از‬! ‫امیرحسین‌فصیحی‬ ‫استعدادها‬
 15. 15. ‫ایرانی‬ ‫سازی‬ ‫بازی‬ ‫تا‬ ‫ایران‬ ‫در‬ ‫سازی‬ ‫بازی‬ ‫از‬! ‫امیرحسین‌فصیحی‬ ‫‌گذاری‌و‌انتشار‬‫ه‬‫سرمای‬
 16. 16. ‫ایرانی‬ ‫سازی‬ ‫بازی‬ ‫تا‬ ‫ایران‬ ‫در‬ ‫سازی‬ ‫بازی‬ ‫از‬! ‫امیرحسین‌فصیحی‬ ‫چرخ‌صنعت‌بازی‌در‌ایران‬ ‫موبایل‬ ‫های‬‫بازی‬ ‫نسبتا‌کامل‬ ‫های‬‫بازی‬ ‫ای‬‫رایانه‬ ‫مشکل‌دارد‬
 17. 17. ‫ایرانی‬ ‫سازی‬ ‫بازی‬ ‫تا‬ ‫ایران‬ ‫در‬ ‫سازی‬ ‫بازی‬ ‫از‬! ‫امیرحسین‌فصیحی‬ ‫‌های‌موبایل‌در‌ایران‬‫ی‬‫نقطه‌ضعف‌صنعت‌باز‬ ‫سرمایه‬‫گذاری‬
 18. 18. ‫ایرانی‬ ‫سازی‬ ‫بازی‬ ‫تا‬ ‫ایران‬ ‫در‬ ‫سازی‬ ‫بازی‬ ‫از‬! ‫امیرحسین‌فصیحی‬ ‫‌سازند؟‬‫ی‬‫‌ها‌چگونه‌بازی‌م‬‫م‬‫تی‬ ‫با‬‫سرمایه‬‫شخصی‬! Independent Development
 19. 19. ‫ایرانی‬ ‫سازی‬ ‫بازی‬ ‫تا‬ ‫ایران‬ ‫در‬ ‫سازی‬ ‫بازی‬ ‫از‬! ‫امیرحسین‌فصیحی‬ ‫مشکل‌چیست؟‬
 20. 20. ‫ایرانی‬ ‫سازی‬ ‫بازی‬ ‫تا‬ ‫ایران‬ ‫در‬ ‫سازی‬ ‫بازی‬ ‫از‬! ‫امیرحسین‌فصیحی‬  "Our goal is to aim for a 10-20 percent success rate in games,"
 21. 21. ‫ایرانی‬ ‫سازی‬ ‫بازی‬ ‫تا‬ ‫ایران‬ ‫در‬ ‫سازی‬ ‫بازی‬ ‫از‬! ‫امیرحسین‌فصیحی‬ ‫سرخوردگی‬ ‌‫صنعت‌استعدادها‌را‌از‌دست‬‫‌دهد‬‫ی‬‫م‬!
 22. 22. ‫ایرانی‬ ‫سازی‬ ‫بازی‬ ‫تا‬ ‫ایران‬ ‫در‬ ‫سازی‬ ‫بازی‬ ‫از‬! ‫امیرحسین‌فصیحی‬  The Game Outcomes Project, 2014
 23. 23. ‫ایرانی‬ ‫سازی‬ ‫بازی‬ ‫تا‬ ‫ایران‬ ‫در‬ ‫سازی‬ ‫بازی‬ ‫از‬! ‫امیرحسین‌فصیحی‬ ‫تجربه‌اعضای‌تیم‬ ۸‫سال‬
 24. 24. ‫ایرانی‬ ‫سازی‬ ‫بازی‬ ‫تا‬ ‫ایران‬ ‫در‬ ‫سازی‬ ‫بازی‬ ‫از‬! ‫امیرحسین‌فصیحی‬ ‫‌سازی‌در‌ایران‌داریم؟‬‫ی‬‫چه‌نوع‌صنعت‌باز‬
 25. 25. ‫ایرانی‬ ‫سازی‬ ‫بازی‬ ‫تا‬ ‫ایران‬ ‫در‬ ‫سازی‬ ‫بازی‬ ‫از‬! ‫امیرحسین‌فصیحی‬
 26. 26. ‫ایرانی‬ ‫سازی‬ ‫بازی‬ ‫تا‬ ‫ایران‬ ‫در‬ ‫سازی‬ ‫بازی‬ ‫از‬! ‫امیرحسین‌فصیحی‬ ‫مساله‌اکثر‌صنایع‌ما‬ ‫کیفیت‬!
 27. 27. ‫ایرانی‬ ‫سازی‬ ‫بازی‬ ‫تا‬ ‫ایران‬ ‫در‬ ‫سازی‬ ‫بازی‬ ‫از‬! ‫امیرحسین‌فصیحی‬ ‫آیا‬‫باید‬‫بازی‬‫های‬‫با‬‫کیفیت‬‫ساخت؟‬
 28. 28. ‫ایرانی‬ ‫سازی‬ ‫بازی‬ ‫تا‬ ‫ایران‬ ‫در‬ ‫سازی‬ ‫بازی‬ ‫از‬! ‫امیرحسین‌فصیحی‬ ‫کیفیت‬‫و‬‫نام‬‫تجاری‬
 29. 29. ‫ایرانی‬ ‫سازی‬ ‫بازی‬ ‫تا‬ ‫ایران‬ ‫در‬ ‫سازی‬ ‫بازی‬ ‫از‬! ‫امیرحسین‌فصیحی‬
 30. 30. ‫ایرانی‬ ‫سازی‬ ‫بازی‬ ‫تا‬ ‫ایران‬ ‫در‬ ‫سازی‬ ‫بازی‬ ‫از‬! ‫امیرحسین‌فصیحی‬
 31. 31. ‫ایرانی‬ ‫سازی‬ ‫بازی‬ ‫تا‬ ‫ایران‬ ‫در‬ ‫سازی‬ ‫بازی‬ ‫از‬! ‫امیرحسین‌فصیحی‬ ‫کیفیت‬‫و‬‫هزینه‬‫‌ی‬‫جذب‬‫مشتری‬
 32. 32. ‫ایرانی‬ ‫سازی‬ ‫بازی‬ ‫تا‬ ‫ایران‬ ‫در‬ ‫سازی‬ ‫بازی‬ ‫از‬! ‫امیرحسین‌فصیحی‬ ‫مخاطب‬
 33. 33. ‫ایرانی‬ ‫سازی‬ ‫بازی‬ ‫تا‬ ‫ایران‬ ‫در‬ ‫سازی‬ ‫بازی‬ ‫از‬! ‫امیرحسین‌فصیحی‬ ‫ایرانی‬ ‫سازی‬ ‫بازی‬ ‫تا‬ ‫ایران‬ ‫در‬ ‫سازی‬ ‫بازی‬ ‫از‬! ‫امیرحسین‌فصیحی‬ ‫شعاع‌مطلع‌کردن‬
 34. 34. ‫ایرانی‬ ‫سازی‬ ‫بازی‬ ‫تا‬ ‫ایران‬ ‫در‬ ‫سازی‬ ‫بازی‬ ‫از‬! ‫امیرحسین‌فصیحی‬ User Acquisition Cost (UAC)
 35. 35. ‫ایرانی‬ ‫سازی‬ ‫بازی‬ ‫تا‬ ‫ایران‬ ‫در‬ ‫سازی‬ ‫بازی‬ ‫از‬! ‫امیرحسین‌فصیحی‬ ‫کیفیت؟‬
 36. 36. ‫ایرانی‬ ‫سازی‬ ‫بازی‬ ‫تا‬ ‫ایران‬ ‫در‬ ‫سازی‬ ‫بازی‬ ‫از‬! ‫امیرحسین‌فصیحی‬
 37. 37. ‫ایرانی‬ ‫سازی‬ ‫بازی‬ ‫تا‬ ‫ایران‬ ‫در‬ ‫سازی‬ ‫بازی‬ ‫از‬! ‫امیرحسین‌فصیحی‬ ‫ایرانی‬ ‫سازی‬ ‫بازی‬ ‫تا‬ ‫ایران‬ ‫در‬ ‫سازی‬ ‫بازی‬ ‫از‬! ‫امیرحسین‌فصیحی‬ ‫شعاع‌مطلع‌کردن‬
 38. 38. ‫ایرانی‬ ‫سازی‬ ‫بازی‬ ‫تا‬ ‫ایران‬ ‫در‬ ‫سازی‬ ‫بازی‬ ‫از‬! ‫امیرحسین‌فصیحی‬ ‫در‌هر‌صنعت‌به‌مرور‌زمان‬ ‌‫‌ی‬‫ه‬‫هزین‬‌‫جذب‌مشتری‬‌‫باال‬‫‌رود‬‫ی‬‫م‬!
 39. 39. ‫ایرانی‬ ‫سازی‬ ‫بازی‬ ‫تا‬ ‫ایران‬ ‫در‬ ‫سازی‬ ‫بازی‬ ‫از‬! ‫امیرحسین‌فصیحی‬
 40. 40. ‫ایرانی‬ ‫سازی‬ ‫بازی‬ ‫تا‬ ‫ایران‬ ‫در‬ ‫سازی‬ ‫بازی‬ ‫از‬! ‫امیرحسین‌فصیحی‬
 41. 41. ‫ایرانی‬ ‫سازی‬ ‫بازی‬ ‫تا‬ ‫ایران‬ ‫در‬ ‫سازی‬ ‫بازی‬ ‫از‬! ‫امیرحسین‌فصیحی‬ ‫بازی‬‫های‬‫با‬‫کیفیت‬‫در‬‫بازار‬‫ایران؟‬
 42. 42. ‫ایرانی‬ ‫سازی‬ ‫بازی‬ ‫تا‬ ‫ایران‬ ‫در‬ ‫سازی‬ ‫بازی‬ ‫از‬! ‫امیرحسین‌فصیحی‬ ‫سال‬‫های‬‫طالیی؟‬
 43. 43. ‫ایرانی‬ ‫سازی‬ ‫بازی‬ ‫تا‬ ‫ایران‬ ‫در‬ ‫سازی‬ ‫بازی‬ ‫از‬! ‫امیرحسین‌فصیحی‬ ‫بازی‬‫خوب؟‬
 44. 44. ‫ایرانی‬ ‫سازی‬ ‫بازی‬ ‫تا‬ ‫ایران‬ ‫در‬ ‫سازی‬ ‫بازی‬ ‫از‬! ‫امیرحسین‌فصیحی‬
 45. 45. ‫ایرانی‬ ‫سازی‬ ‫بازی‬ ‫تا‬ ‫ایران‬ ‫در‬ ‫سازی‬ ‫بازی‬ ‫از‬! ‫امیرحسین‌فصیحی‬
 46. 46. ‫ایرانی‬ ‫سازی‬ ‫بازی‬ ‫تا‬ ‫ایران‬ ‫در‬ ‫سازی‬ ‫بازی‬ ‫از‬! ‫امیرحسین‌فصیحی‬ ‫توزیع‌مخاطب‬
 47. 47. ‫ایرانی‬ ‫سازی‬ ‫بازی‬ ‫تا‬ ‫ایران‬ ‫در‬ ‫سازی‬ ‫بازی‬ ‫از‬! ‫امیرحسین‌فصیحی‬ ‫بازی‬‫سازی‬‫برای‬‫اکثریت‬ ‫یا‬ ‫بازی‬‫سازی‬‫برای‬‫اقلیت‬‫؟‬
 48. 48. ‫ایرانی‬ ‫سازی‬ ‫بازی‬ ‫تا‬ ‫ایران‬ ‫در‬ ‫سازی‬ ‫بازی‬ ‫از‬! ‫امیرحسین‌فصیحی‬ ‫مشکل‬‫بازی‬‫سازی‬‫برای‬‫اکثریت‬‫چیست؟‬
 49. 49. ‫ایرانی‬ ‫سازی‬ ‫بازی‬ ‫تا‬ ‫ایران‬ ‫در‬ ‫سازی‬ ‫بازی‬ ‫از‬! ‫امیرحسین‌فصیحی‬ UAC!
 50. 50. ‫ایرانی‬ ‫سازی‬ ‫بازی‬ ‫تا‬ ‫ایران‬ ‫در‬ ‫سازی‬ ‫بازی‬ ‫از‬! ‫امیرحسین‌فصیحی‬
 51. 51. ‫ایرانی‬ ‫سازی‬ ‫بازی‬ ‫تا‬ ‫ایران‬ ‫در‬ ‫سازی‬ ‫بازی‬ ‫از‬! ‫امیرحسین‌فصیحی‬ ‫مخاطب‌خاص‌و‌عام‬
 52. 52. ‫ایرانی‬ ‫سازی‬ ‫بازی‬ ‫تا‬ ‫ایران‬ ‫در‬ ‫سازی‬ ‫بازی‬ ‫از‬! ‫امیرحسین‌فصیحی‬ ‫ایرانی‬ ‫سازی‬ ‫بازی‬ ‫تا‬ ‫ایران‬ ‫در‬ ‫سازی‬ ‫بازی‬ ‫از‬! ‫امیرحسین‌فصیحی‬ ‫شعاع‌مطلع‌کردن‬
 53. 53. ‫ایرانی‬ ‫سازی‬ ‫بازی‬ ‫تا‬ ‫ایران‬ ‫در‬ ‫سازی‬ ‫بازی‬ ‫از‬! ‫امیرحسین‌فصیحی‬ Viral Marketing
 54. 54. ‫ایرانی‬ ‫سازی‬ ‫بازی‬ ‫تا‬ ‫ایران‬ ‫در‬ ‫سازی‬ ‫بازی‬ ‫از‬! ‫امیرحسین‌فصیحی‬ ‫مخاطب‌خاص‌و‌عام‬
 55. 55. ‫ایرانی‬ ‫سازی‬ ‫بازی‬ ‫تا‬ ‫ایران‬ ‫در‬ ‫سازی‬ ‫بازی‬ ‫از‬! ‫امیرحسین‌فصیحی‬ ‫مخاطب‌خاص‌و‌عام‬
 56. 56. ‫ایرانی‬ ‫سازی‬ ‫بازی‬ ‫تا‬ ‫ایران‬ ‫در‬ ‫سازی‬ ‫بازی‬ ‫از‬! ‫امیرحسین‌فصیحی‬ ‫شاهراه‬‫های‬‫اطالعاتی‬‫متصل‬‫کننده‬‫مخاطبان‬‫خاص‬
 57. 57. ‫ایرانی‬ ‫سازی‬ ‫بازی‬ ‫تا‬ ‫ایران‬ ‫در‬ ‫سازی‬ ‫بازی‬ ‫از‬! ‫امیرحسین‌فصیحی‬ ‫بازی‬‫برای‬‫مخاطب‬‫خاص‬‫چه‬‫ویژگی‬‫باید‬‫داشته‬‫باشد‬‫؟‬
 58. 58. ‫ایرانی‬ ‫سازی‬ ‫بازی‬ ‫تا‬ ‫ایران‬ ‫در‬ ‫سازی‬ ‫بازی‬ ‫از‬! ‫امیرحسین‌فصیحی‬ ‫نوبت‌كهنه‌فروشان‌درگذشت‬ ‌‫نوفروشاني‬‌‫معين‌بازار‬‫ماست‬ ‌‫هين‌سخن‌تازه‌بگو،‌تا‌دو‌جهان‌تازه‬‫شود‬ ‌‫بگذرد‬‌‫از‌هر‌دو‌جهان‌بي‌حد‌و‌اندازه‬‫شود‬ ‫موالنا‬
 59. 59. ‫ایرانی‬ ‫سازی‬ ‫بازی‬ ‫تا‬ ‫ایران‬ ‫در‬ ‫سازی‬ ‫بازی‬ ‫از‬! ‫امیرحسین‌فصیحی‬ ‫سخن‬‫تازه‬!
 60. 60. ‫ایرانی‬ ‫سازی‬ ‫بازی‬ ‫تا‬ ‫ایران‬ ‫در‬ ‫سازی‬ ‫بازی‬ ‫از‬! ‫امیرحسین‌فصیحی‬ ‫خالقیت‬
 61. 61. ‫ایرانی‬ ‫سازی‬ ‫بازی‬ ‫تا‬ ‫ایران‬ ‫در‬ ‫سازی‬ ‫بازی‬ ‫از‬! ‫امیرحسین‌فصیحی‬
 62. 62. ‫ایرانی‬ ‫سازی‬ ‫بازی‬ ‫تا‬ ‫ایران‬ ‫در‬ ‫سازی‬ ‫بازی‬ ‫از‬! ‫امیرحسین‌فصیحی‬ ‫خالقیت‬‫در‬‫چی؟‬
 63. 63. ‫ایرانی‬ ‫سازی‬ ‫بازی‬ ‫تا‬ ‫ایران‬ ‫در‬ ‫سازی‬ ‫بازی‬ ‫از‬! ‫امیرحسین‌فصیحی‬
 64. 64. ‫ایرانی‬ ‫سازی‬ ‫بازی‬ ‫تا‬ ‫ایران‬ ‫در‬ ‫سازی‬ ‫بازی‬ ‫از‬! ‫امیرحسین‌فصیحی‬ Delight ‫تشخیص‬‫الگ‬‫و‬ ‫شوق‬‫در‬ ‫بازی‬ Fun ‫یادگیری‬‫الگو‬ ‫جذابیت‬ ‫بازی‬
 65. 65. ‫ایرانی‬ ‫سازی‬ ‫بازی‬ ‫تا‬ ‫ایران‬ ‫در‬ ‫سازی‬ ‫بازی‬ ‫از‬! ‫امیرحسین‌فصیحی‬
 66. 66. ‫ایرانی‬ ‫سازی‬ ‫بازی‬ ‫تا‬ ‫ایران‬ ‫در‬ ‫سازی‬ ‫بازی‬ ‫از‬! ‫امیرحسین‌فصیحی‬ ‫تشخیص‬‫و‬‫یادگیری‬‫الگو‬ ‫یک‬‫بار‬ ‫صورت‬‫می‬‫گیرد‬!
 67. 67. ‫ایرانی‬ ‫سازی‬ ‫بازی‬ ‫تا‬ ‫ایران‬ ‫در‬ ‫سازی‬ ‫بازی‬ ‫از‬! ‫امیرحسین‌فصیحی‬ ‫مگر‬‫اینکه‬‫جادویی‬‫داشته‬‫باشد‬ ‫و‬ ‫هر‬‫دفعه‬‫یک‬‫الگوی‬‫متفاوت‬‫استخراج‬‫شود‬!
 68. 68. ‫ایرانی‬ ‫سازی‬ ‫بازی‬ ‫تا‬ ‫ایران‬ ‫در‬ ‫سازی‬ ‫بازی‬ ‫از‬! ‫امیرحسین‌فصیحی‬
 69. 69. ‫ایرانی‬ ‫سازی‬ ‫بازی‬ ‫تا‬ ‫ایران‬ ‫در‬ ‫سازی‬ ‫بازی‬ ‫از‬! ‫امیرحسین‌فصیحی‬  Creative Industries
 70. 70. ‫ایرانی‬ ‫سازی‬ ‫بازی‬ ‫تا‬ ‫ایران‬ ‫در‬ ‫سازی‬ ‫بازی‬ ‫از‬! ‫امیرحسین‌فصیحی‬
 71. 71. ‫ایرانی‬ ‫سازی‬ ‫بازی‬ ‫تا‬ ‫ایران‬ ‫در‬ ‫سازی‬ ‫بازی‬ ‫از‬! ‫امیرحسین‌فصیحی‬ ‫آخرین‌بازی‌که‌به‌دوست‌خود‌معرفی‌کردید‌چه‌ب‬‫ود؟‬ ‫چه‌گفتید؟‬
 72. 72. ‫ایرانی‬ ‫سازی‬ ‫بازی‬ ‫تا‬ ‫ایران‬ ‫در‬ ‫سازی‬ ‫بازی‬ ‫از‬! ‫امیرحسین‌فصیحی‬ •‫خالقیت‬‫در‬‫دستاورد‬‫فنی‬ •‫خالقیت‬‫هنری‬ •‫خالقیت‬‫در‬‫طراحی‬‫بازی‬ •... ‫خالقیت‬
 73. 73. ‫ایرانی‬ ‫سازی‬ ‫بازی‬ ‫تا‬ ‫ایران‬ ‫در‬ ‫سازی‬ ‫بازی‬ ‫از‬! ‫امیرحسین‌فصیحی‬ ‫ساخت‌بازی‌برای‌اقلیت‬ •‫صف‬‫شکنان‬ •‫شجاعان‬ •‫عاشقان‬
 74. 74. ‫ایرانی‬ ‫سازی‬ ‫بازی‬ ‫تا‬ ‫ایران‬ ‫در‬ ‫سازی‬ ‫بازی‬ ‫از‬! ‫امیرحسین‌فصیحی‬  Independent Developers
 75. 75. ‫ایرانی‬ ‫سازی‬ ‫بازی‬ ‫تا‬ ‫ایران‬ ‫در‬ ‫سازی‬ ‫بازی‬ ‫از‬! ‫امیرحسین‌فصیحی‬ ‫بازی‬‫سازی‬‫مستقل‬‫یک‬‫روحیه‬‫است‬!
 76. 76. ‫ایرانی‬ ‫سازی‬ ‫بازی‬ ‫تا‬ ‫ایران‬ ‫در‬ ‫سازی‬ ‫بازی‬ ‫از‬! ‫امیرحسین‌فصیحی‬ ‫‌ی‌مستقل‬‫ه‬‫تولید‌کنند‬ Legal Creative Indie Work For Hire Skunk Works Internal Studios Jason Della Rocca, Casual Connect 2015
 77. 77. ‫ایرانی‬ ‫سازی‬ ‫بازی‬ ‫تا‬ ‫ایران‬ ‫در‬ ‫سازی‬ ‫بازی‬ ‫از‬! ‫امیرحسین‌فصیحی‬ ‫کارآفرین‌مستقل‬ Impact Commercial Intent Independent Entrepreneurs Starving Artists Sell Outs Just Lost
 78. 78. ‫ایرانی‬ ‫سازی‬ ‫بازی‬ ‫تا‬ ‫ایران‬ ‫در‬ ‫سازی‬ ‫بازی‬ ‫از‬! ‫امیرحسین‌فصیحی‬ ‫کارکرد‬‫صف‬‫شکنان‬‫در‬‫صنعت؟‬
 79. 79. ‫ایرانی‬ ‫سازی‬ ‫بازی‬ ‫تا‬ ‫ایران‬ ‫در‬ ‫سازی‬ ‫بازی‬ ‫از‬! ‫امیرحسین‌فصیحی‬
 80. 80. ‫ایرانی‬ ‫سازی‬ ‫بازی‬ ‫تا‬ ‫ایران‬ ‫در‬ ‫سازی‬ ‫بازی‬ ‫از‬! ‫امیرحسین‌فصیحی‬ ‫‌سازان‌مستقل‬‫ی‬‫اپل‌و‌باز‬
 81. 81. ‫ایرانی‬ ‫سازی‬ ‫بازی‬ ‫تا‬ ‫ایران‬ ‫در‬ ‫سازی‬ ‫بازی‬ ‫از‬! ‫امیرحسین‌فصیحی‬
 82. 82. ‫ایرانی‬ ‫سازی‬ ‫بازی‬ ‫تا‬ ‫ایران‬ ‫در‬ ‫سازی‬ ‫بازی‬ ‫از‬! ‫امیرحسین‌فصیحی‬ ‫چرا؟‬
 83. 83. ‫ایرانی‬ ‫سازی‬ ‫بازی‬ ‫تا‬ ‫ایران‬ ‫در‬ ‫سازی‬ ‫بازی‬ ‫از‬! ‫امیرحسین‌فصیحی‬
 84. 84. ‫ایرانی‬ ‫سازی‬ ‫بازی‬ ‫تا‬ ‫ایران‬ ‫در‬ ‫سازی‬ ‫بازی‬ ‫از‬! ‫امیرحسین‌فصیحی‬
 85. 85. ‫ایرانی‬ ‫سازی‬ ‫بازی‬ ‫تا‬ ‫ایران‬ ‫در‬ ‫سازی‬ ‫بازی‬ ‫از‬! ‫امیرحسین‌فصیحی‬ ‫پویایی‬‫سلیقه‬‫اکثریت‬
 86. 86. ‫ایرانی‬ ‫سازی‬ ‫بازی‬ ‫تا‬ ‫ایران‬ ‫در‬ ‫سازی‬ ‫بازی‬ ‫از‬! ‫امیرحسین‌فصیحی‬
 87. 87. ‫ایرانی‬ ‫سازی‬ ‫بازی‬ ‫تا‬ ‫ایران‬ ‫در‬ ‫سازی‬ ‫بازی‬ ‫از‬! ‫امیرحسین‌فصیحی‬ ‫‌های‌ویدیویی‌در‌ژاپن‬‫ی‬‫افول‌صنعت‌باز‬
 88. 88. ‫ایرانی‬ ‫سازی‬ ‫بازی‬ ‫تا‬ ‫ایران‬ ‫در‬ ‫سازی‬ ‫بازی‬ ‫از‬! ‫امیرحسین‌فصیحی‬ ‫صف‬‫شکنان‬ ‫موجب‬‫زنده‬‫ماندن‬‫صنعت‬‫و‬‫نو‬‫شدن‬‫آن‬‫هستند‬!
 89. 89. ‫ایرانی‬ ‫سازی‬ ‫بازی‬ ‫تا‬ ‫ایران‬ ‫در‬ ‫سازی‬ ‫بازی‬ ‫از‬! ‫امیرحسین‌فصیحی‬ ‫حمایت‬‫اپل‬‫از‬‫بازی‬‫سازان‬‫مستقل‬‫برای‬‫بقا‬‫و‬‫تقویت‬‫صنعت‬‫و‬‫خو‬‫د‬‫اپ‬‫استور‬‫است‬!
 90. 90. ‫ایرانی‬ ‫سازی‬ ‫بازی‬ ‫تا‬ ‫ایران‬ ‫در‬ ‫سازی‬ ‫بازی‬ ‫از‬! ‫امیرحسین‌فصیحی‬ ‫تله‬‫ای‬‫در‬‫بازارهای‬‫محلی‬‫بزرگ‬ ‫مانند‬ ‫ایران‬!
 91. 91. ‫ایرانی‬ ‫سازی‬ ‫بازی‬ ‫تا‬ ‫ایران‬ ‫در‬ ‫سازی‬ ‫بازی‬ ‫از‬! ‫امیرحسین‌فصیحی‬ ‫گیمفارسی‬!
 92. 92. ‫ایرانی‬ ‫سازی‬ ‫بازی‬ ‫تا‬ ‫ایران‬ ‫در‬ ‫سازی‬ ‫بازی‬ ‫از‬! ‫امیرحسین‌فصیحی‬ ‫فیلمفارسی‬
 93. 93. ‫ایرانی‬ ‫سازی‬ ‫بازی‬ ‫تا‬ ‫ایران‬ ‫در‬ ‫سازی‬ ‫بازی‬ ‫از‬! ‫امیرحسین‌فصیحی‬ ‫فیلمفارسی‬ ‫این‬‫اصطالح‬‫به‬‫معنای‬‫محصولی‬‫سینمایی‬‫است‬‫که‬‫‌هایی‬‫ه‬‫مولف‬‫همچون‬‫‌پردازی‬‫ن‬‫داستا‬ ‫عجوالنه‬،‫قهرمان‬‫سازی‬،‫رقص‬‫و‬‫آواز‬‫‌ای‬‫ه‬‫کابار‬‫بدون‬‫ارتباط‬‫به‬‫داستان‬،‫نبود‬‫روابط‬‫علت‬‫و‬ ‫معلولی‬،‫‌های‬‫ق‬‫عش‬‫غیرواقعی‬،‫حادثه‬‫پردازی‬‫و‬‫غیره‬.‫این‬‫‌ها‬‫م‬‫فیل‬‌‫عموما‬‫با‬‫گرته‬‫برداری‬‫از‬ ‫سینمای‬‫هالیوود‬‫و‬‫هند‬‫و‬‫در‬‫فضایی‬‫ایرانیزه‬‫ساخته‬‫‌شدند‬‫ی‬‫م‬.
 94. 94. ‫ایرانی‬ ‫سازی‬ ‫بازی‬ ‫تا‬ ‫ایران‬ ‫در‬ ‫سازی‬ ‫بازی‬ ‫از‬! ‫امیرحسین‌فصیحی‬ ‫مشکل‬‫گیمفارسی‬‫ساختن‬‫چیست؟‬
 95. 95. ‫ایرانی‬ ‫سازی‬ ‫بازی‬ ‫تا‬ ‫ایران‬ ‫در‬ ‫سازی‬ ‫بازی‬ ‫از‬! ‫امیرحسین‌فصیحی‬ ‫گیمفارسی‬ •‫هیچ‬‫حرف‬‫نو‬‫و‬‫خالقیتی‬‫ندارد‬! •‫از‬‫طرفی‬‫نمونه‬‫خارجی‬‫خالقیت‬‫داشته‬‫است‬!
 96. 96. ‫ایرانی‬ ‫سازی‬ ‫بازی‬ ‫تا‬ ‫ایران‬ ‫در‬ ‫سازی‬ ‫بازی‬ ‫از‬! ‫امیرحسین‌فصیحی‬ ‫بنابراین‬‫می‬‫تواند‬‫زندگی‬‫انگلی‬‫و‬‫پیوسته‬‫ای‬‫داشته‬‫باشد‬...
 97. 97. ‫ایرانی‬ ‫سازی‬ ‫بازی‬ ‫تا‬ ‫ایران‬ ‫در‬ ‫سازی‬ ‫بازی‬ ‫از‬! ‫امیرحسین‌فصیحی‬ ‫آیا‌در‌ایران‌صنعت‌سینما‌داریم؟‬
 98. 98. ‫ایرانی‬ ‫سازی‬ ‫بازی‬ ‫تا‬ ‫ایران‬ ‫در‬ ‫سازی‬ ‫بازی‬ ‫از‬! ‫امیرحسین‌فصیحی‬ ‫‌آل‬‫ه‬‫‌انداز‌اید‬‫م‬‫چش‬ ‫فنالند‬ ‫لهستان‬
 99. 99. ‫ایرانی‬ ‫سازی‬ ‫بازی‬ ‫تا‬ ‫ایران‬ ‫در‬ ‫سازی‬ ‫بازی‬ ‫از‬! ‫امیرحسین‌فصیحی‬ ‫‌آل‬‫ه‬‫‌انداز‌اید‬‫م‬‫‌ی‌رسیدن‌به‌چش‬‫ه‬‫الزم‬ ‌‫صف‬ ‫شکنان‬ ... ‫عاشقان‬ ‫شجاعان‬
 100. 100. ‫ایرانی‬ ‫سازی‬ ‫بازی‬ ‫تا‬ ‫ایران‬ ‫در‬ ‫سازی‬ ‫بازی‬ ‫از‬! ‫امیرحسین‌فصیحی‬ ‌‫چگونه‬ ‫بسازیم‬ ‫اجرای‌خوب‬ ‌‫چه‬ ‫بسازیم‬ ‫‌ی‌خوب‬‫ه‬‫اید‬
 101. 101. ‫ایرانی‬ ‫سازی‬ ‫بازی‬ ‫تا‬ ‫ایران‬ ‫در‬ ‫سازی‬ ‫بازی‬ ‫از‬! ‫امیرحسین‌فصیحی‬
 102. 102. ‫ایرانی‬ ‫سازی‬ ‫بازی‬ ‫تا‬ ‫ایران‬ ‫در‬ ‫سازی‬ ‫بازی‬ ‫از‬! ‫امیرحسین‌فصیحی‬ ‫آیا‬‫ایرانیان‬‫خالق‬‫هستند؟‬
 103. 103. ‫ایرانی‬ ‫سازی‬ ‫بازی‬ ‫تا‬ ‫ایران‬ ‫در‬ ‫سازی‬ ‫بازی‬ ‫از‬! ‫امیرحسین‌فصیحی‬ ‫ترور‌خالقیت‌نسبتا‌جدی‌در‬: ‫مدارس‬ ‫کنکور‬ ‫وضعیت‬‫دانشگاه‬‫ها‬
 104. 104. ‫ایرانی‬ ‫سازی‬ ‫بازی‬ ‫تا‬ ‫ایران‬ ‫در‬ ‫سازی‬ ‫بازی‬ ‫از‬! ‫امیرحسین‌فصیحی‬ ‫نظم‬‫گریزی‬‫به‬‫خالقیت‬‫کمک‬‫می‬‫کند‬!
 105. 105. ‫ایرانی‬ ‫سازی‬ ‫بازی‬ ‫تا‬ ‫ایران‬ ‫در‬ ‫سازی‬ ‫بازی‬ ‫از‬! ‫امیرحسین‌فصیحی‬ ‫امیدهای‌خالقیت‬: .1‫خالقیت‬‫فردی‬‫قابل‬‫تقویت‬‫است‬. .2‫خالقیت‬‫تیمی‬‫قابل‬‫دستیابی‬‫است‬.
 106. 106. ‫ایرانی‬ ‫سازی‬ ‫بازی‬ ‫تا‬ ‫ایران‬ ‫در‬ ‫سازی‬ ‫بازی‬ ‫از‬! ‫امیرحسین‌فصیحی‬ ‫آیا‬‫مواردی‬‫هست‬‫که‬‫برای‬‫ما‬‫خالقانه‬‫نیس‬‫ت‬ ‫ولی‬‫برای‬‫مخاطب‬‫خارجی‬‫هست‬‫؟‬
 107. 107. ‫ایرانی‬ ‫سازی‬ ‫بازی‬ ‫تا‬ ‫ایران‬ ‫در‬ ‫سازی‬ ‫بازی‬ ‫از‬! ‫امیرحسین‌فصیحی‬
 108. 108. ‫ایرانی‬ ‫سازی‬ ‫بازی‬ ‫تا‬ ‫ایران‬ ‫در‬ ‫سازی‬ ‫بازی‬ ‫از‬! ‫امیرحسین‌فصیحی‬
 109. 109. ‫ایرانی‬ ‫سازی‬ ‫بازی‬ ‫تا‬ ‫ایران‬ ‫در‬ ‫سازی‬ ‫بازی‬ ‫از‬! ‫امیرحسین‌فصیحی‬ ‫حس‌بازی؟‬
 110. 110. ‫ایرانی‬ ‫سازی‬ ‫بازی‬ ‫تا‬ ‫ایران‬ ‫در‬ ‫سازی‬ ‫بازی‬ ‫از‬! ‫امیرحسین‌فصیحی‬
 111. 111. ‫ایرانی‬ ‫سازی‬ ‫بازی‬ ‫تا‬ ‫ایران‬ ‫در‬ ‫سازی‬ ‫بازی‬ ‫از‬! ‫امیرحسین‌فصیحی‬ ‫برایان‌فارگو‬: ‌‫بازی‬«‫این‌جنگ‌من‬»‫توسط‌سازندگان‌لهستان‬‌‫ی‬ ‫قابل‌ساخت‌است‌نه‌آمریکایی‬!
 112. 112. ‫ایرانی‬ ‫سازی‬ ‫بازی‬ ‫تا‬ ‫ایران‬ ‫در‬ ‫سازی‬ ‫بازی‬ ‫از‬! ‫امیرحسین‌فصیحی‬
 113. 113. ‫ایرانی‬ ‫سازی‬ ‫بازی‬ ‫تا‬ ‫ایران‬ ‫در‬ ‫سازی‬ ‫بازی‬ ‫از‬! ‫امیرحسین‌فصیحی‬
 114. 114. ‫ایرانی‬ ‫سازی‬ ‫بازی‬ ‫تا‬ ‫ایران‬ ‫در‬ ‫سازی‬ ‫بازی‬ ‫از‬! ‫امیرحسین‌فصیحی‬
 115. 115. ‫ایرانی‬ ‫سازی‬ ‫بازی‬ ‫تا‬ ‫ایران‬ ‫در‬ ‫سازی‬ ‫بازی‬ ‫از‬! ‫امیرحسین‌فصیحی‬ Jack Ma: “eBay may be a shark in the ocean, but I am a crocodile in the Yangtze River. If we fight in the ocean, we lose—but if we fight in the river, we win.”
 116. 116. ‫ایرانی‬ ‫سازی‬ ‫بازی‬ ‫تا‬ ‫ایران‬ ‫در‬ ‫سازی‬ ‫بازی‬ ‫از‬! ‫امیرحسین‌فصیحی‬
 117. 117. ‫ایرانی‬ ‫سازی‬ ‫بازی‬ ‫تا‬ ‫ایران‬ ‫در‬ ‫سازی‬ ‫بازی‬ ‫از‬! ‫امیرحسین‌فصیحی‬ Thomas Edison: “Genius is one percent inspiration, ninety nine percent perspiration!”
 118. 118. ‫ایرانی‬ ‫سازی‬ ‫بازی‬ ‫تا‬ ‫ایران‬ ‫در‬ ‫سازی‬ ‫بازی‬ ‫از‬! ‫امیرحسین‌فصیحی‬ ‫اجرا‬
 119. 119. ‫ایرانی‬ ‫سازی‬ ‫بازی‬ ‫تا‬ ‫ایران‬ ‫در‬ ‫سازی‬ ‫بازی‬ ‫از‬! ‫امیرحسین‌فصیحی‬ ‫استعدادها‬‫کمبود‬‫تجرب‬‫ه‬
 120. 120. ‫ایرانی‬ ‫سازی‬ ‫بازی‬ ‫تا‬ ‫ایران‬ ‫در‬ ‫سازی‬ ‫بازی‬ ‫از‬! ‫امیرحسین‌فصیحی‬ ‫کسب‬‫تجربه‬‫در‬‫ابعداد‬‫کوچک‬‫تر‬‫سریع‬‫تر‬‫است‬.
 121. 121. ‫ایرانی‬ ‫سازی‬ ‫بازی‬ ‫تا‬ ‫ایران‬ ‫در‬ ‫سازی‬ ‫بازی‬ ‫از‬! ‫امیرحسین‌فصیحی‬ ‫هزینه‬‫تولید‬‫آمریکا‬ ۱ ۸
 122. 122. ‫ایرانی‬ ‫سازی‬ ‫بازی‬ ‫تا‬ ‫ایران‬ ‫در‬ ‫سازی‬ ‫بازی‬ ‫از‬! ‫امیرحسین‌فصیحی‬
 123. 123. ‫ایرانی‬ ‫سازی‬ ‫بازی‬ ‫تا‬ ‫ایران‬ ‫در‬ ‫سازی‬ ‫بازی‬ ‫از‬! ‫امیرحسین‌فصیحی‬ ‫‌گذاران‌فناوری‬‫ه‬‫سرمای‬
 124. 124. ‫ایرانی‬ ‫سازی‬ ‫بازی‬ ‫تا‬ ‫ایران‬ ‫در‬ ‫سازی‬ ‫بازی‬ ‫از‬! ‫امیرحسین‌فصیحی‬
 125. 125. ‫ایرانی‬ ‫سازی‬ ‫بازی‬ ‫تا‬ ‫ایران‬ ‫در‬ ‫سازی‬ ‫بازی‬ ‫از‬! ‫امیرحسین‌فصیحی‬ ‫ارتباط‌تیم‌سازنده‌با‌کیفیت‌بازی‬ The Game Outcomes Project http://intelligenceengine.blogspot.com/2014/11/game- outcomes-project-methodology-in.html
 126. 126. ‫ایرانی‬ ‫سازی‬ ‫بازی‬ ‫تا‬ ‫ایران‬ ‫در‬ ‫سازی‬ ‫بازی‬ ‫از‬! ‫امیرحسین‌فصیحی‬ ‫بازی‌خوب‬ ‌‫فرهنگ‬ ‫تیمی‌خوب‬
 127. 127. ‫ایرانی‬ ‫سازی‬ ‫بازی‬ ‫تا‬ ‫ایران‬ ‫در‬ ‫سازی‬ ‫بازی‬ ‫از‬! ‫امیرحسین‌فصیحی‬ ‫فرهنگ‌تیمی‬!
 128. 128. ‫ایرانی‬ ‫سازی‬ ‫بازی‬ ‫تا‬ ‫ایران‬ ‫در‬ ‫سازی‬ ‫بازی‬ ‫از‬! ‫امیرحسین‌فصیحی‬
 129. 129. ‫ایرانی‬ ‫سازی‬ ‫بازی‬ ‫تا‬ ‫ایران‬ ‫در‬ ‫سازی‬ ‫بازی‬ ‫از‬! ‫امیرحسین‌فصیحی‬ ‫آیا‌ایرانیان‌در‌کار‌تیمی‌خوب‌هستند؟‬
 130. 130. ‫ایرانی‬ ‫سازی‬ ‫بازی‬ ‫تا‬ ‫ایران‬ ‫در‬ ‫سازی‬ ‫بازی‬ ‫از‬! ‫امیرحسین‌فصیحی‬
 131. 131. ‫ایرانی‬ ‫سازی‬ ‫بازی‬ ‫تا‬ ‫ایران‬ ‫در‬ ‫سازی‬ ‫بازی‬ ‫از‬! ‫امیرحسین‌فصیحی‬
 132. 132. ‫ایرانی‬ ‫سازی‬ ‫بازی‬ ‫تا‬ ‫ایران‬ ‫در‬ ‫سازی‬ ‫بازی‬ ‫از‬! ‫امیرحسین‌فصیحی‬ ‌‫پیمان‬(‫قرارداد‬) ‫همکاری‬‫در‬‫تیم‬‫از‬‫طریق‬ ‫پیمان‬‫میان‬‫اعضای‬‫تیم‬‫امکان‌پذیر‌است‬!
 133. 133. ‫ایرانی‬ ‫سازی‬ ‫بازی‬ ‫تا‬ ‫ایران‬ ‫در‬ ‫سازی‬ ‫بازی‬ ‫از‬! ‫امیرحسین‌فصیحی‬ ‌‫کار‌تیمی‬ ‫خوب‬ ‌‫تعهد‌به‬ ‫‌ها‬‫ن‬‫پیما‬
 134. 134. ‫ایرانی‬ ‫سازی‬ ‫بازی‬ ‫تا‬ ‫ایران‬ ‫در‬ ‫سازی‬ ‫بازی‬ ‫از‬! ‫امیرحسین‌فصیحی‬ ‫‌سازی‬‫ی‬‫‌های‌تیم‌باز‬‫ن‬‫پیما‬ ‫من‬‫برنامه‬‫نویس‬‫پیمان‬‫می‬‫بندم‬‫که‬: ‫نیازهای‬‫فنی‬‫پروژه‬‫را‬‫بر‬‫اساس‬‫اهداف‬‫طراحی‬‫برآورده‬‫کنم‬. ‫با‬‫تیم‬‫های‬‫هنری‬‫و‬‫طراحی‬‫بازی‬‫تعامل‬‫الزم‬‫را‬‫انجام‬‫دهم‬. ‫به‬‫رسیدن‬‫پروژه‬‫به‬‫چشم‬‫انداز‬‫مورد‬‫نیاز‬‫کمک‬‫کنم‬. ‫به‬‫تقویت‬‫هم‬‫تیمی‬‫های‬‫خود‬‫کمک‬‫کنم‬. ‫صادق‬‫باشم‬. ‫منافع‬‫پروژه‬‫و‬‫تیم‬‫را‬‫بر‬‫منافع‬‫خود‬‫مقدم‬‫بدانم‬.
 135. 135. ‫ایرانی‬ ‫سازی‬ ‫بازی‬ ‫تا‬ ‫ایران‬ ‫در‬ ‫سازی‬ ‫بازی‬ ‫از‬! ‫امیرحسین‌فصیحی‬ ‌‫چرا‌باید‬‌‫به‬‌‫پیمان‬‌‫پایبند‬‫بود‬‫؟‬
 136. 136. ‫ایرانی‬ ‫سازی‬ ‫بازی‬ ‫تا‬ ‫ایران‬ ‫در‬ ‫سازی‬ ‫بازی‬ ‫از‬! ‫امیرحسین‌فصیحی‬
 137. 137. ‫ایرانی‬ ‫سازی‬ ‫بازی‬ ‫تا‬ ‫ایران‬ ‫در‬ ‫سازی‬ ‫بازی‬ ‫از‬! ‫امیرحسین‌فصیحی‬ ‫میترا‬ ‫ایزد‬‫نگهبان‬‫پیمان‬‫ها‬
 138. 138. ‫ایرانی‬ ‫سازی‬ ‫بازی‬ ‫تا‬ ‫ایران‬ ‫در‬ ‫سازی‬ ‫بازی‬ ‫از‬! ‫امیرحسین‌فصیحی‬ ‫میترا‬ ‌‫آنچه‌که‌اتصال‌ایجاد‬ ‫‌کند‬‫ی‬‫م‬ ‫مهر‬ ‫در‌فارسی‌میانه‬ ‫‌ها‬‫ن‬‫نگهبان‌پیما‬
 139. 139. ‫ایرانی‬ ‫سازی‬ ‫بازی‬ ‫تا‬ ‫ایران‬ ‫در‬ ‫سازی‬ ‫بازی‬ ‫از‬! ‫امیرحسین‌فصیحی‬ ‫وجود‬‫مهر‬‫بین‬‫اعضای‬‫تیم‬‫به‬‫حفظ‬‫پیمان‬‫کمک‬‫می‬‫کند‬ ‫و‬ ‫حفظ‬‫پیمان‬‫بین‬‫اعضای‬‫تیم‬‫مهر‬‫ایجاد‬‫می‬‫کند‬
 140. 140. ‫ایرانی‬ ‫سازی‬ ‫بازی‬ ‫تا‬ ‫ایران‬ ‫در‬ ‫سازی‬ ‫بازی‬ ‫از‬! ‫امیرحسین‌فصیحی‬ ‫مهر؟‬
 141. 141. ‫ایرانی‬ ‫سازی‬ ‫بازی‬ ‫تا‬ ‫ایران‬ ‫در‬ ‫سازی‬ ‫بازی‬ ‫از‬! ‫امیرحسین‌فصیحی‬
 142. 142. ‫ایرانی‬ ‫سازی‬ ‫بازی‬ ‫تا‬ ‫ایران‬ ‫در‬ ‫سازی‬ ‫بازی‬ ‫از‬! ‫امیرحسین‌فصیحی‬ ‫‌ی‌مهر‬‫ه‬‫دو‌جنب‬ ‫بخشندگی‌و‌مهربانی‬‫جنگاوری‌و‌عدالت‬
 143. 143. ‫ایرانی‬ ‫سازی‬ ‫بازی‬ ‫تا‬ ‫ایران‬ ‫در‬ ‫سازی‬ ‫بازی‬ ‫از‬! ‫امیرحسین‌فصیحی‬
 144. 144. ‫ایرانی‬ ‫سازی‬ ‫بازی‬ ‫تا‬ ‫ایران‬ ‫در‬ ‫سازی‬ ‫بازی‬ ‫از‬! ‫امیرحسین‌فصیحی‬ ‫فریدون‬‌‫خ‬‫فر‬‫فرشته‬‫نبود‬ ‫ز‬‫مشگ‬‫و‬‫ز‬‫عنبر‬‫سرشته‬‫نبود‬ ‫به‬‫داد‬‫و‬‫دهش‬‫یافت‬‫آ‬‫ن‬‫نیکویی‬ ‫تو‬‫داد‬‫و‬‫دهش‬‫کن‬‫فریدون‬‫تویی‬
 145. 145. ‫ایرانی‬ ‫سازی‬ ‫بازی‬ ‫تا‬ ‫ایران‬ ‫در‬ ‫سازی‬ ‫بازی‬ ‫از‬! ‫امیرحسین‌فصیحی‬ ‫مربی‌خوب؟‬
 146. 146. ‫ایرانی‬ ‫سازی‬ ‫بازی‬ ‫تا‬ ‫ایران‬ ‫در‬ ‫سازی‬ ‫بازی‬ ‫از‬! ‫امیرحسین‌فصیحی‬  Project Aristotle by Google What Google Learned From Its Quest to Build the Perfect Team!  New research reveals surprising truths about why some work groups thrive and others falter.
 147. 147. ‫ایرانی‬ ‫سازی‬ ‫بازی‬ ‫تا‬ ‫ایران‬ ‫در‬ ‫سازی‬ ‫بازی‬ ‫از‬! ‫امیرحسین‌فصیحی‬ ‫امنیت‬‫روانی‬ Psychological Safety
 148. 148. ‫ایرانی‬ ‫سازی‬ ‫بازی‬ ‫تا‬ ‫ایران‬ ‫در‬ ‫سازی‬ ‫بازی‬ ‫از‬! ‫امیرحسین‌فصیحی‬ ‫امنیت‌روانی‬ ‌‫زمان‌صحبت‌کردن‌توزیع‌شده‬ ‌‫درک‌وضعیت‌روحی‌هم‬‌‫‌ها‬‫ی‬‫تیم‬(Social Intelligence)
 149. 149. ‫ایرانی‬ ‫سازی‬ ‫بازی‬ ‫تا‬ ‫ایران‬ ‫در‬ ‫سازی‬ ‫بازی‬ ‫از‬! ‫امیرحسین‌فصیحی‬ ‫اختالف‬‫نظر‬ Conflict
 150. 150. ‫ایرانی‬ ‫سازی‬ ‫بازی‬ ‫تا‬ ‫ایران‬ ‫در‬ ‫سازی‬ ‫بازی‬ ‫از‬! ‫امیرحسین‌فصیحی‬ ‫اختالف‬‫نظر‬‫برای‬‫حفظ‬‫پیمان‬
 151. 151. ‫ایرانی‬ ‫سازی‬ ‫بازی‬ ‫تا‬ ‫ایران‬ ‫در‬ ‫سازی‬ ‫بازی‬ ‫از‬! ‫امیرحسین‌فصیحی‬
 152. 152. ‫ایرانی‬ ‫سازی‬ ‫بازی‬ ‫تا‬ ‫ایران‬ ‫در‬ ‫سازی‬ ‫بازی‬ ‫از‬! ‫امیرحسین‌فصیحی‬
 153. 153. ‫ایرانی‬ ‫سازی‬ ‫بازی‬ ‫تا‬ ‫ایران‬ ‫در‬ ‫سازی‬ ‫بازی‬ ‫از‬! ‫امیرحسین‌فصیحی‬
 154. 154. ‫ایرانی‬ ‫سازی‬ ‫بازی‬ ‫تا‬ ‫ایران‬ ‫در‬ ‫سازی‬ ‫بازی‬ ‫از‬! ‫امیرحسین‌فصیحی‬
 155. 155. ‫ایرانی‬ ‫سازی‬ ‫بازی‬ ‫تا‬ ‫ایران‬ ‫در‬ ‫سازی‬ ‫بازی‬ ‫از‬! ‫امیرحسین‌فصیحی‬ ۱-‫بخشندگی‬
 156. 156. ‫ایرانی‬ ‫سازی‬ ‫بازی‬ ‫تا‬ ‫ایران‬ ‫در‬ ‫سازی‬ ‫بازی‬ ‫از‬! ‫امیرحسین‌فصیحی‬
 157. 157. ‫ایرانی‬ ‫سازی‬ ‫بازی‬ ‫تا‬ ‫ایران‬ ‫در‬ ‫سازی‬ ‫بازی‬ ‫از‬! ‫امیرحسین‌فصیحی‬  Oxytocin
 158. 158. ‫ایرانی‬ ‫سازی‬ ‫بازی‬ ‫تا‬ ‫ایران‬ ‫در‬ ‫سازی‬ ‫بازی‬ ‫از‬! ‫امیرحسین‌فصیحی‬ ‫یاری‌رساندن‌بدون‌انتظار‬
 159. 159. ‫ایرانی‬ ‫سازی‬ ‫بازی‬ ‫تا‬ ‫ایران‬ ‫در‬ ‫سازی‬ ‫بازی‬ ‫از‬! ‫امیرحسین‌فصیحی‬ ‫فراتر‌از‌یک‌بازی‌برنده‬-‫بر‬‫نده‬
 160. 160. ‫ایرانی‬ ‫سازی‬ ‫بازی‬ ‫تا‬ ‫ایران‬ ‫در‬ ‫سازی‬ ‫بازی‬ ‫از‬! ‫امیرحسین‌فصیحی‬ ‌‫در‌فرهنگ‬ ‫ایرانی‬ ‫یاوری‬ ‌‫مرام‌و‬ ‫معرفت‬ ‌‫‌مردی‬‫ن‬‫جوا‬ ‫و‌پهلوانی‬
 161. 161. ‫ایرانی‬ ‫سازی‬ ‫بازی‬ ‫تا‬ ‫ایران‬ ‫در‬ ‫سازی‬ ‫بازی‬ ‫از‬! ‫امیرحسین‌فصیحی‬
 162. 162. ‫ایرانی‬ ‫سازی‬ ‫بازی‬ ‫تا‬ ‫ایران‬ ‫در‬ ‫سازی‬ ‫بازی‬ ‫از‬! ‫امیرحسین‌فصیحی‬ ‫حلقه‬‫مفقوده‬‫برای‬‫ایرانی‬‫های‬‌‫ج‬‫خار‬‫از‬‫کشور‬!
 163. 163. ‫ایرانی‬ ‫سازی‬ ‫بازی‬ ‫تا‬ ‫ایران‬ ‫در‬ ‫سازی‬ ‫بازی‬ ‫از‬! ‫امیرحسین‌فصیحی‬
 164. 164. ‫ایرانی‬ ‫سازی‬ ‫بازی‬ ‫تا‬ ‫ایران‬ ‫در‬ ‫سازی‬ ‫بازی‬ ‫از‬! ‫امیرحسین‌فصیحی‬
 165. 165. ‫ایرانی‬ ‫سازی‬ ‫بازی‬ ‫تا‬ ‫ایران‬ ‫در‬ ‫سازی‬ ‫بازی‬ ‫از‬! ‫امیرحسین‌فصیحی‬ ۲-‫حفظ‌عدالت‌و‌قاطعیت‬
 166. 166. ‫ایرانی‬ ‫سازی‬ ‫بازی‬ ‫تا‬ ‫ایران‬ ‫در‬ ‫سازی‬ ‫بازی‬ ‫از‬! ‫امیرحسین‌فصیحی‬ ‫قاطعیت‌و‌عدالت‬:‫‌ی‌دوم‌مهر‬‫ه‬‫سوی‬ ‫نقد‬‫کردن‬‫و‬‫نقد‬‫پذیر‬‫بودن‬ ‫صادق‬‫بودن‬ ‫تعارف‬‫نداشتن‬ ‫احترام‬‫واقعی‬
 167. 167. ‫ایرانی‬ ‫سازی‬ ‫بازی‬ ‫تا‬ ‫ایران‬ ‫در‬ ‫سازی‬ ‫بازی‬ ‫از‬! ‫امیرحسین‌فصیحی‬ ‫تیم‌ایرانی‬! ‫تیمی‬‫که‬‫مهر‬‫نگهبان‬‫پیمان‬‫های‬‫آن‬‫است‬! ‫مهر‬‫با‬‫هر‬‫دو‬‫سوی‬‫بخشنده‬‫و‬‫جنگاور‬
 168. 168. ‫ایرانی‬ ‫سازی‬ ‫بازی‬ ‫تا‬ ‫ایران‬ ‫در‬ ‫سازی‬ ‫بازی‬ ‫از‬! ‫امیرحسین‌فصیحی‬ ‫یاوری‬ ‫تنها‬‫دلیل‬‫موفقیت‬‫تیم‬‫ها‬‫در‬‫ایران‬‫تاکنون‬
 169. 169. ‫ایرانی‬ ‫سازی‬ ‫بازی‬ ‫تا‬ ‫ایران‬ ‫در‬ ‫سازی‬ ‫بازی‬ ‫از‬! ‫امیرحسین‌فصیحی‬
 170. 170. ‫ایرانی‬ ‫سازی‬ ‫بازی‬ ‫تا‬ ‫ایران‬ ‫در‬ ‫سازی‬ ‫بازی‬ ‫از‬! ‫امیرحسین‌فصیحی‬ ‫به‬‫ریشه‬‫بازگردیم‬ ‫باشد‬‫که‬‫مهر‬‫نگهبان‬‫پیمان‬‫هایمان‬‫ب‬‫اشد‬!
 171. 171. ‫ایرانی‬ ‫سازی‬ ‫بازی‬ ‫تا‬ ‫ایران‬ ‫در‬ ‫سازی‬ ‫بازی‬ ‫از‬! ‫امیرحسین‌فصیحی‬ ‫بازی‬‫سازی‬‫ایرانی‬‫از‬‫فرهنگ‬‫تیمی‬‫ایرانی‬‫آغاز‬‫می‬‫شود‬!
 172. 172. ‫ایرانی‬ ‫سازی‬ ‫بازی‬ ‫تا‬ ‫ایران‬ ‫در‬ ‫سازی‬ ‫بازی‬ ‫از‬! ‫امیرحسین‌فصیحی‬
 173. 173. ‫ایرانی‬ ‫سازی‬ ‫بازی‬ ‫تا‬ ‫ایران‬ ‫در‬ ‫سازی‬ ‫بازی‬ ‫از‬! ‫امیرحسین‌فصیحی‬
 174. 174. ‫ایرانی‬ ‫سازی‬ ‫بازی‬ ‫تا‬ ‫ایران‬ ‫در‬ ‫سازی‬ ‫بازی‬ ‫از‬! ‫امیرحسین‌فصیحی‬ ‫بازی‌ایرانی‬ ‫با‌افتخار‬!
 175. 175. ‫ایرانی‬ ‫سازی‬ ‫بازی‬ ‫تا‬ ‫ایران‬ ‫در‬ ‫سازی‬ ‫بازی‬ ‫از‬! ‫امیرحسین‌فصیحی‬ ‫منابع‬ • http://www.gamesindustry.biz/articles/2013-09-10-perfect-world-aiming- for-20-percent-success-ratio-in-mobile • http://gamasutra.com/blogs/PaulTozour/20141216/232023/The_Game_ Outcomes_Project_Part_1_The_Best_and_the_Rest.php • http://www.amazon.com/Crossing-Chasm-Marketing-High-Tech- Mainstream/dp/0060517123 • http://www.amazon.com/A-Theory-Fun-Game-Design/dp/1932111972
 176. 176. ‫ایرانی‬ ‫سازی‬ ‫بازی‬ ‫تا‬ ‫ایران‬ ‫در‬ ‫سازی‬ ‫بازی‬ ‫از‬! ‫امیرحسین‌فصیحی‬ ‫منابع‬ • https://fa.wikipedia.org/wiki/%D9%81%DB%8C%D9%84%D9%85%E2%80 %8C%D9%81%D8%A7%D8%B1%D8%B3%DB%8C • http://www.bbc.com/persian/blogs/2015/09/150925_l44_nazeran_iran_ cinema • Independent Entrepreneur, Jason Della Rocca https://www.youtube.com/watch?v=dR28kZ0qwPs • Brian Fargo, Digital Dragons 2015 https://www.youtube.com/watch?v=ZvCkYMvUXTM
 177. 177. ‫ایرانی‬ ‫سازی‬ ‫بازی‬ ‫تا‬ ‫ایران‬ ‫در‬ ‫سازی‬ ‫بازی‬ ‫از‬! ‫امیرحسین‌فصیحی‬ ‫منابع‬ • http://www.amazon.com/Leaders-Eat-Last-Together- Others/dp/1591845327 • http://www.amazon.com/Made-Japan-Akio-Morita- Signet/dp/0451151712 • http://www.nytimes.com/2016/02/28/magazine/what-google-learned- from-its-quest-to-build-the-perfect-team.html?_r=0 • https://docs.google.com/presentation/d/1prMXwwEt9CNu4fNzTvULzpOl 7s5thAquhA1mIhCDpII/edit#slide=id.g79c869e32_0157 • http://www.amazon.com/Creativity-Inc-Overcoming-Unseen- Inspiration/dp/0812993012
 178. 178. ‫ایرانی‬ ‫سازی‬ ‫بازی‬ ‫تا‬ ‫ایران‬ ‫در‬ ‫سازی‬ ‫بازی‬ ‫از‬! ‫امیرحسین‌فصیحی‬ ‫منابع‬ • http://www.slideshare.net/amirhfassihi/edit_my_uploads • http://www.theverge.com/2014/3/20/5522320/final-fight-can-japans- gaming-industry-be-saved • http://iosgames.about.com/od/Best-of-iOS-Gaming/tp/Every-Apple- Game-of-the-Year-Ever.htm • http://www.polygon.com/features/2014/7/16/5885167/poland-game- industry
 179. 179. ‫با‌سپاس‬ ‫امیرحسین‌فصیحی‬ fassihi@fanafzar.com

×