Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

بازی سازی ایرانی! توهم؟ واقعیت؟

1,002 views

Published on

آیا می توان در ایران بازی سازی انجام داد؟ آیا در ایران صنعت بازی سازی وجود دارد؟ آیا می توان از ایران در صنعت بازی سازی بین المللی حضور داشت؟ وضعیت کنونی ایران چگونه است و چشم انداز چیست؟

Published in: Business

بازی سازی ایرانی! توهم؟ واقعیت؟

 1. 1. ‫بازی‬‫سازی‬‫ایرانی‬ ‫توهم‬‫؟‬‫واقعیت؟‬ ‫امیرحسین‬‫فصیحی‬ ‫فن‬‫افزار‬ ‫رویداد‬‫بازی‬‫سازی‬‫تریگاپ‬۱۳۹۴
 2. 2. ‫آیا‬‫می‬‫توان‬‫در‬‫ایران‬‫بازی‬‫سازی‬‫انجام‬‫داد؟‬
 3. 3. ‫صنعت‬‫بازی‬‫سازی‬
 4. 4. ‫از‬‫ایران‬‫در‬‫صنعت‬‫بین‬‫ا‬‫لمللی؟‬ ‫صنعت‬‫در‬‫ایران؟‬
 5. 5. ‫الزمه‬‫صنعت‬‫بازی‬‫سازی‬‫چیست؟‬
 6. 6. ‫سرمایه‬‫گذاری‬‫و‬‫انتشار‬ ‫استعدادها‬ ‫ابزار‬‫تولید‬ ‫توزیع‬ ‫سخت‬‫افزار‬ ‫مصرف‬‫کنندگان‬ ‫زنجیره‬‫ارزش‬‫افزوده‬
 7. 7. ‫مصرف‬‫کنندگان‬‫در‬‫جهان‬ ‫مصرف‬‫کنندگان‬‫در‬‫ایران‬ ‫مصرف‬‫کنندگان‬‫در‬ ‫جهان‬ ‫مصرف‬‫کنندگان‬‫در‬ ‫ایران‬
 8. 8. ‫سخت‬‫افزار‬‫در‬ ‫ایران‬‫و‬‫جهان‬
 9. 9. ‫توزیع‬‫در‬‫جهان‬ ‫توزیع‬‫در‬‫ایران‬
 10. 10. ‫ابزار‬‫بازی‬‫سازی‬
 11. 11. ‫استعداده‬‫ا‬
 12. 12. ‫سرمایه‬‫گذاری‬‫و‬ ‫انتشار‬
 13. 13. ‫از‬‫ایران‬ ‫تا‬‫حدی‬ ‫می‬‫توان‬‫جزو‬‫صنعت‬‫جهانی‬‫بازی‬‫سازی‬‫بود‬
 14. 14. ‫در‬‫ایران‬ ‫به‬‫نوعی‬ ‫صنعت‬‫بازی‬‫سازی‬‫وجود‬‫دارد‬
 15. 15. ‫آیا‬‫بازی‬‫سازی‬‫ما‬‫مانند‬‫خودرو‬‫سازی‬‫ما‬‫است؟‬
 16. 16. ‫مساله‬‫اکثر‬‫صنایع‬‫ما‬: ‫کیفیت‬!
 17. 17. ‫آیا‬‫در‬‫ایران‬‫می‬‫توانیم‬‫بازی‬‫های‬‫خوب‬‫بسازیم؟‬
 18. 18. ‫بازی‬‫خوب؟‬
 19. 19. ‫فرمول‬‫پایه‬‫اقتصادی‬ ‫هزینه‬‫جذب‬‫مشتری‬<‫درآمد‬‫محصول‬‫از‬‫مشتری‬
 20. 20. ‫هزینه‬‫جذب‬‫مشتری‬ ‫برای‬‫بازی‬‫ها‬ ‫چقدر‬‫است؟‬
 21. 21. ‫خیلی‬‫باال‬!
 22. 22. ‫بیشتر‬‫از‬‫قیمت‬‫فروش؟‬
 23. 23. ‫مخاطب‬
 24. 24. ‫شعاع‬‫مطلع‬‫کردن‬
 25. 25. ‫توزیع‬‫مخاطب‬
 26. 26. ‫مخاطب‬‫خاص‬‫و‬‫عام‬
 27. 27. ‫شعاع‬‫مطلع‬‫کردن‬
 28. 28. ‫این‬‫برای‬‫ایران‬‫یک‬‫مشکل‬‫است‬! ‫الیه‬‫سرمایه‬‫گذاری‬‫و‬‫انتشار‬
 29. 29. Viral Marketing
 30. 30. K-factor k = i * c i: Number of invites c: Percent conversion of each invite
 31. 31. ‫چگونه‬i‫و‬c‫حداکثر‬‫می‬‫شوند‬‫؟‬
 32. 32. ‫آخرین‬‫بازی‬‫که‬‫به‬‫دوست‬‫خود‬‫معرفی‬‫کردید‬‫چه‬‫بود؟‬ ‫چه‬‫گفتید؟‬
 33. 33. ‫خالقیت‬‫در‬‫دستاورد‬‫فنی‬ ‫خالقیت‬‫هنری‬ ‫خالقیت‬‫در‬‫طراحی‬‫بازی‬ ...
 34. 34. ‫اطالع‬‫رسانی‬‫ویروسی‬
 35. 35. ‫اطالع‬‫رسانی‬‫به‬‫مخاطب‬ ‫خاص‬
 36. 36. ‫شاهراه‬‫های‬‫اطالعاتی‬‫متصل‬‫کننده‬‫مخاطبان‬‫خاص‬
 37. 37. ‫نکته‬‫در‬‫مورد‬‫بازار‬‫ایران‬: ‫در‬‫ایران‬‫هزینه‬‫جذب‬‫مشتری‬‫پایین‬ ‫و‬ ‫ضرای‬‫ب‬i‫و‬c‫باال‬‫است‬!
 38. 38. ‫آیا‬‫ایده‬‫خالقانه‬‫برای‬‫بازی‬‫کافی‬‫است؟‬
 39. 39. ‫ایده‬‫خوب‬)‫چه‬‫بسازیم‬‫؟‬( ‫اجرای‬‫خوب‬)‫چگونه‬‫بسازی‬‫م؟‬(
 40. 40. ‫هنر‬‫نزد‬‫ایرانیان‬‫است‬‫و‬‫بس‬!
 41. 41. ‫آیا‬‫ایرانیان‬‫خالق‬‫هستند؟‬
 42. 42. ‫ترور‬‫خالقیت‬‫نسبتا‬‫جدی‬‫در‬: ‫مدارس‬ ‫کنکور‬ ‫وضعیت‬‫دانشگاه‬‫ها‬
 43. 43. ‫البته‬‫نظم‬‫گریزی‬‫ب‬‫ه‬ ‫خالقیت‬‫کمک‬‫می‬‫کن‬‫د‬!
 44. 44. ‫امیدهای‬‫خالقیت‬: ۱-‫خالقیت‬‫فردی‬‫قابل‬‫تقویت‬‫است‬ ۲-‫خالقیت‬‫تیمی‬‫قابل‬‫دستیابی‬‫است‬
 45. 45. ‫آیا‬‫مواردی‬‫هست‬‫که‬‫برای‬‫ما‬‫خالقانه‬‫نیست‬ ‫ولی‬‫برای‬‫مخاطب‬‫خارجی‬‫هست؟‬
 46. 46. ‫حس‬‫بازی‬‫؟‬
 47. 47. ‫برایان‬‫فارگ‬‫و‬: «‫بازی‬‫این‬‫جنگ‬‫من‬‫توسط‬‫سازندگان‬ ‫لهستانی‬‫قابل‬‫ساخت‬‫است‬‫نه‬‫آمریک‬‫ایی‬!»
 48. 48. $9.3 Billion
 49. 49. “eBay may be a shark in the ocean, but I am a crocodile in the Yangtze River. If we fight in the ocean, we lose—but if we fight in the river, we win.” Jack Ma
 50. 50. Thomas Edison: “Genius is one percent inspiration, ninety nine percent perspiration!”
 51. 51. ‫اجرا‬(Execution)
 52. 52. ‫استعدادها‬ ‫مشکل‬:‫کمبود‬‫تجربه‬
 53. 53. ‫کسب‬‫تجربه‬‫در‬‫ابعداد‬‫کوچکتر‬‫سریع‬‫تر‬‫اس‬‫ت‬.
 54. 54. ‫هزینه‬‫تولید‬‫یک‬‫هشتم‬‫آمریکا‬
 55. 55. ‫سرمایه‬‫گذاران‬‫فناوری‬ ‫نبود‬‫فناوری‬‫فرصت‬‫برای‬‫بازی‬‫سازی‬
 56. 56. ‫ارتباط‬‫تیم‬‫سازنده‬‫با‬‫کیفیت‬‫بازی‬ The Game Outcomes Project http://intelligenceengine.blogspot.com/2014/11/game-outcomes-project- methodology-in.html
 57. 57. ‫بازی‬‫های‬‫خوب‬ ‫در‬‫تیم‬‫هایی‬‫ساخته‬‫می‬‫شوند‬‫که‬‫فرهنگ‬‫تیمی‬‫خوب‬‫دارند‬!
 58. 58. ‫فرهنگ‬‫تیمی‬!
 59. 59. ‫همکاری‬‫در‬‫تیم‬ ‫از‬‫طریق‬ ‫پیمان‬‫میان‬‫اعضای‬‫تیم‬ )‫قرارداد‬(
 60. 60. ‫تعهد‬‫به‬‫پیمان‬‫ها‬‫کار‬‫تیمی‬‫خوب‬
 61. 61. ‫میترا‬ ‫ایزد‬‫نگهبان‬‫پیمان‬‫ها‬
 62. 62. ‫میترا‬=‫آنچه‬‫که‬‫اتصال‬‫ایجاد‬‫می‬‫کند‬ ‫مهر‬‫در‬‫فارسی‬‫میانه‬
 63. 63. ‫مهر‬‫نگهبان‬‫پیمان‬‫ها‬‫است‬!
 64. 64. ‫چگونه‬‫در‬‫بین‬‫اعضای‬‫تیم‬‫مهر‬‫ایجاد‬‫می‬‫شود؟‬
 65. 65. Oxytocin
 66. 66. ‫یاری‬‫رساندن‬‫بدون‬‫انتظار‬
 67. 67. ‫در‬‫فرهنگ‬‫ایرانی‬: ‫یاوری‬ ‫مرام‬‫و‬‫معرفت‬ ‫جوانمردی‬‫و‬‫پهلوانی‬
 68. 68. ‫فراتر‬‫از‬‫بازی‬‫برنده‬‫برنده‬!
 69. 69. ‫یاوری‬ ‫تنها‬‫دلیل‬‫موفقیت‬‫تیم‬‫ها‬‫در‬‫ایران‬‫تاکنون‬ (‫نادر‬‫در‬‫فرهنگ‬‫غربی‬)
 70. 70. ‫باشد‬‫که‬‫مهر‬‫نگهبان‬‫پیمان‬‫هایمان‬‫باشد‬ ‫او‬‫جنگاوری‬‫بسیار‬‫قوی‬‫نیز‬‫هست‬!
 71. 71. ‫بازی‬‫سازی‬‫ایرانی‬، ‫با‬‫افتخار‬!
 72. 72. ‫با‬‫سپاس‬ fassihi@fanafzar.com

×