Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

مراحل راه اندازی کسب و کار- گروه نقشاپ

375 views

Published on

در این ارائه، ۲۴ گام که برای آماده سازی یک ایده کسب و کاری برای اجرا، توسط بیل اولت، استاد دانشگاه ام‌آی‌تی معرفی شده است، مطرح می‌شود.

Published in: Business
 • Be the first to comment

مراحل راه اندازی کسب و کار- گروه نقشاپ

 1. 1. Naghshup.ir‫راه‬ ‫نقشه‬ ‫با‬‫استارتاپ‬‫بردارید‬ ‫گام‬ ‫هوشمندانه‬ ،
 2. 2. Naghshup.ir‫راه‬ ‫نقشه‬ ‫با‬‫استارتاپ‬‫بردارید‬ ‫گام‬ ‫هوشمندانه‬ ، Disciplined entrepreneurship ‫ر‬‫می‬‫ا‬‫ی‬‫ت‬‫ا‬‫رب‬
 3. 3. Naghshup.ir‫راه‬ ‫نقشه‬ ‫با‬‫استارتاپ‬‫بردارید‬ ‫گام‬ ‫هوشمندانه‬ ، Customer development model Lean Startup Disciplined Entrepreneurship
 4. 4. Naghshup.ir‫راه‬ ‫نقشه‬ ‫با‬‫استارتاپ‬‫بردارید‬ ‫گام‬ ‫هوشمندانه‬ ، ‫جدید‬ ‫خبر‬:‫شود‬ ‫داده‬ ‫آموزش‬ ‫تواند‬ ‫می‬ ‫کارآفرینی‬!!! •‫بزرگ‬ ‫کارآفرینان‬ ‫تمامی‬ ‫مشترک‬ ‫نقطه‬:‫مهم‬ ‫و‬ ‫بزرگ‬ ‫محصول‬ ‫یک‬ ‫خلق‬ •‫نیست‬ ‫محصول‬ ‫جز‬ ‫به‬ ‫چیزی‬ ،‫است‬ ‫تاثیرگذار‬ ‫موفقیت‬ ‫روی‬ ‫بر‬ ‫که‬ ‫عواملی‬ ‫تمام‬ •‫شود‬ ‫داده‬ ‫آموزش‬ ‫تواند‬‫می‬ ‫محصول‬ ‫یک‬ ‫خلق‬ ‫پروسه‬. •‫می‬ ‫سیستماتیک‬ ‫صورت‬ ‫به‬ ‫چگونه‬ ‫که‬ ‫دهد‬‫می‬ ‫آموزش‬ ‫کتاب‬ ‫این‬‫توانید‬ ‫دهید‬ ‫افزایش‬ ‫مهم‬ ‫و‬ ‫بزرگ‬ ‫محصول‬ ‫یک‬ ‫خلق‬ ‫برای‬ ‫را‬ ‫هایتان‬‫مهارت‬.
 5. 5. Naghshup.ir‫راه‬ ‫نقشه‬ ‫با‬‫استارتاپ‬‫بردارید‬ ‫گام‬ ‫هوشمندانه‬ ،
 6. 6. Naghshup.ir‫راه‬ ‫نقشه‬ ‫با‬‫استارتاپ‬‫بردارید‬ ‫گام‬ ‫هوشمندانه‬ ،
 7. 7. Naghshup.ir‫راه‬ ‫نقشه‬ ‫با‬‫استارتاپ‬‫بردارید‬ ‫گام‬ ‫هوشمندانه‬ ،
 8. 8. Naghshup.ir‫راه‬ ‫نقشه‬ ‫با‬‫استارتاپ‬‫بردارید‬ ‫گام‬ ‫هوشمندانه‬ ،
 9. 9. Naghshup.ir‫راه‬ ‫نقشه‬ ‫با‬‫استارتاپ‬‫بردارید‬ ‫گام‬ ‫هوشمندانه‬ ، ‫سفر‬ ‫شروع‬ •‫هدف‬ ‫اولین‬:‫به‬ ‫دستیابی‬ ‫مشتریان‬ ‫بالقوه‬ ‫نیازهای‬‫و‬ ‫هدف‬ ‫مشتریان‬ ‫بر‬ ‫تمرکز‬‫و‬ ‫مشخص‬ ‫بازارهای‬ •‫کارآفر‬ ‫در‬ ‫تمرکز‬ ‫اهمیت‬‫ینی‬
 10. 10. Naghshup.ir‫راه‬ ‫نقشه‬ ‫با‬‫استارتاپ‬‫بردارید‬ ‫گام‬ ‫هوشمندانه‬ ، ‫گام‬1:‫بازار‬ ‫بندی‬ ‫تقسیم‬ •‫گسترده‬ ‫طیف‬ ‫درباره‬ ‫بالقوه‬ ‫بازارهای‬ ‫و‬ ‫مشتریان‬ ‫فک‬ ‫طوفان‬ ‫کارتان‬ ‫و‬ ‫کسب‬‫ری‬ ‫داد‬ ‫خواهید‬ ‫انجام‬ •‫تا‬ ‫شش‬ ‫به‬ ‫را‬ ‫خود‬ ‫فهرست‬ ‫محدود‬ ‫برتر‬ ‫بازار‬ ‫دوازده‬ ‫کرد‬ ‫خواهد‬ •‫دوازده‬ ‫تا‬ ‫شش‬ ‫این‬ ‫درباره‬ ‫اولی‬ ‫تحقیقات‬ ،‫برتر‬ ‫بازار‬‫بازار‬ ‫ه‬ ‫داد‬ ‫خواهید‬ ‫انجام‬ ‫را‬
 11. 11. Naghshup.ir‫راه‬ ‫نقشه‬ ‫با‬‫استارتاپ‬‫بردارید‬ ‫گام‬ ‫هوشمندانه‬ ، ‫گام‬2:‫بازار‬ ‫انتخاب‬ ‫ساحلی‬ ‫مقدم‬ ‫خط‬ •‫برت‬ ‫فرصت‬ ‫دوازده‬ ‫تا‬ ‫شش‬‫ر‬ ‫یکی‬ ‫و‬ ‫تحلیل‬ ‫را‬ ‫بازارتان‬‫را‬ ‫انتخاب‬ ‫کردن‬ ‫دنبال‬ ‫برای‬ ‫کرد‬ ‫خواهید‬ •‫خو‬ ‫انتخابی‬ ‫بازار‬ ‫فرصت‬‫را‬ ‫د‬ ‫ب‬ ‫نخستین‬ ‫تعیین‬ ‫برای‬‫که‬ ‫ازاری‬ ،‫کنید‬ ‫می‬ ‫فروش‬ ‫آن‬ ‫در‬‫تق‬‫سیم‬ ‫ک‬ ‫خواهید‬ ‫بیشتری‬ ‫بندی‬‫رد‬
 12. 12. Naghshup.ir‫راه‬ ‫نقشه‬ ‫با‬‫استارتاپ‬‫بردارید‬ ‫گام‬ ‫هوشمندانه‬ ، ‫گام‬3:‫ساخت‬ ‫نه‬ ‫کاربر‬ ‫پروفایل‬‫ایی‬ •‫کارب‬ ‫از‬ ‫ای‬ ‫نمونه‬ ‫تشریح‬‫ر‬ ‫تحق‬ ‫از‬ ‫استفاده‬ ‫با‬ ‫نهایی‬‫یقات‬ ‫بازار‬ ‫اولیه‬
 13. 13. Naghshup.ir‫راه‬ ‫نقشه‬ ‫با‬‫استارتاپ‬‫بردارید‬ ‫گام‬ ‫هوشمندانه‬ ،
 14. 14. Naghshup.ir‫راه‬ ‫نقشه‬ ‫با‬‫استارتاپ‬‫بردارید‬ ‫گام‬ ‫هوشمندانه‬ ، ‫گام‬4:‫ساحلی‬ ‫مقدم‬ ‫خط‬ ‫بازار‬ ‫برای‬ ‫دسترس‬ ‫در‬ ‫بازار‬ ‫کل‬ ‫اندازه‬ ‫محاسبه‬ •‫شناخ‬ ‫جمعیت‬ ‫ویژگیهای‬ ‫از‬‫تی‬ ‫اس‬ ‫نهایی‬ ‫کاربر‬ ‫پروفایل‬‫تفاده‬ ‫بازار‬ ‫اندازه‬ ‫تا‬ ‫کرد‬ ‫خواهید‬ ‫تعیین‬ ‫را‬ ‫ساحلی‬ ‫مقدم‬ ‫خط‬ ‫کنید‬ •‫استفاده‬ ‫اولیه‬ ‫اندازه‬ ‫عدد‬ ‫از‬ ‫شوی‬ ‫متوجه‬ ‫تا‬ ‫کرد‬ ‫خواهید‬‫د‬ ‫اند‬ ‫به‬ ‫رسیدن‬ ‫برای‬ ‫آیا‬ ‫که‬‫ازه‬ ‫تقس‬ ‫به‬ ‫اولیه‬ ‫بازار‬ ‫مناسب‬‫یم‬ ‫ی‬ ‫دارد‬ ‫نیاز‬ ‫بیشتری‬ ‫بندی‬‫نه‬ ‫ا‬
 15. 15. Naghshup.ir‫راه‬ ‫نقشه‬ ‫با‬‫استارتاپ‬‫بردارید‬ ‫گام‬ ‫هوشمندانه‬ ،
 16. 16. Naghshup.ir‫راه‬ ‫نقشه‬ ‫با‬‫استارتاپ‬‫بردارید‬ ‫گام‬ ‫هوشمندانه‬ ، ‫گام‬5:‫کارب‬ ‫پروفایل‬ ‫ترسیم‬‫رنما‬ ‫ساحلی‬ ‫مقدم‬ ‫خط‬ ‫بازار‬ ‫برای‬ •‫میا‬ ‫از‬ ‫را‬ ‫نهایی‬ ‫کاربر‬ ‫یک‬‫ن‬ ‫انت‬ ‫تان‬ ‫بالقوه‬ ‫مشتریان‬‫خاب‬ ‫کاربرنمای‬ ‫تا‬ ‫کرد‬ ‫خواهید‬ ‫باشد‬ ‫شما‬ •‫شخص‬ ‫آن‬ ‫از‬ ‫مفصلی‬ ‫شرح‬ ‫کرد‬ ‫خواهید‬ ‫تهیه‬ ‫حقیقی‬ •‫اعض‬ ‫تمامی‬ ‫به‬ ‫را‬ ‫کاربرنما‬‫ای‬ ‫معرفی‬ ‫نوپایتان‬ ‫شرکت‬ ‫مرجعی‬ ‫تا‬ ‫کرد‬ ‫خواهید‬ ‫باشد‬ ‫همه‬ ‫برای‬ ‫مناسب‬.
 17. 17. Naghshup.ir‫راه‬ ‫نقشه‬ ‫با‬‫استارتاپ‬‫بردارید‬ ‫گام‬ ‫هوشمندانه‬ ،
 18. 18. Naghshup.ir‫راه‬ ‫نقشه‬ ‫با‬‫استارتاپ‬‫بردارید‬ ‫گام‬ ‫هوشمندانه‬ ، ‫گام‬6:‫کاربری‬ ‫مورد‬ ‫کامل‬ ‫حیات‬ ‫چرخه‬ •‫شناس‬ ‫چگونگی‬ ‫تشریح‬،‫ایی‬ ‫پردا‬ ،‫استفاده‬ ،‫اکتساب‬‫و‬ ‫خت‬ ‫م‬ ‫برای‬ ‫کاربرنما‬ ‫تبلیغ‬‫حصول‬ •‫به‬ ‫مقرون‬ ‫دلیل‬ ‫شناسایی‬ ‫کاربری‬ ‫مورد‬ ‫بودن‬ ‫صرفه‬ ‫ش‬ ‫برای‬ ‫یافته‬ ‫گسترش‬‫ناسایی‬ ‫مساله‬ ‫حل‬ ‫و‬ •‫هم‬ ‫و‬ ‫تقاهم‬ ‫به‬ ‫یابی‬ ‫دست‬ ‫تیم‬ ‫در‬ ‫بیشتر‬ ‫ترازی‬
 19. 19. Naghshup.ir‫راه‬ ‫نقشه‬ ‫با‬‫استارتاپ‬‫بردارید‬ ‫گام‬ ‫هوشمندانه‬ ، ‫گام‬7:‫مشخصات‬ ‫سطح‬ ‫تعیین‬ ‫محصول‬ ‫باالی‬ ‫سطح‬ •‫تصویری‬ ‫بازنمودی‬ ‫ایجاد‬‫از‬ ‫محصول‬ •‫از‬ ‫حاصل‬ ‫مزایای‬ ‫بر‬ ‫تمرکز‬ ‫ب‬ ‫نه‬ ‫و‬ ‫محصول‬ ‫ویژگیهای‬‫ر‬ ‫آن‬ ‫صرف‬ ‫ویژگیهای‬
 20. 20. Naghshup.ir‫راه‬ ‫نقشه‬ ‫با‬‫استارتاپ‬‫بردارید‬ ‫گام‬ ‫هوشمندانه‬ ، ‫گام‬8:‫کمیت‬ ‫تعیین‬ ‫پیشنهادی‬ ‫ارزش‬ •‫تبدی‬ ‫چگونگی‬ ‫تعیین‬‫ل‬ ‫به‬ ‫محصول‬ ‫مزایای‬ ‫انتظار‬ ‫مورد‬ ‫های‬‫ارزش‬ ‫مشتری‬ •‫کمی‬ ‫معیارهای‬ ‫محاسبه‬ ‫ارزش‬ ‫دادن‬ ‫نشان‬ ‫جهت‬ ‫مشتری‬ ‫به‬ ‫محصول‬
 21. 21. Naghshup.ir‫راه‬ ‫نقشه‬ ‫با‬‫استارتاپ‬‫بردارید‬ ‫گام‬ ‫هوشمندانه‬ ، ‫گام‬9:‫مشتری‬ ‫ده‬ ‫را‬ ‫خود‬ ‫بعدی‬ ‫کنید‬ ‫شناسایی‬ •‫مشتری‬ ‫ده‬ ‫حداقل‬ ‫شناسایی‬ ‫پروفای‬ ‫با‬ ‫منطبق‬ ‫بالقوه‬‫کاربر‬ ‫ل‬ ‫نهایی‬ •‫آ‬ ‫با‬ ‫کردن‬ ‫برقرار‬ ‫ارتباط‬‫نها‬ ‫ب‬ ‫آنها‬ ‫تشابه‬ ‫سنجش‬ ‫برای‬‫ا‬ ‫بر‬ ‫تمایلشان‬ ‫و‬ ‫کاربرنما‬‫ای‬ ‫محصول‬ ‫خرید‬
 22. 22. Naghshup.ir‫راه‬ ‫نقشه‬ ‫با‬‫استارتاپ‬‫بردارید‬ ‫گام‬ ‫هوشمندانه‬ ، ‫گام‬10:‫شایستگی‬ ‫را‬ ‫تان‬‫محوری‬ ‫کنید‬ ‫مشخص‬ •‫کس‬ ‫برتری‬ ‫دلیل‬ ‫تبین‬‫وکار‬ ‫ب‬ ‫محصول‬ ‫عرضه‬ ‫در‬ ‫شما‬ ‫و‬ ‫کسب‬ ‫سایر‬ ‫به‬ ‫نسبت‬‫کارها‬
 23. 23. Naghshup.ir‫راه‬ ‫نقشه‬ ‫با‬‫استارتاپ‬‫بردارید‬ ‫گام‬ ‫هوشمندانه‬ ، ‫گام‬11:‫موقعیت‬ ‫را‬ ‫تان‬‫رقابتی‬ ‫کنید‬ ‫ترسیم‬ •‫قرار‬ ‫چگونگی‬ ‫دادن‬ ‫نشان‬ ‫اولوی‬ ‫در‬ ‫محصول‬ ‫گرفتن‬‫ت‬ ‫کاربرنما‬ ‫نخست‬ •‫ت‬ ‫عدم‬ ‫یا‬ ‫تناسب‬ ‫تبیین‬‫ناسب‬ ‫انتخابی‬ ‫بازار‬ ‫فرصتهای‬‫با‬ ‫شایس‬ ‫و‬ ‫کاربرنما‬ ‫اولویت‬‫تگی‬ ‫کار‬ ‫و‬ ‫کسب‬ ‫محوری‬
 24. 24. Naghshup.ir‫راه‬ ‫نقشه‬ ‫با‬‫استارتاپ‬‫بردارید‬ ‫گام‬ ‫هوشمندانه‬ ، ‫گام‬12:‫واحد‬ ‫تعیین‬ ‫مشت‬ ‫گیری‬‫تصمیم‬‫ری‬ •‫ن‬ ‫گیر‬ ‫تصمیم‬ ‫شناسایی‬‫هایی‬ ‫کسانی‬ ‫و‬ ‫محصول‬ ‫مورد‬ ‫در‬ ‫حمایت‬ ‫محصول‬ ‫خرید‬ ‫از‬ ‫که‬ ‫کرد‬ ‫خواهند‬ •‫ک‬ ‫موثری‬ ‫افراد‬ ‫با‬ ‫آشنایی‬‫بر‬ ‫ه‬ ‫د‬ ‫تسلط‬ ‫خرید‬ ‫تصمیمات‬‫ارند‬
 25. 25. Naghshup.ir‫راه‬ ‫نقشه‬ ‫با‬‫استارتاپ‬‫بردارید‬ ‫گام‬ ‫هوشمندانه‬ ، ‫گام‬13:‫جذب‬ ‫فرآیند‬ ‫جیب‬ ‫به‬ ‫دست‬ ‫مشتری‬ ‫کنید‬ ‫ترسیم‬ ‫را‬ •‫ب‬ ‫تصمیم‬ ‫فرآیند‬ ‫ترسیم‬‫ه‬ ‫مشتری‬ ‫خرید‬ •‫فروش‬ ‫چرخه‬ ‫برآورد‬ ‫محصول‬ •‫ی‬ ،‫قانون‬ ،‫بودجه‬ ‫شناسایی‬‫ا‬ ‫در‬ ‫کننده‬ ‫محدود‬ ‫موانع‬ ‫محصول‬ ‫فروش‬
 26. 26. Naghshup.ir‫راه‬ ‫نقشه‬ ‫با‬‫استارتاپ‬‫بردارید‬ ‫گام‬ ‫هوشمندانه‬ ، ‫گام‬14:‫اندازه‬ ‫محاسبه‬ ‫دسترس‬ ‫در‬ ‫بازار‬ ‫کل‬ ‫آین‬‫پس‬ ‫بازارهای‬ ‫برای‬‫د‬ •‫آی‬‫پس‬ ‫بازارهای‬ ‫شناسایی‬‫ند‬ ‫بازا‬ ‫به‬ ‫تسلط‬ ‫از‬ ‫بعد‬ ‫که‬‫خط‬ ‫ر‬ ‫خواهی‬ ‫توسعه‬ ‫ساحلی‬ ‫مقدم‬‫د‬ ‫داد‬ •‫بازارهای‬ ‫اندازه‬ ‫محاسبه‬ ‫آیند‬‫پس‬
 27. 27. Naghshup.ir‫راه‬ ‫نقشه‬ ‫با‬‫استارتاپ‬‫بردارید‬ ‫گام‬ ‫هوشمندانه‬ ، ‫مثال‬:‫نحوه‬ ‫تبلیغات‬ ‫جذب‬ ‫گوگل‬ ‫گام‬15:‫کار‬ ‫و‬ ‫کسب‬ ‫مدل‬ ‫طراحی‬ •‫مدلهای‬ ‫کردن‬ ‫امتحان‬ ‫گوناگون‬ ‫صنایع‬ ‫در‬ ‫موجود‬ ‫ایجاد‬ ‫ارزش‬ ‫جذب‬ ‫برای‬ ‫مشتری‬ ‫برای‬ ‫شده‬ •‫برای‬ ‫نوآورانه‬ ‫مدلی‬ ‫ساختن‬ ‫کار‬ ‫و‬ ‫کسب‬
 28. 28. Naghshup.ir‫راه‬ ‫نقشه‬ ‫با‬‫استارتاپ‬‫بردارید‬ ‫گام‬ ‫هوشمندانه‬ ، ‫گام‬16:‫تعیین‬ ‫گذاری‬‫قیمت‬ ‫چارچوب‬ •‫ب‬ ‫مناسب‬ ‫چارچوب‬ ‫تعیین‬‫رای‬ ‫محصو‬ ‫اولیه‬ ‫گذاری‬ ‫قیمت‬‫ل‬ ‫و‬ ‫کسب‬ ‫مدل‬ ‫از‬ ‫استفاده‬ ‫با‬ ‫پیشنهادی‬ ‫ارزش‬ ‫و‬ ‫کار‬ ‫شده‬ ‫سازی‬‫کمی‬
 29. 29. Naghshup.ir‫راه‬ ‫نقشه‬ ‫با‬‫استارتاپ‬‫بردارید‬ ‫گام‬ ‫هوشمندانه‬ ، ‫گام‬17:‫ارزش‬ ‫مشتری‬ ‫العمر‬‫مادام‬ ‫محاسبه‬ ‫را‬ ‫شده‬ ‫جذب‬ ‫کنید‬ •‫مورد‬ ‫درآمد‬ ‫افزایش‬ ‫مشتری‬ ‫هر‬ ‫از‬ ‫انتظار‬ •‫از‬ ‫بخشی‬ ‫کردن‬ ‫کسر‬ ‫ای‬‫هزینه‬ ‫مبنای‬ ‫بر‬ ‫درآمد‬ ‫جهت‬ ‫دارد‬ ‫بر‬ ‫در‬ ‫که‬ ‫به‬ ‫پرداخت‬ ‫گذر‬ ‫در‬ ‫گذاران‬‫سرمایه‬ ‫زمان‬
 30. 30. Naghshup.ir‫راه‬ ‫نقشه‬ ‫با‬‫استارتاپ‬‫بردارید‬ ‫گام‬ ‫هوشمندانه‬ ، ‫گام‬18:‫فروش‬ ‫فرآیند‬ ‫مشتری‬ ‫جذب‬ ‫برای‬ ‫را‬ ‫کنید‬ ‫ترسیم‬ •‫فروش‬ ‫های‬‫استراتژی‬ ‫ایجاد‬ ‫و‬ ‫مدت‬ ‫میان‬ ،‫مدت‬ ‫کوتاه‬ ‫بلندمدت‬
 31. 31. Naghshup.ir‫راه‬ ‫نقشه‬ ‫با‬‫استارتاپ‬‫بردارید‬ ‫گام‬ ‫هوشمندانه‬ ، ‫گام‬19:‫محاسبه‬ ‫مشتری‬ ‫جذب‬ ‫هزینه‬ •‫جذب‬ ‫هزینه‬ ‫تعیین‬ ‫مدت‬ ‫کوتاه‬ ‫در‬ ‫مشتری‬، ‫مدت‬ ‫بلند‬ ‫و‬ ‫مدت‬ ‫میان‬ ‫فرو‬ ‫فرآیند‬ ‫اساس‬ ‫بر‬‫ش‬
 32. 32. Naghshup.ir‫راه‬ ‫نقشه‬ ‫با‬‫استارتاپ‬‫بردارید‬ ‫گام‬ ‫هوشمندانه‬ ، ‫گام‬20:‫فرضیات‬ ‫شناسایی‬ ‫را‬ ‫کلیدی‬ ‫کنید‬ •‫کس‬ ‫فرضیات‬ ‫تعیین‬‫و‬ ‫ب‬ ‫نشده‬ ‫آزمون‬ ‫کار‬ •‫فر‬ ‫ده‬ ‫تا‬ ‫پنج‬ ‫تعیین‬‫ض‬ ‫اهمیت‬ ‫اساس‬ ‫بر‬ ‫نخست‬
 33. 33. Naghshup.ir‫راه‬ ‫نقشه‬ ‫با‬‫استارتاپ‬‫بردارید‬ ‫گام‬ ‫هوشمندانه‬ ، ‫گام‬21:‫فرضیات‬ ‫بیازمای‬ ‫را‬ ‫کلیدی‬‫ید‬ •‫فهرست‬ ‫بررسی‬ ‫کلیدی‬ ‫فرضیات‬‫و‬ ‫آزمونهای‬ ‫طراحی‬ ‫تائ‬ ‫برای‬ ‫تجربی‬‫ید‬ ‫آنها‬ ‫رد‬ ‫یا‬ •‫ریسک‬ ‫کاهش‬ ‫از‬ ‫نوپا‬ ‫شرکت‬ ‫های‬ ‫آزمون‬ ‫طریق‬ ‫اصالح‬ ‫و‬ ‫تجربی‬ ‫ها‬‫فرضیه‬
 34. 34. Naghshup.ir‫راه‬ ‫نقشه‬ ‫با‬‫استارتاپ‬‫بردارید‬ ‫گام‬ ‫هوشمندانه‬ ، ‫گام‬22:‫تجاری‬ ‫محصول‬ ‫حداقل‬ ‫کنی‬ ‫تعریف‬ ‫را‬ ‫پذیرش‬ ‫قابل‬‫د‬ •‫ه‬‫فرضیه‬ ‫کردن‬ ‫یکپارچه‬‫در‬ ‫ا‬ ‫طری‬ ‫از‬ ‫یکپارچه‬ ‫آزمونی‬ ‫در‬‫ق‬ ‫قاب‬ ‫تجاری‬ ‫محصول‬ ‫حداقل‬‫ل‬ ‫پذیری‬
 35. 35. Naghshup.ir‫راه‬ ‫نقشه‬ ‫با‬‫استارتاپ‬‫بردارید‬ ‫گام‬ ‫هوشمندانه‬ ، ‫گام‬23:‫دهید‬ ‫نشان‬ ‫محصول‬ ‫مشتری‬ ‫که‬ ‫را‬ ‫نیازش‬ ‫مورد‬ ‫کرد‬ ‫خواهد‬ ‫اکتساب‬ •‫صورت‬ ‫به‬ ‫دادن‬ ‫نشان‬ ‫که‬ ‫عددی‬ ‫و‬ ‫کمی‬ ‫است‬ ‫حاضر‬ ‫مشتری‬ ‫بابت‬MVP‫پول‬ ‫کند‬ ‫پرداخت‬ •‫بر‬ ‫معیارهایی‬ ‫ایجاد‬‫ای‬ ‫اینکه‬ ‫دادن‬ ‫نشان‬ MVP‫چه‬ ‫موجب‬ ‫ش‬ ‫تبلیغات‬ ‫میزان‬‫فاهی‬ ‫مشتریان‬ ‫میان‬ ‫در‬ ‫شد‬ ‫خواهد‬
 36. 36. Naghshup.ir‫راه‬ ‫نقشه‬ ‫با‬‫استارتاپ‬‫بردارید‬ ‫گام‬ ‫هوشمندانه‬ ، ‫گام‬24:‫دهید‬ ‫توسعه‬ ‫را‬ ‫محصول‬ ‫برنامه‬ •‫از‬ ‫فراتر‬ ‫سمتی‬ ‫به‬ ‫حرکت‬ MVP‫کردن‬ ‫مشخص‬ ‫و‬ ‫د‬ ‫که‬ ‫محصول‬ ‫از‬ ‫ویژگیهایی‬‫ر‬ ‫به‬ ‫ساحلی‬ ‫مقدم‬ ‫خط‬ ‫بازار‬ ‫آورد‬ ‫خواهید‬ ‫وجود‬ •‫ک‬ ‫جواری‬‫هم‬ ‫بازارهای‬ ‫تعیین‬‫ه‬ ‫خط‬ ‫بازار‬ ‫بر‬ ‫تسلط‬ ‫از‬ ‫پس‬ ‫آنها‬ ‫در‬ ‫فروش‬ ،‫ساحلی‬ ‫مقدم‬ ‫هر‬ ‫برای‬ ‫و‬ ‫داشت‬ ‫خواهد‬ ‫ادامه‬ ‫د‬ ‫باید‬ ‫تغییراتی‬ ‫چه‬ ،‫بازار‬‫ر‬ ‫شود‬ ‫ایجاد‬ ‫محصول‬
 37. 37. Naghshup.ir‫راه‬ ‫نقشه‬ ‫با‬‫استارتاپ‬‫بردارید‬ ‫گام‬ ‫هوشمندانه‬ ، ‫است‬ ‫گام‬ ‫چهار‬ ‫و‬ ‫بیست‬ ‫از‬ ‫فراتر‬ ‫چیزی‬ ‫کار‬ ‫و‬ ‫کسب‬ ‫بیاموزید‬ ‫باید‬ ‫که‬ ‫مسائلی‬: ‫سازمانی‬ ‫فرهنگ‬ ‫ایجاد‬ ‫موسس‬ ‫تیم‬ ‫انتخاب‬ ‫آن‬ ‫رشد‬ ‫و‬ ‫تیم‬ ‫ساخت‬(‫انسان‬ ‫منابع‬ ‫فرآیند‬‫ی‬) ‫محصول‬ ‫توسعه‬ ‫فروش‬ ‫اجرای‬ ‫و‬ ‫فروش‬ ‫فرآیندهای‬ ‫ساخت‬ ‫و‬ ‫متشریان‬ ‫به‬ ‫خدمت‬ ‫عرضه‬ ‫مشتریان‬ ‫به‬ ‫خدمت‬ ‫عرضه‬ ‫کار‬ ‫و‬ ‫کسب‬ ‫مقیاس‬ ‫به‬ ‫پول‬ ‫افزایش‬ ‫و‬ ‫کسب‬ ‫کردن‬ ‫الیه‬ ‫الیه‬ ‫و‬ ‫کارآفرینانه‬ ‫رهبری‬‫کار‬ ‫برداری‬‫بهره‬ ‫و‬ ‫خوب‬ ‫مدیریتی‬ ‫شیوه‬ ‫یک‬ ‫ایجاد‬‫از‬ ‫آن‬ ‫دیگر‬ ‫بسار‬ ‫موارد‬ ‫و‬
 38. 38. Naghshup.ir‫راه‬ ‫نقشه‬ ‫با‬‫استارتاپ‬‫بردارید‬ ‫گام‬ ‫هوشمندانه‬ ، ‫نگاه‬ ‫یک‬ ‫در‬ ‫کتاب‬
 39. 39. Naghshup.ir‫راه‬ ‫نقشه‬ ‫با‬‫استارتاپ‬‫بردارید‬ ‫گام‬ ‫هوشمندانه‬ ، ‫بیشتر‬ ‫آموختن‬ ‫برای‬ ‫منابعی‬ Startup24.ir Entrepreneurship 101: Who is your customer? Entrepreneurship 102: What can you do for your customer? Bill Aulet’s presentation
 40. 40. Naghshup.ir‫راه‬ ‫نقشه‬ ‫با‬‫استارتاپ‬‫بردارید‬ ‫گام‬ ‫هوشمندانه‬ ، ‫استارتاپ‬ ‫سایت‬24
 41. 41. Naghshup.ir‫راه‬ ‫نقشه‬ ‫با‬‫استارتاپ‬‫بردارید‬ ‫گام‬ ‫هوشمندانه‬ ،
 42. 42. ‫شما‬ ‫توجه‬ ‫از‬ ‫تشکر‬ ‫با‬

×