SlideShare a Scribd company logo
1 of 47
Download to read offline
Puisi
              PELAJARAN BAHASA INDONESIA KELAS XII
                     Oleh:
                 AMIN EKO WULANDARI


aminekowulandari.blogspot.com
                     LOGO     SMKN 1 PLOSOKLATEN KEDIRI
P
adalah bentuk karya sastra
yang menggunakan kata-
kata yang indah dan kaya
makna               SMKN 1 PLOSOKLATEN KEDIRI
CIRI-CIRI PUISI
1. Terdapat pemadatan
  segala unsur kekuatan
  bahasa
              SMKN 1 PLOSOKLATEN KEDIRI
CIRI-CIRI
CIRI-CIRI PUISI  PUISI
1. 2. Dalam penyusunannya, unsur-
  Terdapat
  pemadatan segala dirapikan,
    unsur bahasa itu
  unsur kekuatan dengan
    diperbagus
  bahasa
    memperhatikan irama dan
    bunyi.

             SMKN 1 PLOSOKLATEN KEDIRI
CIRI-CIRI PUISI

3. Berisikan ungkapan pikiran dan
  perasaan penyair yang berdasarkan
  pengalaman dan bersifat imajinatif.

              SMKN 1 PLOSOKLATEN KEDIRI
CIRI-CIRI PUISI

4. Bahasa yang
  dipergunakan bersifat
  konotatif.
      SMKN 1 PLOSOKLATEN KEDIRI
CIRI-CIRI PUISI

5. Puisi dibentuk oleh struktur fisik.
  (tipografi, diksi, majas, rima dan
  irama)
  serta struktur batin (tema,
  amanat, perasaan, nada dan
  suasana pikir).
              SMKN 1 PLOSOKLATEN KEDIRI
GADIS PEMINTA-MINTA
           Oleh: Toto Sudarto Bachtiar
Setiap kali bertemu, gadis kecil berkaleng kecil
Senyummu terlalu kekal untuk kenal duka
Tengadah padaku, pada bulan merah jambu
Tapi kotaku jadi hilang, tanpa jiwa
Ingin aku ikut, gadis kecil berkaleng kecil
 Pulang ke bawah jembatan yang melulur sosok
 Hidup dari kehidupan angan-angan yang gemerlapan
 Gembira dari kemayaan riang
Duniamu yang lebih tinggi dari menara katedral
Melintas-lintas di atas air kotor, tapi yang begitu kau hafal
Jiwa begitu murni, terlalu murni
Untuk bisa membagi dukaku
Kalau kau mati, gadis kecil berkaleng kecil
Bulan di atas itu, tak ada yang punya
Dan kotaku, ah kotaku
Hidupnya tak lagi punya tanda
                           SMKN 1 PLOSOKLATEN KEDIRI
“gadis kecil berkaleng kecil ......”


   kata-kata tersebut digunakan
   penyair untuk melukiskan
   gadis itu seorang gembel
                    SMKN 1 PLOSOKLATEN KEDIRI
Untuk melukiskan tempat tidur
 pengap di bawah jembatan,
 penyair menulis :
“Pulang ke bawah jembatan yang melulur sosok”                SMKN 1 PLOSOKLATEN KEDIRI
Untuk melukiskan pengemis yang
penuh kemayaan, penyair menulis :
“Hidup dari kehidupan angan-angan
 yang gemerlapan
 Gembira dari kemayaan riang”

               SMKN 1 PLOSOKLATEN KEDIRI
Amanat/pesan:

“Hargailah dan pikirkanlah
manusia-manusia gembel yang
dikategorikan sebagai sampah
masyarakat”


            SMKN 1 PLOSOKLATEN KEDIRI
Bagaimana
cara
memperoleh
makna
puisi ?

       SMKN 1 PLOSOKLATEN KEDIRI
Makna puisi diperoleh dengan menganalisis
struktur fisik yang berhubungan dengan:

• Bagaimana kreatifitas penyair memilih,
  mengurutkan dan memberi
 sugesti kata (diksi).
• Bagaimana penyair menciptakan
  pengimajinasian.
• Bagaimana penyair
  menciptakan
 lambang
 dan kiasan (majas).

                  SMKN 1 PLOSOKLATEN KEDIRI
Dengan mengidentifikasi struktur fisik
tersebut dapat ditentukan struktur batin
sebuah puisi yang meliputi:

       • tema
       • makna
       • pesan
       sebuah puisi.
                SMKN 1 PLOSOKLATEN KEDIRI
Bagaimana
cara
menentukan
tema puisi ?
        SMKN 1 PLOSOKLATEN KEDIRI
Langkah-langkah cara
mencari tema sebuah
puisi

• membaca secara intensif.
• menandai bahasa figuratif.
• menentukan gagasan pokok
• mencari makna keseluruhan
 (memparafrasekan).

        SMKN 1 PLOSOKLATEN KEDIRI
LOGO
    DIKSI
 ialah pilihan kata. Artinya, seseorang memilih
 dan menggunakan kata yang tepat untuk
 menyatakan sesuatu.
                   SMKN 1 PLOSOKLATEN KEDIRI
MAKNA DENOTATIF DAN KONOTATIF

  Makna denotatif adalah makna
  sebenarnya atau makna yang memang
  sesuai dengan pengertian yang dikandung
  oleh kata tersebut.
  Makna konotatif ialah bukan makna
  sebenarnya. Dengan kata lain, makna kias
  atau makna tambahan.                 SMKN 1 PLOSOKLATEN KEDIRI
UNGKAPAN DAN PERIBAHASA

  Ungkapan adalah satuan bahasa (kata,
  frasa, atau kalimat) yang tidak dapat
  diramalkan berdasarkan unsur-unsur
  pembentuknya.
  Peribahasa adalah kelompok kata atau
  kalimat yang mengisahkan maksud tertentu
  berupa perbandingan, pertentangan,
  sindiran, dan penegasan.


                 SMKN 1 PLOSOKLATEN KEDIRI
MAJAS

  adalah bahasa kias yang
  dipergunakan untuk menimbulkan
  kesan imajinatif atau menciptakan
  efek-efek tertentu bagi pembaca
  atau pendengarnya.
                  SMKN 1 PLOSOKLATEN KEDIRI
MAJAS terdiri:

  Majas Perbandingan
  Majas Pertentangan
  Majas Sindiran
  Majas Penegasan.
             SMKN 1 PLOSOKLATEN KEDIRI
LOGO
Majas Perbandingan

Majas perbandingan terdiri atas tujuh bentuk berikut:
1. Asosiasi atau Perumpamaan
 Majas asosiasi atau perumpamaan adalah
 perbandingan dua hal yang pada hakikatnya berbeda,
 tetapi sengaja dianggap sama.
 Majas ini ditandai oleh penggunaan kata bagai,
 bagaikan, seumpama, seperti, dan laksana.
 Contoh :
 a) Semangatnya keras bagaikan baja.
 b) Mukanya pucat bagai mayat.


                     SMKN 1 PLOSOKLATEN KEDIRI
LOGO
Majas Perbandingan


2. Metafora
 Majas metafora adalah majas perbandingan yang
 diungkapkan secara singkat dan padat.

 Contoh :
 a) Dia dianggap anak emas majikannya.
 b) Perpustakaan adalah gudang ilmu.
                     SMKN 1 PLOSOKLATEN KEDIRI
LOGO
Majas Perbandingan


2. Metafora
 Majas metafora adalah majas perbandingan yang
 diungkapkan secara singkat dan padat.

 Contoh :
 a) Dia dianggap anak emas majikannya.
 b) Perpustakaan adalah gudang ilmu.
                     SMKN 1 PLOSOKLATEN KEDIRI
LOGO
Majas Perbandingan


3. Personifikasi
 Personifikasi adalah majas yang membandingkan
 benda-benda tak bernyawa seolah-olah mempunyai
 sifat seperti manusia.

 Contoh :
 a) Badai mengamuk dan merobohkan rumah penduduk.
 b) Ombak berkejar-kejaran ke tepi pantai.
                   SMKN 1 PLOSOKLATEN KEDIRI
LOGO
Majas Perbandingan


4. Alegori
 Alegori adalah majas perbandingan yang bertautan satu
 dan yang lainnya dalam kesatuan yang utuh. Alegori
 biasanya berbentuk cerita yang penuh dengan simbol-
 simbol bermuatan moral.
 Contoh :
 Cerita Kancil dengan Buaya dan Kancil dengan Burung
 Gagak.
                    SMKN 1 PLOSOKLATEN KEDIRI
LOGO
Majas Perbandingan


5. Simbolik
 Simbolik adalah majas yang melukiskan sesuatu
 dengan mempergunakan benda-benda lain sebagai
 simbol atau lambang.

 Contoh :
 a) Bunglon, lambang orang yang tak berpendirian
 b) Melati, lambang kesucian
 c) Teratai, lambang pengabdian                    SMKN 1 PLOSOKLATEN KEDIRI
LOGO
Majas Perbandingan

6. Metonimia
 Metonimia adalah majas yang menggunakan ciri atau
 lebel dari sebuah benda untuk menggantikan benda
 tersebut.

 Contoh :
 a) Di kantongnya selalu terselib gudang garam.
   (maksudnya rokok gudang garam)
 b) Setiap pagi Ayah selalu menghirup kapal api.
   (maksudnya kopi kapal api)                     SMKN 1 PLOSOKLATEN KEDIRI
LOGO
Majas Perbandingan
7. Sinekdokhe
 Sinekdokhe adalah majas yang menyebutkan
 bagian untuk menggantikan benda secara
 keseluruhan atau sebaliknya.
                   SMKN 1 PLOSOKLATEN KEDIRI
LOGO
Majas Perbandingan


 Majas sinekdokhe terdiri atas dua bentuk berikut.

 a) Pars pro toto,
 yaitu menyebutkan sebagian untuk keseluruhan.

 Contoh :
 (a) Hingga detik ini ia belum kelihatan batang hidungnya.
 (b) Per kepala mendapat Rp. 300.000.
                     SMKN 1 PLOSOKLATEN KEDIRI
LOGO
Majas Perbandingan

 Majas sinekdokhe terdiri atas dua bentuk berikut.

 b)Totem pro parte,
 yaitu menyebutkan keseluruhan untuk sebagian.

 Contoh :
 (a) Dalam pertandingan final bulu tangkis Rt.03
   melawan Rt. 07.
 (b) Indonesia akan memilih idolanya malam nanti.                     SMKN 1 PLOSOKLATEN KEDIRI
LOGOMajas Sindiran

1. Ironi
 Ironi adalah majas yang menyatakan hal yang
 bertentangan dengan maksud menyindir.

 Contoh :
 a) Ini baru siswa teladan, setiap hari pulang malam.
 b) Bagus sekali tulisanmu sampai tidak dapat dibaca.                     SMKN 1 PLOSOKLATEN KEDIRI
                           www.themegallery.com
LOGOMajas Sindiran
2. Sinisme
 Sinisme adalah majas yang menyatakan sindiran secara
 langsung.

 Contoh :
 a) Perkataanmu tadi sangat menyebalkan, tidak pantas
  diucapkan oleh orang terpelajar sepertimu.
 b) Lama-lama aku bisa jadi gila melihat tingkah lakumu itu.                     SMKN 1 PLOSOKLATEN KEDIRI
                           www.themegallery.com
LOGOMajas Sindiran
3. Sarkasme
 Sarkasme adalah majas sindiran yang paling kasar.
 Majas ini biasanya diucapkan oleh orang yang sedang
 marah.

 Contoh :
 a) Mau muntah aku melihat wajahmu, pergi kamu!
 b) Dasar kerbau dungu, kerja begini saja tidak becus!                     SMKN 1 PLOSOKLATEN KEDIRI
                          www.themegallery.com
Majas Penegasan
1. Pleonasme
 Pleonasme adalah majas yang menggunakan kata-kata
 secara berlebihan dengan maksud menegaskan arti
 suatu kata.

 Contoh :
 a) Semua siswa yang di atas agar segera turun ke
  bawah.
 b) Mereka mendongak ke atas menyaksikan
  pertunjukan pesawat tempur.

          Powerpoint Templates  SMKN 1 PLOSOKLATEN KEDIRI
                               Page 36
Majas Penegasan

2. Repetisi
 Repetisi adalah majas perulangan kata-kata sebagai
 penegasan.

 Contoh :
 a) Dialah yang kutunggu, dialah yang kunanti, dialah
   yang kuharap.
 b) Marilah kita sambut pahlawan kita, marilah kita
   sambut idola kita, marilah kita sambut putra bangsa.


           Powerpoint Templates  SMKN 1 PLOSOKLATEN KEDIRI
                                Page 37
Majas Penegasan

3. Paralelisme
 Paralelisme adalah majas perulangan yang biasanya
 ada di dalam puisi.

 Contoh :
 Cinta adalah pengertian
 Cinta adalah kesetiaan
 Cinta adalah rela berkorban          Powerpoint Templates  SMKN 1 PLOSOKLATEN KEDIRI
                               Page 38
Majas Penegasan
4. Tautologi
 Tautologi adalah majas penegasan dengan mengulang
 beberapa kali sebuah kata dalam sebuah kalimat
 dengan maksud menegaskan. Kadang pengulangan itu
 menggunakan kata bersinonim.

 Contoh :
 a) Bukan, bukan, bukan itu maksudku. Aku hanya ingin
   bertukar pikiran saja.
 b) Seharusnya sebagai sahabat kita hidup rukun, akur,
   dan bersaudara.

          Powerpoint Templates  SMKN 1 PLOSOKLATEN KEDIRI
                               Page 39
Majas Penegasan
5. Klimaks
 Klimaks adalah majas yang menyatakan beberapa hal
 berturut-turut dan makin lama makin meningkat.

 Contoh :
 a) Semua orang dari anak-anak, remaja, hingga orang
  tua ikut antri minyak.
 b) Ketua Rt, Rw, kepala desa, gubernur, bahkan
  presiden sekalipun tak berhak mencampuri urusan
  pribadi seseorang.

          Powerpoint Templates  SMKN 1 PLOSOKLATEN KEDIRI
                               Page 40
Majas Penegasan

6. Antiklimaks
 Antiklimaks adalah majas yang menyatakan beberapa
 hal berturut-turut yang makin lama menurun.

 Contoh :
 a) Kepala sekolah, guru, dan siswa juga hadir dalam
   acara syukuran itu.
 b) Di kota dan desa hingga pelosok kampung semua
   orang merayakan HUT RI ke-67.


          Powerpoint Templates  SMKN 1 PLOSOKLATEN KEDIRI
                               Page 41
Majas Penegasan
7. Retorik
 Retorik adalah majas yang berupa kalimat tanya namun
 tak memerlukan jawaban. Tujuannya memberikan
 penegasan, sindiran, atau menggugah.

 Contoh :
 a) Kata siapa cita-cita bisa didapat cukup dengan
   sekolah formal saja?
 b) Apakah ini orang yang selama ini kamu bangga-
   banggakan ?

          Powerpoint Templates  SMKN 1 PLOSOKLATEN KEDIRI
                               Page 42
Majas Pertentangan1. Antitesis
 Antitesis adalah majas yang mempergunakan pasangan
 kata yang berlawanan artinya.

 Contoh :
 a) Tua muda, besar kecil, ikut meramaikan festival itu.
 b) Miskin kaya, cantik buruk sama saja di mata Tuhan.                      SMKN 1 PLOSOKLATEN KEDIRI
                               Page   43
Majas Pertentangan


2. Paradoks
 Paradoks adalah majas yang mengandung
 pertentangan antara pernyataan dan fakta yang ada.

 Contoh :
 a) Aku merasa sendirian di tengah kota Jakarta yang
  ramai ini.
 b) Hatiku merintih di tengah hingar bingar pesta yang
  sedang berlangsung ini.


                     SMKN 1 PLOSOKLATEN KEDIRI
                              Page   44
Majas Pertentangan


3. Hiperbola
 Majas hiperbola adalah majas yang berupa pernyataan
 berlebihan dari kenyataannya dengan maksud
 memberikan kesan mendalam atau meminta perhatian.

 Contoh :
 a) Suaranya menggelegar membelah angkasa.
 b) Tubuhnya tinggal kulit pembalut tulang.                    SMKN 1 PLOSOKLATEN KEDIRI
                             Page   45
Majas Pertentangan

4. Litotes
 Litotes adalah majas yang menyatakan sesuatu dengan
 cara yang berlawanan dari kenyataannya dengan
 mengecilkan atau menguranginya. Tujuannya untuk
 merendahkan diri.

 Contoh :
 a) Makanlah seadanya hanya dengan nasi dan air putih
   saja.
 b) Mengapa kamu bertanya pada orang yang bodoh
   seperti saya ini?

                    SMKN 1 PLOSOKLATEN KEDIRI
                             Page   46
Terima kasih atas
perhatian Anda !
          SMKN 1 PLOSOKLATEN KEDIRI

More Related Content

What's hot

PPT Bahasa Indonesia - Mengenal Teks Anekdot - Kelas X SMA
PPT Bahasa Indonesia - Mengenal Teks Anekdot - Kelas X SMAPPT Bahasa Indonesia - Mengenal Teks Anekdot - Kelas X SMA
PPT Bahasa Indonesia - Mengenal Teks Anekdot - Kelas X SMADebby Zalina
 
PPT-Teks Argumentasi.ppt
PPT-Teks Argumentasi.pptPPT-Teks Argumentasi.ppt
PPT-Teks Argumentasi.pptwira40654
 
PPT Teks Hasil Observasi (Kelas 7)
PPT Teks Hasil Observasi (Kelas 7)PPT Teks Hasil Observasi (Kelas 7)
PPT Teks Hasil Observasi (Kelas 7)Erato Dido Evandra
 
POWERPOINT Teks laporan observasi
POWERPOINT Teks laporan observasiPOWERPOINT Teks laporan observasi
POWERPOINT Teks laporan observasiMaghfira Ganivy
 
Power point Teks Diskusi
Power point Teks DiskusiPower point Teks Diskusi
Power point Teks Diskusicindy maharani
 
TUGAS PPT BAHASA INDONESIA BUKU FIKSI DAN NON FIKSI
TUGAS PPT BAHASA INDONESIA BUKU FIKSI DAN NON FIKSITUGAS PPT BAHASA INDONESIA BUKU FIKSI DAN NON FIKSI
TUGAS PPT BAHASA INDONESIA BUKU FIKSI DAN NON FIKSIAyuOkta8
 
TEKS EDITORIAL Kelas XII.pptx
TEKS EDITORIAL Kelas XII.pptxTEKS EDITORIAL Kelas XII.pptx
TEKS EDITORIAL Kelas XII.pptxssuserfaea91
 
Menyusun Cerpen Kelas 9.pptx
Menyusun Cerpen Kelas 9.pptxMenyusun Cerpen Kelas 9.pptx
Menyusun Cerpen Kelas 9.pptxKayaniPanjaitan
 
2. teks cerita fantasi
2. teks cerita fantasi2. teks cerita fantasi
2. teks cerita fantasiHerzaAlwanny
 
Bahan ajar menulis puisi dengan power point
Bahan ajar menulis puisi dengan power pointBahan ajar menulis puisi dengan power point
Bahan ajar menulis puisi dengan power pointsyukur SALMAN
 
Teks eksposisi (BAHASA INDONESIA KELAS X SMT 1)
Teks eksposisi (BAHASA INDONESIA KELAS X SMT 1)Teks eksposisi (BAHASA INDONESIA KELAS X SMT 1)
Teks eksposisi (BAHASA INDONESIA KELAS X SMT 1)Khansha Hanak
 
PPT TEKS DESKRIPSI
PPT TEKS DESKRIPSIPPT TEKS DESKRIPSI
PPT TEKS DESKRIPSIViraVira22
 
Ppt KD 3.15 unsur buku fiksi dan buku nonfiksi
Ppt KD 3.15 unsur buku fiksi dan buku nonfiksiPpt KD 3.15 unsur buku fiksi dan buku nonfiksi
Ppt KD 3.15 unsur buku fiksi dan buku nonfiksisriningsihdwisetyori
 
Biografi materi kelas X
Biografi materi kelas XBiografi materi kelas X
Biografi materi kelas XKevinAnggono
 
Power point teks puisi
Power point teks puisiPower point teks puisi
Power point teks puisisuhartonotono9
 
PPT SURAT PPRIBADI DAN SURAT DINAS.pptx
PPT SURAT PPRIBADI DAN SURAT DINAS.pptxPPT SURAT PPRIBADI DAN SURAT DINAS.pptx
PPT SURAT PPRIBADI DAN SURAT DINAS.pptxMuhamadMukhtarunNiam
 

What's hot (20)

TEKS NEGOSIASI KELAS X
TEKS NEGOSIASI KELAS XTEKS NEGOSIASI KELAS X
TEKS NEGOSIASI KELAS X
 
PPT Bahasa Indonesia - Mengenal Teks Anekdot - Kelas X SMA
PPT Bahasa Indonesia - Mengenal Teks Anekdot - Kelas X SMAPPT Bahasa Indonesia - Mengenal Teks Anekdot - Kelas X SMA
PPT Bahasa Indonesia - Mengenal Teks Anekdot - Kelas X SMA
 
PPT-Teks Argumentasi.ppt
PPT-Teks Argumentasi.pptPPT-Teks Argumentasi.ppt
PPT-Teks Argumentasi.ppt
 
PPT Teks Hasil Observasi (Kelas 7)
PPT Teks Hasil Observasi (Kelas 7)PPT Teks Hasil Observasi (Kelas 7)
PPT Teks Hasil Observasi (Kelas 7)
 
POWERPOINT Teks laporan observasi
POWERPOINT Teks laporan observasiPOWERPOINT Teks laporan observasi
POWERPOINT Teks laporan observasi
 
Power point Teks Diskusi
Power point Teks DiskusiPower point Teks Diskusi
Power point Teks Diskusi
 
TUGAS PPT BAHASA INDONESIA BUKU FIKSI DAN NON FIKSI
TUGAS PPT BAHASA INDONESIA BUKU FIKSI DAN NON FIKSITUGAS PPT BAHASA INDONESIA BUKU FIKSI DAN NON FIKSI
TUGAS PPT BAHASA INDONESIA BUKU FIKSI DAN NON FIKSI
 
TEKS EDITORIAL Kelas XII.pptx
TEKS EDITORIAL Kelas XII.pptxTEKS EDITORIAL Kelas XII.pptx
TEKS EDITORIAL Kelas XII.pptx
 
Menyusun Cerpen Kelas 9.pptx
Menyusun Cerpen Kelas 9.pptxMenyusun Cerpen Kelas 9.pptx
Menyusun Cerpen Kelas 9.pptx
 
Karya Ilmiah Populer
Karya Ilmiah PopulerKarya Ilmiah Populer
Karya Ilmiah Populer
 
2. teks cerita fantasi
2. teks cerita fantasi2. teks cerita fantasi
2. teks cerita fantasi
 
Bahan ajar menulis puisi dengan power point
Bahan ajar menulis puisi dengan power pointBahan ajar menulis puisi dengan power point
Bahan ajar menulis puisi dengan power point
 
Teks eksposisi (BAHASA INDONESIA KELAS X SMT 1)
Teks eksposisi (BAHASA INDONESIA KELAS X SMT 1)Teks eksposisi (BAHASA INDONESIA KELAS X SMT 1)
Teks eksposisi (BAHASA INDONESIA KELAS X SMT 1)
 
PPT TEKS DESKRIPSI
PPT TEKS DESKRIPSIPPT TEKS DESKRIPSI
PPT TEKS DESKRIPSI
 
Ppt KD 3.15 unsur buku fiksi dan buku nonfiksi
Ppt KD 3.15 unsur buku fiksi dan buku nonfiksiPpt KD 3.15 unsur buku fiksi dan buku nonfiksi
Ppt KD 3.15 unsur buku fiksi dan buku nonfiksi
 
Biografi materi kelas X
Biografi materi kelas XBiografi materi kelas X
Biografi materi kelas X
 
Teks iklan
Teks iklanTeks iklan
Teks iklan
 
Ppt puisi
Ppt puisiPpt puisi
Ppt puisi
 
Power point teks puisi
Power point teks puisiPower point teks puisi
Power point teks puisi
 
PPT SURAT PPRIBADI DAN SURAT DINAS.pptx
PPT SURAT PPRIBADI DAN SURAT DINAS.pptxPPT SURAT PPRIBADI DAN SURAT DINAS.pptx
PPT SURAT PPRIBADI DAN SURAT DINAS.pptx
 

Viewers also liked

Powerpoint ragam bahasa indonesia
Powerpoint ragam bahasa indonesiaPowerpoint ragam bahasa indonesia
Powerpoint ragam bahasa indonesiaWaQhyoe Arryee
 
Kisi uas kls 8 k13 revisi
Kisi uas kls 8 k13 revisiKisi uas kls 8 k13 revisi
Kisi uas kls 8 k13 revisiSuwondo Snegad
 
Materi Teks Pantun Bahasa Indonesia Kelas XI [K13]
Materi Teks Pantun Bahasa Indonesia Kelas XI [K13]Materi Teks Pantun Bahasa Indonesia Kelas XI [K13]
Materi Teks Pantun Bahasa Indonesia Kelas XI [K13]Maulana Husada
 
Program tahunan kelas x kurikulum 2013
Program tahunan kelas x kurikulum 2013Program tahunan kelas x kurikulum 2013
Program tahunan kelas x kurikulum 2013Jeny Hardiah
 
Presentasi kata baku dan non baku (AKADEMI KEPERAWATAN dr.soedono Madiun)
Presentasi kata baku dan non baku (AKADEMI KEPERAWATAN dr.soedono Madiun)Presentasi kata baku dan non baku (AKADEMI KEPERAWATAN dr.soedono Madiun)
Presentasi kata baku dan non baku (AKADEMI KEPERAWATAN dr.soedono Madiun)deywoon
 
Bahasa baku bahasa indonesia
Bahasa baku bahasa indonesiaBahasa baku bahasa indonesia
Bahasa baku bahasa indonesiajiah_siregar
 
Latihan ujian sekolah dan kunci jawaban b. indonesia sd
Latihan ujian sekolah dan kunci jawaban b. indonesia sdLatihan ujian sekolah dan kunci jawaban b. indonesia sd
Latihan ujian sekolah dan kunci jawaban b. indonesia sdmardiyanto83
 
Soal prediksi dan bocoran un bahasa indonesia smp 2014 + kunci jawaban
Soal prediksi dan bocoran un bahasa indonesia smp 2014 + kunci jawabanSoal prediksi dan bocoran un bahasa indonesia smp 2014 + kunci jawaban
Soal prediksi dan bocoran un bahasa indonesia smp 2014 + kunci jawabanWayan Sudiarta
 
Materi Bahasa Indonesia Dasar
Materi Bahasa Indonesia DasarMateri Bahasa Indonesia Dasar
Materi Bahasa Indonesia Dasartaufiq husain
 
Fakta opini iklan
Fakta opini iklanFakta opini iklan
Fakta opini iklanSantoso Eko
 
Power point bahasa indonesia
Power point bahasa indonesiaPower point bahasa indonesia
Power point bahasa indonesiaAyu Fatmawati
 
Ragam bahasa
Ragam bahasaRagam bahasa
Ragam bahasaHIMTI
 
SOAL PENGAYAAN UN BAHASA INDONESIA PAKET 1
SOAL PENGAYAAN UN BAHASA INDONESIA PAKET 1SOAL PENGAYAAN UN BAHASA INDONESIA PAKET 1
SOAL PENGAYAAN UN BAHASA INDONESIA PAKET 1Phaphy Wahyudhi
 
Bahasa indonesia baku dan non baku, fungsi bahasa
Bahasa indonesia baku dan non baku, fungsi bahasaBahasa indonesia baku dan non baku, fungsi bahasa
Bahasa indonesia baku dan non baku, fungsi bahasaWiralfi Tasnim
 
Bahasa baku
Bahasa bakuBahasa baku
Bahasa bakumbanarti
 
Tugas bahasa indonesia "Bahasa baku dan tidak baku"
Tugas bahasa indonesia "Bahasa baku dan tidak baku"Tugas bahasa indonesia "Bahasa baku dan tidak baku"
Tugas bahasa indonesia "Bahasa baku dan tidak baku"Andreas Andre
 
ragam bahasa
ragam bahasaragam bahasa
ragam bahasaroisah453
 
2.pengertian sejarah fungsi dan kedudukan
2.pengertian sejarah fungsi dan kedudukan2.pengertian sejarah fungsi dan kedudukan
2.pengertian sejarah fungsi dan kedudukanroisah453
 

Viewers also liked (20)

Presentasi puisi
Presentasi puisiPresentasi puisi
Presentasi puisi
 
Powerpoint ragam bahasa indonesia
Powerpoint ragam bahasa indonesiaPowerpoint ragam bahasa indonesia
Powerpoint ragam bahasa indonesia
 
Kisi uas kls 8 k13 revisi
Kisi uas kls 8 k13 revisiKisi uas kls 8 k13 revisi
Kisi uas kls 8 k13 revisi
 
Materi Teks Pantun Bahasa Indonesia Kelas XI [K13]
Materi Teks Pantun Bahasa Indonesia Kelas XI [K13]Materi Teks Pantun Bahasa Indonesia Kelas XI [K13]
Materi Teks Pantun Bahasa Indonesia Kelas XI [K13]
 
Program tahunan kelas x kurikulum 2013
Program tahunan kelas x kurikulum 2013Program tahunan kelas x kurikulum 2013
Program tahunan kelas x kurikulum 2013
 
Presentasi kata baku dan non baku (AKADEMI KEPERAWATAN dr.soedono Madiun)
Presentasi kata baku dan non baku (AKADEMI KEPERAWATAN dr.soedono Madiun)Presentasi kata baku dan non baku (AKADEMI KEPERAWATAN dr.soedono Madiun)
Presentasi kata baku dan non baku (AKADEMI KEPERAWATAN dr.soedono Madiun)
 
Bahasa baku bahasa indonesia
Bahasa baku bahasa indonesiaBahasa baku bahasa indonesia
Bahasa baku bahasa indonesia
 
Latihan ujian sekolah dan kunci jawaban b. indonesia sd
Latihan ujian sekolah dan kunci jawaban b. indonesia sdLatihan ujian sekolah dan kunci jawaban b. indonesia sd
Latihan ujian sekolah dan kunci jawaban b. indonesia sd
 
Soal prediksi dan bocoran un bahasa indonesia smp 2014 + kunci jawaban
Soal prediksi dan bocoran un bahasa indonesia smp 2014 + kunci jawabanSoal prediksi dan bocoran un bahasa indonesia smp 2014 + kunci jawaban
Soal prediksi dan bocoran un bahasa indonesia smp 2014 + kunci jawaban
 
Materi Bahasa Indonesia Dasar
Materi Bahasa Indonesia DasarMateri Bahasa Indonesia Dasar
Materi Bahasa Indonesia Dasar
 
Fakta opini iklan
Fakta opini iklanFakta opini iklan
Fakta opini iklan
 
Power point bahasa indonesia
Power point bahasa indonesiaPower point bahasa indonesia
Power point bahasa indonesia
 
Ragam bahasa
Ragam bahasaRagam bahasa
Ragam bahasa
 
SOAL PENGAYAAN UN BAHASA INDONESIA PAKET 1
SOAL PENGAYAAN UN BAHASA INDONESIA PAKET 1SOAL PENGAYAAN UN BAHASA INDONESIA PAKET 1
SOAL PENGAYAAN UN BAHASA INDONESIA PAKET 1
 
Ppt bahasa baku dan bahasa nonbaku
Ppt bahasa baku dan bahasa nonbakuPpt bahasa baku dan bahasa nonbaku
Ppt bahasa baku dan bahasa nonbaku
 
Bahasa indonesia baku dan non baku, fungsi bahasa
Bahasa indonesia baku dan non baku, fungsi bahasaBahasa indonesia baku dan non baku, fungsi bahasa
Bahasa indonesia baku dan non baku, fungsi bahasa
 
Bahasa baku
Bahasa bakuBahasa baku
Bahasa baku
 
Tugas bahasa indonesia "Bahasa baku dan tidak baku"
Tugas bahasa indonesia "Bahasa baku dan tidak baku"Tugas bahasa indonesia "Bahasa baku dan tidak baku"
Tugas bahasa indonesia "Bahasa baku dan tidak baku"
 
ragam bahasa
ragam bahasaragam bahasa
ragam bahasa
 
2.pengertian sejarah fungsi dan kedudukan
2.pengertian sejarah fungsi dan kedudukan2.pengertian sejarah fungsi dan kedudukan
2.pengertian sejarah fungsi dan kedudukan
 

Similar to MATERI PELAJARAN BAHASA INDONESIA: PUISI

Materi bahasa indonesia un smp
Materi bahasa indonesia un smpMateri bahasa indonesia un smp
Materi bahasa indonesia un smpBams Sasmita
 
Pengertian, Unsur, Karakter, dan Ciri-Ciri Hikayat DOCX
 Pengertian, Unsur, Karakter, dan Ciri-Ciri Hikayat DOCX Pengertian, Unsur, Karakter, dan Ciri-Ciri Hikayat DOCX
Pengertian, Unsur, Karakter, dan Ciri-Ciri Hikayat DOCXKRISNAKRISNA20
 
Soal UH Teks Tanggapan kelas IX.docx
Soal UH Teks Tanggapan kelas IX.docxSoal UH Teks Tanggapan kelas IX.docx
Soal UH Teks Tanggapan kelas IX.docxNoviandiHarahap
 
Menjelaskan isi teks deskripsi
Menjelaskan isi teks deskripsiMenjelaskan isi teks deskripsi
Menjelaskan isi teks deskripsibertolado
 
Materi bahasa indonesia
Materi bahasa indonesiaMateri bahasa indonesia
Materi bahasa indonesiaArie Bonuo™
 
semantik dalam bahasa indonesia
semantik dalam bahasa indonesiasemantik dalam bahasa indonesia
semantik dalam bahasa indonesiaNUR DIANA
 
puisi anak dan komik sastra anak
puisi anak dan komik sastra anakpuisi anak dan komik sastra anak
puisi anak dan komik sastra anakrizka_pratiwi
 
Kelompok_4_bahasa_dan_satra[1].pptx
Kelompok_4_bahasa_dan_satra[1].pptxKelompok_4_bahasa_dan_satra[1].pptx
Kelompok_4_bahasa_dan_satra[1].pptxRashaHuwaHasanun
 
D. menulis puisi bebas
D. menulis puisi bebasD. menulis puisi bebas
D. menulis puisi bebasAde Kusnadi
 
Makalah filsafat bahasa
Makalah filsafat bahasaMakalah filsafat bahasa
Makalah filsafat bahasamelasuciati09
 
Menentukan_Unsur_unsur_Pembentuk_Puisi (Senin 7-10-22).pptx
Menentukan_Unsur_unsur_Pembentuk_Puisi (Senin 7-10-22).pptxMenentukan_Unsur_unsur_Pembentuk_Puisi (Senin 7-10-22).pptx
Menentukan_Unsur_unsur_Pembentuk_Puisi (Senin 7-10-22).pptxTheodorusMortaman
 
Tutorial pembelajaran
Tutorial pembelajaranTutorial pembelajaran
Tutorial pembelajaranfazri Rahim
 

Similar to MATERI PELAJARAN BAHASA INDONESIA: PUISI (20)

Materi bahasa indonesia un smp
Materi bahasa indonesia un smpMateri bahasa indonesia un smp
Materi bahasa indonesia un smp
 
Majas
MajasMajas
Majas
 
Majas
MajasMajas
Majas
 
Pengertian, Unsur, Karakter, dan Ciri-Ciri Hikayat DOCX
 Pengertian, Unsur, Karakter, dan Ciri-Ciri Hikayat DOCX Pengertian, Unsur, Karakter, dan Ciri-Ciri Hikayat DOCX
Pengertian, Unsur, Karakter, dan Ciri-Ciri Hikayat DOCX
 
Soal UH Teks Tanggapan kelas IX.docx
Soal UH Teks Tanggapan kelas IX.docxSoal UH Teks Tanggapan kelas IX.docx
Soal UH Teks Tanggapan kelas IX.docx
 
Penerjemahan sastra
Penerjemahan sastraPenerjemahan sastra
Penerjemahan sastra
 
Menjelaskan isi teks deskripsi
Menjelaskan isi teks deskripsiMenjelaskan isi teks deskripsi
Menjelaskan isi teks deskripsi
 
Materi bahasa indonesia
Materi bahasa indonesiaMateri bahasa indonesia
Materi bahasa indonesia
 
semantik dalam bahasa indonesia
semantik dalam bahasa indonesiasemantik dalam bahasa indonesia
semantik dalam bahasa indonesia
 
puisi anak dan komik sastra anak
puisi anak dan komik sastra anakpuisi anak dan komik sastra anak
puisi anak dan komik sastra anak
 
Kelompok_4_bahasa_dan_satra[1].pptx
Kelompok_4_bahasa_dan_satra[1].pptxKelompok_4_bahasa_dan_satra[1].pptx
Kelompok_4_bahasa_dan_satra[1].pptx
 
D. menulis puisi bebas
D. menulis puisi bebasD. menulis puisi bebas
D. menulis puisi bebas
 
Puisi
PuisiPuisi
Puisi
 
Makalah filsafat bahasa
Makalah filsafat bahasaMakalah filsafat bahasa
Makalah filsafat bahasa
 
resensi
resensiresensi
resensi
 
Majas
MajasMajas
Majas
 
Menentukan_Unsur_unsur_Pembentuk_Puisi (Senin 7-10-22).pptx
Menentukan_Unsur_unsur_Pembentuk_Puisi (Senin 7-10-22).pptxMenentukan_Unsur_unsur_Pembentuk_Puisi (Senin 7-10-22).pptx
Menentukan_Unsur_unsur_Pembentuk_Puisi (Senin 7-10-22).pptx
 
Analisis Puisi Sebutir Debu Karya Kahlil Gibran
Analisis Puisi Sebutir Debu Karya Kahlil Gibran Analisis Puisi Sebutir Debu Karya Kahlil Gibran
Analisis Puisi Sebutir Debu Karya Kahlil Gibran
 
Makalah Bahasa Indonesia
Makalah Bahasa IndonesiaMakalah Bahasa Indonesia
Makalah Bahasa Indonesia
 
Tutorial pembelajaran
Tutorial pembelajaranTutorial pembelajaran
Tutorial pembelajaran
 

More from Amin Eko Wulandari

LAPORAN PENELITIAN TINDAKAN KELAS (PTK) BAHASA INDONESIA SMK
LAPORAN PENELITIAN TINDAKAN KELAS (PTK) BAHASA INDONESIA SMKLAPORAN PENELITIAN TINDAKAN KELAS (PTK) BAHASA INDONESIA SMK
LAPORAN PENELITIAN TINDAKAN KELAS (PTK) BAHASA INDONESIA SMKAmin Eko Wulandari
 
RPP BERKARAKTER BAHASA INDONESIA SMK KELAS XII
RPP BERKARAKTER BAHASA INDONESIA SMK KELAS XIIRPP BERKARAKTER BAHASA INDONESIA SMK KELAS XII
RPP BERKARAKTER BAHASA INDONESIA SMK KELAS XIIAmin Eko Wulandari
 
PETUNJUK PENULISAN LAPORAN PRAKTEK KERJA INDUSTRI
PETUNJUK PENULISAN LAPORAN PRAKTEK KERJA INDUSTRIPETUNJUK PENULISAN LAPORAN PRAKTEK KERJA INDUSTRI
PETUNJUK PENULISAN LAPORAN PRAKTEK KERJA INDUSTRIAmin Eko Wulandari
 
RPP BERKARAKTER BAHASA INDONESIA SMK KELAS X SEMESTER 2
RPP BERKARAKTER BAHASA INDONESIA SMK KELAS X SEMESTER 2RPP BERKARAKTER BAHASA INDONESIA SMK KELAS X SEMESTER 2
RPP BERKARAKTER BAHASA INDONESIA SMK KELAS X SEMESTER 2Amin Eko Wulandari
 
RPP BERKARAKTER BAHASA INDONESIA SMK KELAS X SEMESTER 1
RPP BERKARAKTER BAHASA INDONESIA SMK KELAS X SEMESTER 1RPP BERKARAKTER BAHASA INDONESIA SMK KELAS X SEMESTER 1
RPP BERKARAKTER BAHASA INDONESIA SMK KELAS X SEMESTER 1Amin Eko Wulandari
 
SOAL-SOAL BIMBINGAN BELAJAR UNAS 2013 BAHASA INDONESIA
SOAL-SOAL BIMBINGAN BELAJAR UNAS 2013 BAHASA INDONESIASOAL-SOAL BIMBINGAN BELAJAR UNAS 2013 BAHASA INDONESIA
SOAL-SOAL BIMBINGAN BELAJAR UNAS 2013 BAHASA INDONESIAAmin Eko Wulandari
 
MATERI PELAJARAN BAHASA INDONESIA: MELAFALKAN KATA
MATERI PELAJARAN BAHASA INDONESIA: MELAFALKAN KATAMATERI PELAJARAN BAHASA INDONESIA: MELAFALKAN KATA
MATERI PELAJARAN BAHASA INDONESIA: MELAFALKAN KATAAmin Eko Wulandari
 
MATERI PELAJARAN BAHASA INDONESIA: PROSA
MATERI PELAJARAN BAHASA INDONESIA: PROSAMATERI PELAJARAN BAHASA INDONESIA: PROSA
MATERI PELAJARAN BAHASA INDONESIA: PROSAAmin Eko Wulandari
 
MATERI PELAJARAN BAHASA INDONESIA : MEMBACA CEPAT
MATERI PELAJARAN BAHASA INDONESIA : MEMBACA CEPATMATERI PELAJARAN BAHASA INDONESIA : MEMBACA CEPAT
MATERI PELAJARAN BAHASA INDONESIA : MEMBACA CEPATAmin Eko Wulandari
 
Materi Pelajaran Bahasa Indonesia: Proposal
Materi Pelajaran Bahasa Indonesia: ProposalMateri Pelajaran Bahasa Indonesia: Proposal
Materi Pelajaran Bahasa Indonesia: ProposalAmin Eko Wulandari
 
EKSPLORASI ELABORASI DAN KONFIRMASI
EKSPLORASI ELABORASI DAN KONFIRMASIEKSPLORASI ELABORASI DAN KONFIRMASI
EKSPLORASI ELABORASI DAN KONFIRMASIAmin Eko Wulandari
 
PROPOSAL PENELITIAN KEBIJAKAN PSG
PROPOSAL PENELITIAN KEBIJAKAN PSGPROPOSAL PENELITIAN KEBIJAKAN PSG
PROPOSAL PENELITIAN KEBIJAKAN PSGAmin Eko Wulandari
 
MATERI PELAJARAN PERUBAHAN MAKNA KATA
MATERI PELAJARAN PERUBAHAN MAKNA KATAMATERI PELAJARAN PERUBAHAN MAKNA KATA
MATERI PELAJARAN PERUBAHAN MAKNA KATAAmin Eko Wulandari
 
PETUNJUK PENULISAN LAPORAN PRAKERIN
PETUNJUK PENULISAN LAPORAN PRAKERINPETUNJUK PENULISAN LAPORAN PRAKERIN
PETUNJUK PENULISAN LAPORAN PRAKERINAmin Eko Wulandari
 
MATERI PELAJARAN MENULIS SURAT
MATERI PELAJARAN MENULIS SURATMATERI PELAJARAN MENULIS SURAT
MATERI PELAJARAN MENULIS SURATAmin Eko Wulandari
 

More from Amin Eko Wulandari (16)

LAPORAN PENELITIAN TINDAKAN KELAS (PTK) BAHASA INDONESIA SMK
LAPORAN PENELITIAN TINDAKAN KELAS (PTK) BAHASA INDONESIA SMKLAPORAN PENELITIAN TINDAKAN KELAS (PTK) BAHASA INDONESIA SMK
LAPORAN PENELITIAN TINDAKAN KELAS (PTK) BAHASA INDONESIA SMK
 
RPP BERKARAKTER BAHASA INDONESIA SMK KELAS XII
RPP BERKARAKTER BAHASA INDONESIA SMK KELAS XIIRPP BERKARAKTER BAHASA INDONESIA SMK KELAS XII
RPP BERKARAKTER BAHASA INDONESIA SMK KELAS XII
 
PETUNJUK PENULISAN LAPORAN PRAKTEK KERJA INDUSTRI
PETUNJUK PENULISAN LAPORAN PRAKTEK KERJA INDUSTRIPETUNJUK PENULISAN LAPORAN PRAKTEK KERJA INDUSTRI
PETUNJUK PENULISAN LAPORAN PRAKTEK KERJA INDUSTRI
 
RPP BERKARAKTER BAHASA INDONESIA SMK KELAS X SEMESTER 2
RPP BERKARAKTER BAHASA INDONESIA SMK KELAS X SEMESTER 2RPP BERKARAKTER BAHASA INDONESIA SMK KELAS X SEMESTER 2
RPP BERKARAKTER BAHASA INDONESIA SMK KELAS X SEMESTER 2
 
RPP BERKARAKTER BAHASA INDONESIA SMK KELAS X SEMESTER 1
RPP BERKARAKTER BAHASA INDONESIA SMK KELAS X SEMESTER 1RPP BERKARAKTER BAHASA INDONESIA SMK KELAS X SEMESTER 1
RPP BERKARAKTER BAHASA INDONESIA SMK KELAS X SEMESTER 1
 
SOAL-SOAL BIMBINGAN BELAJAR UNAS 2013 BAHASA INDONESIA
SOAL-SOAL BIMBINGAN BELAJAR UNAS 2013 BAHASA INDONESIASOAL-SOAL BIMBINGAN BELAJAR UNAS 2013 BAHASA INDONESIA
SOAL-SOAL BIMBINGAN BELAJAR UNAS 2013 BAHASA INDONESIA
 
MATERI PELAJARAN BAHASA INDONESIA: MELAFALKAN KATA
MATERI PELAJARAN BAHASA INDONESIA: MELAFALKAN KATAMATERI PELAJARAN BAHASA INDONESIA: MELAFALKAN KATA
MATERI PELAJARAN BAHASA INDONESIA: MELAFALKAN KATA
 
MATERI PELAJARAN BAHASA INDONESIA: PROSA
MATERI PELAJARAN BAHASA INDONESIA: PROSAMATERI PELAJARAN BAHASA INDONESIA: PROSA
MATERI PELAJARAN BAHASA INDONESIA: PROSA
 
MATERI PELAJARAN BAHASA INDONESIA : MEMBACA CEPAT
MATERI PELAJARAN BAHASA INDONESIA : MEMBACA CEPATMATERI PELAJARAN BAHASA INDONESIA : MEMBACA CEPAT
MATERI PELAJARAN BAHASA INDONESIA : MEMBACA CEPAT
 
Materi Pelajaran Bahasa Indonesia: Proposal
Materi Pelajaran Bahasa Indonesia: ProposalMateri Pelajaran Bahasa Indonesia: Proposal
Materi Pelajaran Bahasa Indonesia: Proposal
 
EKSPLORASI ELABORASI DAN KONFIRMASI
EKSPLORASI ELABORASI DAN KONFIRMASIEKSPLORASI ELABORASI DAN KONFIRMASI
EKSPLORASI ELABORASI DAN KONFIRMASI
 
PROPOSAL PENELITIAN KEBIJAKAN PSG
PROPOSAL PENELITIAN KEBIJAKAN PSGPROPOSAL PENELITIAN KEBIJAKAN PSG
PROPOSAL PENELITIAN KEBIJAKAN PSG
 
MATERI PELAJARAN PERUBAHAN MAKNA KATA
MATERI PELAJARAN PERUBAHAN MAKNA KATAMATERI PELAJARAN PERUBAHAN MAKNA KATA
MATERI PELAJARAN PERUBAHAN MAKNA KATA
 
PETUNJUK PENULISAN LAPORAN PRAKERIN
PETUNJUK PENULISAN LAPORAN PRAKERINPETUNJUK PENULISAN LAPORAN PRAKERIN
PETUNJUK PENULISAN LAPORAN PRAKERIN
 
MATERI KALIMAT TANYA
MATERI KALIMAT TANYAMATERI KALIMAT TANYA
MATERI KALIMAT TANYA
 
MATERI PELAJARAN MENULIS SURAT
MATERI PELAJARAN MENULIS SURATMATERI PELAJARAN MENULIS SURAT
MATERI PELAJARAN MENULIS SURAT
 

Recently uploaded

Jaringan VOIP Ringkasan PTT Pertemuan Ke-1.pdf
Jaringan VOIP Ringkasan PTT Pertemuan Ke-1.pdfJaringan VOIP Ringkasan PTT Pertemuan Ke-1.pdf
Jaringan VOIP Ringkasan PTT Pertemuan Ke-1.pdfHendroGunawan8
 
Modul persamaan perakaunan prinsip akaun
Modul persamaan perakaunan prinsip akaunModul persamaan perakaunan prinsip akaun
Modul persamaan perakaunan prinsip akaunnhsani2006
 
MESYUARAT PANITIA rbt 1 tahun 2024 .pptx
MESYUARAT PANITIA rbt 1 tahun 2024 .pptxMESYUARAT PANITIA rbt 1 tahun 2024 .pptx
MESYUARAT PANITIA rbt 1 tahun 2024 .pptxKALIDASALBALAKRISHNA
 
Workshop penulisan buku (Buku referensi, monograf, BUKU...
Workshop penulisan buku            (Buku referensi, monograf, BUKU...Workshop penulisan buku            (Buku referensi, monograf, BUKU...
Workshop penulisan buku (Buku referensi, monograf, BUKU...Riyan Hidayatullah
 
slide presentation bab 2 sain form 2.pdf
slide presentation bab 2 sain form 2.pdfslide presentation bab 2 sain form 2.pdf
slide presentation bab 2 sain form 2.pdfNURAFIFAHBINTIJAMALU
 
hentikan buli danGANGGUAN SEKSUAL UNTUK MURID.pptx
hentikan buli danGANGGUAN SEKSUAL UNTUK MURID.pptxhentikan buli danGANGGUAN SEKSUAL UNTUK MURID.pptx
hentikan buli danGANGGUAN SEKSUAL UNTUK MURID.pptxKalpanaMoorthy3
 
Estetika Humanisme Diskusi Video Sesi Ke-1.pdf
Estetika Humanisme Diskusi Video Sesi Ke-1.pdfEstetika Humanisme Diskusi Video Sesi Ke-1.pdf
Estetika Humanisme Diskusi Video Sesi Ke-1.pdfHendroGunawan8
 
PAMPHLET PENGAKAP aktiviti pengakap 2024
PAMPHLET PENGAKAP aktiviti pengakap 2024PAMPHLET PENGAKAP aktiviti pengakap 2024
PAMPHLET PENGAKAP aktiviti pengakap 2024MALISAAININOORBINTIA
 
Aksi Nyata PERENCANAAN BERBASIS DATA.pptx
Aksi Nyata PERENCANAAN BERBASIS DATA.pptxAksi Nyata PERENCANAAN BERBASIS DATA.pptx
Aksi Nyata PERENCANAAN BERBASIS DATA.pptxdonny761155
 
Silabus Mata Pelajaran Biologi SMA Kelas X.doc
Silabus Mata Pelajaran Biologi SMA Kelas X.docSilabus Mata Pelajaran Biologi SMA Kelas X.doc
Silabus Mata Pelajaran Biologi SMA Kelas X.docNurulAiniFirdasari1
 
Modul Ajar Bahasa Inggris Kelas 2 Fase A [abdiera.com]
Modul Ajar Bahasa Inggris Kelas 2 Fase A [abdiera.com]Modul Ajar Bahasa Inggris Kelas 2 Fase A [abdiera.com]
Modul Ajar Bahasa Inggris Kelas 2 Fase A [abdiera.com]Abdiera
 
Materi Kuliah Ramadhan WARISAN SYAWAL 1444.pptx
Materi Kuliah Ramadhan WARISAN SYAWAL 1444.pptxMateri Kuliah Ramadhan WARISAN SYAWAL 1444.pptx
Materi Kuliah Ramadhan WARISAN SYAWAL 1444.pptxc9fhbm7gzj
 
Gandum & Lalang (Matius......13_24-30).pptx
Gandum & Lalang (Matius......13_24-30).pptxGandum & Lalang (Matius......13_24-30).pptx
Gandum & Lalang (Matius......13_24-30).pptxHansTobing
 
MATERI PEMBELAJARAN SENI BUDAYA.KELOMPOK 5.pptx
MATERI PEMBELAJARAN SENI BUDAYA.KELOMPOK 5.pptxMATERI PEMBELAJARAN SENI BUDAYA.KELOMPOK 5.pptx
MATERI PEMBELAJARAN SENI BUDAYA.KELOMPOK 5.pptxwulandaritirsa
 
AKSI NYATA MODUL 1.3 VISI GURU PENGGERAK.pdf
AKSI NYATA MODUL 1.3 VISI GURU PENGGERAK.pdfAKSI NYATA MODUL 1.3 VISI GURU PENGGERAK.pdf
AKSI NYATA MODUL 1.3 VISI GURU PENGGERAK.pdfHeriyantoHeriyanto44
 
KISI-KISI Soal PAS Geografi Kelas XII.docx
KISI-KISI Soal PAS Geografi Kelas XII.docxKISI-KISI Soal PAS Geografi Kelas XII.docx
KISI-KISI Soal PAS Geografi Kelas XII.docxjohan effendi
 
Sejarah Perkembangan Teori Manajemen.ppt
Sejarah Perkembangan Teori Manajemen.pptSejarah Perkembangan Teori Manajemen.ppt
Sejarah Perkembangan Teori Manajemen.pptssuser940815
 
CERAMAH SINGKAT RAMADHAN RIFKI TENTANG TAUBAT.pptx
CERAMAH SINGKAT RAMADHAN RIFKI TENTANG TAUBAT.pptxCERAMAH SINGKAT RAMADHAN RIFKI TENTANG TAUBAT.pptx
CERAMAH SINGKAT RAMADHAN RIFKI TENTANG TAUBAT.pptxpolianariama40
 
Modul Ajar IPA Kelas 7 Fase D Kurikulum Merdeka
Modul Ajar IPA Kelas 7 Fase D Kurikulum MerdekaModul Ajar IPA Kelas 7 Fase D Kurikulum Merdeka
Modul Ajar IPA Kelas 7 Fase D Kurikulum MerdekaAbdiera
 
Pelatihan Asesor 2024_KEBIJAKAN DAN MEKANISME AKREDITASI PAUD TAHUN 2024 .pdf
Pelatihan Asesor 2024_KEBIJAKAN DAN MEKANISME AKREDITASI PAUD TAHUN 2024 .pdfPelatihan Asesor 2024_KEBIJAKAN DAN MEKANISME AKREDITASI PAUD TAHUN 2024 .pdf
Pelatihan Asesor 2024_KEBIJAKAN DAN MEKANISME AKREDITASI PAUD TAHUN 2024 .pdfEmeldaSpd
 

Recently uploaded (20)

Jaringan VOIP Ringkasan PTT Pertemuan Ke-1.pdf
Jaringan VOIP Ringkasan PTT Pertemuan Ke-1.pdfJaringan VOIP Ringkasan PTT Pertemuan Ke-1.pdf
Jaringan VOIP Ringkasan PTT Pertemuan Ke-1.pdf
 
Modul persamaan perakaunan prinsip akaun
Modul persamaan perakaunan prinsip akaunModul persamaan perakaunan prinsip akaun
Modul persamaan perakaunan prinsip akaun
 
MESYUARAT PANITIA rbt 1 tahun 2024 .pptx
MESYUARAT PANITIA rbt 1 tahun 2024 .pptxMESYUARAT PANITIA rbt 1 tahun 2024 .pptx
MESYUARAT PANITIA rbt 1 tahun 2024 .pptx
 
Workshop penulisan buku (Buku referensi, monograf, BUKU...
Workshop penulisan buku            (Buku referensi, monograf, BUKU...Workshop penulisan buku            (Buku referensi, monograf, BUKU...
Workshop penulisan buku (Buku referensi, monograf, BUKU...
 
slide presentation bab 2 sain form 2.pdf
slide presentation bab 2 sain form 2.pdfslide presentation bab 2 sain form 2.pdf
slide presentation bab 2 sain form 2.pdf
 
hentikan buli danGANGGUAN SEKSUAL UNTUK MURID.pptx
hentikan buli danGANGGUAN SEKSUAL UNTUK MURID.pptxhentikan buli danGANGGUAN SEKSUAL UNTUK MURID.pptx
hentikan buli danGANGGUAN SEKSUAL UNTUK MURID.pptx
 
Estetika Humanisme Diskusi Video Sesi Ke-1.pdf
Estetika Humanisme Diskusi Video Sesi Ke-1.pdfEstetika Humanisme Diskusi Video Sesi Ke-1.pdf
Estetika Humanisme Diskusi Video Sesi Ke-1.pdf
 
PAMPHLET PENGAKAP aktiviti pengakap 2024
PAMPHLET PENGAKAP aktiviti pengakap 2024PAMPHLET PENGAKAP aktiviti pengakap 2024
PAMPHLET PENGAKAP aktiviti pengakap 2024
 
Aksi Nyata PERENCANAAN BERBASIS DATA.pptx
Aksi Nyata PERENCANAAN BERBASIS DATA.pptxAksi Nyata PERENCANAAN BERBASIS DATA.pptx
Aksi Nyata PERENCANAAN BERBASIS DATA.pptx
 
Silabus Mata Pelajaran Biologi SMA Kelas X.doc
Silabus Mata Pelajaran Biologi SMA Kelas X.docSilabus Mata Pelajaran Biologi SMA Kelas X.doc
Silabus Mata Pelajaran Biologi SMA Kelas X.doc
 
Modul Ajar Bahasa Inggris Kelas 2 Fase A [abdiera.com]
Modul Ajar Bahasa Inggris Kelas 2 Fase A [abdiera.com]Modul Ajar Bahasa Inggris Kelas 2 Fase A [abdiera.com]
Modul Ajar Bahasa Inggris Kelas 2 Fase A [abdiera.com]
 
Materi Kuliah Ramadhan WARISAN SYAWAL 1444.pptx
Materi Kuliah Ramadhan WARISAN SYAWAL 1444.pptxMateri Kuliah Ramadhan WARISAN SYAWAL 1444.pptx
Materi Kuliah Ramadhan WARISAN SYAWAL 1444.pptx
 
Gandum & Lalang (Matius......13_24-30).pptx
Gandum & Lalang (Matius......13_24-30).pptxGandum & Lalang (Matius......13_24-30).pptx
Gandum & Lalang (Matius......13_24-30).pptx
 
MATERI PEMBELAJARAN SENI BUDAYA.KELOMPOK 5.pptx
MATERI PEMBELAJARAN SENI BUDAYA.KELOMPOK 5.pptxMATERI PEMBELAJARAN SENI BUDAYA.KELOMPOK 5.pptx
MATERI PEMBELAJARAN SENI BUDAYA.KELOMPOK 5.pptx
 
AKSI NYATA MODUL 1.3 VISI GURU PENGGERAK.pdf
AKSI NYATA MODUL 1.3 VISI GURU PENGGERAK.pdfAKSI NYATA MODUL 1.3 VISI GURU PENGGERAK.pdf
AKSI NYATA MODUL 1.3 VISI GURU PENGGERAK.pdf
 
KISI-KISI Soal PAS Geografi Kelas XII.docx
KISI-KISI Soal PAS Geografi Kelas XII.docxKISI-KISI Soal PAS Geografi Kelas XII.docx
KISI-KISI Soal PAS Geografi Kelas XII.docx
 
Sejarah Perkembangan Teori Manajemen.ppt
Sejarah Perkembangan Teori Manajemen.pptSejarah Perkembangan Teori Manajemen.ppt
Sejarah Perkembangan Teori Manajemen.ppt
 
CERAMAH SINGKAT RAMADHAN RIFKI TENTANG TAUBAT.pptx
CERAMAH SINGKAT RAMADHAN RIFKI TENTANG TAUBAT.pptxCERAMAH SINGKAT RAMADHAN RIFKI TENTANG TAUBAT.pptx
CERAMAH SINGKAT RAMADHAN RIFKI TENTANG TAUBAT.pptx
 
Modul Ajar IPA Kelas 7 Fase D Kurikulum Merdeka
Modul Ajar IPA Kelas 7 Fase D Kurikulum MerdekaModul Ajar IPA Kelas 7 Fase D Kurikulum Merdeka
Modul Ajar IPA Kelas 7 Fase D Kurikulum Merdeka
 
Pelatihan Asesor 2024_KEBIJAKAN DAN MEKANISME AKREDITASI PAUD TAHUN 2024 .pdf
Pelatihan Asesor 2024_KEBIJAKAN DAN MEKANISME AKREDITASI PAUD TAHUN 2024 .pdfPelatihan Asesor 2024_KEBIJAKAN DAN MEKANISME AKREDITASI PAUD TAHUN 2024 .pdf
Pelatihan Asesor 2024_KEBIJAKAN DAN MEKANISME AKREDITASI PAUD TAHUN 2024 .pdf
 

MATERI PELAJARAN BAHASA INDONESIA: PUISI

 • 1. Puisi PELAJARAN BAHASA INDONESIA KELAS XII Oleh: AMIN EKO WULANDARI aminekowulandari.blogspot.com LOGO SMKN 1 PLOSOKLATEN KEDIRI
 • 2. P adalah bentuk karya sastra yang menggunakan kata- kata yang indah dan kaya makna SMKN 1 PLOSOKLATEN KEDIRI
 • 3. CIRI-CIRI PUISI 1. Terdapat pemadatan segala unsur kekuatan bahasa SMKN 1 PLOSOKLATEN KEDIRI
 • 4. CIRI-CIRI CIRI-CIRI PUISI PUISI 1. 2. Dalam penyusunannya, unsur- Terdapat pemadatan segala dirapikan, unsur bahasa itu unsur kekuatan dengan diperbagus bahasa memperhatikan irama dan bunyi. SMKN 1 PLOSOKLATEN KEDIRI
 • 5. CIRI-CIRI PUISI 3. Berisikan ungkapan pikiran dan perasaan penyair yang berdasarkan pengalaman dan bersifat imajinatif. SMKN 1 PLOSOKLATEN KEDIRI
 • 6. CIRI-CIRI PUISI 4. Bahasa yang dipergunakan bersifat konotatif. SMKN 1 PLOSOKLATEN KEDIRI
 • 7. CIRI-CIRI PUISI 5. Puisi dibentuk oleh struktur fisik. (tipografi, diksi, majas, rima dan irama) serta struktur batin (tema, amanat, perasaan, nada dan suasana pikir). SMKN 1 PLOSOKLATEN KEDIRI
 • 8. GADIS PEMINTA-MINTA Oleh: Toto Sudarto Bachtiar Setiap kali bertemu, gadis kecil berkaleng kecil Senyummu terlalu kekal untuk kenal duka Tengadah padaku, pada bulan merah jambu Tapi kotaku jadi hilang, tanpa jiwa Ingin aku ikut, gadis kecil berkaleng kecil Pulang ke bawah jembatan yang melulur sosok Hidup dari kehidupan angan-angan yang gemerlapan Gembira dari kemayaan riang Duniamu yang lebih tinggi dari menara katedral Melintas-lintas di atas air kotor, tapi yang begitu kau hafal Jiwa begitu murni, terlalu murni Untuk bisa membagi dukaku Kalau kau mati, gadis kecil berkaleng kecil Bulan di atas itu, tak ada yang punya Dan kotaku, ah kotaku Hidupnya tak lagi punya tanda SMKN 1 PLOSOKLATEN KEDIRI
 • 9. “gadis kecil berkaleng kecil ......” kata-kata tersebut digunakan penyair untuk melukiskan gadis itu seorang gembel SMKN 1 PLOSOKLATEN KEDIRI
 • 10. Untuk melukiskan tempat tidur pengap di bawah jembatan, penyair menulis : “Pulang ke bawah jembatan yang melulur sosok” SMKN 1 PLOSOKLATEN KEDIRI
 • 11. Untuk melukiskan pengemis yang penuh kemayaan, penyair menulis : “Hidup dari kehidupan angan-angan yang gemerlapan Gembira dari kemayaan riang” SMKN 1 PLOSOKLATEN KEDIRI
 • 12. Amanat/pesan: “Hargailah dan pikirkanlah manusia-manusia gembel yang dikategorikan sebagai sampah masyarakat” SMKN 1 PLOSOKLATEN KEDIRI
 • 13. Bagaimana cara memperoleh makna puisi ? SMKN 1 PLOSOKLATEN KEDIRI
 • 14. Makna puisi diperoleh dengan menganalisis struktur fisik yang berhubungan dengan: • Bagaimana kreatifitas penyair memilih, mengurutkan dan memberi sugesti kata (diksi). • Bagaimana penyair menciptakan pengimajinasian. • Bagaimana penyair menciptakan lambang dan kiasan (majas). SMKN 1 PLOSOKLATEN KEDIRI
 • 15. Dengan mengidentifikasi struktur fisik tersebut dapat ditentukan struktur batin sebuah puisi yang meliputi: • tema • makna • pesan sebuah puisi. SMKN 1 PLOSOKLATEN KEDIRI
 • 16. Bagaimana cara menentukan tema puisi ? SMKN 1 PLOSOKLATEN KEDIRI
 • 17. Langkah-langkah cara mencari tema sebuah puisi • membaca secara intensif. • menandai bahasa figuratif. • menentukan gagasan pokok • mencari makna keseluruhan (memparafrasekan). SMKN 1 PLOSOKLATEN KEDIRI
 • 18. LOGO DIKSI ialah pilihan kata. Artinya, seseorang memilih dan menggunakan kata yang tepat untuk menyatakan sesuatu. SMKN 1 PLOSOKLATEN KEDIRI
 • 19. MAKNA DENOTATIF DAN KONOTATIF  Makna denotatif adalah makna sebenarnya atau makna yang memang sesuai dengan pengertian yang dikandung oleh kata tersebut.  Makna konotatif ialah bukan makna sebenarnya. Dengan kata lain, makna kias atau makna tambahan. SMKN 1 PLOSOKLATEN KEDIRI
 • 20. UNGKAPAN DAN PERIBAHASA  Ungkapan adalah satuan bahasa (kata, frasa, atau kalimat) yang tidak dapat diramalkan berdasarkan unsur-unsur pembentuknya.  Peribahasa adalah kelompok kata atau kalimat yang mengisahkan maksud tertentu berupa perbandingan, pertentangan, sindiran, dan penegasan. SMKN 1 PLOSOKLATEN KEDIRI
 • 21. MAJAS  adalah bahasa kias yang dipergunakan untuk menimbulkan kesan imajinatif atau menciptakan efek-efek tertentu bagi pembaca atau pendengarnya. SMKN 1 PLOSOKLATEN KEDIRI
 • 22. MAJAS terdiri:  Majas Perbandingan  Majas Pertentangan  Majas Sindiran  Majas Penegasan. SMKN 1 PLOSOKLATEN KEDIRI
 • 23. LOGO Majas Perbandingan Majas perbandingan terdiri atas tujuh bentuk berikut: 1. Asosiasi atau Perumpamaan Majas asosiasi atau perumpamaan adalah perbandingan dua hal yang pada hakikatnya berbeda, tetapi sengaja dianggap sama. Majas ini ditandai oleh penggunaan kata bagai, bagaikan, seumpama, seperti, dan laksana. Contoh : a) Semangatnya keras bagaikan baja. b) Mukanya pucat bagai mayat. SMKN 1 PLOSOKLATEN KEDIRI
 • 24. LOGO Majas Perbandingan 2. Metafora Majas metafora adalah majas perbandingan yang diungkapkan secara singkat dan padat. Contoh : a) Dia dianggap anak emas majikannya. b) Perpustakaan adalah gudang ilmu. SMKN 1 PLOSOKLATEN KEDIRI
 • 25. LOGO Majas Perbandingan 2. Metafora Majas metafora adalah majas perbandingan yang diungkapkan secara singkat dan padat. Contoh : a) Dia dianggap anak emas majikannya. b) Perpustakaan adalah gudang ilmu. SMKN 1 PLOSOKLATEN KEDIRI
 • 26. LOGO Majas Perbandingan 3. Personifikasi Personifikasi adalah majas yang membandingkan benda-benda tak bernyawa seolah-olah mempunyai sifat seperti manusia. Contoh : a) Badai mengamuk dan merobohkan rumah penduduk. b) Ombak berkejar-kejaran ke tepi pantai. SMKN 1 PLOSOKLATEN KEDIRI
 • 27. LOGO Majas Perbandingan 4. Alegori Alegori adalah majas perbandingan yang bertautan satu dan yang lainnya dalam kesatuan yang utuh. Alegori biasanya berbentuk cerita yang penuh dengan simbol- simbol bermuatan moral. Contoh : Cerita Kancil dengan Buaya dan Kancil dengan Burung Gagak. SMKN 1 PLOSOKLATEN KEDIRI
 • 28. LOGO Majas Perbandingan 5. Simbolik Simbolik adalah majas yang melukiskan sesuatu dengan mempergunakan benda-benda lain sebagai simbol atau lambang. Contoh : a) Bunglon, lambang orang yang tak berpendirian b) Melati, lambang kesucian c) Teratai, lambang pengabdian SMKN 1 PLOSOKLATEN KEDIRI
 • 29. LOGO Majas Perbandingan 6. Metonimia Metonimia adalah majas yang menggunakan ciri atau lebel dari sebuah benda untuk menggantikan benda tersebut. Contoh : a) Di kantongnya selalu terselib gudang garam. (maksudnya rokok gudang garam) b) Setiap pagi Ayah selalu menghirup kapal api. (maksudnya kopi kapal api) SMKN 1 PLOSOKLATEN KEDIRI
 • 30. LOGO Majas Perbandingan 7. Sinekdokhe Sinekdokhe adalah majas yang menyebutkan bagian untuk menggantikan benda secara keseluruhan atau sebaliknya. SMKN 1 PLOSOKLATEN KEDIRI
 • 31. LOGO Majas Perbandingan Majas sinekdokhe terdiri atas dua bentuk berikut. a) Pars pro toto, yaitu menyebutkan sebagian untuk keseluruhan. Contoh : (a) Hingga detik ini ia belum kelihatan batang hidungnya. (b) Per kepala mendapat Rp. 300.000. SMKN 1 PLOSOKLATEN KEDIRI
 • 32. LOGO Majas Perbandingan Majas sinekdokhe terdiri atas dua bentuk berikut. b)Totem pro parte, yaitu menyebutkan keseluruhan untuk sebagian. Contoh : (a) Dalam pertandingan final bulu tangkis Rt.03 melawan Rt. 07. (b) Indonesia akan memilih idolanya malam nanti. SMKN 1 PLOSOKLATEN KEDIRI
 • 33. LOGO Majas Sindiran 1. Ironi Ironi adalah majas yang menyatakan hal yang bertentangan dengan maksud menyindir. Contoh : a) Ini baru siswa teladan, setiap hari pulang malam. b) Bagus sekali tulisanmu sampai tidak dapat dibaca. SMKN 1 PLOSOKLATEN KEDIRI www.themegallery.com
 • 34. LOGO Majas Sindiran 2. Sinisme Sinisme adalah majas yang menyatakan sindiran secara langsung. Contoh : a) Perkataanmu tadi sangat menyebalkan, tidak pantas diucapkan oleh orang terpelajar sepertimu. b) Lama-lama aku bisa jadi gila melihat tingkah lakumu itu. SMKN 1 PLOSOKLATEN KEDIRI www.themegallery.com
 • 35. LOGO Majas Sindiran 3. Sarkasme Sarkasme adalah majas sindiran yang paling kasar. Majas ini biasanya diucapkan oleh orang yang sedang marah. Contoh : a) Mau muntah aku melihat wajahmu, pergi kamu! b) Dasar kerbau dungu, kerja begini saja tidak becus! SMKN 1 PLOSOKLATEN KEDIRI www.themegallery.com
 • 36. Majas Penegasan 1. Pleonasme Pleonasme adalah majas yang menggunakan kata-kata secara berlebihan dengan maksud menegaskan arti suatu kata. Contoh : a) Semua siswa yang di atas agar segera turun ke bawah. b) Mereka mendongak ke atas menyaksikan pertunjukan pesawat tempur. Powerpoint Templates SMKN 1 PLOSOKLATEN KEDIRI Page 36
 • 37. Majas Penegasan 2. Repetisi Repetisi adalah majas perulangan kata-kata sebagai penegasan. Contoh : a) Dialah yang kutunggu, dialah yang kunanti, dialah yang kuharap. b) Marilah kita sambut pahlawan kita, marilah kita sambut idola kita, marilah kita sambut putra bangsa. Powerpoint Templates SMKN 1 PLOSOKLATEN KEDIRI Page 37
 • 38. Majas Penegasan 3. Paralelisme Paralelisme adalah majas perulangan yang biasanya ada di dalam puisi. Contoh : Cinta adalah pengertian Cinta adalah kesetiaan Cinta adalah rela berkorban Powerpoint Templates SMKN 1 PLOSOKLATEN KEDIRI Page 38
 • 39. Majas Penegasan 4. Tautologi Tautologi adalah majas penegasan dengan mengulang beberapa kali sebuah kata dalam sebuah kalimat dengan maksud menegaskan. Kadang pengulangan itu menggunakan kata bersinonim. Contoh : a) Bukan, bukan, bukan itu maksudku. Aku hanya ingin bertukar pikiran saja. b) Seharusnya sebagai sahabat kita hidup rukun, akur, dan bersaudara. Powerpoint Templates SMKN 1 PLOSOKLATEN KEDIRI Page 39
 • 40. Majas Penegasan 5. Klimaks Klimaks adalah majas yang menyatakan beberapa hal berturut-turut dan makin lama makin meningkat. Contoh : a) Semua orang dari anak-anak, remaja, hingga orang tua ikut antri minyak. b) Ketua Rt, Rw, kepala desa, gubernur, bahkan presiden sekalipun tak berhak mencampuri urusan pribadi seseorang. Powerpoint Templates SMKN 1 PLOSOKLATEN KEDIRI Page 40
 • 41. Majas Penegasan 6. Antiklimaks Antiklimaks adalah majas yang menyatakan beberapa hal berturut-turut yang makin lama menurun. Contoh : a) Kepala sekolah, guru, dan siswa juga hadir dalam acara syukuran itu. b) Di kota dan desa hingga pelosok kampung semua orang merayakan HUT RI ke-67. Powerpoint Templates SMKN 1 PLOSOKLATEN KEDIRI Page 41
 • 42. Majas Penegasan 7. Retorik Retorik adalah majas yang berupa kalimat tanya namun tak memerlukan jawaban. Tujuannya memberikan penegasan, sindiran, atau menggugah. Contoh : a) Kata siapa cita-cita bisa didapat cukup dengan sekolah formal saja? b) Apakah ini orang yang selama ini kamu bangga- banggakan ? Powerpoint Templates SMKN 1 PLOSOKLATEN KEDIRI Page 42
 • 43. Majas Pertentangan 1. Antitesis Antitesis adalah majas yang mempergunakan pasangan kata yang berlawanan artinya. Contoh : a) Tua muda, besar kecil, ikut meramaikan festival itu. b) Miskin kaya, cantik buruk sama saja di mata Tuhan. SMKN 1 PLOSOKLATEN KEDIRI Page 43
 • 44. Majas Pertentangan 2. Paradoks Paradoks adalah majas yang mengandung pertentangan antara pernyataan dan fakta yang ada. Contoh : a) Aku merasa sendirian di tengah kota Jakarta yang ramai ini. b) Hatiku merintih di tengah hingar bingar pesta yang sedang berlangsung ini. SMKN 1 PLOSOKLATEN KEDIRI Page 44
 • 45. Majas Pertentangan 3. Hiperbola Majas hiperbola adalah majas yang berupa pernyataan berlebihan dari kenyataannya dengan maksud memberikan kesan mendalam atau meminta perhatian. Contoh : a) Suaranya menggelegar membelah angkasa. b) Tubuhnya tinggal kulit pembalut tulang. SMKN 1 PLOSOKLATEN KEDIRI Page 45
 • 46. Majas Pertentangan 4. Litotes Litotes adalah majas yang menyatakan sesuatu dengan cara yang berlawanan dari kenyataannya dengan mengecilkan atau menguranginya. Tujuannya untuk merendahkan diri. Contoh : a) Makanlah seadanya hanya dengan nasi dan air putih saja. b) Mengapa kamu bertanya pada orang yang bodoh seperti saya ini? SMKN 1 PLOSOKLATEN KEDIRI Page 46
 • 47. Terima kasih atas perhatian Anda ! SMKN 1 PLOSOKLATEN KEDIRI